Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Manglende efterkommelse af påbud om ergonomisk belastning, om adgangsveje og om arbejdspladsvurdering

Østre Landsrets dom afsagt den 27. november 2008 af 21. afdeling i ankesag nr. S-2648-08.

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 16. juni 2008 af retten i Odense, 2. afdeling, i SS 2-1662/2008

Anklagemyndigheden mod T A/S

Anklageskrift er modtaget den 28. marts 2008.
 

T A/S er tiltalt for

  1. overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 3, stk. 1 og 2, og § 8, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 68, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 19, stk. 1, ved at arbejdet den 2. maj 2007 i virksomhedens lager, Adresse A, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet lagervarer med en vægt på op til 20 kg pr. kolli var stablet fra gulvniveau op til skulderhøjde, uden at der var tekniske hjælpemidler til rådighed til brug ved stablingen, hvorved det ikke var muligt at udføre håndteringen sikkert i forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser, uagtet Arbejdstilsynet ved brev af 19. september 2005 havde afgivet påbud om tilsvarende forhold, og herunder påbudt virksomheden at bringe forholdene i orden senest den 28. februar 2006.
  2. overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 42, stk. 1, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 68, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, j f § 41, stk. 1, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7, stk. 2, ved at det i forhold 1 nævnte arbejdssted den 2. maj 2007 ikke var holdt forsvarligt rent og ryddeligt, således at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet færdselsveje og arealer på lageret var delvis blokerede af opstablede lagervarer, tømte papkasser og plastikstrips, som var til fare for færdslen, idet de udgjorde en risiko for faldulykker og forårsagede unødige håndteringer og manuel håndtering i uforsvarlige arbejdsstillinger, uagtet Arbejdstilsynet ved brev af 19. september 2005 havde afgivet påbud om tilsvarende forhold, og herunder påbudt virksomheden at bringe forholdene i orden senest den 24. oktober 2005.
  3. overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 15a, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6a, og § 6b, stk. 5, ved at der den 2. maj 2007 på arbejdspladsen Adresse A, ikke var udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden, der var til rådighed for Arbejdstilsynet, uagtet Arbejdstilsynet ved brev af 19. september 2005 havde afgivet påbud om tilsvarende forhold, og herunder påbudt virksomheden at bringe forholdene i orden senest den 1. januar 2006.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte T A/S har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2, men har erkendt sig skyldig i forhold 3.

Forklaringer

Direktør B har blandt andet forklaret, at han har været direktør i det tiltalte selskab gennem 18-19 år. Det er et en gros firma med import fra Østen af inventar. Det omhandlede sted er et lager. På lageret arbejder en fuldtidsansat samt en timelønnet. Han er der også selv næsten hver dag. Den 15. august 2005 var Arbejdstilsynet på besøg. Han var ikke selv til stede. Varerne på lageret er stablet dels direkte på gulvet, dels på paller, og de kan flyttes med henholdsvis sækkevogn og palleløfter. Foreholdt bilag 14, side 2, eksempel 2 forklarede Direktør B, at man i et sådant tilfælde ville gå op på en trappestige og løfte effekterne ned. Der er 2-3 sækkevogne, 2-3 palleløftere og 2-3 trappestiger til rådighed. Der er kasser, der vejer 20 kg, men dem vil man typisk være to mand om at håndtere. Foreholdt bilag 14 påbud af 19. september 2005, hvis forhold ikke blev efterlevet. Han tror, at man efter Arbejdstilsynets besøg lod de tungeste ting stå på gulvet og stablede de lidt lettere ting. Der er elevator mellem lagerets forskellige etager. Han vil ikke benægte, at der var stablet kasser på 20 kg. i den omhandlede højde ved Arbejdstilsynet første besøg. Man er i dag mere bevidst om ulemperne ved tunge og uhensigtsmæssige løft og har fået flere hjælpemidler. En konsulent fra AM gruppen har været på besøg sidst i 2007 på grund af Arbejdstilsynets besøg den 2. maj 2007 og efter, at der var kommet brev fra Arbejdstilsynet i oktober 2007. Han var selv til stede ved Arbejdstilsynets besøg den 2. maj 2007, og Arbejdstilsynet var også på besøg den 6. juni 2008. Ved det sidste besøg var der ingen bemærkninger. Ved besøget den 2. maj 2007 ville den besøgende fra Arbejdstilsynet ikke svare konkret på, hvad han skulle gøre.  Han har talt med AM gruppen om APV'en (arbejdspladsvurderingen) og om at forbedre forholdene generelt. Bilag 10, side 1, billede viser modtagelsesområdet. Normalt stiller man ikke tingene på færdselsveje, for så kan man ikke komme rundt. Der er lige udenfor en papcontainer, og pappet smides typisk ud, når der er pakket en ordre. Han vidste i starten ikke, hvad en APV var, men den er udfærdiget sidst i 2007.

Vidne 1, Arbejdstilsynet, har som vidne blandt andet forklaret, at hun har arbejdet i Arbejdstilsynet siden 2004. Hun besøgte den tiltalte virksomhed den 15. august 2005, hvor der kun var en ansat tilstede til trods for, at besøget var anmeldt 14 dage forinden. Der skulle være en gennemgang af "egen indsats skema", en rundtur på virksomheden, og der skulle afsluttes med at oplyse om forhold, som virksomheden skulle tage vare på. Ved besøget var der ingen APV. Der var problematiske løfteforhold, idet der stablet kasser over hovedhøjde med en vægt op til 20 kg, og forholdene hvor de skulle håndteres var for trange. Det er såkaldte forværrende faktorer, hvis der skal løftes over skulderhøjde, og der var ikke hjælpemidler til disse specifikke arbejder. Der var et kaotisk rod på lageret med smalle gange, så det ikke var muligt at løfte ting på en ordentlig og forsvarlig måde, og hun vurderede, at der var risiko for faldulykker. Efter besøget sendte hun et udkast til påbud til tiltalte, bilag 10 og 14. Det med kursiv er tilføjet efter høring af tiltalte. Hun var på opfølgningsbesøg hos tiltalte den 2. maj 2007, hvor der intet var ændret fra det sidste besøg. Kassene stod tæt og stablet over skulderhøjde, der var ingen relevante hjælpemidler. Endvidere lå der stribs alle steder , så man kunne nemt falde i dem. Endvidere var der stadig ikke lavet en APV. Vidnet spurgte igen til vægten af kasserne og Direktør B gav hende det samme svar, som hun havde fået af den ansatte ved besøget i 2005, og Direktør B sagde, at der ikke var ændret noget siden hendes sidste besøg. Vidnet foreviste billeder optaget under besøget den 2. maj 2007. Ved ramperne var der mere kaotisk end de andre steder på lageret, men på lageret var der også stablet alt for tæt og i alt for stor højde af tunge ting, der således ikke kunne håndteres forsvarligt.

Oplysninger i sagen

Der har været fremlagt anmeldelse til Fyns politi af 16. oktober 2007, 3 påbud af 19. september 2005 

Rettens begrundelse og resultat

Efter Vidne 1's forklaring sammenholdt med de fremlagte fotografier af forholdene på virksomheden er det godtgjort, at lagervarer med en vægt på op til 20 kg pr. enhed var stablet fra gulvniveau op til skulderhøjde, uden at der var relevante tekniske hjælpemidler til rådighed, hvorved det ikke var muligt at udføre håndteringen af disse sikkert i forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser. Endvidere er det godtgjort, at færdselsveje på lageret var delvis blokerede af opstablede lagervarer, tømte papkasser og plastikstrips, således at de udgjorde en risiko for faldulykker og medførte unødige håndteringer og manuel håndtering i uforsvarlige arbejdsstillinger. Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 3. Erkendelse bestyrkes af det i øvrigt foreliggende.

På denne baggrund findes tiltalte skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelsen". 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 3, stk. 1 og 2, og § 8, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 68, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 19, stk. 1, og arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 42, stk. 1, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 68, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7, stk. 2, og arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 2, jf. § 86, jf. § 15a, og § 77, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6a, og § 6b, stk. 5.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S skal betale en bøde på 60.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets domsbog

Odense Rets dom af 16. juni 2008 (SS 2-1662/2008) er anket af T A/S med endelig påstand om frifindelse i forhold 2, subsidiært formildelse. Tiltalte har således for landsretten tillige erkendt sig skyldig i forhold 1.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Direktør B, og af Vidne 1, Arbejdstilsynet.

Direktør B har forklaret blandt andet, at der ved kontrolbesøget den 2. maj 2007 ikke stod tømte papkasser eller andet i vejen på adgangsvejene. Der bliver ikke ompakket varer på lageret, idet varerne, der ankommer i containere. bliver videresolgt i hele kolli. Den ansatte har ikke klaget over arbejdsforholdene på stedet. Der er altid 2 tilstede, når der ankommer varer til lageret. Møblerne bliver altid kørt på palleløfter eller lign. Kun en mindre del af de øvrige varer - vel omkring 10% er tunge. Hvis der undtagelsesvist er tomme papkasser, bliver de straks smidt ud i affaldscontaineren udenfor lageret. Der er efter kontrolbesøget opbygget reoler til varerne og firmaet har fået et supplerende fjernlager uden for byen.

Vidne 1, Arbejdstilsynet har forklaret blandt, andet, at der foretages kontrolbesøg indenfor 2 år, når en virksomhed har fået et påbud. Ved kontrolbesøget den 2. maj 2007 var forholdene stort set uændrede i forhold til besøget i 2005. Der var rodet, fordi der ikke var tydelige gangarealer mellem varerne. Det modtageområde, hvor medarbejderne netop havde været i gang med at pakke ud, var særligt rodet med strips. Hun fik på forespørgsel oplyst af Direktør B, at der først ville blive ryddet op når aflæsningen af varerne var færdig. Hun så ikke tomme papkasser. Det hun bed mærke i, var papkasser, der forekom at være tilfældigt placeret bl.a. ved gangarealer. Hun så også strips på gulvet ved kontrolbesøget. Som det fremgår af et foto, var der varer, som stod i vejen for varerne bagved. Hun spurgte ikke om, hvor tit der blev ryddet op på lageret. Hun mener, at besøget varede ca. l time. Hun fik oplyst, at papkassernes vægt varierede meget. Der var også helt lette kasser med eksempelvis puder. Hun undersøgte ikke selv kassernes vægt. Baggrunden for, at hun i 2005 afgav 2 påbud henholdsvis vedrørende forhold 1 og forhold 2 var, at der var tale om 2 forskellige skadesrisici. Det første påbud angik risikoen for ved uforsvarlige løft af få en erhvervsbetinget lidelse, men det andet påbud angik risikoen for snuble- og faldulykker.

Det tiltrædes af de grunde byretten har anført at tiltalte er skyldig i forhold 2, dog findes det ikke godtgjort, at der på gangarealerne lå pap eller tømte papkasser. Under hensyn til, at overtrædelserne i forhold 1 og 2 fandt sted på samme tidspunkt og lokalitet, og til overtrædelsens karakter finder landsretten, at der passende kan udmåles en samlet bøde på 40.000,- kr.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 40.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

 

 

Indhold

Indhold

Henter PDF