G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Støvende arbejde ved nedbrydning uden brug af værnemidler

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. maj 2007 af 6. afdeling i ankesag nr. S-3076-06 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 11. oktober 2006 af retten i Aalborg, 20. afdeling i sag nr. SS 20.1566/2006

Anklagemyndigheden mod T ApS
 
T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, j f. 86, j f. § 38, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bkg. nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 16 og § 21, stk. 1, ved at der den 9. juni 2005 på adressen Adresse A blev udført arbejde, uden at dette arbejde blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder uden at unødig påvirkning fra stoffer og materialer var søgt undgået, idet den ansatte Vidne 3 den 9. juni 2005 foretog oprydning indvendigt i bygningen, hvor der næsten overalt lå et tykt lag støv, og hvor der var svævestøv i luften, uden at Vidne 3 anvendte åndedrætsværn, hvorved han blev udsat for unødige påvirkninger fra stoffer og materialer i form af støv, herunder støv fra isolering og træstøv, der indeholder generende eller sundhedsskadelige materialer.
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
 
Vidne 1 har forklaret, at han er direktør i og medejer af det tiltalte selskab. Han har især administrative opgaver og færdedes ikke dagligt på den omhandlede arbejdsplads. Det er rigtigt, at selskabet stod for nedbrydning af den omhandlede bygning og havde ansat Vidne 3 og Vidne 6, som udførte arbejdet dér. Kontaktperson for de pågældende var i det daglige Vidne 2, som førte opsyn med arbejdet, der bestod i nedtagning af gipsplader og oprydning både ind- og udendørs. Så vidt vidnet husker, forsvandt Vidne 6 fra arbejdspladsen efter kort tid. Vidnet husker ikke, hvornår Vidne 3 blev ansat. Som det fremgår af det af forsvareren fremlagte bilag med timeopgørelse, der er udfærdiget af Vidne 3, vedrørende hans arbejdsforhold, har Vidne 3 ikke været beskæftiget i det tiltalte selskab efter mandag den 20. juni 2005. Det fremgår, at Vidne 3 var sygemeldt fra den 17. juni til den 20. juni. Vidnet kan ikke sige i dag, hvornår Vidne 3 blev ansat. Formentlig ligger der en ansættelsesaftale i selskabet. Vidne 3 var omkring 18 år på ansættelsestidspunktet og Vidne 6 omkring 50 år. Vidnet var gjort bekendt med Arbejdstilsynets besøg på den omhandlede arbejdsplads i maj 2005 og var bekendt med, at der var påtalt nogle forhold vedrørende arbejdsplan og asbestholdige materialer. De ansatte var instrueret om arbejdets udførelse og om brug af åndedrætsværn. Efterfølgende viste det sig, at Vidne 3 havde sparket nogle gipsplader i stykker på væggene. Efter Arbejdstilsynets senere besøg på arbejdspladsen blev arbejdet standset og det kom først i gang senere, efter der var ansat nyt personale. Vidnet tilføjede, at han flere gange har indskærpet overfor Vidne 3, at han skulle overholde de givne instruktioner vedrørende fremgangsmåden ved arbejdets udførelse, og at han skulle benytte de forskellige ting af sikkerhedsmæssige årsager. Vidne 3 blev opsagt ved skrivelse af 20. juni 2005, jf. sagens bilag 19. På det tidspunkt mener vidnet, at Vidne 6 var stoppet med arbejdet og at ingen af dem kan have været på arbejdspladsen den 22. juni 2005 som anført i tiltalen. Den 22. juni 2005 var arbejdspladsen lukket ned og det tiltalte selskab havde ikke nogen ansatte dér. Vidnet forklarede endvidere, at der i den omhandlede afdeling i selskabet var ansat 9 personer foruden Vidne 3 og Vidne 6.
 
Vidne 4 har forklaret, at han er bestyrelsesformand i Firma A, som ejer bygningen. Det tiltalte selskab var underentreprenør på byggearbejdet og stod for nedbrydningen. De havde to mand beskæftiget dér, Vidne 3 og Vidne 6. Der var tale om nedbrydning af en gammel produktionshal, hvor loftplademe skulle nedtages. Vidnet var bekendt med, at de to nævnte ansatte var instrueret om fremgangsmåden ved arbejdet og instrueret om at gøre brug af nogle indkøbte anvendelige støvmasker. I maj måned kom Arbejdstilsynet på besøg og det blev pålagt, at de ansatte skulle gøre brug af ventileret åndedrætsværn. Det fik vidnet besked om telefonisk og han bestilte straks sådan udstyr, jf. den af forsvareren fremlagte faktura fra firmaet Firma B. Det skete dels den 26. maj og dels den 31. maj 2005. Vidne 3 og Vidne 6 blev samtidig instrueret i brug af dette åndedrætsværn i forbindelse med arbejdet inde i bygningen. Det fremgår endvidere af sagens bilag 11, at der den 8. juni 2005 er foretaget tilbagemelding herom til Arbejdstilsynet ved fax. Vidnet forklarede nærmere om arbejdet, at Vidne 3 og Vidne 6 havde fået besked på, at de i løbet af dagen kunne arbejde 4 timer inde i bygningen med brug af åndedrætsværn og 4 timer udendørs. Vidne 3 overholdt imidlertid ikke de givne instruktioner om brag af åndedrætsværn og han blev derfor opsagt. Så vidt vidnet husker, var Vidne 3 stoppet med arbejdet på pladsen nogle dage før, formentlig den 16. juni 2005, jf. den fremlagte timeseddel. Vidne 6 var stoppet før dette tidspunkt. Vidne 6 var ansat med en måneds prøvetid før den udfærdigede ansættelseskontrakt, jf. bilag 5. Vidnet husker ikke, hvornår Arbejdstilsynet sidste gang var besøg på pladsen men det har formentlig været i midten af juni 2005. Vidnet var selv på pladsen, efter Arbejdstilsynets besøg på pladsen i maj 2005 og derefter havde han kun telefonisk kontakt med Arbejdstilsynet. I den forbindelse blev der givet en advarsel om, at sagen ville blive indberettet med påstand om bøde, hvis forholdene ikke blev rettet, hvilket skete. Forevist de optagne foto bilag 22 forklarede vidnet, at foto nr. 1 viser sidebygningen, hvor væggene fortsat stod. Her var de ansatte instrueret om og pålagt at bruge åndedrætsværn. Foto nr. 4 og 5 viser en sidebygning, hvor ydervægge var fjernet. De ansatte gik igennem disse bygninger for at placere affald i nogle containere på den anden side.
 
Vidne 2 har forklaret, at han er produktionschef i det tiltalte selskab og han som afløser havde tilsyn med nedbrydningsarbejdet på den omhandlede plads i den periode, hvor Vidne 6 og Vidne 3 arbejdede dér. Han kørte dem ud om morgenen og hentede dem ved arbejdstidens ophør. I begyndelsen havde de anvendt almindelige støvmasker. De var instrueret i brugen af disse og var blevet indskærpet, at de ikke måtte arbejde inde i bygningen uden støvmasker. Efter at Arbejdstilsynet i maj 2005 havde været på besøg og givet pålæg om anvendelse af ventileret åndedrætsværn blev sådan udstyr straks indkøbt og de pågældende instrueret i brugen af dette udstyr, herunder at de skulle holde 20 minutters pause efter 20 minutters arbejde med åndedrætsværn. Vidnet konstaterede, at de to brugte åndedrætsværn og han gik ud fra, at det var tilfældet, også når han ikke var på arbejdspladsen. Da Arbejdstilsynet gav en ny påtale med advarsel om bøde i gentagelsestilfælde ringede Vidne 4 til vidnet og de blev enige om, at opsige Vidne 3, der i øvrigt ikke havde været på arbejdspladsen i dagene før opsigelsen. Vidne 6 var stoppet på arbejdspladsen på et tidligere tidspunkt formentlig på grund af dårlig ryg. Det var kun de to, der arbejdede på pladsen med nedbrydning. Vidnet tilføjede, at instruktionen af den var indgående og at de gentagne gange alvorligt var blevet pålagt at gøre brug af åndedrætsværn. Vidnet har ikke selv været i kontakt med Arbejdstilsynet.
 
Vidne 3 har forklaret, at han blev ansat til et nedbrydningsarbejde, som han foretog sammen med Vidne 6 en periode. I begyndelsen arbejdede han i sit eget tøj uden beskyttelsesmaske. Arbejdet bestod i nedtagning af lofter inde i en bygning efter anvisning fra Vidne 2. Efter at Arbejdstilsynet havde været på besøg på arbejdspladsen fik de udleveret nogle støvmasker. Arbejdstilsynet kom igen på besøg og sagde, at støvmaskerne ikke var tilstrækkelige som åndedrætsværn. Herefter fik de udleveret egentlige åndedrætsværn, som de fik besked på at bruge under arbejdet inde i bygningen. Vidnet følte dog af og til, at han ikke kunne trække vejret ordentlig med masken på, og han tog den derfor af og holdt pause i arbejdet. Det skete dog indimellem, at han arbejdede lidt uden at have masken på. Vidne 2 kiggede ud til dem nogle gange om ugen. Vidnet mener, at han havde masken på, når han arbejdede under Arbejdstilsynets besøg og ligeledes når Vidne 2 kom på besøg. Han har lavet den fremlagte timeopgørelse og husker, at han blev fyret fredag den 17. juni, hvorefter han ikke har opholdt sig på arbejdspladsen. Vidne 6 var stoppet med arbejdet på et tidligere tidspunkt. Vidnet mener, at han arbejdede ca. en uge alene på pladsen. Han var på den pågældende plads det meste af tiden fra den 23. maj til den 17. juni. Af og til arbejdede han dog i produktionen. Det er muligt, at han ikke havde maske på under ét af Arbejdstilsynets besøg.
 
Tilsynsførende Vidne 5, Arbejdstilsynet, har forklaret, at han under et besøg på byggepladsen den 26. maj 2005 så to personer, der var i gang med et nedbrydningsarbejde. Der var meget støvet på arbejdspladsen, bl.a. i form af træstøv fra loftsrummet og fra isoleringsmateriale. Der blev givet påbud om, at de ansatte skulle bære egnet åndedrætsværn under arbejdet. Den 9. juni 2005 foretog vidnet et kontrolbesøg på arbejdspladsen for at konstatere, om der blev arbejdet under brug af egnet åndedrætsværn. Vidnet konstaterede straks, at der inde i bygningen arbejdede en person, Vidne 3, uden brug af åndedrætsværn, medens en anden ansat var på vej ud af bygningen. Vidnet optog, efter at han havde standset arbejdet, fotos af arbejdsstedet, idet den ansatte Vidne 3, som vist på første foto, opholdt sig i bygningen, hvor han havde arbejdet med kost og skovl uden åndedrætsværn, jf. bilag 22. Vidnet husker ikke, om han spurgte efter, hvorvidt der var åndedrætsværn til rådighed på arbejdspladsen. Han talte flere gange i telefon med de ansvarlige for byggepladsen. Vidnet er sikker på, at han ikke herunder har givet de pågældende nogen advarsel, hvilket han heller ikke havde kompetence til. På forsvarerens forespørgsel forklarede vidnet supplerende under forholdelse af det givne strakspåbud, jf. bilag 14, at der er flere typer af filtrerende åndedrætsværn. Under et arbejde som det omhandlede, kræves der et åndedrætsværn, der tilfører luft til den arbejdende, uden at den pågældende skal trække luft gennem åndedrætsværn. Som minimum til opfyldelse af dette krav kræves, at den ansatte bærer en såkaldt turbomaske, hvorigennem der tilføres luft fra en elektrisk pumpe anbragt i bæltet. Arbejdsgiveren har haft mulighed for at orientere sig nærmere om krav til åndedrætsværn som anført i vejledning til det givne strakspåbud, bl.a. ved at rekvirere en branchevejledning eller ved at gå ind på Arbejdstilsynets hjemmeside som anvist. På spørgsmålet om, hvorvidt der kræves et sådant åndedrætsværn, hvis den pågældende ikke arbejder 4 timer om dagen i en bygning som den pågældende, forklarede vidnet, at hvis der er tale om fysisk belastende arbejde som det omhandlede vil et åndedrætsværn, der ikke opfylder de ovennævnte minimumskrav, ikke være egnet overhovedet. Der skal anvendes et åndedrætsværn af den omhandlede type fra starten, hvis der over en dag er planlagt arbejde på over 4 timer på en støvet arbejdsplads. Foreholdt, at det i det skriftlige påbud af 10. juni 2005, jf. bilag 14, er angivet, at der var stillet et filtrerende åndedrætsværn til rådighed og at et sådant kunne være sundhedsskadeligt at anvende i mere end 3 timer om dagen, forklarede vidnet, at der ikke ved de givne påbud er anvist noget bestemt åndedrætsværn, også fordi arbejdsgiveren har frihed til selv at vælge fremgangsmåde ved nedbrydning. Det vil sige, at hvis der var givet instruktion om, at den enkelte ansatte ikke måtte arbejde mere end 1-2 timer i bygningen om dagen, kunne det tilstedeværende åndedrætsværn have været tilstrækkeligt. Imidlertid var der ingen oplysning om, at de pågældende ansatte på arbejdspladsen havde fået instruktion herom. Påbuddet er derfor givet ud fra den antagelse, at de ansatte kunne arbejde en hel arbejdsdag inde i bygningen. Vidnet forklarede vedrørende det givne påbud, at den indeholdte vurdering ikke kan lægges til grund for en afgørelse af, hvorvidt det tilstedeværende åndedrætsværn, var tilstrækkeligt. Det er arbejdsgiverens egen opgave og risiko at foretage en vurdering af, hvilket konkret åndedrætsværn der er egnet til opgaven og påbuddet går alene herpå.

Rettens bemærkninger

Det lægges efter det oplyste til grund, at Vidne 3, der var ansat hos tiltalte, var instrueret om at benytte åndedrætsværn, som var tilstede på arbejdspladsen under udførelsen af arbejdet. Tiltalen omhandler denne ansattes arbejde uden anvendelse af åndedrætsværn under de beskrevne forhold.
 
Det findes ved Vidne 5s forklaring bevist, at Vidne 3 den pågældende dag udførte nedbrydningsarbejde inde i bygningen uden at anvende åndedrætsværn. Henset til det oplyste om, at Vidne 3, der var 19 år, blev ansat til det omhandlede arbejde, sammenholdt med arbejdets karakter og det af tiltalte etablerede tilsyn ved arbejdets udførelse, som forklaret af Vidne 2, finder retten ikke, at tiltalte har opfyldt sin forpligtelse efter arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, idet det gennemførte tilsyn ikke har været tilstrækkelig effektivt.
 
Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. 86, jf. § 38, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bkg. nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 16.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS skal betale en bøde på 10.000 kr.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsrets dom

Afsagt den 15. maj 2007 af 6. afdeling

T ApS har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.
 
Anklagemyndigheden, hvis anke er forkyndt for sent, har påstået stadfæstelse.
 
Vidnerne Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
 
Vidne 1 har supplerende forklaret, at Firma A er et investeringsselskab, som han også er medejer af. Han blev enig med Vidne 4 om at opsige Vidne 3, fordi Vidne 3 ikke efterlevede gentagne indskærpelser om at bruge åndedrætsværnet. Vidne 3 havde før ansættelsen været på produktionsskole og blev ansat på normale lønvilkår.
 
Vidne 2 har supplerende forklaret, at han kom på arbejdspladsen uanmeldt 2-3 gange om ugen. Ved de lejligheder benyttede Vidne 3 og Vidne 6 de indkøbte åndedrætsværn. Hans gentagne instruktioner om at bruge værnet skyldtes ikke, at de undlod at bruge det. Han forklarede dem imidlertid omhyggeligt, hvorledes åndedrætsværnet skulle anvendes, herunder hvor længe ad gangen de kunne arbejde med det på. Vidne 3 og Vidne 6 var selv med til indkøbet af åndedrætsværn og beskyttelsesdragter. Ved den lejlighed hørte de også instruktionerne.
 
Vidne 3 har supplerende forklaret, at han før ansættelsen havde gået på produktionsskole i et års tid. Han fik besked på, at loftet i bygningen på Adresse A skulle rives ned. Han og Vidne 6 fik ingen særlige instruktioner i, hvordan arbejdet skulle udføres. Efter at Arbejdstilsynet havde været der første gang, fik han og de øvrige, der arbejdede på pladsen, udleveret nogle støvmasker. De så nok Vidne 2 et par gange om ugen. Han tog oftest selv bussen tur/retur til arbejdspladsen. Senere fik de udleveret åndedrætsværn, og de fik at vide, at dem måtte de kun bære et vist stykke tid ad gangen. Han var selv med til at indkøbe dem. Han mener, at han også brugte sit åndedrætsværn. Da Arbejdstilsynet kom på besøg, kan det godt være, at han lige havde taget værnet ned om halsen. Der var rigtig meget støv. De arbejdede som regel ikke, når Vidne 2 kom på besøg, for så talte de sammen om arbejdet.
 
Vidne 4 har supplerende forklaret, at han, når han var på arbejdsstedet, selv talte med Vidne 3 og Vidne 6, herunder om brugen af åndedrætsværnet.
 
Vidne 5 har supplerende forklaret, at han ikke længere er ansat i Arbejdstilsynet. Han kan huske tilsynsbesøg den 26. maj og den 9. juni 2005, men han har været på pladsen mange gange. Den 26. maj blev åndedrætsværn ikke anvendt, og der blev intet oplyst om, at der var åndedrætsværn til rådighed. Den 9. juni var der åndedrætsværn på pladsen, men de blev ikke brugt. Hvis der ved et besøg gives et påbud, skrives der også en besøgsrapport. Hvis det ved besøget alene
konstateres, at et tidligere givet påbud ikke overholdes, skrives der ikke nødvendigvis en besøgsrapport. Ved ingen af hans besøg har han været ude for, at åndedrætsværn blev anvendt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at der må lægges vægt på Vidne 5s forklaring, der stemmer med Vidne 4s forklaring om, at Vidne 3 blev opsagt, fordi han ikke fulgte de givne instruktioner om at anvende åndedrætsværn. Herefter er det bevist, at Vidne 3 den 9. juni 2005 udførte nedbrydningsarbejde under forhold som nærmere beskrevet i tiltalen uden at anvende åndedrætsværn, og at han herved blev udsat for unødige påvirkninger fra stoffer og materialer i form af støv, som ligeledes nærmere beskrevet i tiltalen. Det er endvidere bevist, at han undlod at bruge åndedrætsværnet trods givne instruktioner.
 
Det er herefter bevist, at det tiltalte selskab er skyldig i tiltalen vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. de i tiltalen nævnte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004. Det bemærkes herved, at nugældende arbejdsmiljølovs § 86, 2. pkt., jf. § 83, stk. 3, efter ikrafttrædelsesbestemmelsen (§ 2) til lov nr. 300 af 19. april 2006, hvorved disse bestemmelser blev indsat i loven, ikke finder anvendelse på overtrædelser begået før lovens ikrafttræden den 28. april 2006, og at lovgiver herved må antages i overensstemmelse med straffelovens § 2 at have "bestemt andet" end det, der ellers ville følge af straffelovens § 3.

Der er ikke grundlag for at nedsætte bøden.
 
Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten

Indhold

Indhold

Henter PDF