G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Manglende efterkommelse af påbud om arbejdspladsvurdering til ejerforening

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. april 2009 af 5. afdeling i ankesag S-2736-08 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 29. oktober 2008

28-3724/2008

Anklagemyndigheden
mod
T (Ejerforening)
v/ Vidne B

Anklageskrift er modtaget den 4. august 2008

T er tiltalt for overtrædelse af lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86, jf. bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. l, nr. l, jf. stk. 3 overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 15 a, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 6 b, stk. 5, ved at der den 23. april 2007 i Adresse A, ikke forefandtes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene i virksomheden, og at denne derved ikke var tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på kr. 10.000

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han var indkaldt til møde i november 2006 hos Arbejdstilsynet og fik besked på, at der skulle udarbejdes APV for kontorpersonalet. Der blev udarbejdet APV for kontorpersonalet. Da arbejdstilsynet kom på besøg, skulle der tillige udarbejdes APV for pedellen. Arbejdstilsynet var på uanmeldt besøg den 23. april 2007. Da kontoret ikke er bemandet, var der ingen på kontoret. Der var ingen åbningstider på kontoret. Den 5. juli 2007 blev de udarbejdede arbejdspladsvurderinger sendt til Arbejdstilsynet. Den 10. juli 2007 fik han telefonisk besked på, at nu var alt i orden. I marts 2008 fik T et brev om, at nu var sagen genoptaget, da arbejdstilsynet
- Vidne A - ikke havde truffet nogen på kontoret den 23. april 2007. Arbejdspladsbeskrivelserne ligger på kontoret. Arbejdstilsynet har været på besøg siden og har godkendt arbejdspladsbeskrivelserne.

Arbejdstilsynet v/Vidne A har som vidne forklaret, at hun i 2006 var på inspektion hos T. Hun var på uanmeldt besøg den 6. oktober 2006. Hun vurderede ved dette besøg, at der var noget, som hun ville se nærmere på. Hun kom igen den 15. november 2006, da hun ville se nærmere på APV. Hun sendte den 23. november 2006 et udkast til et påbud, så der var mulighed for at komme med udtalelse. Da der ingen indsigelser kom, blev der truffet afgørelsen den 13. december 2006. Der var frist til den 1. marts 2007 til at få udarbejdet en APV. Der blev sendt rykker ud den 14. marts 2007. Da der fortsat ikke kom svar, tog hun på kontrolbesøg igen. Det skete den 23. april 2007. Hun talte med viceværten på det tidspunkt. Hun bad om at se den udarbejdede APV. Viceværten fortalte, at der endnu ikke var udarbejdet en APV. Derefter udarbejdede hun en besøgsrapport og afleverede en kopi til viceværten med besked om, at hun ikke havde fundet tingene i orden. Da hun kom tilbage til på kontoret overgav hun sagen til en jurist. På sagen kunne hun se, at der den 3. marts 2008 var sendt et brev til tiltalte.

På tiltaltes forespørgsel forklarede vidnet, at hun normalt talte med arbejdsgiveren, hvis vedkommende var tilstede ellers talte man med den, som var tilstede. Hun talte med viceværten, som var på stedet. Der blev afgivet 3 påbud, hvor der på det ene først skulle være tilbagemelding den 1. juli 2007. Der kom tilbagemelding den 15. juli 2007. Hun ringede til viceværten den 24. juli 2007, da hun skulle have bekræftet noget omkring påbuddet om manuel håndtering. De talte ikke om påbuddet angående APV. Det 3. påbud var omkring biologisk affald og manuel håndtering samt udarbejdelse af APV. Da de to påbud var opfyldt, var disse sager lukket.

Tiltalte har tillige forklaret, at han og kassereren den 20. november 2006 udarbejdede APV. Da APV for viceværten ikke var i orden, blev der lavet en ny APV for viceværten i løbet af foråret 2007. Han var ikke tilstede de gange, hvor Arbejdstilsynet var på uanmeldt besøg. APV'erne var ikke sendt til Arbejdstilsynet men var sendt til politiet. Tiltalte har været til afhøring hos politiet.
APV'erne var ikke dateret.

Sagens dokumenter incl. Arbejdstilsynets korrespondance med tiltalte er fremlagt under sagen, herunder er følgende angivet i tilsynets brev af 26. april 2007 til tiltalte

”T

Vedrørende påbud om Arbejdspladsvurdering og påbud om Unødig påvirkning af mikroorganismer ved håndtering af affald.

Arbejdstilsynet ved Vidne A har den 23. april 2007 foretaget kontrolbesøg hos T (p-nummer: A). Arbejdstilsynet kontrollerede efterkommelse af påbud udstedt ved tilsynsbesøg den 15. november 2006.

Den 14. marts 2007, orienterede Arbejdstilsynet T skriftligt om, T, inden for en uge, skriftligt skulle melde tilbage til Arbejdstilsynet med oplysninger om, hvad der er gjort for at efterkomme påbud om Arbejdspladsvurdering (arbejdsmiljø problem nr. A) og påbud om Unødig påvirkning af mikroorganismer ved håndtering af affald (arbejdsmiljø problem nr. B).

Ved kontrolbesøget den 23. april 2007, blev det oplyst, at der ikke fra bestyrelsen var sket noget for at efterkommelse af ovennævnte påbud.

Sagen vedrørende manglende efterkommelse af påbud om Arbejdspladsvurdering (arbejdsmiljø problem nr. A) og påbud om Unødig påvirkning af mikroorganismer ved håndtering af affald arbejdsmiljø problem nr. B) overgives nu til Arbejdstilsynets jurister, som vil vurdere sagen med henblik på indgivelse af politianmeldelse eller fremsendelse af administrativ bødeforlæg.

Venlig hilsen
Vidne A"

Rettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen må retten lægge til grund, at der ikke under Arbejdstilsynets kontrolbesøg den 23. april 2007 forelå en arbejdspladsvurdering hos tiltalte. Herved finder retten § 15 a i arbejdsmiljøloven og § 6 b, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse for overtrådt. Det forhold, at tiltalte efterfølgende har udfyldt et skema til brug for udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering ændrer ikke rettens vurdering, idet bemærkes, at § 15 a, stk. 2, fastlægger særlige krav til indholdet og anvendelsen af en arbejdspladsvurdering.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000,00 kr., jf §§ 82 og 86, jf § 15 a i arbejdsmiljøloven, og § 30, stk. 1, jf § 6 b, stk. 5, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T skal
betale en bøde på 10.000,00 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

D O M afsagt den 7. april 2009 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-2736-08

Anklagemyndigheden

mod

T

Retten i Aalborg har den 29. oktober 2008 afsagt dom i 1. instans (28-3724/2008).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Det bemærkes, at der i dommens gengivelse af tiltalen i femte linje mangler ordet "for" mellem "stk. 3" og "overtrædelse".

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at der den 23. april 2007 var udarbejdet en APV, og at den forefandtes på arbejdspladsen. Det skema, som ejerforeningens formand har udfyldt, og som vidnet Vidne A har betegnet som en tjekliste til brug for kortlægning af arbejdspladsen, opfylder lovgivningens krav til en APV. Det er i øvrigt ikke et krav, at APV'en skal udleveres til Arbejdstilsynet; den skal blot være på arbejdspladsen, således at Arbejdstilsynet kan kontrollere tilstedeværelsen af den under besøg på virksomheden.

Forklaringer

Vidne B og vidnet, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet Vidne A, har for landsretten vedstået deres forklaringer i byretten og afgivet supplerende forklaringer.

Vidne B har supplerende forklaret, at han arbejder som revisor. Ejerforeningen omfatter 80 lejemål i fire opgange. Formandsjobbet i ejerforeningen er et fritidsjob, som han har bestridt i 28 år. Ingen af de to viceværter, der har været ansat i denne periode, har haft en eneste sygedag. Ud over viceværten er der ansat en kontorfunktionær. Ejerforeningen har modtaget tre påbud. Han har kun holdt møde med Vidne A en gang - i november 2006. Han går ud fra, at han har modtaget Arbejdstilsynets "agter"-breve. Han eftersøgte en blanket, der var egnet til en APV for en vicevært, og da han fandt den, udfyldte han den en gang i december 2006. Den udfyldte APV lå herefter på kontoret i kælderen. Viceværten havde måske en hovednøgle til kontoret, og han vidste, at APV'en befandt sig der, selv om han meget muligt ikke vidste, hvor den befandt sig på kontoret, som han i øvrigt ikke havde noget at gøre i. Vidnet har ikke haft opfattelse af, at man skulle lave andet end det, han gjorde. Han mente ikke, der skulle sendes noget tilbage til Arbejdstilsynet. De væsentligste problemer var problemerne med affaldscontainerne og nedfaldsskakterne. Hvis påbuddene om disse forhold skulle opfyldes, ville det kræve investeringer i millionklassen. Disse forhold blev derfor udskudt til drøftelse på generalforsamlingen i slutningen af juni 2007. Han kender ikke noget til kontrolbesøget den 23. april 2007. Viceværten V vidste godt, at der var udarbejdet en APV for ham; men også for ham var det væsentligste arbejdet med de øvrige påbud. Affaldsskakterne blev nedlagt dagen efter generalforsamlingen. Dermed forsvandt også det arbejde med disse og med affaldscontainerne, som hidtil var blevet varetaget af viceværten. Han svarede herefter Arbejdstilsynet den 5. juli 2007, I svaret omtalte han ikke APV'en, for den var lavet, og der er ikke krav om, at den skal indsendes til Arbejdstilsynet. Vidne A ringede den 25. juli 2007 til viceværten V og spurgte, om affaldsskakterne var nedlagt. Det kunne Viceværten V bekræfte. De drøftede også APV'en, som Viceværten V bekræftede var udarbejdet. Viceværten V ringede til ham og fortalte om samtalen og sagde, at nu var alt i orden. Han blev derfor meget overrasket, da han modtog brevet af 3. marts 2008 fra Arbejdstilsynet om manglende efterkommelse af påbud vedrørende affaldsskakter. Han besvarede dette brev ved en henvisning til sit svar af 5. juli 2007.

Vidne A har supplerende forklaret, at formålet med en APV er, at de ansatte får en mulighed for at vurdere deres arbejdsplads. Der er krav om, at der skal indgå bestemte elementer i APV'en, blandt andet oplysninger om sygefravær. Det er et krav, at der udarbejdes en handleplan med opremsning af problemstillinger og løsningsforslag samt angivelse af en ansvarlig og angivelse af frist, inden for hvilken problemerne vil blive løst. Kravene fremgår af bekendtgørelsens § 6 b, stk. 3. Den 6. november 2006 manglede der blandt andet en APV. Hun talte da med viceværten. Den 15. november 2006 kom hun tilbage og talte med både viceværten og Vidne B. Hun havde et skema med, der kunne bruges i forbindelse med udarbejdelsen. Det ville være en god ide at udfylde et skema for både kontormedarbejderen og viceværten. Under kontrolbesøget den 23. april 2007 traf hun viceværten og bad ham om at forevise APV'en, hvilket han ikke kunne, da han oplyste, at der ikke var udarbejdet en sådan. Deres samtale var ikke ret lang. Hun spurgte kort, om problemerne var løst og fik at vide, at det var de ikke, og at der ikke var udarbejdet en APV. Da arbejdsgiveren ikke var der, efterlod hun en besøgsrapport om, at påbuddet ikke var efterkommet. Hun skrev i besøgsrapporten, at hun havde udleveret den til Viceværten V. Hun forsøgte ikke efterfølgende at kontakte Vidne B telefonisk. Hun fulgte kontrolbesøget op med brevet af 26. april 2007. Hun fik en uklar tilbagemelding vedrørende affaldscontainerproblemet og ringede tilbage og fik det problem afklaret med viceværten. Der blev ikke ved den lejlighed talt om APV-problematikken. Det skema (ekstraktens side 36-39), som er udfyldt vedrørende viceværten, er "kortlægningen". Det er ikke en APV. Dertil kræves yderligere udarbejdelse af blandt andet en handleplan. Den tidligere inddeling af virksomheder i tre niveauer er i dag afløst af en "smiley"-ordning.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at det skema vedrørende viceværtens arbejdspladsforhold, som Vidne B har forklaret, at han har udfyldt kort efter Vidne As besøg den 15. november 2006, herefter befandt sig på ejerforeningens kontor. Dette skema opfylder imidlertid ikke kravene til en arbejdspladsvurdering i § 6 b, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Kravene i bekendtgørelsens § 6 b, stk. 5, om, at der i virksomheden skal forefindes en arbejdspladsvurdering, der skal være til rådighed for blandt andre Arbejdstilsynet, var derfor ikke opfyldt ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg den 23. april 2007. Det tiltrædes med denne begrundelse, at T er fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Efter forseelsens karakter tiltrædes det, at ejerforeningen er straffet med en bøde på 10.000 kr.

Thi  kendes for ret

Tiltalte, T, straffes
med en bøde på 10.000 kr.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF