Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Jordudgravning ca. 5 m dyb uden sikring mod jordskred (flere strafsubjekter)

Vestre Landsrets dom afsagt den 18. maj 2006 af 8. afdeling i ankesag S-2582-05.

Udskrift af retsbogen for straffesager for retten i Grenaa

Dom afsagt den 13. september 2005, S.nr- 252/05

Anklagemyndigheden mod T1 ApS, T2, T3, T4 A/S, og T5.

Udskrift af dombogen for straffesager for retten i Grenaa

T1 ApS, T2, T3., T4 A/S og T5 er tiltalt for overtrædelse af

1. T1 ApS Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, jf. § 17, stk.1, ved i tiden fra den 2. til den 8. december 2003 på Byggepladsen D, ikke at have udført arbejdet med udgravning til en byggegrube sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet udgravningen, der var op til 5 m dyb, ikke blev udført, så faren for jordskred var effektivt imødegået ved gravning med et passende skråningsanlæg eller ved hjælp af andre egnede foranstaltninger, hvilket bevirkede, at der skete jordskred på udgravningens syd- og vestvæg.

2 A. T2 Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1, ved den 8. december 2003 på ovennævnte byggeplads ikke at have udført arbejdet med udgravning til sokkelstøbning sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet tiltalte og hans medarbejder Ansat E, arbejdede nede i en ca. 5 m dyb udgravning, tæt på udgravningens ene side, hvor der allerede var sket jordskred, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod jordskred, idet der ikke var foretaget afstivning af udgravningens sider eller gravet med tilstrækkeligt anlæg, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

2 B. T3 Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, jf. § 38, stk. 1, jf. § 83 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, og § 18, stk. 1, ved den 8. december 2003 på ovennævnte byggeplads ikke at have udført arbejdet med udgravning til sokkelstøbning sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en af tiltaltes medarbejdere Ansat F, udførte arbejdet stående nede i en ca. 5 m dyb udgravning tæt på udgravningens side, hvor der allerede var sket jordskred ned i udgravningen, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod jordskred, idet der ikke var foretaget afstivning af udgravningens sider eller gravet med tilstrækkeligt anlæg, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

3 A. T4 A/S Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, § 86, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1 og 3, jf. § 18, stk. 1, ved forud for og den 17. december 2003 på ovennævnte byggeplads groft uagtsomt ikke at have udført arbejdet med udgravning til sokkelstøb-ning af indvendige vægge og opmuring af sokkelblokke sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet arbejdet foregik tæt på udgravningen sider, hvor der ikke var truffet tilstrækkeligt effektive foranstaltninger tit sikring mod jordskred ned i udgravningen, idet der dels ikke var foretaget nogen foranstaltning i det sydvestlige hjørne og dels ved, at den foretagne afstivning, bestående af lodrette HS-profiler med køreplader imellem, ikke havde tilstrækkelig styrke til at modstå et jordskred.

3 B. T5 Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, jf. § 23 og § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1, ved forud for og den 17. december 2003 på ovennævnte byggeplads som direktør og daglig leder i T4 A/S, groft uagtsomt ikke at have udført arbejdet med udgravning mellem den vestlige kældervæg og den opsatte afstivning, bestående af lodrette HS-profiler med køreplader imellem, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet tiltalte i forbindelse med dette arbejde stod ned i udgravningen mellem kældervæggen og afstivningen, uden at der var truffet tilstrækkelig effektive foranstaltninger til sikring mod jordskred ned i udgravningen, idet man havde blotlagt ca. 80 cm HS-profilerne under kørepladerne, hvilket svækkede afstivningens styrke yderligere, uden at have truffet tilstrækkelige foranstaltninger herimod, idet de opsatte RHS profiler mellem væggen og HS-profi1erne var af en for lille dimension, hvorved der var fremkaldt fare for person-skade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte idømmes bødestraffe.

Tiltalte., T1 ApS, har nægtet sig skyldig.

Tiltalte. T2, har nægtet sig skyldig.

Tiltalte, T3, har nægtet sig skyldig.

Tiltalte, T4 A/S, har nægtet sig skyldig.

Tiltalte, T5, har nægtet sig skyldig.

T5 har forklaret, at han er direktør og daglig leder i T4 A/S, som blev antaget af bygherren til at forestå udgravning af grunden og støbning af kælder og sokkel. Pga. travlhed blev T1 ApS antaget til at udgrave byggegruben. Fuldmagts-haver C og T5 var på byggepladsen. De drøftede ikke, hvorledes udgravningen skulle ske, herunder heller ikke, hvor stejle siderne måtte være eller om der skulle ske afstivning eller andre foranstaltninger mod jordskred. Næste gang han var på byggepladsen havde T1 ApS udgravet byggegruben. Han vurderede ikke, at byggegrubens sider var så stejle, at de kunne udgøre en fare. T2 blev antaget til at forestå sokkelstøbningen. Firma F v/ T3 blev antaget til at forestå udgravningen til sokkelstøbningen. Den 8. december 2003 besigtigede Vidne 2 fra Arbejdstilsynet byggepladsen. De blev enige om, at der skulle afstives med en "københavnerspuns". Han udførte spunsen. Rådgivende ingeniør Vidne 1 besigtigede spunsen. Vidne 1 oplyste, at spunsen skulle udføres med flere og større profiler. T5 modtog tegningsmateriale fra Vidne 1. Han forstærkede herefter spunsen. Vidne 2 fra Arbejdstilsynet besigtigede byggepladsen den 17. december 2003. T5 erindrer ikke, om spunsen på dette tidspunkt var blevet forstærket. Vidne 2 var utilfreds med afstivningen. Arbejdstilsy-net meddelte et straks påbud til T4 A/S. Den 17. februar 2004 besigtigede Vidne 2 fra Arbejdstilsynet atter byggeplad-sen. T5 arbejdede nede i udgravningen, da Vidne 2 ankom. Vidne 2 var ikke tilfreds med afstivningens dimension og styrke. Arbejdstilsynet meddelte T4 A/S et forbud.

Fuldmagtshaver C har behørigt forklaret, at han ikke er anpartshaver i Firma C ApS, men daglig leder. T1 ApS blev antaget af T4 A/S til at udgrave grunden. Vidnet modtog ingen tegninger og der blev ikke udarbejdet en kontrakt mellem parterne. T5 og vidnet talte alene om, hvor der skulle graves. De talte ikke om, hvor stejle udgravningens sider måtte være eller om en spuns skulle opsættes. Da T1 ApS var færdige med at udgrave byggegruben, var der ikke sket jordskred. Udgravningens sider var ikke specielt stejle. Vidnet havde ikke overvejet at opsætte en spuns. T5 ringede og oplyste, at der skulle gøres noget i en fart. Arbejdstilsynet havde stoppet arbejdet pga., jordskred. Vidnet trykkede jernplader ned for at hindre yderligere jordskred. T5 ringede og oplyste, at Arbejdstilsynets repræsentant havde oplyst al afstivningen ikke havde tilstrækkelig styrke. Vidnet forstærkede afstivningen yderligere.

T2 har forklaret, at ban blev antaget af T4 A/S til at forestå sokkelstøbningen. Da han ankom til byggepladsen var byggegruben lavet, der var sket jordskred. Det er tiltalte og hans medarbejder, der er fotograferet den 8. december 2003 i udgravninger af repræsentanten fra Arbejdstilsynet. Personen afbilledet i det røde tøj var ansat hos Firma F v/ T3. Tiltalte og hans medarbejder boldt straks med arbejdet i udgravningen, da han den 8. december 2003 havde talt med repræsentanten fra Arbejdstilsynet.

T3 har forklaret, at Firma F er en personlig dreven virksomhed ved ham. Han blev antaget af T4 A/S til bl.a. at forestå udgravningen til sokkelstøbning. Det var hans medarbejder Ansat F, der arbejdede i udgravningen den 8. december 2003, da repræsentanten for Arbejdstilsynet var til stede. Han har ikke selv været på byggepladsen.

Vidne 1 har forklaret, at han er rådgivende ingeniør. T5 rettede henvendelse til ham i forbindelse med, at Arbejdstilsynet havde besigtiget byggepladsen. Han besigtigede den 11. december 2003 den af T5 udarbejdede afstivning. Det så skræmmende ud. Afstivningen var ikke tilstrækkeligt dimensioneret, men havde alene en bæreevne på ca. 30 % af det nødvendige. Vidnet udarbejdede tegninger til T5, hvorefter afstivningen kunne udføres korrekt. Han besigtigede senere byggepladsen. Han var ikke tilfreds med skråstiverne, som kun havde fat i stålpladerne i et enkelt punkt. De skulle fastgøres i flere punkter for tilstrækkeligt effektivt at kunne modstå jordskred Vidne 2 har forklaret, at han er tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Den 8. december 2003 besigtigede han med politiet byggepladsen. Han tog fotos. To personer arbejdede i udgravningen med udgravning til sokkelstøbning. De arbejdede tæt ved udgravningens sider. Der var sket jordskred fra udgravningens 3 sider. Naboens garage var ca. 50 cm fra udgravningens side. Der var ikke foretaget afstivning eller etableret anlæg. Ved den sydvendte side var anlægget endog negativt. Der var stor risiko for nedskridning af jord fra udgravningens sider og dermed også for personskade. Bagved udgravningen var en vej med tung trafik ligesom der på en nærliggende byggegrund sket udgravning. Rystelserne fra denne udgravning og fra vejen bevirkede nedskridning af jord. Fundamentsten var placeret ca. 50 cm fra udgravningens kant, hvilket pga. presset mindskede sidernes stabilitet. Vidnet udfærdigede besøgsmeddelelser og forbud til T2 og T3. Den 17 . december 2003 var vidnet på kontrolbesøg. Der foregik udgravning til sokkels løbning af indvendige vægge. Langs en del af udgravningens nordlige- og vestlige side var opsat HE- profiler og bagved køreplader. I et af udgravningens hjørner var ikke etableret nogen foranstaltning mod jordskred. Siden besigtigelsen den 8. december 2003 var sket yderligere jordskred fra den vestvendte side. En af udgravningens sider var gravet væk. Ved den sydvendte side var blevet etableret et anlæg. Han udarbejdede en besøgsmeddelelse og meddelte et strakspåbud til T4 A/S. Den 17. februar 2004 besigtigede han atter byggepladsen efter en klage fra en nabo, hvis garage var ved at styrte ned i udgravningen. I udgravningen arbejdede T5, hvilket var groft uforsvarligt. Der var etableret en spunsvæg af HE profiler og køreplader. HE profilerne var afstivet med RHS profilen som slet ikke var af tilstrækkelig styrke til at afværge jordskred. Afstivningen var yderligere svækket af, at ca. 80 cm af HE- profilerne var blotlagt under kølepladerne. Der blev meddelt endnu et forbud til T4 A/S.

Der har været fremlagt fotomappe med foto fra udgravningen.

Anklagemyndigheden har ikke oplyst om forstraffe.

Rettens bemærkninger

Skyldspørgsmålet

Vedrørende T1 ApS.:

Efter forklaringen afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2 og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte i perioden fra den 2. - 8, december 2003 ikke har udført udgravningen til brug for en byggegrube, der var op til 5 meter dyb, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Udgravningen var udført med passende skråningsanlæg eller ved brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning til effektiv imødegåelse af jordskred.

Tiltalte findes skyldig i tiltalen.

Vedrørende, T2.:

Forhold 2A:

Efter forklaringen afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2, og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte den 8. december 2003 ikke har udført sokkelstøbningen i den op til 5 meter dybe udgravning, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltalte og dennes medarbejder, Ansat E arbejdede nede i udgravningen, tæt på udgravningens ene side, hvorfra der allerede var sket jordskred, uden at sikre udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer, idet der ikke var foretaget afstivning af udgravningens sider eller gravet med tilstrækkeligt anlæg. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred.

Tiltalte findes skyldig i tiltalen.

Vedrørende T3.:

Forhold 2B:

Efter forklaringen afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2, og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte den 8. december 2003 ikke har udført udgravningen til sokkelstøbning i den op til 5 meter dybe udgravning, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltaltes medarbejder arbejdede nede i udgravningen, tæt på udgrav-ningens ene side, hvorfra der allerede var sket jordskred, uden at sikre udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af jord, idet der ikke var foretaget afstivning eller gravet med tilstrækkeligt anlæg. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred.

Tiltalte findes skyldig i tiltalen.

Vedrørende T4 A/S

Forhold 3 A:

Efter forklaringerne afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2 og til dels rådgivende ingeniør Vidne 1 og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte ikke har udført udgravningen til brug for sokkelstøbning af indvendige vægge og opmuring af sokkelblokke, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet er foregået tæt på udgravningens sider, uden tiltalte tilstrækkeligt effektivt har sikret udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer. I udgravningens ene hjørne var ikke foretaget nogen foranstaltninger mod jordskred og den i øvrigt foretagne foranstaltning med afstivning med lodrette HS- profiler med køreplader imellem har ikke haft tilstrækkelig styrke til at modstå jordskred. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred. Efter det oplyste besigtigede Arbejdstilsynet med politiet byggepladsen den 8. december 2003. Der blev ikke til tiltalte udarbejdet en besøgsmeddelelse eller meddelt påbud/forbud. På denne baggrund, finder retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tiltalte den 17. december 2003 eller forud herfor, havde handlet groft uagtsomt, som anført i anklageskriftet.

Med denne modifikation findes tiltalte skyldig i tiltalen.

Vedrørende T5.

Forhold 3 B:

Efter forklaringerne afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2 og til dels rådgivende ingeniør Vidne 1 og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte som direktør og daglig leder i T4 A/S, ikke har udført udgravningen til brug for sokkelstøbning af indvendige vægge og opmuring af sokkelblokke, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet er foregået tæt på udgravningens sider, uden tiltalte tilstrækkeligt effektivt har sikret udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer. I det ene hjørne var der ikke foretaget nogen foranstaltninger mod jordskred og den i øvrigt foretagne foranstaltning med afstivning med lodrette HS- profiler med køleplader imellem har ikke haft tilstrækkelig styrke til at modstå jordskred. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred. Efter det oplyste besigtigede Arbejdstilsynet med politiet byggepladsen den 8. december 2003. Der blev ikke udarbejdet en besøgsmeddelelse til T4 A/S eller meddelt påbud/forbud. På denne baggrund, finder retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tiltalte som direktør og i T4 A/S den 17. december 2003 eller forud herfor, har handlet groft uagtsomt, som anført i anklageskriftet.

Med denne modifikation findes tiltalte skyldig i tiltalen.

Vedrørende T4 A/S:

4A:

Efter forklaringerne afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2 og til dels rådgivende ingeniør Vidne 1 og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte ikke har udført udgravningen mellem kældervæggen og den opsatte afstivning af lodrette HS- profiler med køreplader imellem, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltaltes medarbejder har stået nede i udgravningen, uden tiltalte tilstrækkeligt effektivt har sikret udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer. De opsatte RHS - profiter mellem væggen og HS- profilerne var af for lille dimension, hertil kommer, at yderligere 80 cm af HS profilerne var blotlagt under kørepladerne, hvilket yderligere svækkede afstivningens styrke. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred. Dette skete uagtet Arbejdstilsynet havde meddelt tiltalte et påbud om samme forhold den 17. december 2003.

Herved finder retten, at tiltalte har handlet groft uagtsomt.

Vedrørende, T5

Forhold 4B:

Efter forklaringerne afgivet af tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, Vidne 2 og til dels rådgivende ingeniør Vidne 1 og de foreliggende fotos, finder retten grundlag for at fastslå, at tiltalte, som direktør og daglig leder i T4 A/S, ikke har udført udgravningen mellem kældervæggen og den opsatte afstivning af lodrette HS- profiler med køreplader imellem, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltalte har stået nede i udgravningen mellem kældervæggen og afstivningen uden tilstrækkeligt effektivt at sikre udgravningen mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer. De opsatte RHS-profiler mellem væggen og HS- profilerne var af for lille dimension. Hertil kommer at yderligere 80 cm. af HS-profilerne under kølepladerne var blotlagt, hvilket yderligere svækkede afstivningens styrke. Der har herved været fremkaldt fare for liv eller helbred. Dette skete uagtet Arbejdstilsynet havde meddelt et påbud om samme forhold til T4 A/S den 17. december 2003.

Herved finder retten, at tiltalte har handlet groft uagtsomt.

Strafudmålingen

Straffen for T1 ApS fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelsen nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk.1. nr. 1 og stk. 3, jf. § 17, stk. 1.

Straffen for T2 fastsættes til en bøde på 45.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1 jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse m. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1. Det er en strafskærpende omstændighed, at der har været fremkaldt fare for liv eller helbred.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage,

Straffen for T3 fastsættes til en bøde på 45.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 83, jf. § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 51, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1. Det er en strafskærpende omstændighed, at der har været fremkaldt fare for liv eller helbred.

For bøden fastsættes ingen forvandlingsstraf jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1 sidste pkt.

Straffen for T4 A/S fastsættes til en bøde på 95.000 kr., jf. Arbejdsmiljølovens § 86 jf § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1 og 2, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1 og 3, jf. § 18, stk. 1. Det er en strafskærpende omstændighed, at der har været fremkaldt fare for liv eller helbred og at der tidligere er afgivet påbud, for det samme forhold.

Straffen for T5 fastsættes til en bøde på 19.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3. nr. I og 2 jf. § 38, stk. 1 jf. § 23, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22.juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1. Det er en strafskærpende omstændighed, at der bar været fremkaldt fare for liv eller helbred og at der tidligere er afgivet påbud, for det samme forhold.

Ved strafudmålingerne har retten taget hensyn til den skærpelse af straffebestemmelsen i arbejdsmiljøloven, som blev gennemført i 1997 og i retspraksis, herunder navnlig U. 2002.2766 Øl.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T1 ApS, skal betale en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte, T2, skal betale en bøde på 45.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte, T3, skal betale en bøde på 45.000 kr.

Tiltalte, T4 A/S, skal betale en bøde på 95.000 kr.

Tiltalte, T5, skal betale en bøde på 19.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

De tiltalte skal betale de sagsomkostninger, der hver især vedrører dem.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden har med forsvarerens indforståelse foretaget følgende to berigtigelser af tiltalen:I forhold 2 A indsættes mellem "§ 38, stk. 1" og "og": "jf. § 83".

I forhold 4 A berigtiges linje 7 i tiltalen, som denne er gengivet i dommen på side 3, således, at der før ordet "tiltalte" indsættes: "idet", og efter ordet "tiltalte" indsættes: "T5".

Alle tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at der for den bøde, tiltalte T2 straffes med, ikke fastsættes nogen forvandlingsstraf.

De tiltalte T2 og T5 har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Forsvareren for de tiltalte har navnlig gjort gældende, at den udgravning på ca. 20 x 30 m, der i denne sag danner grundlag for tiltalen, ikke kan sammenlignes med de "huller" og "render", som i de domme, anklagemyndigheden har påberåbt sig, har været grundlaget for tiltalen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det, forsvareren har gjort gældende om udgravningen i denne sag, kan ikke føre til, at den skærpede bødepraksis, der er gældende i "udgravningssager", ikke også skal finde anvendelse i denne sag.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det herefter, at bødestraffene, ved fastsættelsen af hvilket arbejdsmiljøloven, som denne er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 268 af 10. marts 2005, skal citeres, er fastsat som sket, idet der dog ikke fastsættes nogen forvandlingsstraf for den bøde på 45.000 kr., som T2 er straffet med.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bestemmelsen om forvandlingsstraf for bøden til T2 ophæves.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF