G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Unges arbejde (beskæftigelse af 12 årig til vask af biler)

Vestre Landsrets dom afsagt den 28. september 2009 af 14. afdeling i ankesag S-1727-09.

Udskrift af dombogen for retten i Sønderborg

Vestre Landsrets dom afsagt den 28. september 2009

Dom afsagt den 9. juli 2009

Rettens nr. K02-1037/2009.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 25. marts 2009.11.25

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer, § 82, stk. 1 nr. 2, jf. § 86, jf. § 60 stk. 2 og bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 § 55, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 29, ved i perioden fra 1. november 2007 til 7. april 2008 som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at Ansatte A var beskæftiget i virksomheden: T ApS, hvor han en dag om ugen var beskæftiget med vask af firmaets biler, selv om han kun var 12 år og stadig omfattet af undervisningspligten.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte straffes med en bøde på 20.000 kr.

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, men påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Direktør for T ApS, Vidne A, har forklaret, at han fik en henvendelse fra Ansatte As mor, der ville høre om virksomheden kunne bruge Ansatte As hjælp til noget. Hun oplyste, at han godt kunne tænke sig at bruge lidt af sin fritid på et fritidsjob. Ansatte A var 12 år, og da der havde været mange problemer med unge mennesker, der lavede ballade i byen, drak og tog stoffer, havde han sympati for, at Ansatte A gerne ville bruge noget fritid på at arbejde. Han sagde, at de godt kunne bruge en til at vaske biler og feje lidt 1 – 2 timer fredag eftermiddag eller lørdag formiddag. Han sagde til Ansatte As forældre, at de selv måtte finde ud af det med skattekort osv. Ansatte As forældre kom og afleverede skattekort hos ham. De fortalte, at de havde ringet til skattevæsenet og forklaret situationen. Skattevæsenet havde til forældrene oplyst, at Ansatte A kun kunne arbejde med politiets tilladelse, når han var 12 år, og at han kun kunne få udstedt skattekort, hvis politiet gav tilladelse. De fortalte, at de var blevet ringet op af politiet, der havde stillet nogen nærmere spørgsmål omkring arbejdet. De havde ikke hørt mere fra politiet, men herefter var skattekortet blevet tilsendt, og de gik derfor ud fra, at det var i orden. Omkring nytår kom der ikke automatisk et nyt skattekort til Ansatte A, og Ansatte As far ringede derfor og rekvirerede et på ny. Han har ikke tænkt på, at der kunne være problemer i forhold til arbejdsmiljøloven, da der jo var givet et skattekort. Han kan huske, at han 2 gange er blevet afhørt af politiassistent A. Den ene af gangene var i telefonen. Den anden gang var politiassistent A ude på virksomheden. Han kan ikke huske præcist, om virksomheden blev sigtet, men det er muligt. Han forstod, at han skulle forholde sig afventende i forhold til, om virksomheden eventuelt skulle have en bøde. Han kan ikke umiddelbart huske, om Ansatte A fortsatte i virksomheden, efter han havde talt med politiet. Han kan ikke huske, om Ansatte A stadig var ansat, da virksomheden fik besøg af Arbejdstilsynet den 7. april 2008.

Foreholdt Arbejdstilsynets rapport bekræftede Vidne A, at Ansatte A var ansat ind til Arbejdstilsynet kom den 7. april 2008, hvor han straks fik et påbud om, at han ikke måtte være ansat mere. Herefter holdt Ansatte A op med at arbejde på virksomheden. Han er klar over, at virksomheden har ansvaret for, at tingene foregår i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven, men han var sikker på, at tingene var i orden på baggrund af det forældrene havde forklaret ham. Inden Arbejdstilsynet kom på besøg i april måned, havde han selv drøftet situationen med en ansat i Arbejdstilsynet, der sagde, at han ville komme forbi og se nærmere på forholdene. Han har nu hørt, at Skat allerede i oktober 2007 måned har anmeldt forholdet til politiet, og han er derfor fuldstændig uforstående over for, at Skat har udstedt skattekort til Ansatte A både i 2007 og 2008.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det ligger fast, at Ansatte A som 12-årig har været beskæftiget i T ApS i perioden 1. november 2007 – 7. april 2008.

Efter arbejdsmiljølovens § 60, stk. 2 og bekendtgørelse om unges arbejde § 29, jf. § 44, kan børn under 13 år ikke beskæftiges uden politidirektørens tilladelse.

Det er virksomheden, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser overholdes, og T ApS har derfor udvist uagtsomhed ved ikke selv at indhente en tilladelse fra politidirektøren, men i stedet for stolet på, at en sådan var givet, ud fra de oplysninger Ansatte As forældre gav om sagsforløbet med skattevæsenet og politiet.

Da den nødvendige tilladelse ikke er givet, findes T ApS skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 86, jf. § 60, stk. 2 og bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 § 55, stk. 1 jf. stk. 3, jf. § 29.

Retten har ved bødeudmålingen lagt vægt på, at der ikke er skærpende omstændigheder i sagen ved karakteren af det arbejde, Ansatte A har udført for T ApS. Retten har fundet, at det er en formildende omstændighed, at overtrædelsen er sket ved simpel uagtsomhed, idet virksomheden efter Ansatte As forældres oplysninger har lagt til grund, at den fornødne tilladelse var givet. Bøden er derfor udmålt til halvdelen af normalbøden for den pågældende type lovovertrædelse.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 10.000 kr.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

DOM afsagt den 28. september 2009 af Vestre Landsrets 14. afdeling i ankesag S-1727-09

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Sønderborg har den 9. juli 2009 afsagt dom i 1. instans (K02-1037/2009).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Direktør Vidne A har supplerende forklaret, at Ansatte As forældre kom med skattekortet. Forældrene sagde, at de efter at være blevet kontaktet af politiet havde fået skattekortet. Også efter årsskiftet fik han skattekortet efter at have rykket Ansatte A eller hans forældre. Da han blev kontaktet af politiet, forstod han ikke, at der var tale om en sigtelse, og at han skulle stoppe med at have Ansatte A ansat. Politiassistenten gav udtryk for, at tingene blot skulle undersøges yderligere.

Landsrettens begrundelse og resultat

T ApS blev den 7. februar 2008 sigtet for at overtræde arbejdsmiljøloven ved at beskæftige Ansatte A, der på daværende tidspunkt var 12 år. Politiet foretog i den forbindelse en telefonisk afhøring af direktør Vidne A.

Ved Arbejdstilsynets besøg den 7. april 2008 var Ansatte A fortsat ansat i virksomheden.

Under hensyn til forløbet er der ikke grundlag for at fravige udgangspunktet ved en overtrædelse af arbejdsmiljøloven af den omhandlede karakter. Landsretten fastsætter herefter straffen til en bøde på 20.000 kr. Det bemærkes, at det forhold, at der før den 7. februar 2008 to gange er fremskaffet et skattekort, ikke kan føre til andet resultat.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom ændres, således at straffen forhøjes til en bøde på 20.000 kr.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF