G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedbrydning af betonelementer

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. august 2008 af 10. afdeling i ankesag nr. S-1303-08.

Udskrift af dombogen for retten i Esbjerg

Dom afsagt den 8. april 2008, SS 3189/2007

Anklagemyndigheden mod T
 
Anklageskrift er modtaget den 6. november 2007.
 
T er tiltalt for overtrædelse af:
 
Arbejdsmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, senest ændret ved lov nr. 512 af 6. juni 2007 § 83, stk. 1 og Stk. 2, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, jf. § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 13, stk. 1, jf. § 30, stk. 2, ved den 14. april 2007 som eneindehaver og arbejdsgiver i Firma A at være ansvarlig for, at arbejdet på Adresse B, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og uden at der var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning og nedstyrtning, hvorved den ansatte Vidne 1 kom til skade, da et betonstykke, som skulle skæres fri, væltede ned over ham.
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
 
Tiltalte har blandt andet forklaret, at hun er indehaver af Firma A Den pågældende dag var Vidne 1, der havde været ansat i firmaet i ca. 2 måneder ude for at udføre arbejde på Adresse B. Det er Vidne 3, der stod for den daglige ledelse. Han er ansat som medarbejdende ægtefælle. Hun har ikke haft noget med den daglige ledelse eller tilrettelæggelsen af arbejdet at gøre. Vidne 3 ringede til hende på dagen og fortalte, at der var sket en ulykke. Der blev ikke talt om fejl ved arbejdets udførelse. Hun ved ikke, hvordan Vidne 1 er blevet instrueret. Arbejdet på Adresse B blev udført som underentreprenør for Firma C. Det var Vidne 3, der indgik aftalerne med Firma C. Hun har aldrig deltaget i byggemøder. Hvis ulykken ikke var sket. skulle Vidne 1 have været ansat i yderligere ca. 1 måned. Det var ikke sikkert, at der var arbejde til ham derefter. Der er tale om projektorienteret arbejde.
 
Vidne 1 har blandt andet forklaret, at han den pågældende dag var ved at skære nogle facadeelementer af Der er tale om betonelementer, der skulle skæres over, så der kunne blive plads til en elevatorskakt. Det foregik på den måde, at han stod på en lift og skar elementer af med en sav. Det var Vidne 3, der havde instrueret ham. Efter denne instruktion skulle man lade et stykke være tilbage og herefter fastgøre elementet med en wire. Herefter skæres det sidste stykke igennem fra den modsatte side. Han havde ikke faet at vide, hvor meget der skulle være tilbage, men han havde tidligere skåret igennem bortset fra 5-10 centimeter. Vidne 3 så, hvordan han skar de første elementer igennem. Det havde han ingen bemærkninger til. Han mener ikke, de drøftede placeringen af armeringsjernet i elementerne. Han havde skåret 7 elementer igennem. Han skar det pågældende element på samme måde som de første. Den pågældende dag faldt elementet pludselig ned over ham, da han var på vej ned for at hente den wire, der skulle bruges til fastgørelsen. Han kom til skade med sin hånd og sin hofte. Han havde ingen sele på, da han skar der pågældende stykke. Han havde haft sele på, da han skar et betonelement, der var placeret ved tagryggen. Man kan ikke se på elementet hvor armeringsjernet sidder. Man kan som regel se om der er armeringsjern, idet der kommer gnister, når man skærer. Man skærer oppe fra og nedad. Der var ingen forskel på observationen af gnister i de stykker han havde skåret af og det stykke der faldt ned over ham. Han kan ikke huske, hvor langt fra toppen, der kom gnister i det element, der senere faldt ned. Forevist fotos af forholdene forklarede vidnet, at det var det øverste hjørne, der ikke blev skåret igennem. Han var blevet ansat ca. 2 måneder før ulykken. Fra januar til februar var han ansat som vikar. Han fik det indtryk at han kunne fortsætte i firmaet - også efter at den konkrete opgave var udført. Det var der dos ingen skriftlige aftaler om.
 
Vidne 2, Arbejdstilsynet har som vidne blandt andet forklaret, at han inspicerede uheldsstedet efter ulykken sammen med politiet. Han kunne konstatere, at betonblokken ikke var blevet fastgjort, før man påbegyndte udskæringen. Han kunne se, at der i det pågældende stykke var 1 gennemgående armeringsjern placeret i toppen af elementet. Dette var skåret igennem. Han mener, at man ved nedbrydningsarbejdet skulle have påsat en wire inden man påbegynder arbejdet, da man ikke ved, hvor armeringsjernet er placeret. Hvis man ikke gør det er det en form for lotteri. Det er derfor uforsvarligt at gå frem på den måde, som man er gået frem på i nærværende sag. Der var skåret igennem bortset fra de øverste 5 centimeter. Han målte de 5 centimeter ud fra det stykke der blev tilbage og ikke på det stykke der faldt ned. Han ville ikke turde skære elementet igennem selv om man vidste hvor armeringsjernet var placeret og undlod at skære det igennem. Han ved ikke om, der var armeringsjern placeret længere nede på elementet. Han koncentrere sig ikke om hvorvidt der var armeringsjern længere nede på elementet. Han ved ikke, om det havde været muligt at få oplysninger om placeringen af armeringsjernet via tegninger eller lignende, men han har erfaring med, at tegningerne ikke altid er korrekte.
 
Vidne 3 har blandt andet forklaret, at han arbejder som medhjælpende ægtefælle i tiltaltes firma. Han instruerede Vidne 1 om arbejdets udførelse. Der blev savet således, at det bærende stykke på 5-10 cm. ikke blev skåret over. Armeringsjernet sidder som regel de samme steder i elementerne. Der var en stålwirer til at hægte på elementerne. Hullerne til wirerne blev boret, inden der blev savet, og wireren blev normalt sat i, inden man begyndte at save. Det gjorde man dog ikke med de nederste elementer. Vidne 1 var blevet instrueret om, at der skulle isættes wirer,
inden der blev savet i elementerne.
 
Vidnet blev foreholdt afhøringsrapport af 15. april 2007 (Forhold 1, bilag 4, side 2) og forklarede, at han ikke kan huske, at han skulle have forklaret som anført. Han er rimelig sikker på, at han har instrueret John i, at elementerne skulle sikres med stålwirer, inden der blev savet. Elementerne blev ikke væltet ud i kurven på teleskoplæsseren men hejst ned via stålwirerne. Han sad i teleskoplæsseren, da arbejdet med det pågældende element blev udført. Han kunne fra sin placering ikke se, om der var isat wirer i elementet, inden der blev savet.

Rettens begrundelse og konklusion

På baggrund af de afgivne forklaringer og de foreviste fotos af betonelementet lægges det til grund, at uheldet skyldes, at armeringsjernet blev skåret over, samt at dette skete på et tidspunkt, hvor betonelementet ikke var sikret med stålwirer.
 
Vidne 1 har forklaret, at han havde skåret 7 elementer ud på samme måde, som det element, der faldt ned over ham. Efter dette vidnes forklaring, var han blevet instrueret i, at stålwirerne først skulle sættes i elementer, når den første del af savearbejdet var overstået. Denne forklaring svarer til den forklaring, der fremgår af Vidne 3´s forklaring ifølge politiets afhøringsrapport.
 
På den baggrund af de afgivne forklaringer og det hændelsesforløb, der førte til uheldet lægges det til grund, at arbejdet ikke var tilrettelagt og udført således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.
 
Straffen fastsættes efter arbejdsmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, senest ændret ved lovnr. 512 af 6. juni 2007 § 83, stk. 1 og stk. 2, jf. § 82, stk. 4, nr. L jf. § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 13, stk. 1, jf § 30, stk. 2, til en bøde på 25.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med en bøde på 25.000 kr.
 
Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.
 
Tiltalte skal delvis betale sagens omkostninger. 

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Dom afsagt den 13. august 2008 af Vestre Landsrets 10. afdeling i ankesag S-1303-08
 
Anklagemyndigheden mod T
 
Retten i Esbjerg har den 8. april 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 3189/2007).
 
Tiltalte har påstået frifindelse.
 
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
 
Vidnerne Vidne 1 og Vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
 
Vidne 1 har supplerende forklaret, at han havde været ansat siden januar måned. Det pågældende arbejde bestod i at fjerne facadeelementer af beton. Elementerne var ca. 1x2 meter. De var fastgjort i siderne. Før han savede, borede han to huller i elementet med henblik på senere at kunne montere en wire. Når han havde savet elementer bortset fra 5-10 cm i de øverste hjørner, fjernede man kurven på liften og monterede en wire for derefter at hejse elementet ned. Han ved ikke, om man kunne have monteret wiren, før han skar elementet. Vidne 3 var hans arbejdsleder, og det var ham, der havde instrueret ham i fremgangsmåden. Vidne 3 har aldrig sagt, at wiren skulle monteres, før han savede, og Vidne 3 var klar over, at det ikke blev gjort. De talte ikke om, at elementet kunne vælte. Han fik instruktion i betjening af saven, men ikke i øvrigt nogen vejledning om sikkerheden. Han mistede 4 fingre og har fortsat problemer med sin hofte.
 
Vidne 3 har supplerende forklaret, at han havde instrueret om, at de skulle bore huller og montere wirer i elementerne, før de begyndte at skære. Det øverste stykke af elementet skulle skæres indefra. Han og Vidne 1 havde tidligere fjernet ca. 10 elementer. Der blev normalt brugt to lifte, en med en kurv og en med en krog, hvortil wiren kunne monteres. Den pågældende dag brugte de dog kun én lift. Han styrede liften med kurven og var klar over, at Vidne 1 begyndte at skære i det pågældende element, selv om wiren ikke var fastgjort. Armeringsjernet på det pågældende stykke var skåret over. Det er formentlig det, man kan se på billede nr. 15 og 16. Han havde talt med Vidne 1 om, at armeringsjernet ikke måtte skæres over. Foreholdt afhøringsrapport af 15. april 2007 side 3, 2. afsnit, har han forklaret, at han ikke har fortalt dette til politiet. Han kunne ikke fra kurven se, om wiren var monteret i betonelementet, og han mente ikke, at det var nødvendigt at kontrollere dette.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges i overensstemmelse med Vidne 1 forklaring til grund, at han skar elementet frit bortset fra den øverste kant i hver side på et tidspunkt, hvor elementet ikke var sikret med en fastgjort wire, og at elementet herefter væltede ned over ham. Det tiltrædes, at skæring uden sikring ved hjælp af en wire i det konkrete tilfælde ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Efter Vidne 1's forklaring, der til dels støttes af Vidne 3&'s forklaring for landsretten, lægges det endvidere til grund, at Vidne 3 var klar over, hvilken fremgangsmåde Vidne 1 fulgte, og at han ikke gjorde nogen for at standse det. Det tiltrædes derfor tillige, at arbejdet ikke var tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at tiltalte er fundet skyldig som sket.
 
Straffen er passende udmålt, idet der dog ikke skal fastsættes bestemmelse om forvandlingsstraf, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, sidste punktum.
 
Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bestemmelsen om forvandlingsstraf udgår.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF