Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i ca. 6 m højde – Strafudmåling - hele dommen

Østre Landsrets dom afsagt den 29. juni 2005 af 19. afdeling i ankesag nr. S-925-05 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Helsingør

Dom afsagt den 28. februar 2005, SE 1116-5478

Anklagemyndigheden mod T A/S v/ Vidne 1

T A/S v/ Vidne 1 er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, ved den 24. september 2003 på byggepladsen på Adresse A, at have udført arbejde på et tag med mindre end 15 graders hældning, uden at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 2 arbejdede med opsætning af el-kabler ved tagkant, hvor der var ca. 6 meter til det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfaren ved tagkanten, hvorved der blev fremkaldt fare på liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Vidne 1 har som vidne forklaret, at han er direktør for det tiltalte selskab. Selskabet arbejder med tagentrepriser, i form af udlægning af stålplader som undertag for den endelige tagbelægning. På den pågældende arbejdsplads på Adresse A udførte man en entreprise af denne art på den anførte bygning. Entreprisen forventedes at strække sig over 4 uger. Selskabets konduktør Ansatte B besøger regelmæssigt de pågældende byggepladser, normalt 2-3 gange pr. uge. Det er ham der tilrettelægger arbejdet, herunder sikkerhedsforanstaltningerne.

Vidnet nævner herved, at selskabet bruger 40-50.000 kr. årligt på sikkerhedsudstyr, som løbende vedligeholdes og suppleres. Når konduktøren ikke er til stede på arbejdspladsen, er det sjakbajsen der forestår det sikkerhedsmæssige. Det pågældende arbejde foregik på en tagflade med en hældning på 11 grader. Tagpladerne blev udlagt fra tagkippen, hvor der var monteret befæstelse til de faldtaljer som medarbejderne benyttede under udlægningen.

De i sagen foreliggende fotos viser den fase, hvor udlægningen af tagpladerne var afsluttet, og hvor medarbejderen Vidne 2, der var været ansat i virksomheden i 14 år, var i færd med, at afmontere el-kablerne med henblik på el-udtag fra tagkippen, der skulle beklædes med plader. Han var på intet tidspunkt i nærheden af tagudhænget, hvor han ikke havde arbejdsopgaver.

Konsulent Vidne 3, Arbejdstilsynet, har forklaret, at han besøgte den pågældende arbejdsplads den 24. september 2003, efter at han på afstand var blevet opmærksom på, at der færdedes en person på taget af den pågældende bygning. Han tog de i sagen foreliggende fotos. Han bemærkede, at den pågældende mand på et tidspunkt var tæt på såvel tagkanten som den ene gavl. Han skønner, at manden på et tidspunkt var fra 0,5 - 0,75 meter fra gavlen. Han kontaktede den pågældende der oplyste, at han havde fået udleveret sikkerhedsseler af arbejdsgiveren, men at han ikke benyttede dem på det pågældende tidspunkt.

Vidnet har tilføjet, at han havde besøgt den pågældende arbejdsplads 2-3 uger tidligere og da bemærket, at arbejderne på taget benyttede sikkerhedsseler. Han har ikke selv været oppe på taget, men har set de benyttede stålplader på jorden. Der er tale om trapez-formede plader. Alle stålplader anses for ikke skridsikre, uanset deres overfladebelægning. Sikkerhedsforanstaltningerne skal opretholdes, også under afrigning af arbejdspladsen.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at han blev uddannet tømrer i 1984. Han har i 14 år været ansat i den tiltalte virksomhed, hvor han primært arbejder med tagarbejde, udlægning af stålplader. Han var til stede på den pågældende byggeplads den 24. september 2003, sammen med en kollega. De havde monteret krydsfiner ved tagfoden og på tidspunktet, da arbejdstilsynets konsulent kom til stede, var han i færd med at samle værktøj med videre, herunder el-kabler og sikkerhedsudstyr sammen for at forberede arbejde omkring tagkippen. Under arbejdet havde han og hans kollega benyttet taljer og sikkerhedsvest, men han havde taget sikkerhedsudstyret af under arbejdet med at samle de nævnte effekter sammen, fordi han da skulle bevæge sig langs hele tagkippen. Han har højst arbejdet 5-10 min. uden livline. Hans makker var på det pågældende tidspunkt nede på jorden.

Foreholdt konsulentens forklaring har vidnet tilføjet, at han på intet tidspunkt har været tagkanten eller gavlen nærmere end ca. 3 meter.

Foreholdt de i sagen foreliggende fotos har vidnet oplyst, at der fra gavlen til nærmeste spær er en afstand på 1,8 m, og han er sikker på at han har været længere fra gavlen end denne afstand. Tagplader er fremstillet af galvaniseret stål og er ikke glatte. Pladerne er trapez-formet med en afstand på 31 cm. mellem bølgerne. Han og hans makker benyttede liften som adgangsvej til taget.

Vidnet har tilføjet, at der under det hidtidige arbejde havde været monteret sikkerhedsbånd ved tagkanten, men det var afmonteret fordi arbejdet nu var færdigt på denne del af taget.

Der har været fremlagt bl.a. fotos af den i tiltalen angivne ansatte, Vidne 2, under arbejde på det pågældende tag på gerningstidspunktet.

Rettens bemærkninger

Det fremgår af Vidne 2's forklaring, at han under sit arbejde på taget havde afmonteret det hidtil anvendte sikkerhedsudstyr, fordi han var i færd med afrigning. Herved er der ved det i øvrigt foreliggende sket en overtrædelse af § 21, stk. 1,1) i bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001. Der foreligger ikke omstændigheder, der kan føre til et andet resultat, selvom arbejdet er udført under afrigning, og selvom det antages, at den ansatte under arbejdet har været mere end 2 m fra tagkanten.

Straffen fastsættes til en bøde, efter omstændighederne på 3.000,00 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. l, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk.1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 21, stk. 1, nr. 1.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S skal betale en bøde på 3.000,00 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Dom afsagt den 29. juni 2005 af Østre Landsrets 19. afdeling a.s. nr. S-925-05, er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Vidne 1 har for landsretten vedstået sin forklaring for byretten og har supplerende forklaret bl.a., at de ansatte havde det sikkerhedsudstyr, der skulle bruges. Et tag med en hældning på under 150 anses i afhørtes branche for fladt. Taget var efter afhørtes opfattelse skridsikkert. Livlinen var kun 25 meter lang og kunne derfor ikke række over hele taget.

Landsretten udtaler

Henset til overtrædelsens karakter og idet der ikke ses at foreligge sådanne formildende omstændigheder, der kan føre til nedsættelse af den sædvanlige bødestraf, fastsættes den forskyldte straf til en bøde på 25.000 kr., jf. herved det af Højesteret om bødefastsættelsen anførte i dommene af november 1999 som gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2000.293 og 2000.295.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T A/S ændres, således at tiltalte T A/S straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF