Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stillads

Vestre Landsrets dom afsagt den 10. februar 2012 i ankesag V.L. S-2204-11.

Udskrift af dombogen for retten i Hjørring

Dom afsagt den 9. september 2011

Rettens nr. RAFD-1507/2010

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 28. maj 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, og byggepladsbekendtgørelsens § 57, stk. 1, jf. 38, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 268 af 18 marts 2005 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer samt § 20, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende ændringer, ved den 3. september 2008 på byggepladsen B, at have udført arbejde, som ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet sigtede udførte arbejde fra et bukkestillads opstillet på en etageadskillelse bestående af fritlagte langsgående bjælker beklædt med tætsiddende forskalling fastgjort på undersiden af bjælkerne, i en højde på ca. 2 meter over etageadskillelsen, uden at der var truffet effektive foranstaltninger i form af rækværk til sikring mod at falde ned fra stilladset og videre ned gennem etageadskillelsen, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at han ikke har noget med opstillingen af bukkene at gøre. Han ved ikke, hvem der har opstillet bukkene. Han var på stedet for at køre affald væk. Til dagligt er han rådgiver inden for energi. Han sælger varmepumper. Den 3. september 2008 var han på byggepladsen, da ejeren havde ringet for at høre, om han ville hjælpe med at køre affald væk. Han var ikke ansat på byggepladsen. Ejeren er vidne 2. Der var en tømrer på arbejdspladsen. Der var ikke andre derud end de 3. Der stod flere opstillede stilladser på pladsen. Forevist billeder forklarede tiltalte, at han så stilladset. Han benyttede ikke stilladset og har heller ikke set andre benytte det. Han ved ikke, hvorfor stilladset var opstillet. Han vil ikke afvise, at han muligvis har været ejer af den tralle, som lå ovenpå nogle bukke. Han har ikke stået på stilladset. Han snakkede med vidnet i ca. 15 minutter. Han oplyste CVR-nummer mm. til vidnet. Vidnet snakkede også med tømreren, som var derude. Vidnet og hans kollega gik, og tiltalte og bygherren kørte herefter ud med affaldet på lossepladsen.

Tiltalte kan godt se, at der står en mand bagved skorstenen, men han kan ikke sige, hvem det er.

Vidne 1 har forklarede, at han den 3. september 2010 var ude på byggepladsen. De var 2 ude på byggepladsen. De kom tilfældigt forbi byggepladsen og så, at der var nogen, som var ved at arbejde. De så tiltalte stå på stilladset. De ved ikke, om han udførte noget arbejde, men de så ham stå på stilladset. Han kan ikke huske, om de snakkede med tiltalte. De talte med bygherren. Han kan ikke huske, hvad bygherren hedder. De spurgte bygherren, hvem der arbejdede på byggepladsen. Han mener, at han fik at vide, at der var ved at blive arbejdet på en skorsten. De fik oplyst, at det var tiltalte, som udførte arbejdet. Han så, at tiltalte stod i hvidt murertøj. Han mener, at der var en tømmer på byggepladsen. De talte med tømreren, men han husker ikke, hvad han hed, eller hvad de talte om.

Forevist foto forklarede vidnet, at det er ham, som har taget billedet. Det er det stillads, tiltalte stod på. Han kan ikke sige, om spandene var fyldte. Det er ham, som har lavet beskrivelsen. Han talte ikke med tiltalte. De gik hen i hans kollegas bil efter en mappe. Da de kom tilbage til pladsen, var tiltalte forsvundet. De sendte et påbud til tiltaltes firma. Der blev ikke givet et påbud ude på byggepladsen.

Vidne 2 har forklaret, at han var bygherre på byggepladsen. Det er hans ejendom. De var i gang med at ombygge tagetagen. Han var på pladsen og snakkede med Arbejdstilsynet. Foruden ham selv var tømreren, vidne 4, på pladsen. Der var en mobilkran. Mobilkranen var der for at hejse byggeaffald ned på et par trailere. Dette var sket inden Arbejdstilsynet kom. Tiltalte var derude for at hente sin trailer. Han arbejdede ikke for ham denne dag. Tiltalte har tidligere arbejdet for ham på dette projekt, men ikke denne dag. Der var opstillet et stort fast stillads ud mod vejen. Han havde købt stilladset, men husker ikke, hvem der satte det op. Der havde ikke været arbejdet på stilladset i lang tid. Forevist foto forklarede vidnet, at han har opstillet det stillads, som er på billedet. Der står en spand deroppe. Der står en mand bagved skorstenen – det er tømreren.

Vidne 3 har forklaret, at hun arbejder ved Arbejdstilsynet i Nordjylland. Hun har arbejdet der siden november 2007. Hun fører tilsyn med virksomheder. Den 3. september 2008 var hun sammen med en kollega, vidne 1, på tilsyn på byggepladsen B.

Det var tilfældigt, at de var kommet forbi det pågældende sted. De blev opmærksomt på, at der var aktivitet på byggepladsen, og at der stod en mand på et stillads, og de besluttede at undersøge tingene nærmere. Hun så, at der stod en mand på et stillads, og han havde murertøj på. Han stod med noget i hånden, men hun kunne ikke se, hvad han lavede. Hun tog nogle billeder. Billederne er taget nede fra jorden. Hun har ikke taget billedet i bilag 4, men hun har taget billederne i bilag 11. Stilladset, som mureren stod på, var et bukkestillads. Hun talte med en mand på byggepladsen, men hun ved ikke, hvem den pågældende var. Hun husker ikke, hvor mange der arbejdede på byggepladsen. Hun og kollegaen gik hen til bilen for at hente nogle papirer, og da de kom tilbage, var mureren væk.

Vidne 4 har forklaret, at han er tømrer. Han var selvstændig og arbejdede på byggepladsen. Bygherren var vidne 2. Han har selv et 1-mandsfirma. Han husker, at Arbejdstilsynet på et tidspunkt kom på besøg. Han mener, at tiltalte havde været der den pågældende dag, men var kørt sammen med bygherren, da Arbejdstilsynet kom. Han mener, at han var den eneste, der var på pladsen, da Arbejdstilsynet kom. Han husker ikke, hvad tiltalte lavede på byggepladsen den pågældende dag. Han mener ikke, at der var andre murere end tiltalte, der arbejdede på pladsen. Han husker ikke, om han har set murere på stilladset. Om bilag 4 forklarede han, at han har lavet bjælkelag under presenningen, og i den forbindelse har han lagt nogle pinde op på taget. Det er ikke ham, der har stillet stilladset op. Han har ikke set nogen stå på stilladset. Om billedet, bilag 11, side 1, forklarede han, at han ikke husker opstillingen. Han ved ikke, hvem der har stillet stilladset op. Om billede nr. 2 forklarede han, at det nok er tiltalte, der er på billedet. Han forklarede, at han ikke tidligere har arbejdet sammen med eller kender tiltalte.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte udførte murerarbejdet for vidne 2 på byggepladsen B.

Vidne 1 har forklaret, at han så tiltalte stå på stilladset, og vidne 3 har forklaret, at hun tog nogle billeder, sagens bilag 11. Billederne viser, at en person står på stilladset med noget i hånden. Personen på billedet har stor lighed med tiltalte og er ikke vidne 4.

Retten finder det ubetænkeligt at anse det for bevist, at det er tiltalte, der arbejder på stilladset.

Retten kan tiltræde, at der er fare for nedstyrtning, og at stilladset ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Tiltalte er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 § 57, stk. l, jf. § 20, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte skal betale en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Afsagt den 10. februar 2012 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag V.L. S-2204-11

Anklagemyndigheden

mod

T

Retten i Hjørring har den 9. september 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. RAFD-1507/2010).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte er ved anklageskriftet af 27. maj 2010 rettelig tiltalt for overtrædelse af:

"Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer § 57, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, ved den 3. september 2008 som entreprenør og arbejdsgiver på byggepladsen B, at have været ansvarlig for, at der blev udført arbejde, som ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet han arbejdede fra et bukkestillads, opstillet på en etageadskillelse bestående af fritlagte langsgående bjælker, beklædt med tætsiddende forskalling fastgjort på undersiden af bjælkerne, i en højde på ca. 2 meter over etageadskillelsen, uden at der, i form af rækværk eller lignende, var truffet effektive foranstaltninger mod ned styrtning, hvorved der var fare far, at han kunne falde ned fra stilladset og videre ned gennem etageadskillelsen med personskade til følge."

Forklaringer

Tiltalte samt vidne 3, vidne 4 og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han den 3. september 2008 var til stede på byggepladsen B, da Arbejdstilsynet kom. Han havde tidligere udført murerarbejde på stedet. Der er ikke tale om en skorsten, men en "vinge", dvs. en skillevæg. Det er ham, der har muret skillevæggen, men det skete måneder inden. Han kom ikke hver dag på pladsen. Han har ikke opstillet bukkestilladset. Han skulle køre noget affald væk den pågældende dag sammen med vidne 2. Han husker ikke, om han havde arbejdstøj på. Han talte med Arbejdstilsynet, da de var der, i et kvarter til 20 minutter. Han oplyste sit cvr-nummer til Arbejdstilsynet. Det blev ikke nævnt, at Arbejdstilsynet mente, han havde stået oppe på bukkestilladset. Han mener ikke, at han har været oppe at stå på bukkestilladset den dag. Personen på fotoet i ekstrakten side 25 er ikke ham. Det er ham, der har skrevet og underskrevet tilbagemeldingen side 26 i ekstrakten. Han forstod ikke, hvorfor Arbejdstilsynet sendte påbuddet til ham, men han gik ud fra, at de forventede en tilbagemelding.

Den pågældende dag så han en tømrer, vidne 4, og bygherren, vidne 2, på byggepladsen.

Der kan godt have været andre, uden at han så det. Han ved ikke, hvad det er, der ses hængende

i grønne stropper på fotoet i ekstrakten side 24. Stilladset ved skorstenen og vingen har han ikke sat op, og han har ikke stået på det. Arbejdstilsynet nævnte overhovedet ikke den pågældende dag, at han skulle have stået på stilladset. Derfor undrede han sig, da påbuddet kom.

Arbejdstilsynet var gået, da han og vidne 2 kørte affaldet væk. Han var på byggepladsen under en halv time. Han arbejder som rådgiver inden for energi, men er uddannet murer, og har efter aftale med vidne 2 lavet lidt arbejde på ejendommen. Det er et enkeltmandsfirma han har.

Han har monteret en varmepumpe på byggeriet. Han havde ikke murerentreprisen i forbindelse med ombygningen. Taget skulle skiftes, og der var meget lidt murerarbejde. Han husker, at han lavede vingen og installerede varmepumpen.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at hun og kollegaen, vidne 1, som det første tog billedet af en person på et stillads. Det var primært vidne 1, som talte med mureren, men hun så ham også. Mens personen stod deroppe, gik vidne 1 op og tog et billede, og så kom vidne 1 og personen ned sammen. Der var ikke flere deroppe. At det var en murer, bygger hun på vidne 1s oplysninger. Det var mest vidne 1, der havde kontakten. Personen havde murerarbejdstøj på. Personen, som stod på taget, kørte pludselig væk. Vidne 1 fik navnet på mureren, og det blev bekræftet af den mand, der også var på pladsen. Hun har lidt svært ved at huske det, men hun mener, der var en eller to personer på pladsen ud over mureren. Hun mindes ikke, at de andre på pladsen havde murerarbejdstøj på. De bar "tømreragtigt" tøj. De var ikke så høje. Den ene fortalte, at han skulle starte noget selvstændigt op, som tømrer. Hun og vidne 1 skulle hente nogle papirer i bilen og telefonerede til en jurist. Derefter gik de tilbage fra bilen, og da var der ikke så mange tilbage på byggepladsen. Der var i hvert fald tømreren, som snakkede om at starte op. De gennemgik ikke med nogen på byggepladsen, hvad der var af overtrædelser. Hun husker ikke, om hun og vidne 1 drøftede højden på bukkestilladset.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han var den eneste tømrer, som lavede tømrerarbejde på byggepladsen B. Den eneste murer, han har set lave noget derude, var tiltalte. Under den grønne presenning på taget er der et bjælkelag med 80-90 centimeters afstand mellem bjælkerne. Nedenunder er der fuld forskalling, der består af træ. Det var det gamle loft. Han mener, at han var den eneste på byggepladsen, da Arbejdstilsynet kom. Det er ikke ham på fotoet side 25 i ekstrakten. Da han talte med Arbejdstilsynet, var der ikke andre til stede. Arbejdstilsynet kan forinden have talt med tiltalte, men det så han ikke. Tiltalte og vidne 2 havde været på byggepladsen, inden Arbejdstilsynet kom. Han må antage, at det er tiltalte, som er på billedet side 25 i ekstrakten. Han så et forstørret billede i byretten, og da var han ikke i tvivl. Han har ikke set tiltalte gå derop. Han tror, at tiltalte og vidne 2 kørte derfra. Han husker ikke, hvad han talte med Arbejdstilsynet om.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han ikke ved, om det er tømreren, som er på billedet side 15 i ekstrakten. Det kan også være vidnet selv. Tiltalte var ikke på arbejde hos ham den dag, og så vidt han husker, var tiltalte slet ikke deroppe. Der skulle laves nyt tag, og det strakte sig over en længere periode. Der skulle ryddes op den pågældende dag og køres noget væk. Han og tiltalte havde hver en trailer, som var blevet fyldt op med affald, og som de kørte væk. De kørte i hver sin bil hen og tømte trailerne, hvorefter tiltalte kørte ind på sit arbejde. Vidnet kørte tilbage til byggepladsen. Arbejdstilsynet talte med vidne 4, som var startet som selvstændig. Så vidt han husker, talte Arbejdstilsynet slet ikke med tiltalte. Han så Arbejdstilsynet gå væk. Arbejdstilsynet havde ikke talt om, at der var noget galt. Han er ikke blevet spurgt af Arbejdstilsynet, om det var hans stillads. Det er ham, der har opstillet bukkestilladset, og det tilhører ham. Det er ikke stillet op for at kunne bruges som stillads, men for at tage noget affald væk. Der var to personer fra Arbejdstilsynet.

Det store stillads for enden af gavlen, som ses på billedet side 24 i ekstrakten, er også hans. Han vil tro, at han har stillet de to spande på stilladset, der ses på billedet side 15 i ekstrakten. Det kan godt være vidnet, som står på stilladset på billedet side 25 i ekstrakten. Vidnet gik altid rundt i arbejdstøj. Det var nærmest murertøj. Han tror, at han blev kaldt ned oppe fra taget, da Arbejdstilsynet kom. Han kan ikke svare på, om han stod oppe på bukkestilladset. De var næsten færdige med oprydningen, da Arbejdstilsynet kom. Han talte med de to fra Arbejdstilsynet. Han tror ikke, at Arbejdstilsynet talte med tiltalte – det så vidnet ikke. Han mener, at tiltalte var nede i indkørslen. Han husker ikke, om Arbejdstilsynet overhovedet var oppe på taget. Billedet i ekstrakten side 15 må være taget oppe på taget.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringerne fra vidne 1, vidne 3, og vidne 4 samt billedet gengivet side 25 i ekstrakten og tiltaltes tilbagemelding på Arbejdstilsynets påbud, lægges det til grund som bevist, at det var tiltalte, som den 3. september 2008 arbejdede fra bukkestilladset på byggepladsen B.

Det lægges endvidere til grund, at tiltalte - som driver et enkeltmandsfirma - var ansvarlig for, at der blev udført arbejde, som ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltalte arbejdede således fra bukkestilladset, opstillet på en etageadskillelse bestående af fritlagte langsgående bjælker, beklædt med tætsiddende forskalling fastgjort på undersiden af bjælkerne, i en højde på ca. 2 meler over etageadskillelsen, uden at der, i form af rækværk eller lignende, var truffet effektive foranstaltninger mod nedstyrtning. Derved var der fare for, at han kunne falde ned fra stilladset og videre ned gennem etageadskillelsen med personskade til følge. Det lægges i den forbindelse til grund, at der kunne ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, jf. den dagældende bekendtgørelses § 20, stk. 1, idet man kunne falde ned fra stilladset og videre ned gennem etageadskillelsen.

Tiltalte findes derved at have gjort sig skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 5, nr. 1, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. l, jf. § 37, stk. 1.

Straffen findes passende fastsat til en bøde på 25.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF