Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Anhugning af køreplade med åben spunskrog

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2014 af 11. afdeling i ankesag nr. S-1989-13

Udskrift af dombogen for retten i Holstebro

Dom afsagt den 26. august 2013

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø, ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010, og ved lov nr. 597 af 14. juni 2011 § 82, stk. 1, nr. l, og stk. 2, jf. stk. 4, jf. § 86, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, ved bekendtgørelse m. 832 af 27. november 1998, ved bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004, ved bekendtgørelse nr. 1420 af 27. december 2008, ændret ved bekendtgørelse nr. 1527 af 16. december 2010, ændret ved bekendtgørelse nr. 1095 af 28. november 2011 og ændret ved bekendtgørelse nr. 407 af 1. maj 2012 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3,

for overtrædelse af lovens § 45, stk. 1, og bekendtgørelsens § 5, stk. 1,

ved som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at arbejdet med flytning af en køreplade fredag den 10. august 2012 kl. 09.59 på adressen A, ikke foregik på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, da der til arbejdet blev anvendt et ikke egnet teknisk hjælpemiddel, idet vidne 1 anvendte en åben spunskrog til brug ved flytning af en køreplade, uagtet at en åben spunskrog ikke var egnet eller tilpasset til dette arbejde, hvilket medførte, at kørepladen, under læsning, faldt af spunskrogen og ramte vidne 1, hvorved han kom alvorligt til skade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Direktør O har forklaret, at han er direktør i det tiltalte selskab. Det er også ham, der ejer aktierne. Den 10. august 2012 havde vidne 1 været ansat i selskabet i ca. halvandet år. Vidne 1 havde i forvejen betydelig erfaring indenfor transportbranchen. Herunder havde vidne 1 erfaring med de opgaver, der typisk udføres i det tiltalte selskab, nemlig levering og afhentning af udstyr og maskiner til byggeri. Den 10. august 2012 skulle vidne 1 afhente nogle køreplader, som de havde haft udlejet til et byggeri. Der blev ikke givet nogen særskilt instruktion til vidne 1 til denne opgave. Det skyldtes, at der var tale om en standardopgave, som vidne 1 med sin erfaring godt vidste, hvordan skulle udføres. Havde der været tale om en mindre erfaren medarbejder, for eksempel en lærling eller lignende, ville denne medarbejder have fået særskilt instruks til opgaven. Vidne 1 fik kun besked på, at han skulle tage bil nr. 11. Da han ansatte vidne 1, fandt han ud af, hvad han kunne, og han har afpasset sin instruktion af ham i forhold til det. Vidne 1 har været i branchen i 20 år. På flere personalemøder har de i virksomheden gennemgået håndteringen af køreplader. På den anvendte lastvogn var der også kæder med kroge med låseanordninger. Faktisk var der 12 kæder i bilen, hvoraf der var låseanordninger på de 11. Kæden var ikke monteret på lastbilen, da den kørte ud til opgaven. I firmaet findes der en chaufførhåndbog, der indeholder beskrivelser af forskellige arbejdsmetoder, herunder indeholder den en beskrivelse af, at man i forbindelse med arbejdet med køreplader skal anvende kroge med låseanordninger. Alle får udleveret en kopi af denne bog ved ansættelsen. Han vidste ikke, at vidne 1 også tidligere skulle have anvendt den forkerte krog til at løfte køreplader med. Vidne 1 fortalte ham efter uheldet, hvad der var sket. Den åbne krog skal anvendes i visse tilfælde. Han fører tilsyn med sine folk, når han ser dem i arbejde, hvilket sker stort set hver dag. Han ser dem dels hjemme på pladsen og dels ude på de enkelte arbejdspladser, hvor han nogle gange kommer forbi. Han går op i at iagttage og vurdere sine ansatte, fordi det er vigtigt for ham at kunne vurdere den enkeltes kompetencer. Han ved ikke, hvorfor vidne 1 brugte den pågældende krog på uheldsdagen. Foreholdt afhøringsrapporten, hvorefter han den 14. august 2012 til politirapporten, side 2, andet afsnit, dels skulle have udtalt, at vidne 1 muligvis havde sat hastigheden til at løse opgaven højere end sikkerhedsproceduren, dels skulle have sammenlignet den anvendte arbejdsprocedure med at køre for hurtigt, selv om man er bekendt med hastighedsgrænsen, forklarede direktør O, at han ikke har forklaret sådan til politiet. Det skal nok passe, at der på uheldstidspunktet var ca. 30 ansatte i selskabet.

Tilsynsførende B har forklaret, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han var ikke ude på uheldsstedet på uheldsdagen, som var en fredag. Han så uheldsstedet den følgende tirsdag, men kunne da blot se, at der havde været udlagt køreplader på stedet. Samme dag havde han også møde med direktør O fra virksomheden. Han fik forevist den kæde og krog, der var blevet anvendt. Det var den krog og kæde, som man også kan se i fotomappen af 11. august 2012. Billede 2 viser en krog med en afhægtningssikring. Billede 3 viser den kæde uden afhægtningssikring, som løftede kørepladen. Krogen på billede 3 er ikke egnet til at løfte en køreplade med. Det er ham, der har lavet notatet af 17. august 2012. Det, der i besvarelsen af spørgsmål 21 er anført om en uformel ledelsesaccept, går på, at lastbilerne er udstyret med disse kroge, som kun kan anvendes i helt særlige tilfælde, blandt andet til løft af beholdere med smeltede flydende metaller, hvor det på grund af varmeudviklingen er umuligt at komme til at fæstne en krog med afhægtningssikring. Det er nemmere at anvende kroge uden afhægtningssikring til at løfte køreplader, fordi kørepladerne typisk ligger på jorden, hvor kroge med afhægtningssikringer er sværere at betjene, og hvor der er risiko for, at der kan komme jord og sand i afhægtningssikringen. Hvis der havde været afhægtningssikring på krogen i det foreliggende tilfælde, var uheldet ikke sket. Nogle virksomheder bruger en grab til at løfte køreplader. Han talte ikke med andre ansatte ved sit besøg på virksomheden. Han gav et strakspåbud om, at der til sådanne opgaver skulle anvendes kroge med afhægtningssikring og om, at virksomheden skulle instruere medarbejderne i, hvordan de kan foretage kranløft på en farefri måde. Der skulle have været givet instruks om arbejdets udførsel. Arbejdsgiveren har pligt til at føre tilsyn med at instruksen er forstået. Han fik i virksomheden at vide, at der var 4 medarbejdere, der stod for oplæring af de andre medarbejdere. Det er tilladt at have åbne kroge på lastvognene. I Arbejdstilsynets vejledning er der nævnt 2 tilfælde, hvor åbne kroge kan anvendes til løft. Maskiner kan surres fast med åbne kroge. Han er enig i, at instruktionen til en given medarbejder kan variere i forhold til, om der er tale om en rutineret eller en urutineret medarbejder.

Vidne 1 har forklaret, at han kom ud til opgaven på adressen A den 10. august 2012, hvor han konstaterede, at der ikke var nogle personer i nærheden, som arbejdets udførelse kunne være til fare for. Han skulle læsse de køreplader, der var lagt ud. Der var tale om i alt 40 køreplader. De 38 læssede han kun under anvendelse af en krog med afhægtningssikring. De 2 sidste plader lå på et underlag, der gjorde det meget svært at få en sådan krog fastgjort på pladerne, og han valgte derfor - som han også havde gjort flere gange tidligere under sit arbejde hos tiltalte - at gøre sådan, at han med en krog uden afhægtningssikring ville løftede pladen nogle få centimeter og derefter lagde en klods under. Han ville så skifte til en kæde med en krog med afhægtningssikring til selve læsningen op på vognen. Han fulgte denne procedure med plade nr. 39 og ville gøre det samme med den sidste plade. Der skete dog det, at der kom en person forbi, som han kort skulle tale med, efter at han - under anvendelse af krogen uden afhægtningssikring - havde løftet kørepladen en smule og lagt en klods under den. Han talte så med den pågældende person, og da han vendte tilbage til arbejdet, glemte han at skifte til en kæde med en krog med afhægtningssikring. Da pladen skulle læsses op på lastbilen, stod han på grund af solen, som han ellers ville få lige i øjnene, på et andet sted end hidtil. Der skete så det, at pladen ramte de øverste af de allerede læssede plader og vippede af krogen. Han bemærkede, at pladerne flyttede sig på krogen, han forsøgte at komme væk, men forgæves. Han havde ikke kunnet få den lukkede krog under de sidste to plader.

Forskellen mellem disse plader og de tidligere var underlaget. Ved de sidste plader var der tale om et hårdt underlag. Han har ikke af sin arbejdsgiver fået besked på at bruge en fremgangsmåde med anvendelse af en åben krog til at løfte køreplader, der ligger på et hårdt underlag. Han ved ikke, om han har fortalt sin arbejdsgiver, at han nogle gange brugte en åben krog til køreplader på hårdt underlag. Han har ikke set sin arbejdsgiver føre tilsyn. Han og direktør O havde samme dag eller dagen forinden talt om denne konkrete opgave, og han havde da af direktør O fået at vide, at han skulle bruge den lukkede krog.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidne 1´s forklaring lægges det til grund, at han anvendte krogen uden afhægtningssikring til at løfte nogle køreplader, der lå på et vanskeligt underlag, op på en klods, hvorfra kørepladerne så, under anvendelse af en krog med afhægtningssikring, skulle løftes op på lastbilen.

Efter vidne 1´s forklaring lægges det endvidere til grund, at han flere gange tidligere under sin ansættelse i det tiltalte selskab havde anvendt denne fremgangsmåde. Det lægges tillige efter de afgivne forklaringer til grund, at uheldet skete som følge af, at vidne 1 ikke skiftede til en kæde med afhægtningssikring, hvilket betød at kørepladen, da den ramte de allerede læssede køreplader, kunne falde af krogen og ramme vidne 1 med alvorlig skade til følge.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder tilsynsførende B´s forklaring, finder retten, at anvendelse af en krog uden afhægtningssikring ikke fuldt forsvarligt kunne anvendes ved udførelsen af den omhandlede arbejdsopgave.

Retten finder det på denne baggrund bevist, at det tiltalte selskab er skyldig i den rejste tiltalte. Navnlig henset til, at vidne 1 flere gange tidligere havde anvendt kroge uden afhægtningssikring ved tilsvarende arbejdsopgaver, er der ikke grundlag for i medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, ikke at pålægge det tiltalte selskab bødeansvar.

Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. stk. 4, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1,

Ved fastsættelsen af bøden har retten henset til de bødestørrelser, der er anført i forarbejderne til den ændring af arbejdsmiljøloven, der skete ved lov nr. 597 af 14. juni 2011, idet det er lagt til grund, at der er tale om en "almindelig overtrædelse" med alvorlig personskade i en virksomhed med 10-34 ansatte.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 60.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Påstande

T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der yderligere sker citering af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1. Forsvareren har ikke haft bemærkninger hertil.

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt uddrag af tiltaltes chaufførhåndbog.

Forklaringer

Direktør O og vidnerne vidne 1 og tilsynsførende B har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af vidne 2.

Direktør O har supplerende forklaret, at det kan være ham eller en af hans disponenter, der giver medarbejderen den konkrete arbejdsopgave. Her var det nok disponent L, men det var ham selv, der tildelte vidne 1 bil nr. 11. Instruksen gik på at afhente køreplader, men det blev ikke sagt i detaljer, hvordan vidne 1 som erfaren medarbejder skulle løse denne rutineopgave. Der blev ikke talt om, hvilken krog der konkret skulle anvendes; det er kendt af alle medarbejdere, at de åbne kroge ikke må benyttes til løft af køreplader. Han har set vidne 1 løfte køreplader, og det foregik med lukket krog. Han har aldrig set vidne 1 bruge den åbne krog til løft af køreplader, og havde han set det eller hørt herom, ville han have grebet ind. Den åbne krog bruges bl.a. til surring af maskingods, hvor de lukkede kroge ikke kan anvendes. Han fører tilsyn hver dag, enten hjemme på virksomheden eller ude på byggepladserne, idet han lægger mærke til, hvad der foregår. Det havde været muligt og ikke mere besværligt at løfte kørepladerne med en lukket krog. Han har ikke forklaret til Arbejdstilsynet, at det skulle være nemmere at bruge den åbne krog. Der er altid strøer med i bilen, som kan anvendes til opklodsning. Der er ikke fra ledelsens side nogen accept af, at de åbne kroge anvendes til løft af køreplader, så han kan ikke sige, hvorfor det af Arbejdstilsynets rapport fremgår, at dette skulle være tilfældet. Chaufførhåndbogen findes i hver af deres tre afdelinger, og der udleveres et eksemplar til alle medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejderne selv tænker på de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejdet. De ofrer derfor meget tid og mange ressourcer på at sikre, at medarbejderne har den fornødne viden og opmærksomhed. De har sikkerhedsmøder, hvor der er mødepligt. Han har ikke set notatet, ekstraktens side 32 ff. Hvis køreplader ligger på græs, kan man næsten altid med et koben eller en løftestang få lavet et hul eller løfte pladen, så man kan få den lukkede krog på. Der kan være tilfælde, hvor kørepladen ligger sådan, at man for tiden må opgive at tage den med.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han stadig er sygemeldt som følge af ulykken. På ulykkestidspunktet havde han været ansat hos tiltalte i 1½ år. Han havde tidligere arbejdet med tilsvarende arbejde. Løft af køreplader er en standardopgave. Han fik i forbindelse med den konkrete opgave at vide af direktør O, at han ikke måtte bruge den åbne krog. Han havde fået chaufførhåndbogen, og han har læst afsnittet om køreplader. Han ville bruge den åbne krog til de sidste to køreplader, som lå på et hårdt underlag. Han mener, at det er umuligt at bruge den lukkede krog på et hårdt underlag. Han ved ikke, om han har sagt det til ledelsen, men han tror, at han talte med kollegerne om det. Han har nok selv brugt metoden med at løfte lidt med den åbne krog og klodse op en enkelt gang før. Der er koben i bilen til at løfte kanten af pladen. Forevist billedet ekstrakten side 19 har vidnet forklaret, at det hårde underlag var oppe ved adressen A, modsat der hvor lastbilen holder. Forevist billedet side 15 husker han nu, at de sidste to køreplader lå ind over hinanden, så det var umuligt at få den lukkede krog ind under pladen. Direktør O har ført tilsyn med hans arbejde, men ikke den pågældende dag. Han har været med til chaufførmøder, hvor der blev talt om sikkerhed i forbindelse med løft af køreplader.

Tilsynsførende B har supplerende forklaret, at han under mødet med direktør O spurgte ind til, hvorfor der var åbne kroge i bilen. Hvis de åbne kroge bruges til fastsurring af maskiner, er det ikke som anhugningsgrej. Han talte kun med direktør O, og det var ikke direktørens udtalelser, der fik ham til at konkludere, at der var en uformel ledelsesaccept af brugen af de åbne kroge. Det var krogenes tilstedeværelse i bilerne, der førte til konklusionen. Det er nemmere at få en åben krog på kørepladerne, og derfor er det ikke ualmindeligt, at disse bruges til løft af køreplader. Det er generelt vanskeligt at håndtere køreplader med kroge. Han har været opmærksom på, at der i chaufførhåndbogen var anført, at åbne kroge ikke måtte bruges til løft af køreplader.

Vidne 2 har forklaret, at han har været ansat som kranfører hos tiltalte i 22 år. Han har været tillidsmand i en årrække. Han er en ud af fire medarbejdere, der har til opgave at forestå oplæring af nye medarbejdere, herunder vedrørende sikkerhed. Nye medarbejdere kører en uge eller to med en af disse fire medarbejdere. De har to årlige personalemøder, hvor sikkerheden drøftes, ligesom der laves arbejdspladsvurderinger. Der findes en chaufførhåndbog, der udleveres til alle. Den siger, at det er forbudt at løfte køreplader med åben krog, så det burde man ikke være i tvivl om. Ofte er de to mand ude på opgaverne, og man påtaler kollegers brud på sikkerhedsreglerne. Direktør O er også selv ude somme tider. Han mener, at det er nemmest at bruge et koben ved hårdt underlag. Det kan man godt gøre alene. Der er koben med i alle biler.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten, herunder de afgivne forklaringer og de fremlagte fotos, lægger landsretten til grund, at læsning af kørepladerne, der var udlagt på græs, under anvendelse af en kran med påmonteret krog må betragtes som en relativt ukompliceret arbejdsopgave, samt at vidne 1 havde betydelig erfaring med dette arbejde. Det kan på denne baggrund ikke kræves, at tiltalte som arbejdsgiver i den konkrete situation har givet instruktion om arbejdets nærmere udførelse, herunder brugen af rette krog, eller ført tilsyn med udførelsen af den konkrete arbejdsopgave, såfremt der er givet relevant generel instruktion om udførelsen af denne type arbejde, herunder anvendelse af sikkerhedskrog, og der generelt bliver ført tilsyn med de ansattes arbejde.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at ledelsen har været bekendt med, at vidne 1 tidligere havde håndteret køreplader med brug af en åben krog.

På baggrund af det fremlagte uddrag af tiltaltes chaufførhåndbog, hvoraf det tydeligt fremgår, at åbne kroge aldrig må bruges til løft af køreplader, og at der altid skal bruges sikkerhedskroge, sammenholdt med de forklaringer, der er afgivet af direktør O, vidne 1 og vidne 2 om virksomhedens generelle oplæring af medarbejderne og instrukser om sikkerheden i forbindelse med løft af køreplader, samt løbende tilsyn med arbejdets udførelse, har tiltalte opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, herunder i relation til instruktion og tilsyn, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.

Thi kendes for ret

T A/S frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF