Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare mellem stilladsdæk og mur

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. august 2012 i ankesag S-1238-11.

Udskrift af dombogen for retten i Holstebro

Dom afsagt den 9. maj 2011

Rettens nr. 4-2653/2010

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 3. december 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, samt bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 20, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, jf. nugældende bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 37, jf. § 73, ved den 22. juni 2010 kl. 13.00 på byggepladsen S, ikke at have udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet T under arbejde med at flytte mursten, arbejdede stående på tredje stilladsdæk i en højde af ca. 6 meter fra terræn på et facadestillads, hvor der var en åbning ind mod bygningen på ca. 70 cm, uden der var etableret rækværk på stilladset eller benyttet andre former for sikkerhedsforanstaltninger til hindring af nedstyrtning ind mod bygningen, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af T og Vidne 1.

Der er fremlagt fotos af det omhandlede stillads, og af tiltalte stående på stilladset. De fremlagte fotos er optaget af Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg på byggepladsen den 22. juni 2010.

T har forklaret, at han driver en enkeltmandsvirksomhed. Han startede sin virksomhed i februar 2008 og tjener ca. 20.000 euro årligt. Han udførte arbejde for Vidne 2. Han skulle være en slags håndlanger for murerne og skulle delvist ombygge stilladser. Det stillads denne sag drejer sig om, har tiltalte ikke bygget. Den 2. juni 2010 var en af de første dage, hvor tiltalte arbejde på stilladset. Da Arbejdstilsynet ankom, var murerne færdige med at mure etagen og var gået til formiddagspause. T og de øvrige håndlangere skulle sørge for sikkerheden, inden murerne kom tilbage. Der skulle sættes et dobbelt gelænder op. Det er rigtigt, at T arbejde på 3. stilladsdæk, da Arbejdstilsynet kom. Det var ca. 6 meter over terrænet. Hvis T skulle bygge dobbelt gelænder på stilladset, var han nødt til at fjerne nogle sten, for at han ikke selv skulle snuble. De sten han fjernede, løftede han 1,5 m op. Foreholdt bilag 1.13, foto 1, forklarende T, at hovedstilladset altid sættes 60-70 cm fra muren, derfra bliver der tilbygget en konsol med trinbræt 5 cm fra den nye mur. Foreholdt bilag 1.13, foto 3, forklarede T, at det er korrekt, at der ikke var bygget gelænder på stilladset. Det skulle han til at gøre, da Arbejdstilsynet kom. Han var selv gået op på stilladset, hvor en af hans kollegaer bagefter skulle komme med gelænderet på en gaffeltruck. T flyttede kun de sten på stilladset, som lå i vejen for ham. De andre sten ville han fjerne, før stilladset var sat op. De mursten, der skulle bruges til den videre opførelse af muren, skulle løftes op på en hel palle til næste dæk. T fjernede kun enkelte sten for sin egen sikkerhed.

Vidne 1 har forklaret, at han er tilsynsførende ved Arbejdstilsynet. Han var på tilsyn den 22. juni 2010, hvor han lavede bilag 13. Han og en kollega ankom på pladsen om formiddagen. Vidne 1 mener, at der var ca. 8 mænd på stilladset. De forsvandt alle ned fra stilladset, da de så Vidne 1 og hans kollega. Vidne 1 og kollegaen gik stilladset efter og kontaktede herefter Vidne 2, der havde hovedentreprisen på byggeriet. De fortalte ham, at der var mangler ved rækværk og overdækning på stilladset. Vidne 2 kontaktede i den forbindelse sikkerhedskoordinatoren på pladsen. Vidne 1 og kollegaen gik til frokost. Da de kom tilbage, konstaterede han, at der fortsat var 3 mænd, der arbejde på stilladset. Både Vidne 2 og sikkerhedskoordinatoren var på pladsen. T var på 3. dæk. På konsollen, ca. 1,2 m højere oppe, var 2 personer i færd med at stable mursten. T var ved at løfte sten fra stenhovedet op på konsollen. Der var værktøj og mursten på stilladset. Fra Vidne 1 så tiltalte flytte sten, til de standsede hans arbejde, gik der ca. 3-4 minutter. Der stod ikke løse sten på stilladset, men et helt stenhoved (en lille palle). Vidne 1 stod i trappetårnet og tog billeder af stilladset. Afstanden indtil muren på 3. dæk var over 64 cm. Der skulle have været rækværk eller konsol, for at forhindre fald. Der var murerarbejde i gang, da de kom første gang, og der stod også mørtelbaljer. Stenhovederne ses på billede 4 + 5, hvor T står ved et stenhoved. Hvis T havde sat gelænderet op, ville Vidne 1 nok kun have givet T et påbud vedrørende de øvrige mangler ved stilladset. Selv om T måtte have været i gang med at bygge gelænder, var det ulovligt, fordi han var for langt henne på stilladset. Man skal sætte gelænder op efterhånden, som man arbejder længere hen af stilladset. Der var en lift på arbejdspladsen til at hejse materialer op med, og han tror, at det er rigtigt, at materialerne til at lave gelænderet med var på byggepladsen. Arbejdstilsynet giver bøder hver gang, der er en overhængende og betydelig fare for tilskadekomst.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af de fremlagte fotos, at der på 3. stilladsdæk stod stabler af mursten, som Vidne 1 har forklaret kaldes stenhoveder, og som er små paller med mursten.

Vidne 1 har endvidere forklaret, at tiltalte var i færd med at løfte sten fra stenhovederne op på konsollen, som var 1,2 meter over stilladsdækket, og at der foregik murerarbejde på konsollen. Han har endvidere forklaret, at der ikke lå løse mursten på stilladsdækket. Under disse omstændigheder finder retten det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han var i færd med at sætte gelænder op på stillads dækket.

På denne baggrund og da det ligeledes efter Vidne 1’s forklaring sammenholdt med de fremlagte fotos lægges til grund, at der var mere end 64 cm. mellem 3. stilladsdæk og muren, er det bevist, at T er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, samt bekendtgørelse m. 1516 af 16. december 2010 § 37, jf. § 73, jf. dagældende bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 20, stk. 1, jf. § 57, stk. l.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

T skal betale en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

T skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 17. august 2012 af Vestre Landsrets 12. afdeling i sag V.L. S-1238-11

Anklagemyndigheden

mod

T

Retten i Holstebro har den 9. maj 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 4-2653/2010).

Påstande

T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

T og Vidne 1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. For landsretten har Vidne 2 endvidere afgivet forklaring.

T har supplerende forklaret, at hans firma ikke er et murerfirma, men et husservicefirma. Han sætter stuk op og udfører malerarbejde samt reparationer, herunder udskiftning af mursten, men han er ikke murer. Han isætter vinduer og udskifter døre, og han arbejder som håndlanger. Han kan også køre med gaffeltruck. Han havde været 10 dage på arbejdspladsen, da Arbejdstilsynet kom. De første dage arbejdede han med at rydde op også omkring blokken, og der skulle fjernes nogle fliser. Han skulle ikke bringe mursten eller mørtel op til murerne, det blev gjort af en anden. Den pågældende dag var der ikke nogen murere der, hvor han gik op, idet de holdt frokostpause. Murerne havde arbejdet på konsollen, der ses på billedet side 10 øverst i ekstrakten. Tiltalte løftede nogle mursten op. En anden kollega var kørt med gaffeltruck til en lagerplads for at hente gelændere, der skulle opsættes indvendigt på stilladset. Tiltalte forberedte det ved at fjerne nogle mursten. Det var lige i det øjeblik, Arbejdstilsynet kom. Vidne 2 havde sagt, at murerne var færdige, og at tiltalte var håndlanger og skulle bygge gelænder for murerne, så de kunne arbejde videre efter frokostpausen, og så kunne T holde sin frokostpause. Først når konsollen er skubbet op, kan man få gelænderet på plads. Da Arbejdstilsynet kom, var det første gang, at T var på stilladset. Murerne havde arbejdet på det sted, hvor tiltalte stod. Det er T med den gule hjelm på det øverste foto i ekstrakten side 11. Pallen af mursten stod for tæt på indersiden, så han tog et par af stenene, for at han kunne montere gelænderet. Ellers kunne han ikke få gelænderet på plads. Ud over at løfte nogle løse mursten op på konsollen har han også flyttet nogle mursten fra pallen. Konsollen er monteret på hovedstilladset, som er placeret i en vis afstand fra facaden, så murerne kan komme til at arbejde. Konsollen flyttes, så murerne kan stå på konsollen og udføre deres arbejde i øjenhøjde. Der er et rødt og et grønt skilt på stilladset. Når man trækker det grønne skilt op, kommer det røde skilt frem, hvor der står, at der udføres stilladsarbejde, og at adgang er forbudt. Så må murerne ikke betræde stilladset. Det røde skilt var fremme, da Arbejdstilsynet kom, og stilladset var ikke frigivet. Når stilladset frigives, underskriver Vidne 2 med dato, og det røde skilt dækkes til.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at personerne på stilladset forsvandt fra stedet, da Arbejdstilsynet kom første gang, og det var hans opfattelse, at de flygtede. Der var personer på tredje stilladsdæk og på konsollen 1,20 meter over dette. Sammen med en kollega gennemgik han stilladset, fordi de fandt det bemærkelsesværdigt, at alle personerne på stilladset forsvandt så hurtigt. Der var ikke et grønt skilt på stilladset. Så vidt han husker, var der heller ikke et skilt med en anden farve. Han og kollegaen foretog opmåling af stilladset og konstaterede blandt andet, at der ikke var et indvendigt rækværk. De tog kontakt til Vidne 2 på telefon og fortalte, at murerne på stilladset forsvandt, og at stilladset ikke var lovligt at bruge. De kontaktede også sikkerhedskoordinatoren og fortalte, at der var problemer med sikkerheden. Vidne 2 var ikke til stede på byggepladsen. Derefter tog han og kollegaen til frokost i tre kvarter til en time. Han og kollegaen fandt, at der var begrundet mistanke om, at arbejdet fortsatte, og de tog derfor tilbage til stedet. Da de kom tilbage, var der tre personer på stilladset. T stod på tredje stilladsdæk, og lige oven for T stod E på konsollen og modtog de sten, som T satte op. Lidt længere henne på konsollen stod M. De to på konsollen stablede mursten. T løftede mursten fra stenhoveder på tredje stilladsdæk op til E på konsollen. Et stenhoved er en lille palle, som der typisk kan være 112 mursten på. Vidnet stod i 3-4 minutter og så T udføre arbejdet. Det kan godt have været 30 mursten, T løftede. T var ikke færdig med arbejdet, da vidnet standsede ham. Der var ikke indvendigt rækværk på tredje stilladsdæk, så der var nedstyrtningsfare. Han mener ikke, at T arbejde med at flytte murstenene var en forberedelse til at montere gelænder. Der var flere stenhoveder, og de var ikke i vejen for det gelænder, der skal være. Han tror, at T ryddede op på tredje stilladsdæk, fordi man skulle videre op. Vidnet sagde til T, at der var en overhængende, betydelig fare for, at han ville styrte ned. T kunne snuble over nogle af de ting, han færdedes iblandt på tredje stilladsdæk, og derved falde ned ind mod bygningen. Vidne 2 var der og virkede som tolk. Der var ikke nævneværdige kommentarer fra T. Vidnet husker ikke, at T skulle have sagt, at han var ved at sætte gelænder op. Hvis afstanden er 30 cm ind til muren, vil Arbejdstilsynet ikke gøre noget ved det. Er afstanden over 30 cm, er der fare for nedstyrtning. Vidnet målte afstanden ind til bygningen med et centimetermål. Det første besøg var nok ved 11-tiden og det andet besøg kl. 13. Der skal sættes et skilt på stilladset med forskellige oplysninger. Hvis der er et rødt skilt, betyder det, at man ikke må gå op på stilladset. Han husker det som om, at der ikke var et skilt, og så må man heller ikke gå op på stilladset. På billederne side 11 i ekstrakten ses tre stenhoveder, og på konsollen ses der sorte baljer med mørtel. På billedet side 9 i ekstrakten ses E på konsollen. På billedet side 10 nederst ses E og M.

Vidne 2 har forklaret, at han var ansat som direktør i H, der havde murerentreprisen på byggeriet på S. H fik tyske, selvstændige håndværkere til at udføre arbejdet, og selskabet leverede så stilladset og maskiner til byggeriet. Det var et lejet stillads. Han var ikke til stede under Arbejdstilsynets første besøg på byggepladsen den 22. juni 2010, men derimod ved det andet besøg samme dag ved middagstid. Han fik af Arbejdstilsynet at vide, at han kunne forklare sig i retten. Der var 4-5 faglærte murere på byggeriet, og så var der nok to arbejdsmænd, som servicerede murerne. En selvstændig uden stilladsuddannelse kan opsætte stillads. T var murerarbejdsmand og hjalp med at holde stilladset ryddeligt, men T var også engang imellem med til at sikre stilladset. Der skal være et grønt skilt på stilladset om, at stilladset er godkendt og sikret. Når man ændrer stilladset, tager man skiltet af, og man sætter det på, når stilladset igen er klart. Den 22. juni var det ikke et grønt skilt på stilladset om, at det var sikret. Det var ved at blive hævet fra et niveau til et andet niveau. Man kan hæve konsollen op i et højere niveau. Det passer meget godt, at stilladset stod 60-70 cm fra muren. På billedet øverst side 10 i ekstrakten ses det, at niveauet er hævet. Arbejdstilsynet klandrer nok T for, at der mangler en knæliste på indvendig side, og at der var fare for, at han faldt ned. En stilladsbygger lever farligt, og andre må først benytte stilladset, når der er monteret et grønt skilt. T var ved at lovliggøre stilladset, da Arbejdstilsynet kom. Arbejdstilsynet har selv skrevet, at der var fejl og mangler på stilladset blandt andet vedrørende skiltning. Der var et rødt skilt på stilladset om, at det ikke måtte benyttes. Der var ikke andre end T i de usikrede områder på stilladset, da Arbejdstilsynet kom, men der gik andre på stilladset i sikrede områder, hvor det var tilgængeligt. På billedet side 11 nederst i ekstrakten ses der til venstre et trappetårn, og der var monteret en stang på tværs ind til det niveau, hvor T gik, hvorimod der var adgang til stilladset højere oppe. Stangen kan ikke ses på billedet. Man kan måske se knælisten på billedet side 9 nederst i ekstrakten. Når der sættes et indvendigt gelænder op, må den pågældende stå et sted, hvor det er farligt. Vidnet ville have gjort ligesom T og sikret sig, at gangen var ren og klar for sten inden monteringen af gelænderet. Man skal starte med arbejdet fra trappen.

T har supplerende forklaret, at han var den eneste person på tredje dæk på stilladset. Der var andre på den øvrige del af stilladset. Det var E og en person, hvis navn han ikke kender. Da han udførte arbejdet i juni 2010, var han selvstændig håndværker. Han har siden frameldt firmaet og var i en kort tid arbejdsløs. Sidste år i maj har han stiftet et andet firma. Hans bruttoindtægt er 3.000 euro om måneden, og hans nettoindtægt er 1.500 euro. Han er gift, og han er den eneste i familien, som har indkomst.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter Vidne 1’s forklaring sammenholdt med de fremlagte fotos lægges det til grund som bevist, at T arbejdede stående på tredje stilladsdæk i en højde af ca. 6 meter fra terræn på et facadestillads med at flytte mursten op på en konsol ca. 1,2 meter over stilladsdækket, og at det ikke skete som led i opsætning af et indvendigt gelænder på stilladsdækket. Det lægges endvidere til grund, at der var mere end 64 cm mellem det tredje stilladsdæk og facaden, og at der ikke var etableret rækværk på stilladset eller benyttet andre former for sikkerhedsforanstaltninger til hindring af nedstyrtning ind mod bygningen, hvorved der var fremkaldt fare for personskade. T findes under disse omstændigheder ikke at have udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det tiltrædes derfor, at T er fundet skyldig som sket, idet der henvises til den nugældende bestemmelse i arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1, i stedet for stk. 4, nr. 1.

Straffen findes passende udmålt til en bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 14 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 14 dage.

T skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF