Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra ca. 2,7 meters højde fra palle monteret på minilæsser

Østre Landsrets dom afsagt den 17. juni 2009 af 10. afdeling i ankesag S-19-09.

DOM afsagt den 11. december 2008

Sagsnr. SS 632/08

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 7. oktober 2008.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. § 86, 1. pkt. for overtrædelse af § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets
udførelse § 30, stk. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 13, nr. 1, ved den 13. november 2007 på Adresse A, at have udført arbejde med at montere termoglas i et fast vinduesparti uden at arbejdet var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat udførte arbejdet fra en minilæsser stående på en træpalle monteret på gaflerne af minilæsseren i en højde af ca. 2,7 meter over terræn, uden at der var truffet foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for skade på liv og helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af Vidne A, B, C, D og E.

Udskrift af retsbogen for retten på Bornholm

Dommeren bemærkede at forklaringerne afgivet af vidnerne A, B , C, D og E under hovedforhandlingen blev optaget, jf. retsplejelovens § 33 a. I medfør af retsplejelovens § 33 a, stk. 4, gengives forklaringerne som følger:

Vidne A forklarede behørigt formanet, at han er direktør for T ApS og ansvarlig for virksomhedens drift. Den 13. november 2007 skulle firmaet udføre noget arbejde med indsætning af termoglas på Adresse A. Det var blandt andre Ansatte A der skulle udføre arbejdet. Termoglasmonteringen blev udført af tre medarbejdere. De tre medarbejdere fik anvist at arbejdet skulle foregå fra et rullestillads. Rullestilladset er et, som tiltalte har stillet til rådighed. Instruktionen i at arbejde på et rullestillads blev givet på et instruktionsmøde ved arbejdets påbegyndelse. Arbejdet varede mange dage. Instruktionen blev givet til de tre mænd der skulle udføre opgaver. Instruktionen blev givet af tiltaltes formand vidne C, der er ansat som byggepladsleder. Tiltalte var ikke selv tilstede ved formandens instruktion. Instruktionen blev formentlig givet mundtligt på mødet til de tre medarbejdere, der skulle udføre arbejdet. Der var flere rullestilladser til rådighed, ligesom der også var fast stillads til rådighed. Alle sikkerhedsmæssige ting er tilstede for at kunne udføre et sådant arbejde. Det er nemt at flytte rundt på et stillads, idet der er hjul på. Tiltalte ved, at Ansatte A i den konkrete sag var blevet instrueret i at stå på rullestillads. Tiltalte ved dette, idet han har talt med de pågældende medarbejdere, der har udført akkorden. Tiltalte oplyser, at der altid er en tidsfrist for, hvornår en opgave skal være færdig. De var lidt bagefter i forhold til tidsplanen. Tiltalte ved ikke om det var fremhævet overfor Ansatte A, at de var bagud. Tiltalte ved ikke, hvordan Ansatte A fandt på at stå på en bobcat ved monteringen af glasset. Der blev udarbejdet en APV den 20. august 2007. Når APV’en var udarbejdet på baggrund af medarbejderne besvarelser, blev der indkaldt til stormøde i virksomheden, hvorefter der blev udarbejdet en egentlig APV. Sikkerhedspolitikken blev gennemgået på dette møde. Sikkerhedspolitikken går ud på, at alle love skal følges. Dette af hensyn til medarbejderne liv og helbred. Alle medarbejdere er bekendt med denne politik, Alle var indkaldt til stormøde, og vidnet mener, at 99 % deltog. Ansatte A deltog også. Medarbejderne er orienteret om, at der ikke må gås på kompromis med sikkerheden på grund af tidspres. Ansatte A var ansat i firmaet ca. 3-4 år. Der udfærdiges en ansættelseskontrakt, og medarbejderen udstyres med værnemidler og sikkerhedsudstyr. Ledelsen og ansatte udvælger i samarbejde det sikkerhedsudstyr, der skal anvendes. Tilsyn blev ført dagligt af tiltalte ved Formand vidne C, ligesom der blev ført dagligt tilsyn af bygherre. Da det var en stor byggeplads, var der udfærdiget en særlig APV for byggepladsen. Der er på byggepladsen afholdt i alt 32 sikkerhedsmøder. Der har ikke i øvrigt været problemer med vinduesmontagen.

Vidnet B forklarede behørigt formanet, at det var ham, der foretog tilsyn på byggepladsen. Vidnet så en af tiltaltes ansatte stå på en palle 2,70 meter over jorden, idet han var i gang med at sætte noget termoglas i bygningen. Vidnet optog nogle fotos, jf. bilag 6, og bad den ansatte om at komme ned fra pallen. Medarbejderen virkede en smule overrasket over, at vidnet bad ham komme ned. Han kravlede ned ad stigen, der stod ved siden af. Medarbejderen oplyste, at han ikke kunne se nogen anden måde at gøre det på, og at han dagen før havde spurgt formanden på pladsen, hvordan han skulle udføre arbejdet. Han var ikke bekendt med, at der var noget stillads til rådighed. Formanden vidne C havde oplyst til medarbejderen, at han skulle udføre arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. Vidnet talte herefter med vidne C, der oplyste, at han ikke havde instrueret medarbejderen i, hvordan opgaven skulle udføres. Vidne C mente, at der var et stillads til stede et eller andet sted på byggepladsen. De gik herefter rundt på byggepladsen og fandt et adskilt stillads, der stod op af en væg. Der var ingen samlede stilladser på byggepladsen. På vidnets forespørgsel oplyste formanden, at han ikke havde givet nogen særskilt instruktion om isætning af vinduer. Der var ingen sikkerhedsrepræsentant på stedet. Der blev valgt en efterfølgende. Der var ingen sikkerhedsorganisation på stedet. Da vidnet kom til stede, stod Ansatte A alene og var beskæftiget med isætning af ruder. Formanden var ikke til stede, da vidnet kom på byggepladsen. Vidnet kontaktede virksomheden, og fik at vide, at han kunne spørge efter vidne C. Vidne C kom til byggepladsen ca. 1 time efter. Ansatte A oplyste til vidnet, at vidne C havde været der tidligere på morgenen. Montagen af glasset kunne foretages forsvarligt fra et rullestillads. Bobcatten må bruges til materialelift. Vidnet fik oplyst, at der var 6 ansatte fra virksomheden, der havde gået på byggepladsen i ca. et halvt år.

Vidnet C forklarede behørigt formanet, at han var formand på byggepladsen. Termoglas skulle monteres i vinduespartier. Det drejede sig om ca. 50 vinduer. Der blev monteret fra henholdsvis fast- og rullestillads. Glassene blev løftet op med en minilæsser og en frontlæsser. Der var 4 personer, der deltog i montering af glasset. Vidnet havde instrueret personerne om, hvordan glasset skulle monteres. Vidnet var med til at montere de første glas. De blev monteret fra et stillads. Vidnet løftede glasset op på stilladset med en minilæsser eller en frontlæsser. Derfra tog de glassene med nogle sugekopper, som er beregnet til det. Glassene vejede fra ca. 20-40 kg. Ansatte A deltog i instruktionen. Instruktionen foregik et par måneder før episoden med monteringen af de første glas. Om morgenen den 12. november 2007 var vidnet på pladsen og gik rundt og snakkede med svendene, som han plejede at gøre. Derefter kørte han. Han blev telefonisk kontaktet af Vidne B fra Arbejdstilsynet. Vidnet kørte tilbage på pladsen. Han talte med Vidne B. Vidnet mener, at Vidne B havde talt med Ansatte A. Vidnet fik at vide, at Ansatte A havde forklaret, at han godt vidste, at det gjorde man absolut ikke. Der manglede kun montage af et glas. Rullestilladset stod 10-15 meter fra gerningsstedet. De havde talt om, at det skulle monteres færdigt, men om det var den morgen, ved vidnet ikke. Ansatte A havde været med til at montere de andre glas sammen med en anden tømrer. Glassene var alle blevet monteret fra rullestilladset. Vidnet ved ikke, hvorfor rullestilladset var kørt væk. Man kunne se rullestilladset fra der hvor glasset skulle monteres. Det stod 10-15 meter væk. Rullestilladset var samlet. Foreholdt Vidne B´s forklaring om, at der ikke fandtes noget samlet stillads i nærheden forklarer vidnet, at det ikke er rigtigt. Stilladset stod nede på asfalten ved siden af en grøn container. Vidnets medarbejdere var ikke bagud med arbejdet, og det var ikke således, at deres arbejde forsinkede andre håndværkere. Vidnet kan ikke huske, hvad han sagde til vidne B omkring instruktion. Vidnet er sikker på, at der var givet instruktion. Vidnet kan ikke forestille sig, at han har sagt til vidne B, at der ikke var givet instruktion. Han kan ikke huske samtalen med vidne B i detaljer. Han var på pladsen 1-1 ½ time om morgenen og kom igen i løbet af formiddagen eller ved middagstid. Det var ikke hver dag, at han var der to gange på en dag. Vidnet oplyser, at han har givet instruktion til ansatte A. Foreholdt at Ansatte A til Arbejdstilsynet har oplyst, at han ikke har fået nogen instruktion, men har af vidnet fået oplyst at han måtte gøre, hvad han fandt smartest, oplyser vidnet, at det ikke er tilfældet. Han har ikke talt specifikt om, hvordan det pågældende glas skulle sættes i. Vidnet har været ansat i firmaet i godt 3 år. Han er bekendt med, at virksomheden har en APV, ligesom han er bekendt med, at virksomheden er blevet screenet af Arbejdstilsynet. Dette har udløst en grøn smiley til virksomheden. Det er vidnet der har udvalgt de pågældende til at udføre glasarbejdet. Vidnet har fulgte monteringen undervejs. De fulgte de anvisninger, som vidnet havde givet. Der har ikke været problemer med overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne ved montagen af vinduerne. Hjælpemidlerne var blevet udvalgt af vidnet sammen med svendene. Rullestilladset var til rådighed i hele den periode, montagen af vinduer stod på. Vidnet har givet instruks i, at der skulle bruges stillads. Han har ikke tidligere set bobcatten blive brugt som personlift. Der har ikke tidligere været problemer med Ansatte A i forhold til overholdelse af arbejdsmiljøregler. På pladsen var der en sikkerhedsgruppe bestående af en byggeledelse og håndværksmestre. Denne sikkerhedsgruppe blev styret af byggeledelsen med sikkerhedsmøder hver 14. dag samt tilsyn fra byggeledelsen. Der var to sikkerhedsrepræsentanter på pladsen, men de var ikke fast tilknyttet pladsen.

Vidnet D forklarede behørigt formanet, at han er tømrerlærling og har været ansat i ca. 3 år. Hans arbejdsopgave var at sætte nogle vinduer i nogle vinduespartier. Han arbejdede alene til at starte med, og senere kom en arbejdsmand, der hed Ansatte A. Han var til stede, da de startede op. De startede med at sætte vinduerne op fra et rullestillads. Han har fra skolen fået instruktion i, hvad man skal gøre, og hvad man ikke må gøre. Vidne C havde fortalt, hvordan det var. Det er en del af lærlingeuddannelsen, at man får kursus i, hvordan man bruger et stillads, og hvad man bruger til at løse de forskellige opgaver. Vidne C var på byggepladsen næsten hver dag. Vidnet talte med Vidne C om eventuelle problemer. Vidnet stod på stilladset, da vinduerne blev monteret. Stilladset stod ved siden af og var til rådighed. Vinduerne blev løftet op på stilladset. Senere brugte de en bobcat til at løfte dem op på. Når vidnet deltog brugte de stillads det meste af tiden. Det har drejet sig om 30-40 vinduer i alt.

Vidnet E forklarede behørigt formanet, at han er tømrersvend og har været i firmaet i 5 ½ år. Vidnet deltog i vinduesmonteringen på Adresse A, og har været med lige fra starten. De får altid instruks i montagen af vinduer. Rullestilladset var til rådighed for dem hele tiden i hele perioden. Instruksen går ud på, at når de lavede noget oppe i højden, skulle der altid bruges stillads. Der var ikke andet, der kunne bruges i stedet for stillads. Det var formanden Vidne C, der gav instruksen. Alle har fået den instruks omkring sikkerhed og anvendelse af gelænder på stilladserne, så der ikke skete noget. Der har været flere lærlinge med i projektet. Svendene har også fortalt lærlingene om sikkerhed. Rullestilladset var på pladsen hele tiden og inden for en rækkevidde af ca. 50 meter. Stilladset er let at flytte på, idet der er hjul på stilladset. Vinduerne blev løftet op på stilladset med håndkraft. Der blev endvidere brugt et såkaldt ”Manitou” til at løfte glas med. Der blev ikke anvendt en minilæsser til at løfte med. Man må ikke bruge en minilæsser til at montere fra. Det vidste de godt at de ikke måtte. Der er ikke noget afskærmning på den. Der blev ikke gået på kompromis med sikkerheden på grund af tidspres. Formanden førte tilsyn og kom ca. en gang om dagen. Ansatte A havde fået de samme instruktioner om sikkerhed, som vidnet havde fået. Formanden Vidne C gav instruktion om, at stillads skulle bruges, når der blev arbejdet i højden. Instruktionen blev altid givet i starten af et projekt, samt når stilladset bliver flyttet og sat op igen. Vidnet mener ikke, at der blev givet instruktion i selve isætning af termoglas på Adresse A. Vidnet har ikke set vidne C stå på stilladset og demonstrere, hvordan det fungerede.

Der har været fremlagt forbud af 14. november 2007 med bilag.

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at Ansatte A der var ansat hos tiltalte, på det i anklageskriftet anførte tid og sted udførte arbejdet med montering af termoglas fra en bobcat, medens han stod på en træpalle monteret på gaflerne af bobcaten i en højde af ca. 2,7 meter over terræn, uden at der var truffet foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for skade på Ansatte A´s liv og helbred.

Ved den stedfundne bevisførelse, herunder navnlig de af vidnerne C, D og E afgivne forklaringer, finder retten det ikke godtgjort, at tiltalte inden påbegyndelsen af arbejdet med montering af termoglas har undladt at sørge for, at der skete en tilstrækkelig instruktion af de medarbejder, der skulle beskæftiges med monteringen af termoglas, idet det herunder må lægges til grund, at medarbejderne var grundigt instruerede om, at alt montering af termoglas, der ikke kunne ske fra jordhøjde, skulle udføres fra stillads.

Efter vidneforklaringerne må det endvidere lægges til grund, at der under arbejdet med montering af termoglas på pladsen forefandtes mindst et rullestillads, samt at rullestilladset var af en sådan karakter, at det var muligt for en medarbejder at flytte og opstille stilladset.

Endelig må det efter bevisførelsen lægges til grund, at Vidne C som formand på vegne af tiltalte dagligt førte tilsyn med arbejdet på pladsen.

På baggrund af det anførte finder retten det således ikke efter den stedfundne bevisførelse bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, hvorfor tiltale frifindes.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS frifindes.

Sagens omkostninger afholdes af statskassen.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Afsagt den 17. juni 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling

10.afd.a.s.nr. S-19-09:
Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Bornholms Rets dom af 11. december 2008 (SS 632/08) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Vidne A har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af vidnerne A, B, C, D og E, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at tiltalte er frifundet for tiltalen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T ApS stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF