G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Rengøring mv. af en rundsav uden effektiv standsning

Vestre Landsrets dom afsagt den 25. januar 2007 af 7. afdeling i ankesag nr. S-3180-06.

Udskrift af dombogen fra Retten i Horsens

Sag nr. SS S6.1135/2006 - dom afsagt den 8. november 2006

Anklagemyndigheden mod T A/S
 
T A/S er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 11, stk. 1, ved den 30. maj 2005 ca. kl. 9.30 på Adressen A, at have været ansvarlig for at en maskine ikke blev anvendt således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to spændebånd var blevet fjernet, og idet den ansatte Vidne 1 afmonterede to plastrør fra udsugningen på en rundsav for at fjerne træaffald herfra, uagtet at rundsaven ikke var standset, hvorved han ramte klingen og som følge heraf bl.a. mistede en tommelfinger.
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
 
Vidne 2, direktør for T A/S, har forklaret, at Vidne 1 var ansat hos savværket i ca. 6 år som almindelig arbejdsmand. Han lavede forefaldende arbejde. De talte sparsomt dansk sammen, og Vidne 1 har altid udført det arbejde, han er blevet sat til, tilfredsstillende. Det var både vidnet og værkføreren, der satte Vidne 1 i arbejde. Den 30. maj 2006 var vidnet på arbejde. Han kan ikke huske, om det var ham eller hans værkfører, der den dag eller dagene inden Vidne 1 påbegyndte sit arbejde ved saven. Dette har han gjort en stor del af de 6 år, han har været ansat. Han startede oprindeligt med at stå ved maskinen og lave forefaldende arbejde uden at betjene saven. Han har ikke fået kursus i håndteringen af saven, men har fået instruktioner af både vidnet og værkføreren om betjening af saven, herunder om rengøring, ligesom han har set det i den første periode af sin ansættelse. Rengøring af maskinen sker jævnligt og foregår ved åbning af en lem, som åbnes med en specialnøgle. Lemmen kan som en følge af mekanismen kun åbnes, hvis saven står helt stille, hvilket gælder, uanset om saven er tændt eller ej. De to plasticrør sidder bag saven og sidder rast med et spændebånd. Den 30. maj 2005 var spændebåndene ikke monteret om plasticrørene, hvilket de normalt er. Han ved ikke, om spændebåndene sad om rørene, inden eventuelt Vidne 1 tog dem af. På de fremlagte fotos hænger spændebåndene på væggen bag maskinen. Han kan ikke udelukke, at Vidne 1 har taget spændebåndene af, inden han rengjorde maskinen. Han har ikke i dagligt brug set spændebåndene afmonteret udover i de situationer, hvor maskinen skulle repareres. Der hænger en instruktionsmanual vedrørende maskinen på væggen bag saven. Han har spurgt sine ansatte, og de har alle erklæret ikke at have afmonteret spændebåndene. Han har heller aldrig set nogen rense maskinen ved at afmontere de to plasticrør. Hans umiddelbare opfattelse er, at den metode, som Vidne 1 anvendte, ikke er acceptabel. Vidne 1 arbejdede den pågældende dag ikke sammen med nogen. Alle medarbejderne har skrevet under på en erklæring om, at de ikke har afmonteret spændebåndene. Der var på uheldstidspunktet ansatte, som ikke længere er ansat og som ikke har skrevet under.
 
Vidne 1 har forklaret, at han har været ansat på T A/S i 6 år. Han arbejdede mest med at save brædder ud og på lageret. Den 30. maj 2005 var han på arbejde og arbejdede ved en sav. Dette gjorde han ikke normalt og havde kun arbejdet ved saven som medhjælper få gange. Han kan ikke præcisere hvor mange gange. De gange, han har været medhjælper, bestod hans arbejde i at flytte brædderne ned på en palle. Det var da en anden medarbejder, der som hovedansvarlig arbejdede ved selve saven. Han har aldrig fået instruktioner i betjening af maskinen, hverken af ledelsen eller af andre ansatte. Den 30. maj var det chefens bror, Vidne 3, der bad ham betjene saven. Han fik besked på, sammen med anden medarbejder, at skære nogle brædder ud. Han betjente maskinen sammen med den anden medarbejder, som han ikke kan huske navnet på. Han var den dag ikke medhjælper. Den anden havde kun været ansat i en måned og hed måske Vidne 4. De fik af Vidne 3 udleveret et stykke papir, hvoraf målene på brædderne fremgik. Efter et stykke tid begyndte han at få træflis i øjnene. Han gik derfor om på den anden side af maskinen, hvor der var to åbninger. Han pillede slangen af med den ene finger og kunne se, at udsugningen var stoppet med nogle trærester. Han stak hånden ind for at fjerne resterne og kunne mærke noget på hånden. Han fik skåret sin finger af. Slangerne var ikke sat fast med spændebånd, han ville i så fald heller ikke kunne have piller slangerne af med den ene finger. Han vidste ikke, at man kan kunne rengøre maskinen gennem en låge. Det er ikke ham, der har afmonteret spændebåndene og har ikke lagt mærke til spændebåndene tidligere, idet han ikke har arbejdet ved maskinen. Han har ikke set maskinen blive rengjort og har ikke set andre tage slangerne af og rengøre maskinen af den vej. Han henvendte sig ikke til en overordnet eller en anden medarbejder få hjælp til rengøringen, fordi han normalt ikke gør det, og fordi han taler dårligt dansk. Hans arbejde var af en sådan art, at det ikke var nødvendigt med instruktioner. Han mener ikke, at han har fået instruktioner på dansk. Han er som følge af episoden blevet invalid. Han har ikke tidligere selv rengjort maskinen. Han gættede sig til, at udsugningen måtte være stoppet, når træflisen kom ud af maskinen.
 
Foreholdt sagens bilag 11 bekræftede vidnet, at han ikke var klar over, hvor nøglen til lågen lå, eller at der var en renselem på maskinen. Han har aldrig set nøglen. Han har ikke set, at der hang en instruktionsmanual ved maskinen. Han slukkede ikke for maskinen, fordi han ikke vidste, at man skulle slukke for den, inden man rengjorde den. Han vidste ikke, at man burde slukke for maskinen, før man begyndte at rense den gennem hullerne til plasticrørene, vidnet præciserede, at han ikke har arbejdet der før.
 
Vidne 5 har forklaret, at han i maj 2005 havde været ansat på savværket i 2 år. Han har arbejdet sammen med Vidne 1 mange gange, herunder blandt andet ved den sav, hvor Vidne 1 kom til skade. Han ved ikke, hvor mange gange, de har arbejdet sammen ved saven, men det kunne være op til og mere end en uge af gangen. Når maskinen skulle renses, hvilket den skulle hver dag og nogle gange flere gange om dagen, åbnede vidnet renselemmen. Vidne 1 har mange gange set vidnet åbne renselemmen og har ofte hentet en svensknøgle, så vidnet kunne åbne lemmen. Lemmen kunne også åbnes med andet værktøj end nøglen. Det ville være nødvendigt for Vidne 1 at åbne renselemmen for at rengøre maskinen. Han talte dansk til Vidne 1, der forstår det, derudover talte de fingersprog. Vidne 1 spurgte ikke ofte om hjælp til udførelse af sine arbejdsopgaver, som han umiddelbart udførte uden yderligere instruktioner. Når han har arbejdet sammen med Vidne 1, er det primært vidnet, der har betjent saven. Vidne 1 har også betjent saven. Når man påbegyndte arbejdet ved saven, fik man instruktioner i betjeningen af værkføreren eller en anden ansat. Han har ikke givet Vidne 1 instruktioner, da han har været ansat på savværket flere år. Vidne 1 har mange gange stået ved maskinen, også alene. Saven rengøres ved, at man åbner en lem med en nøgle. I lågen er en mikroswitch, som medfører, at klingen ikke kan dreje rundt. Dette var den eneste måde at rengøre maskinen på. Plasticrørene rengøres om aftenen, da der her kan sidde større stykker træflis fast. Plasticrørene sidder almindeligvis fast med spænderemme. Det er ikke muligt at rengøre maskinen ved at stikke hånden ind gennem åbningerne ved plasticrørene, fordi man ikke vil kunne nå ind og rense maskinen. Han kan ikke huske, om der er en instruktions manual ved maskinen. Han var selv den dag placeret ved en maskine med ryggen til saven ca. 7 meter væk. Vidne 1 havde ikke spurgt om instruktioner den dag. Han hørte Vidne 1s makker råbe og hjalp til. Han så ikke, om rørene den 30. maj sad fast med spænderemme.
 
Vidne 6 har forklaret, at han er ansat som konsulent ved Arbejdstilsynet. Hans arbejde består i at føre tilsyn med virksomheder. Han var på savværket et par dage efter ulykken for at besigtige forholdene. Han fik forevist maskinen, som opfyldte sikkerhedskravene. Plasticrørene var monteret med spænderemme. De åbnede lågen op med et stykke specialværktøj, som han på væggen tæt på maskinen. Han kan ikke huske, om der hang en manual på væggen. Han tog fotos af maskinen, hvoraf fremgår, at slangerne sad fast. Inden en ansat starter ved en maskine for første gang, skal denne have instruktioner, enten fra en værkfører eller en anden ansat.
 
Vidne 7 har forklaret, at han er ansat på T A/S og har været det i ca. 15 år. Han har arbejdet meget sammen med Vidne 1 og var den første, der arbejdede sammen med Vidne 1. Bortset fra sproget gik samarbejdet godt. De kommunikerede med tegnsprog og hen ad vejen på dansk, som Vidne 1 forstod, men ikke ønskede at tale. De arbejdede sammen om næsten alle arbejdsopgaver på savværket, og de har tit stået sammen ved saven. Det har både været vidnet og Vidne 1, der har betjent selve maskinen. Den første gang, Vidne 1 skulle arbejde ved maskinen, gav vidnet ham instruktioner, og han mener også, at han har givet instruktioner i rengøringen. Vidne 1 har set det masser af gange og har været med til rengøring af maskinen masser af gange. Vidne 1 har også rengjort maskinen selv. Man kan rengøre sagen to steder. Det ene sted skal lågen åbnes med en nøgle. Her kan man kun komme ind, hvis maskinen holder stille, fordi man kommer ind i nærheden af klingen. Det andet sted kan man lige åbne og blæse træstykker væk uden at stoppe maskinen. Vidne 1 har set begge former for rengøring. Vidne 1 var det første lange stykke tid af sin ansættelse med vidnet ude og måle op. Der gik et stykke tid, inden Vidne 1 kom til at arbejde ved saven. Vidne 1 arbejdede tit ved saven og betjente også selv saven alene. Plasticrørene har altid været spændt fast med spænderemme, når vidnet har stået ved maskinen. Der har blandt andet været fremlagt fotos af maskinen.
 
Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og resultat

På baggrund af Vidne 1s forklaring og de fremlagte fotos af maskinen af 30. maj 2005, hvoraf fremgår at spænderemmene hang på væggen bag maskinen, lægger retten til grund, at spænderemmene ikke den 30. maj 2005 sad omkring rørene som påkrævet, og at det derfor blev muligt for Vidne 1 at demontere plasticrørene uden brug af værktøj. Det må på baggrund af de afgivne vidneforklaringer lægges til grund, at Vidne 1 har arbejdet hos T A/S i 6 år, og at han, da han startede, ikke forstod eller talte dansk. Retten må endvidere lægge til grund, at den instruktion, som Vidne 1 har fået i brug af maskinen, er sket mundtligt fra andre medarbejdere i selskabet, og at instruktionen foregik på dansk. Retten finder herefter, at T A/S dermed ikke kan siges at have givet Vidne 1 tilstrækkelig instruktion i brugen af maskinen, herunder i rengøring af maskinen. Da retten endvidere finder, at Vidne 1 handlede uagtsomt ved at stikke sin hånd ind i de huller, som udsugningsrørene skulle være spændt fast på med spænderemme, og da handlingen ikke ud fra det oplyste om de manglende spænderemme og instruktionen sammenholdt med retspraksis kan siges at være abnorm, finder retten det bevist, at tiltalte T A/S er skyldig som beskrevet i anklageskriftet.
 
Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, jf bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 11, stk. 1.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S skal betale en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte T A/S har påstået frifindelse.
 
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
 
Vidne 2, Vidne 1, Vidne 5 og Vidne 6 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
 
Vidne 2 har supplerende forklaret, at den pågældende maskine rengøres 2-3 gange om dagen. Der sker ikke rengøring af slangerne til udsugningen. Spændebåndene kan afmonteres, men kun ved hjælp af værktøj. Hvis spændebåndene ikke er påsat, vil udsugningen ikke fungere effektivt, og savsmuldet vil ikke blive fjernet effektivt. Nye medarbejdere får instruktion i maskinerne af værkføreren, og de starter med at være medhjælpere på en maskine, før de får lov til selv at betjene den. I forbindelse med, at de fungerer som medhjælpere, bliver de nye medarbejdere instrueret af den erfarne medarbejder, der betjener maskinen.
 
Vidne 1 har supplerende forklaret, at han ikke forstår ret meget dansk. Han har ikke arbejdet mange gange ved maskinen som medhjælper for Vidne 7, og han havde ikke tidligere arbejdet alene ved den pågældende maskine. Han har heller ikke arbejdet sammen med Vidne 5 ved maskinen. Han vidste ikke, om han skulle standse maskinen for at rense den. Han vidste heller ikke, hvor han skulle slukke maskinen.
 
Vidne 5 har supplerende forklaret, at han har stået sammen med Vidne 1 ved den pågældende maskine mere end 10 gange. Når de arbejdede ved maskinen, var det forskelligt, hvilke arbejdsopgaver de varetog. De deltes om det. Hvis spændebåndene var sat på, kunne plastrørene ikke fjernes. Det var nødvendigt at fjerne spændebåndene først. Han husker det ikke længere præcist, men han mener, at spændebåndene muligvis ikke altid var påspændt, idet han mener at kunne huske, at han lejlighedsvis har kunnet tage plastrørene af uden anvendelse af værktøj ved blot at vride i dem.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det tiltalte selskab er fundet skyldig som sket. Da bødestraffen er passende udmålt, stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.
 
Det tiltalte selskab skal betale sagens omkostninger for
landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF