G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Teknisk hjælpemiddel - Personlift - Løfteredskaber - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 27. november 2013 i ankesag V.L. S-2999-12 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg - dom afsagt den 10. december 2012

Rettens nr. 3-6710/2012

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 17. september 2012.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, arbejdsmiljøloven, § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 5, nr. 1, jf. § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, samt beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, bilag 1, punkt 3.2.10 ved tirsdag den 31. januar 2012 på Byggeplads 1, som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat og arbejdsgiver arbejdede i ca. 5 meters højde fra en byggelift monteret på en gaffeltruck, selv om byggeliften ikke var forsvarligt fastmonteret på truckens gafler og indrettet til personløft, hvilket bevirkede, at kurven kunne glide af gaflerne, hvorved der var fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

T ApS v/Vidne 2 har forklaret, at firmaet var ved at lave noget forstærkning mellem nogle bygninger. De brugte traktorliften til at køre op og stå i liften og arbejde. Det var Vidne 2 selv og en svend, som stod i liften. Firmaet har haft traktorliften i 20 år, hvor den blev købt som ny. Den var godkendt. Den var blevet synet ca. 1½ år før den 31. januar 2012. Synet var desværre overskredet med ca. 1 år. Der skal sidde et mærkat efter syn. Arbejdstilsynet har tilset liften efter det seneste syn. Firma 1plejer at syne liften. De er autoriseret. Kurven til traktorliften er købt til formålet. Der er fjernstyring på og med støtteben. Liften blev brugt med jævnlige mellemrum. Traktorliften må laste 1½ ton. Dette står på liften med et diagram. Dette så den tilsynsførende ikke efter. Firmaet fik et påbud, da kassen var tæret. Firmaet kørte straks traktorliften til reparation og fik svejset det. Forevist forbud af 6. februar 2012, side 4 (bilag 1.6) første foto, har Vidne 2 bekræftet, at der var tæring i kassen. Vidne 2 mener dog ikke, at dette har en sikkerhedsmæssig betydning da det ikke er bærende vanger. Sikkerhedsbøjlen kan slås op og lægges ned på rammen. Kassen sidder på to "gafler". Kassen sad fast med en split i begge sider. Vidne 2 fremviste billeder, hvor denne split ses. Billederne er taget efter at traktorliften har været til reparation.

Tilsynsførende Vidne 1 har som vidne forklaret, at han var på byggepladsen på tilsyn den 31. januar 2012. Han kom for at føre tilsyn med en anden virksomhed, som var et landbrug. Der var et ærinde på den anden side af maskinhallen. Vidnet så en traktor, som stod i tomgang, hvorfor der var megen dieselos. Der var en byggelift på traktoren, som var 5 meter oppe. Der stod to personer i liften. Sikkerhedsbøjlen var slået ud. Hans udgangspunkt var, at tale med personerne om dieselosen i maskinhallen. Vidnet fik en kort snak om arbejdsklimaet med hensyn til dieselos. Kurven viste tydeligt at have nogle mangler. De bærende vanger var stærkt gennemtærede. Sikkerhedsbøjlen var stærkt deformeret, så den ikke kunne låse, men bøjlen kunne godt gå ned. På bagsiden af kurven, skal kurven være sikret bagpå og nedenunder. Der manglede en split, som kunne sikre, at kurven ikke kunne glide af gaflerne. Det er han helt sikker på. Det var hovedårsagen til, at han gav et forbud. Vidnet havde ikke fat i kurven for at se, om den kunne kure af gaflerne. Han så blot, at splitten manglede. Der var kun en lås, som var ok. Forevist foto nr. 1 har vidnet forklaret, at tæringen var i vangerne. Der var steder, hvor der var tæret helt igennem. Denne ramme bærer store dele af kurven. Kurven blev holdt af gaflerne på byggeliften. Kurven stod løs på gaflerne. Vidnet har ingen ide om, hvor meget liften måtte bære med den tæring, som var synlig. Der var kun håndværktøj i kurven. Vidnet kunne ikke få at vide, hvornår der var lavet eftersyn af byggeliften eller kurven. Leddene i kæderne var rustet sammen. Maskinen var ikke ordentligt vedligeholdt. Vidnet vurderede, at liften ikke var sikker at anvende. Han lavede et påbud, hvor liften ikke måtte bruges før en reparation. Vidnet var på kontrolbesøg ca. 14 dage efter, hvor han kunne se, at manglerne på liften var udbedret. Der var godkendelse på liften. Vidnet fastholdt, at liften ikke var sikret.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter Vidne 1’s troværdige forklaring om, at han er sikker på, at splitten, der holder arbejdskassen fast, manglede da han kontrollerede liften, at sikkerhedsbøjlen var deform, således at denne ikke kunne låses, og at siderne på arbejdskassen var tæret af rust, finder retten det bevist, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder finder retten det ligeledes bevist, at arbejdskassen ikke var forsvarligt fastmonteret på traktorens gafler. Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, arbejdsmiljøloven, § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 5, nr. 1, jf. § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, samt beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. l, jf. § 17, stk. 1, bilag 1, punkt 3.2.10.

Thi kendes for ret:

T ApS skal betale en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Dom afsagt den 27. november 2013 af Vestre Landsrets 11. afdeling i ankesag V.L. S-2999-12

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Aalborg har den 10. december 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 3-6710/2012).

Påstande

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at arbejdsmiljølovens § 86 tillige citeres.

Forklaringer

Vidne 2 og vidnet tilsynsførende Vidne 1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 3 og Vidne 4.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at selskabet foruden ham har en ansat. De står typisk op, når de arbejder fra liften. Gelænderet er en bøjle, som altid slås ned, når de arbejder fra liften. Bøjlen støtter blandt andet på jernprofilen i siden af kurven. Bøjlen var en smule skæv, men den var placeret 90 cm over gulvet, hvilket er kravet. Det er rigtigt, at der manglede en pal og låsesplit i den ene side. Det var han opmærksom på, men det er lovligt kun at arbejde med én pal og låsesplit. Det havde producenten oplyst. Medarbejderen fra arbejdstilsynet optog kun fotos af den side, hvor der manglede en pal og låsesplit. Påbuddet var begrundet i tæring i vangerne, hvilket han var meget uenig i og også gav udtryk herfor under tilsynsbesøget, men han skrev alligevel under på rapporten. Han klagede ikke over påbuddet; det var han ikke opmærksom på. Umiddelbart efter tilsynsbesøget afbrød de arbejdet, og liften blev samme dag kørt på værksted hos Firma 1 ved Vidne 4. Værkstedet kaldes i folkemunde Firma 2 og er beliggende Adresse 1. Firma 1 foretog reparation de følgende dage og fremstillede også en ny pal. De fotos, som er medtaget i ekstaktens side 39-40, er optaget efter reparationen og blev også forevist i byretten. De arbejdede i 4-5 meters højde, da tilsynet fandt sted, og støttebenene var i brug.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at ban vurderede, at liftens stand var så dårlig, at der var betydelig, overhængende fare. Det var grunden til, at han gav et forbud under tilsynsbesøget. Han vurderede blandt andet, at tæringerne bevirkede, at liften var farlig at bruge. Han påtalte også, at kurven ikke var fastgjort til truckens gafler. Der forelå ikke en historik om kurvens vedligeholdelse. Det øverste foto i bilaget til påbuddet viser en del af gelænderet, som var næsten helt gennemtæret. Der var også andre tæringer, men ikke gennemtæringer. Bøjlen var slået ned, men på grund af deformeringer kunne den ikke fastlåses. Palen og låsesplitten manglede i begge sider, men det var kun i den ene side, at konsollen var bøjet. Det er han helt sikker på, og han optog fotos af begge sider, men det fremgår mest tydeligt på fotos fra den ene side, at pal og låsesplit manglede. Det fremgår dog tydeligt af de optagne fotos, når de vises på en pc, at palen og låsesplitten også manglede i den anden side. Det er et sikkerhedskrav, at kurven skal være sikret mod at kunne glide af gaflerne. Kurven vil ikke let kunne glide af gaflerne, selvom palerne og låsesplitterne manglede, men det vil kunne ske ved eksempelvis en påkørsel. Det er udførligt reguleret i en vejledning, hvilke krav der stilles, for at en lift er indrettet til personløft. Vidne 2 oplyste, at han ikke huskede, hvornår liften sidst havde været til eftersyn.

Vidne 3 har forklaret, at han er ansat som tømrer hos tiltalte. På tidspunktet for tilsynsbesøget arbejdede de fra byggeliften i 5-7 meters højde. Når de arbejder i den højde, bruger de støttebenene på traktoren. Gaflerne på trucken bakkes ind under kurven. Man kan også sætte en pal i for at sikre, at kurven ikke kan glide af gaflerne. Han formoder, at der var en pal i begge sider, men han husker det ikke. Når man går op i kassen, kan man kigge ned mellem gaflerne for at se, om der er en split i. Han er sikker på, at der var cn split i den ene side. Han var ikke til stede, da Vidne 2 talte med medarbejderen fra Arbejdstilsynet. Når sikkerhedsbøjlen er slået ned, hviler den på rammerne i kurvens sider. Han har ikke talt med Vidne 2 om sagen i anledning af indkaldelsen som vidne. Vidnet kørte selv traktoren med liften på værksted og sagde, hvad der skulle laves. Han sagde, at jernet skulle renoveres.

Vidne 4 har forklaret, at han driver værkstedet Firma 1, Adresse 1, men værkstedet kaldes undertiden også Firma 2. Liften blev repareret umiddelbart efter Arbejdstilsynets påbud. Han ved ikke, hvorfor regningen først er udstedt i august 2012. Han skulle udføre lovpligtigt eftersyn, og der skulle foretages reparationer af gelænderet. Tilsynet havde givet udtryk for, at der var tæring i bærende dele, men det var ikke tilfældet, der var kun tale om tæring i gelænderet. Efter hans vurdering var der tale om et forhold, som blot skulle "udbedres snarest", men som ikke var til hinder for at bruge liften. Bøjlen, som fungerer som gelænder, hviler ikke på den del, som var tæret. Da traktoren med lift kom ind på værkstedet, var der en pal og låsesplit i den ene side, men den manglede i den anden. Kurven kan ikke falde af gaflerne, hvis der blot er pal i den ene side. Det fremgår af journalen fra reparationen, at han blandt andet har udbedret den manglende pal, men den kan ikke fremskaffes i dag på grund af pc nedbrud. Han har talt med Vidne 2 i anledning af indkaldelsen som vidne. Det har ingen betydning, at metalstykket ved gaffellommerne, hvor palen skal sættes i, er bøjet. Han ved ikke, hvornår liften senest havde været til lovpligtigt eftersyn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidne 1 har også for landsretten forklaret, at liftens sikkerhedsbøjle var deform, at sikkerhedsbøjlen ikke kunne låses og at siderne på kurven var tæret af rust. Vidnet har endvidere forklaret, at byggeliften ikke var fastgjort forskriftsmæssigt, idet der manglede en pal og låsesplit i begge sider, og at dette fremgår af fotos optaget i forbindelse med tilsynsbesøget. Forklaringen, der er detaljeret og fremstår troværdig, bestyrkes til dels af de fremlagte fotos. Landsretten tiltræder på denne baggrund, at arbejdet ikke har været planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Da den manglende fastgørelse af byggeliften må anses at have indebåret en fare for personskade, tiltræder landsretten, at straffen er fastsat som sket, herunder at der er fastsat en skærpet bøde i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1. Bøden fastsættes tillige i medfør af lovens § 86, mens henvisningen til bestemmelsen i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 17, stk. 1, jf. bilag 1, pkt. 3.2,10, om løfteredskaber, der er indrettet til persontransport, udgår.

Med de anførte bemærkninger stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF