G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Teknisk hjælpemiddel - Græsslåmaskine

Østre Landsrets dom afsagt den 21. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling i ankesag nr. S-1662-13

Udskrift af dombogen for Københavns Byret

Dom afsagt den 2. april 2013

Anklagemyndigheden

mod

T Kommune

Sagens baggrund og parternes påstande

T Kommune er tiltalt for

overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 45 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9,

ved den 2. september 2011 i parken P, at have været ansvarlig for, at et teknisk hjælpemiddel - en græsslåmaskine af mærket Husqvarna, type P 524 Rider - ikke blev anvendt således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at der ikke var givet den nødvendige instruktion, idet vidne 1 anvendte ovennævnte græsslåmaskine til at slå græs og herunder stoppede tæt på kanten af en stejl skråning for at ryste græs ud af skærekassen, hvorefter han kom til at træde på fremadpedalen, hvilket medførte, at græsslåmaskinen kørte ned over skråningen, væltede rundt sammen med den ansatte som endte under græsslåmaskinen, uagtet at det af brugsanvisningen fremgik, at maskinen ikke måtte anvendes i nærheden af kanter, grøfter eller bakker, da den let kunne vælte, alt hvorved den ansatte pådrog sig livstruende personskader i form af kraniebrud, brækket bækken, brækket ribben, indre blødninger og sammenfald af en lunge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne Vidne 1, Enhedschef S og Tillidsrepræsentant B.

Vidnet Vidne 1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

Vidnet forklarede, at han arbejder for T Kommune. Han har været ansat i 7 år. Han er specialarbejder, og tager sig af alt fortløbende gartnerarbejde. Han hører til afdeling city, hvor han er beskæftiget med vedligeholdelse af parkanlæg. Han bruger skovl, rivejern og slår græs. Han har ingen uddannelse. Hans primære område er parken P.

Han var på arbejde den pågældende dag. Han fik opgaven med at slå græs den samme morgen af deres koordinator, der uddelegerer opgaver. Han hentede maskinen, som stod i garagen. De store områder med græs bliver slået først og de mindre områder senere. Han havde styr på, hvad og hvor der skulle slås græs. Det havde regnet om natten. Når man slår græs, der er vådt, samler græsset sig oppe under skæreboret. Hvis der sidder for meget, kan man ikke slå græsset ordentligt. Han slog derfor græsset af, som han har gjort mange gange før.

Forevist billede 1, bekræftede vidnet, at det er den kant, hvor han slog græsset af. Han kørte hen til kanten for at slå græsset af. Han sad på maskinen, mens græsset blev slået af. Han trådte på en pedal, som ved hjælp af hydraulik, banker græsset af. Han kører altid hen til kanten, idet han ellers vil køre op idet allerede klippede græs. Han havde været af maskinen flere gange for at samle noget op. Når han hopper af maskinen, går den i stå. Man kan godt stå af maskinen, mens den stadig er i gang, men det er meget besværligt. Vidnet tror, at hans fod gled på pedalen, da han skulle bakke ind på plænen igen. Han ville springe af maskinen, men det nåede han ikke og kom i stedet ned under den. Han havde anvendt maskinen hen over sommeren 2011. Maskinen lignede den gamle maskine, som han var vant til at bruge, men denne nye maskine var styret med hydraulik. Den gamle havde han brugt i mange år. Han har fået noget instruktion i, hvordan han skulle passe maskinen. Den gamle maskine lærte han at bruge via en anden gartner. Vidnet fik instruktion i anvendelsen af pedalerne. De talte også specifikt om sikkerheden, blandt andet at man ikke skal putte hænderne ind under den, og at den ikke måttes anvendes på skråninger, der skrånede mere end 10 grader. Det gjaldt også den nye maskine. Hvis hældningen var lavere, kunne den godt bruges på en skråning. Vidnet kan ikke huske, om der kom en fra Husqvarna og instruerede i anvendelsen af den nye maskine. Instruktionsbogen for den nye maskine ligger fremme på arbejdet, og vidnet har kendskab til den.

Forevist brugsanvisningen (bilag 13-7) for den nye maskine forklarede vidnet, at den har han nok set, men han husker ikke forsiden på brugsanvisningen. Når de får nye maskiner, læser han altid instruktionsbogen igennem, også sikkerhedsdelen. Han har læst det på side 9, anden spalte midt, om rensning af klippeaggregatet.

Foreholdt brugsanvisningen side 10 om kørsel på skråninger forklarede vidnet, at han var klar over det med skråninger. Han kørte jo ikke på skråningen.

Foreholdt brugsanvisningen side 11 om klipning i nærheden af kanter og rengøring af undervognen forklarede vidnet, at de sikkerhedsforskrifter har han ikke været opmærksom på. At han kørte ud over kanten, da han kørte hen til kanten for at slå græsset af, var et uheld. Han havde ikke kendskab til, at man ikke må klippe græs i nærheden af en skråning.

Han kom på hospitalet efter uheldet. Han havde kraniebrud, brækket ribben, punkteret lungen og dobbeltsiddet bækkenbrud. Han lå på hospitalet i 7 uger, hvor han lå på ryggen og ikke måtte røre sig. Han har været til genoptræning efterfølgende. Han kom tilbage på arbejdet, ca. 9-10 uger efter ulykken. Han var også på arbejde under genoptræningen. Han fik løn under sygeopholdet. Han har stadig nogle mén efter uheldet. Han bliver hurtigt stakåndet og har ømhed på den højre side af hovedet.

Han arbejder igen i parken P, og han har brugt maskinen efterfølgende. I dag er der kommet restriktioner ved anvendelse af maskinen, blandt andet ved klipning ved skråninger. De har fået en robot til at køre der, hvor maskinen ikke kan køre.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at arealet, hvor han slog græsset, var totalt fladt på den ene side og skrånede på den anden side. Den gamle maskine havde han kørt med mindst 5 år.

Forevist billede 18, forklarede vidnet om pedalerne og deres anvendelse.

Foreholdt vidnets forklaring til politiet den 2. september 2011, bilag 2, side 3, om "I stedet for at bakke væk fra skrænten, kom han i stedet til at træde på "fremadpedalen", hvorved havetraktoren vældede ud over skrænten sammen med ham'' forklarede vidnet, at han ikke kan huske at have forklaret således.

Foreholdt vidnets forklaring til politiet den 2.september 2011, bilag 8, side 2, 3. afsnit, om "Afhørte var sur og irriteret på sig selv over, at ulykken var forårsaget af en tanketorsk, idet han havde trykket på den forkerte pedal" forklarede vidnet, at han ikke kan huske at have sagt således. Han kan ikke huske meget fra uheldet.

…”

Vidnet Enhedschef S har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

Vidnet forklarede, at hun er områdechef i T Kommune. Hun er arbejdsleder for vidne 1. Hun har haft stillingen siden 1. januar 2010. I parken P er der en bygning, hvor medarbejderne møder. Her har medarbejderne mulighed for at læse instruktionerne, som ligger fremme. Hun er bekendt med, at græsslåmaskinen blev udskiftet. Hun var ikke selv til stede, da maskinen blev leveret. Det er sædvanlig procedure, at brugsanvisningen for nye maskiner bliver lagt frem. Man oplærer ved sidemandsoplæring, med mindre der er tale om maskiner, der kræver specialuddannelse.

Det konkrete sted, hvor uheldet fandt sted, er en flade samt en meget stejl skråning. Der er regler om, at man skal være 1 meter fra skråningen. Det gjaldt også i 2011. Sidenhen er der blevet skærpet yderligere på sikkerhedsområdet for græsslåning.

Hun er ikke bekendt med, om der konkret blev givet instruktion til Vidne 1 ved anskaffelsen af græsslåmaskinen. De holder interne møder i hvenfald en gang om måneden, hvor der gives oplysninger om regler og sikkerhed. Medarbejderne får at vide, at det ikke er nok blot at læse om det, de skal også afprøve det. Alle medarbejderne deltager i disse møder. De møder fandt også sted i 2011. Der havde været en ulykke tidligere med en græsslåmaskine. Reglerne var blevet skærpet efter den ulykke.

Vidnet ved ikke, om der er regler om, hvor man må slå græs af maskinerne. Den 1 meters grænse gælder i al almindelighed, så efter hendes optik burde han ikke have slået græs af henne ved skråningen.

…”

Vidnet Tillidsrepræsentant B har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

Vidnet forklarede, at han er tillidsrepræsentant i T Kommune. Han har været ansat siden 1977 og har haft med parker at gøre i 6-7 år. Vidne 1 var "sommerfugl", da han kom til. Han laver alt forefaldende gartnerarbejde, herunder græsslåning. Der er ikke den store forskel i at betjene den gamle og den nye maskine. Vidnet var ikke på arbejde, da den nye maskine blev leveret. Han har slået græs overalt i parken, og han kender stedet, hvor uheldet skete. Det er rigtigt, at arealet er plant helt hen til kanten. Ved den første ulykke med græsslåmaskine kørte den pågældende også på en skråning. Han vidste ikke, at der var en 1 meter-zone ved skråninger. Det blev han først bekendt med efter ulykken med Vidne 1. Ved den ulykke kunne Vidne 1 ikke slippe væk fra maskinen på grund af et rør, hvor hydraulikken sidder. De bruger altid sidemandsoplæring, og Vidne 1 skulle selv have oplært en kollega den dag, hvor han kom til skade.

Når man kører på vådt græs, risikerer man, at græsset sætter sig fast på klippebordet. Så er man nødt til at banke græsset af, og ideen med at køre hen til kanten for at slå det af, er ikke fjern for ham.

Han har ikke fået instruktion i, hvor man kunne slå græsset af. Han har fået instruktion i, at de måtte køre på flader med op til 10 graders hældning. Han har ikke fået instruktion om slåning af græs på skråninger. Det er en del af deres arbejde, at køre på skråninger.

…”

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret foto 1-21 fra ulykkesstedet.

Den 8. september 201 l afgav Arbejdstilsynet som følge af ulykken et strakspåbud til T Kommune om:

”…

  • At anvende græsslåmaskine, P 524 rider, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt (se bilag 1). Påbuddet skal efterkommes straks.
  • At instruere medarbejderne i at anvende græsslåmaskinen P 524 rider (se bilag 2). Påbuddet skal efterkommes straks.

…”

Ved brev af 25. oktober 2011 indstillede Arbejdstilsynet til politiet, at der blev rejst tiltale mod T kommune som følge af ulykken.

Det fremgår af brugsanvisningen for græsslåmaskine P 524 blandt andet følgende:

”…

Generel brug

Stands motoren, og foretag sikring mod motorstart, inden du renser klippeaggregatet.

Kørsel på skråninger

Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor der er størst risiko for, at føreren mister herredømmet, eller maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Lad værre med at klippe skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad den, eller hvis du føler dig usikker.

Sådan gør du

Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere end 10°

Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller bakker.

Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af et hul eller en grøft, eller hvis en kant giver efter.

Ved rengøring af undervognen må maskinen aldrig placeres i nærheden af en kant eller en grøft.

…”

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at vidne 1 ved anvendelsen af græsslåmaskine Husqvarna, type P 524 Rider, den 2. september 2011 i parken P ikke forholdt sig i overensstemmelse med brugsanvisningen for maskinens anvendelse ved kanter og rengøring af undervognen.

Efter forklaringerne finder retten det bevist, at vidne 1 ikke er blevet instrueret i denne anvendelse af græsslåmaskinen, herunder om den efter en tidligere ulykke ved græsslåning indførte regel om græsslåning 1 meter fra kanter. Det forhold, at vidne 1 har været sidemandsoplært i brugen af en ældre maskine samt at brugsanvisningen for denne nye græsslåmaskine har ligget fremme til almindelig gennemlæsning, findes ikke at være tilstrækkelig instruktion.

Under disse omstændigheder har anvendelsen af denne type græsslåmaskine ikke været sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og tiltalte findes som følge heraf skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 45 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23 stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9.

Retten har ved udmåling af bøden lagt vægt på, at ulykken medførte alvorlig personskade for vidne 1.

Thi kendes for ret

T Kommune straffes med en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T Kommune

Københavns Byrets dom af 2.april 2013 er anket af T Kommune med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af vidnerne Vidne 1, Enhedschef S og Tillidsrepræsentant B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. Endvidere er der for landsretten afgivet forklaring af Arbejdsmiljørepræsentant D.

Vidnet Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han siden ulykken har haft svært ved at huske. Forud for ulykken holdt han oppe på plateauet med skærebordet ud over skrænten, fordi han ville ryste græsset af. På foto 18, som viser græsslåmaskinens pedaler, er den højre pedal til at bakke med, den midterste pedal bruges til at køre frem med, og den venstre pedal er bremsepedalen. På bremsen sidder en lås, som aktiveres, når man bremser.

For at låse den op, skal man trykke ned på pedalen. Han kørte ud over skråningen, fordi han trådte på den forkerte pedal, hvorved han i stedet for at bakke kørte fremad. Han ved ikke, om hans fod ved en fejl gled, eller om han kom til at tage fejl af pedalerne.

Græsslåmaskinen mindede meget om den maskine, han tidligere havde benyttet. En fra hans team instruerede ham i, hvordan den nye græsslåmaskine skulle anvendes. Han gennemså også instruktionsbogen. Den havde han tit fat i, da maskinen var ny. I instruktionsbogen stod der, at man ikke måtte slå græs på skrænter, og det har han heller aldrig gjort. Han havde ikke kendskab til, at man ikke måtte klippe græs i nærheden af en skråning. Han har intet hørt om, at man ikke måtte ryste græs af ud over en skråning. Han ved ikke, om nogle af hans overordnede vidste, at han rystede græs af på denne måde. Han mente ikke, at han overtrådte regler ved sin måde at udføre arbejdet på. Kommunen har efter ulykken anskaffet en robot, der anvendes til at slå græs på skråninger og i nærheden af skråninger. Han har hørt, at man ikke måtte slå græs mindre end 1 meter fra skråninger. Han slog ikke græs, da ulykken skete. Han har hørt om en regel om, at man skal holde sig en meter fra kanterne, men han husker ikke, om det var en ny regel efter ulykken eller en gammel regel, som blev genopfrisket efter ulykken.

Han kan ikke huske, at han - som anført af forsvareren i ankemeddelelsen - i byretten skulle have forklaret, at det var første og sidste gang, han kørte skærebordet ud over en skråning for at ryste græs af, men han vil ikke afvise at have forklaret som anført.

Vidnet Enhedschef S har forklaret blandt andet, at hun nu er enhedschef i T Kommune. Reglen om, at man ikke må sidde på maskinen tættere end 1 meter fra en skråning, er ikke nedskrevet. Reglen gælder, uanset om maskinen slår græs eller ikke slår græs. Som hun husker det, fik hun at vide, at reglen eksisterede, da hun blev leder af afdelingen, og at reglen, som er en intern, ekstra foranstaltning, blev videreformidlet til nye medarbejdere i forbindelse med sidemandsoplæringen. Oplæring af nye medarbejdere skete og sker fortsat ved sidemandsoplæring. Det foregår på den måde, at en erfaren medarbejder viser den nye medarbejder, hvordan arbejdet skal udføres, og hvad man skal være opmærksom på. Derefter udfører den nye medarbejder under oplæringen arbejdsopgaven under overværelse af den erfarne medarbejder. Hun ved ikke, om vidne 1 er uddannet på den måde, for hun var ikke ansat i afdelingen, da vidne 1 blev ansat. Hun kan dybest set ikke vide, hvad den erfarne medarbejder siger til den nye medarbejder, men hun har måttet gå ud fra, at sidemandsoplærerne har kendt l meter-reglen.

Efter ulykken har de kortlagt skråningerne i kommunen, blandt andet i parken P, og af kortet fremgår, hvor der må og ikke må slås græs med græsslåmaskinen. Kortet er delt op i forskellige farvezoner. Disse regler gælder for al kørsel med græsslåmaskinen. Endvidere har kommunen udarbejdet en instruks om sidemandsoplæring. 1 meter-reglen er således inkorporeret i de netop beskrevne tiltag. Efter ulykken er det gjort meget klart, at medarbejderne heller ikke må køre tæt på skråninger.

Det er hendes helt klare opfattelse, at vidne 1 før ulykken var en af de medarbejdere, der havde størst erfaring med at slå græs, og at han var i stand til at læse og forstå instruktioner. Hun har aldrig hørt eller set andre, der har slået græs af skærebordet ud over en skråning. Hun ville have bedt vidne 1 om at ophøre med en sådan handling, hvis hun havde vidst, at han slog græs af på denne måde. Man kan sagtens slå græs af på plænen, der klippes og efterfølgende køre med maskinen et par gange hen over stedet for at fordele det afklippede græs.

Vidnet Tillidsrepræsentant B har forklaret blandt andet, at han har slået græs i parken P i 5 til 6 år. Nu har han andet arbejde. Reglen om, at man ikke må køre tættere på en skråning end 1 meter, blev han først bekendt med efter ulykken. Han har aldrig sidemandsoplært kolleger. Så vidt han ved, kendte de andre medarbejdere heller ikke til reglen, og det var ikke noget, de var opmærksomme på i afdelingen før ulykken. Han kan sagtens se ideen med at slå græs af skærebordet ud over en skråning, idet det er nemt at slippe af med græsset på den måde, og det gælder jo om at nå så meget som muligt på en dag. Han har ikke selv gjort det, men kunne godt finde på at gøre det. Han har ikke fået instruktion i, hvordan man bør slå græs af skærebordet. Når han slår græs af, plejer han at standse græsslåmaskinen og banke græsset af med hænderne og eventuelt bruge en pind. Man kan også ryste græsset af ved hjælp af hydraulikken. Dette kunne han også selv finde på at gøre. Når græsset er slået af, kører man over det, så græsset fordeles. Han har ikke set andre ryste græs af ud over en skråning, men de står jo ikke og kigger på hinanden, når de arbejder, så han ved ikke, om der er andre, der har gjort det. Han er ikke bekendt med, om medarbejderne, der slog græs i 2011, kendte l meter-reglen.

Vidnet Arbejdsmiljørepræsentant D har forklaret blandt andet, at han i september 2011 var og fortsat er sikkerhedsrepræsentant, nu betegnet arbejdsmiljørepræsentant. Han er valgt af kollegaerne. I det daglige er han specialarbejder i T Kommunes parker. Han slår græs med den samme type græsslåmaskine, som vidne 1 benyttede ved ulykken. Han betragter vidne 1 som en erfaren medarbejder. I 2009 var en lignende græsslåmaskine involveret i en arbejdsulykke, hvor en medarbejder væltede på en skråning. Vedkommende havde sagt, at han kendte maskinen, hvorfor han ingen instruktion havde fået.

Han har selv slået græs på stedet, hvor vidne 1 forulykkede. Han havde ikke i 2011 kendskab til 1 meter-reglen. Den blev han først bekendt med efter ulykken. Da kommunen fik den nye type græsslåmaskine, blev medarbejderne instrueret i brugen heraf på et møde. Han husker ikke, om vidne 1 deltog i mødet. Han husker heller ikke, om han har forklaret til politiet, at en konsulent efter modtagelsen af den nye græsslåmaskine instruerede vidne 1 og ham i betjening af maskinen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidne 1´s tilskadekomst den 2. september 2011 skete, fordi han holdt med skærebordet ud over skrænten for at ryste græs af, da hans fod ved en fejl gled på pedalen, eller han tog fejl af pedalerne, hvorfor han kørte ud over skrænten i stedet for at bakke.

Det er af T Kommune ubestridt, at den pågældende maskine i forbindelse med uheldet den 2. september 2011 blev anvendt i strid med arbejdsmiljølovens§ 45, stk. 1, og § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1109 af 15.december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Spørgsmålet er herefter, om T Kommune i forbindelse med denne anvendelse kan pålægges strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 86 i form af et ledelsessvigt, idet bemærkes, at der ikke i sagen er rejst tiltalte i medfør af den objektive strafbestemmelse i lovens § 83. Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han havde modtaget instruktion i anvendelsen af den pågældende maskine, at instruktionsbogen lå fremme i medarbejdernes bygning i parken, at han altid læser instruktionsbogen igennem, også sikkerhedsdelen, når de får nye maskiner, og at han havde kendskab til indholdet af instruktionsbogen.

Henset hertil og til, at vidne 1´s handling må anses at have været af så usædvanlig karakter, at den ikke findes at kunne tilregnes en eller flere til kommunen knyttede personer eller kommunen som sådan, jf. straffelovens § 27, og dermed falder uden for kommunens strafansvar, frifindes tiltalte.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Thi kendes for ret

Tiltalte frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for byretten og for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF