G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Hejseredskab – anhugningskroge kunne ikke fastholde byrde

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. marts 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag V.L. S-1017-14.

Udskrift af dombogen for retten i Holstebro

Dom afsagt den 6. maj 2014

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er, efter berigtigelse af tiltalen under sagens hovedforhandling, tiltalt for

overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 4, jf. § 86, jf. § 38. stk. 1. og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hejseredskaber og spil § 28, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 17, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at arbejdet den 16. maj 2013 i virksomhedens lokaler, med at stable store ca. 2 x 4 meter ca. 450 kg dørkplader af jern med en kran ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 2 ved brug af kranen løftede dørkplader, som blev fastholdt af 2 anhugningsanordninger, op i 1½ til 2 meters højde uden, at det var sikret, at byrden var stabil og at anhugningsgrejet kunne fastholde byrden, hvorved en dørkplade tippede af og faldt ned over Vidne 2, der kom alvorlig til skade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Det tiltalte selskab har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har forklaret, at han er hovedaktionær i det tiltalte selskab. De kroge man kan se i bilag 7, side 2, troede han slet ikke var på virksomheden, da ulykken skete i maj 2013. Der er tale om noget anhugningsgrej, der for 7 - 10 år siden blev lavet til anhugning af nogle lette rammer til skurvogne. Krogene skulle alle være blevet smidt væk, men Vidne 2 havde åbenbart gemt nogle af krogene. I alt fald ingen i selskabets ledelse, herunder værkføreren og fabrikschefen, havde siden set krogene, eller at Vidne 2 havde brugt dem. Han er enig i, at krogene ikke måtte bruges til den konkrete løfteopgave, der blev udført den 16. maj 2013. Vidne 2 havde virksomhedens højeste uddannelse angående løft og sikkerhed. Der var lavet en instruks lige nøjagtig for anhugning af disse plader. Hvis Vidne 2 har sagt, at han har fået besked på at bruge disse kroge, så lyver Vidne 2. Den 16. maj 2013 var værkføreren syg. Vidne 2 var en erfaren mand, så arbejdet kunne sagtens køre uden værkføreren. Værkføreren dækkede et stort område i produktionen, så hvis han havde været på arbejde, ville han ikke nødvendigvis have set Vidne 2 arbejde. Virksomheden arbejder med varmforzinkning. Emnerne skal være helt rene inden de dyppes i den meget varme flydende zink. Emnerne kommer derfor først i et kar med saltsyre, og derefter i et kar med flus. Til sidst kommer emnerne i gryden med flydende zink. Der er cirka 400 tons zink i gryden. De arbejder altid med tunge emner. Emnerne bliver løftet af kraner, der sidder i loftet. Kranernes kroge bliver typisk forbundet med emnerne med kæder, tråde eller ophæng eller med kombinationer af disse. Tråde anvendes kun en gang. I henhold til et EU-direktiv bruger virksomheden kun CE-mærkede værktøjer. Deres værktøjer bliver løbende testet, fordi de forskellige bade slider på dem. Han har været i virksomheden i 36 år. Der har ikke i den tid været tilsvarende arbejdsulykker.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at han den 13. maj 2013 arbejdede på T A/S. Han havde været ansat der cirka i 17 år. Han var kranfører. Uheldet skete i forbindelse med, at han var ved at rengøre den store dørkplade, som man kan se i bilag 7. Han arbejde sammen med Vidne 6. De var ved at gøre pladen ren for aske. Pladen hang i en kran. Pladen hang i de to kroge, man kan se på bilag 7, billede 3 og 4. Pladen hang vandret i en højde af cirka to meter. Pladen var rektangulær. Krogene havde han og Vidne 6 sat fast på midten af pladens korte sider. De havde sat en krog på hver. Der skete det, at pladen gled ud af krogene og faldt ned og ramte ham, idet han stod under pladen og gjorde den ren. Krogene havde de altid haft i virksomheden. Krogene hang sammen med det andet løftegrej. I den tid han har været i virksomheden, har krogene altid hængt der. Krogene hang ved den skranke, hvor de skriver papirer, og hvor der hænger andre værktøjer. Krogene hang frit fremme på andre kroge. Der var kun to af disse kroge. Han ved ikke, om krogene er CE-godkendt, men det gik han ud fra, at de var. Han vidste, at han kun måtte bruge CE-godkendt værktøj. De havde på uheldsdagen arbejdet med sådanne plader i en måneds tid, og de havde i den forbindelse mange gange brugt krogene på tilsvarende måde. De skulle lave flere hundrede sådanne plader. Hvis man har været i virksomheden, har man skullet være blind i 17 år, hvis man som ledelse ikke har set disse kroge blive brugt. Der var andre ansatte end ham, der brugte krogene. Han har ikke sagt til nogen i ledelsen, at han var utryg ved at bruge krogene. Der var aldrig tidligere blevet tabt noget i forbindelse med brug af disse kroge. Foreholdt at han i politiafhøringen af 4. september 2013, bilag 3, side 2, tredje afsnit, skulle have forklaret, at der var faldet mange ting ned fra anordningen, og at han havde påpeget det over for virksomheden og sagt, at en eller anden dag var der nogen, som ville blive slået ihjel af den, forklarede tiltalte, at det ikke var sådan, han sagde til politiet. Det han sagde til politiet var, at der gennem tiderne var meget andet, der var faldet ned. Vidne 9 var vidne 2s formand. Vidne 9 har set ham anvende disse kroge, og Vidne 9 har også selv anvendt disse kroge. Han har gennemgået flere kurser. På kurserne havde han fået fundet ud af, at det var uforsvarligt at bruge krogene som han gjorde, men han ville blive fyret, hvis han påpegede det. Pladen skulle over og stables i bunker af 4 plader, men inden skulle asken børstes af den. Hertil bruger man file og stålbørster. De løftede pladen op i 2 meters højde og filede på den nedefra. Foreholdt bilag 1/10, bilag 3, er det rigtigt, at der var tråde i pladen. De brugte ikke trådene til at løfte den med, fordi det andet var nemmest. Han vidste godt, at det måtte han ikke, men han og Vidne 6 gjorde det hver dag. Hvis man sagde, at man ikke ville gøre det, så ville man blive fyret. Pladen kunne godt være hængt op lodret i trådene. Alle kranførere på daghold har brugt krogene. Han ved ikke, hvad de pågældende hedder. Han var selv på nathold. Det er rigtigt, at han i virksomheden skulle lære andre op. Ved uheldet brækkede han bækkenet flere steder. Han var sygemeldt flere måneder efter. Han har ikke noget erstatningskrav.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han er værkfører i T A/S. Han husker ulykken den 16. maj 2013. Han var ikke i hallen, da ulykken skete. Det anhugningsgrej, som man kan se i bilag 7, side 2, billede 3 og 4, har han set for mange år siden, hvor det blev brugt til at løfte nogle bundrammer til skurvogne. Han troede, at grejet var blevet smidt ud, men det var åbenbart blevet gemt. Virksomhedens anhugningsgrej hænger på kroge og stativer. Anhugningsgrejet på billederne har ikke hængt på disse kroge og stativer. Han har ikke set Vidne 2 bruge grejet. Han har haft med opgaven angående dørkpladerne at gøre. Plader skal løftes i tråde, og han har set Vidne 2 og Vidne 6 løfte plader i tråde. Han har dog ikke set Vidne 2 og Vidne 6 udføre opgaven med dørkpladerne. Det skyldes, at han selv var på daghold, og de andre var på aftenhold. Efterfølgende har han fundet ud af, at krogene åbenbart lå i en pult. Han kender ikke til, at andre skulle have brugt krogene. Medarbejderne er blevet instrueret i, hvordan de skal anvende løftegrej. Den opgave som Vidne 2 udførte skulle have været udført med pladerne hængende lodret i tråde. Hvis Vidne 9 ikke er på arbejde, leder Vidne 2 selv arbejdet. Vidne 2 var en af to personer, der stod ved kranerne. Det har Vidne 2 gjort i 13-15 år. Det er ikke korrekt, at de ansatte bliver fyret eller lignende, hvis de påpeger problemer med sikkerheden.

Vidne 4 har forklaret, at han er driftsdirektør i T A/S. Han ejer aktier i selskabet. Det er ham, der driver virksomheden i det daglige. Virksomheden har pt. cirka 70 medarbejdere. De pågældende plader var monteret med tråde i hvert hjørne. Pladerne kommer lodret op af karrene og bliver lagt på jorden. Grater fjerner man, mens pladerne ligger på jorden. Han har været i virksomheden i 9 år, og han har aldrig set de omhandlede kroge. Han har fået at vide, at der er tale om gammelt værktøj. I 2009 blev alt virksomhedens værktøj CE-godkendt. Alt det værktøj, der ikke kunne godkendes, blev fjernet fra virksomheden. Personalet har fået at vide, at hvis virksomhedens værktøj er slidt eller beskadiget, så skal det smides ud. Han vidste ikke, hvor krogene befandt sig. Han har ikke set krogene hænge på væggen. Han har spurgt rundt i virksomheden, og ingen andre end Vidne 2 og Vidne 6 kendte til krogene. Medarbejderne må aldrig gå ind under hængende last. Han har set det ske nogle gange, og det er altid blevet påtalt. Det er virksomhedens politik først at påtale det mundtligt, hvis nogen går ind under hængende last. Næste gang får man en skriftlig advarsel, og hvis det gentager sig igen, er det fyringsgrund. Virksomheden er tilknyttet Arbejdsmiljørådgiver A, som er den gamle bedriftssundhedstjeneste, og Arbejdsmiljørådgiver A holder løftekurser i virksomheden en gang årligt. Alle virksomhedens produktionsmedarbejdere gennemgår disse kurser. Vidne 2 har det store krancertifikat. Det er kun særligt udvalgte medarbejdere, der er kommet på sådan et kursus. De instrukser, der er fremlagt som bilag 25 og 26, står på virksomhedens værkførerkontor. Værkføreren er ansvarlig for at bringe instrukserne videre. På virksomheden er der mange østeuropæiske medarbejdere. De har fået udarbejdet billeder, der viser sikkerhedsinstrukserne grafisk. På virksomheden er der et sikkerhedsmøde en gang i kvartalet. På disse møder bliver arbejdsprocesserne gennemgået. Udover disse faste møder bliver der også afholdt yderligere sikkerhedsmøder efter behov. Det er ikke korrekt, at virksomheden fyrer folk, der påpeger overtrædelser af sikkerhedsreglerne. Den 16. maj 2013 havde Vidne 9 fri. Vidne 2 var en betroet medarbejder, så han var den uformelle leder på stedet.

Vidne 5 har som vidne forklaret, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han hørte om arbejdsulykken samme aften, som den var sket, og han kom til stede på virksomheden kort før kl. 21. Han fik oplyst, at den normale værkfører var syg, men formand 1 var til stede.

Han fik at vide, at der var blevet anvendt kroge, som man kan se i bilag 7, billede 3 og 4. Krogene må ikke anvendes til denne opgave der var tale om, fordi de ikke er egnet til den. Krogene var blevet placeret på pladens korte sider. Pladen havde hængt vandret. Krogene er ikke egnet til at sikre fastholdelse af pladerne. Krogene sikrer ikke mod, at pladerne skrider. Der var heller ingen der havde kendskab til, hvor stor en last krogene kunne bære. Krogene er ikke godkendt. Han fik at vide, at den normale fremgangsmåde var at løfte pladerne til lodret under anvendelse af wirer. Dette ville have været forsvarligt. På stedet spurgte han til tilsyn og instruktion. Han fik at vide, at der havde været ført tilsyn, og at skadelidte var instrueret om anvendelse af wirer. Billede 3 i bilag 10, tjener til at vise, at der normalt skulle anvendes wirer. Han kan ikke huske, om det er den plade, der faldt ned, der er afbilledet. Det er ikke ham, der har foretaget Arbejdstilsynets vurdering, hvorefter tilsynet og instruktionen ikke var tilstrækkelig. Han har kun indsamlet oplysningerne. Han fik oplyst, at Vidne 2 havde krancertifikat. Han forestiller sig, at virksomheden opfyldte det påbud, der blev givet, ved at fjerne de pågældende kroge og instruere medarbejderne om, at der skulle anvendes tråde.

Vidne 6 har forklaret, at han den pågældende aften arbejdede sammen med Vidne 2. Det var ham og Vidne 2, der havde sat krogene på pladerne. Han var af Vidne 2 blevet oplært sådan, og sådan havde han altid gjort. På disse plader havde Vidne 2 og han altid brugt disse kroge. Der skulle galvaniseres måske 100 af disse plader, og han og Vidne 2 havde været i gang med denne opgave i 2-3 uger eller måske en måned, da uheldet skete. På natholdet, som han og Vidne 2 arbejdede på, brugte de for det meste disse kroge til denne opgave. Han havde også en gang tidligere anvendt disse kroge på en anden opgave, nemlig en meget stor ramme på cirka 10x6 meter. Krogene blev opbevaret i en reol, men han har også set dem hænge på væggen sammen med nogle kæder og andre arbejdsredskaber. Han har arbejdet på virksomheden i 7 år og i den periode har han set krogene hænge på væggen en gang i mellem, ellers har de været lagt på reolen. Han kan ikke sige noget om hvorvidt krogene er blevet brugt på andre vagter, og om andre personer har brugt dem. Vidne 9 har set ham og Vidne 2 bruge krogene på arbejdsopgaven med dørkpladerne. Vidne 9 har ikke sagt noget til dem om det. Han arbejdede altid sammen med Vidne 2. I den periode hvor de arbejder med dørkpladerne, arbejdede de også med andre emner. Han kan ikke huske hvem af ham og Vidne 2 der den 13. maj 2013 hentede krogene til at løfte med. Det var ren rutine for dem at gøre det på den måde. Han havde en del gange sagt til Vidne 2, at han syntes det var en dårlig ide at bruge krogene til opgaven. Vidne 2 sagde, at det var enklere og gik hurtigere og i øvrigt var den måde, som Vidne 2 havde lært det på. Så de fortsatte med at gøre sådan. På pladerne var der også wirer i hjørnerne. Der lå også andre redskaber på den hylde, som krogene nogle gange lå på. Når krogene var blevet brugt, blev de normalt efterladt synligt på hylden. Vidne 9 havde set ham og Vidne 2 bruge krogene. Vidne 9 er chef og kommer og ser, hvad der foregår. Vidne 9 havde sagt, at det var farligt, og at de skulle passe på, når de brugte disse kroge. Hvis Vidne 9 havde sagt til dem, at de ikke måtte bruge krogene, ville de ikke have gjort det. På uheldsdagen havde de arbejdet cirka 4 timer inden uheldet skete. Der var normalt travlt. Når han arbejdede sammen med Vidne 2, var det Vidne 2 der sagde, hvad der skulle gøres. Vidne 2 var vidne 6´s læremester.

Vidne 7 har forklaret, at han arbejder hos Arbejdsmiljørådgiver A, som er den gamle Bedriftssundhedstjeneste, med arbejdsmiljørådgivning. Han har bistået T A/S med CE-mærkning af virksomhedens udstyr. Det skete efter løftetests. Efter disse tests blev det forskellige udstyr mærket med oplysninger om, hvor stor en vægt udstyret maximalt må løfte. Udstyret skal kunne bære de belastninger, som de bliver udsat for. Han kender indholdet af de kurser om anhugning og om krancertifikat, som Vidne 2 har gennemgået. Disse kurser burde give Vidne 2 basis for korrekt håndtering af plader som omfattet af denne sag. Det vigtigste i kurserne er spørgsmålet om sikkerhed. Man bør så vidt som overhovedet muligt aldrig færdes under hængende byrder.

Vidne 8 har forklaret, at han er sikkerhedsrepræsentant i T A/S. Det har han været i cirka to år. På virksomheden afholdes der fast et sikkerhedsmøde med ledelsen hvert kvartal. Der afholdes derudover sikkerhedsmøder efter behov. Medarbejderne får sidemandsoplæring, blandt om korrekt ophængning af emner. Virksomhedens skriftlige instrukser er blevet gennemgået for medarbejderne på måneds- og kvartalsmøder. Der gælder en fast instruks om, at man ikke må færdes under hængende last. Hvis nogen alligevel gør det, bliver de først irettesat. Hvis det sker igen, får den pågældende en skriftlig advarsel, og måtte det ske på ny, vil den pågældende blive bortvist. Hvis en kranfører siger, at der kommer en hængende last, skal alle bare flytte sig. Hvis der skal fjernes grater fra en plade som den uheldet skete med, skal pladen hænge lodret. Vidne 2 har på medarbejdermøder fået at vide, at han ikke må gå under hængende last. Vidnet har ikke set Vidne 2 bruge de pågældende kroge. Vidne 2 har ikke sagt noget om, at han brugte disse kroge. Da vidnet startede på virksomheden for cirka 14 år siden, blev krogene brugt. Han har ikke set krogene anvendt i nyere tid.

Der har været dokumenteret fotos, bl.a. af de omhandlede kroge og plader.

Det er endvidere blevet dokumenteret, at det af e-lndkomst registeret fremgår, at der i det tiltalte selskab i 3. kvartal 2012 var 76 ansatte.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at Vidne 2 den 16. maj 2013 som led sin ansættelse i det tiltalte selskab udførte arbejde med løft af dørkplader af størrelse og vægt som anført i anklageskriftet, og at han i den forbindelse til anhugning af pladerne anvendte de kroge, som er afbilledet i bilag 7, billede 3 og 4. Retten lægger endvidere til grund, at de pågældende kroge, der ikke var CE-mærkede, ikke på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kunne anvendes til de løfteopgaver, der forekom i virksomheden. Retten lægger tillige til grund, at en af de pågældende plader, som følge af Vidne 2s anvendelse af de nævnte kroge på uhensigtsmæssig måde, fra en højde af 1,5 - 2 m, faldt ned og ramte Vidne 2, der herved kom alvorligt til skade.

Ved sin anvendelse af krogene som anført har Vidne 2 overtrådt arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om hejseredskaber og spil § 17, stk. 1.

Det lægges efter Vidne 2s og Vidne 6's forklaringer til grund, at de omhandlede kroge i virksomheden blev opbevaret synligt og - i alt fald jævnligt - var ophængt sammen med andet anhugningsudstyr. Det lægges efter deres forklaringer endvidere til grund, at en overordnet medarbejder i tiden op til ulykken jævnligt havde set Vidne 2 og Vidne 6 anvende krogene på samme måde, som det skete i forbindelse med ulykken, uden det havde givet anledning til påtale.

Herefter kan det tiltalte selskab ikke anses for at have opfyldt dets pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4 til at sørge for, at arbejdsforholdene var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og til at føre effektivt tilsyn med arbejdet, og selskabet findes således skyldigt i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 70.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 4, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil § 28, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 17, stk. 1.

Ved straffens fastsættelse har retten anvendt den bødeposition, der i forarbejderne til den ændring af arbejdsmiljøloven, der skete ved lov nr. 597 af 14.juni 2011, er anført for virksomheder med 35-99 ansatte ved "almindelige overtrædelser med alvorlig personskade el. dødsfald uden øvrige skærpende omstændigheder".

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 70.000 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Holstebro har den 6. maj 2014 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Repræsentant for den tiltalte virksomhed, direktør Vidne 1, og vidnerne Vidne 2, Vidne 3, Vidne 6, Vidne 5, Vidne 4, Vidne 8 og Vidne 7 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 9.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at de pågældende kroge nu er blevet smidt ud. Der er blevet genskabt et par tilsvarende kroge, som dog ikke skal bruges til den pågældende arbejdsopgave. Han har selv for 10 år siden set krogene blive brugt til nogle lette rammer. Krogene blev dengang brugt til at løfte emnet lidt op fra gulvet. Han kommer ikke så tit i virksomheden, idet han også ejer andre virksomheder. Han bliver mest brugt som konsulent. Han har spurgt, og der er ikke andre i virksomheden end Vidne 2, der brugte krogene. Hvis der havde været behov for at bruge krogene, ville virksomheden have fået dem CE-mærket. I forbindelse med CE-mærkningen for nogle år siden skilte virksomheden sig af med det værktøj, der ikke skulle bruges. Instruksen til anhugning af de pågældende plader beskriver, hvordan pladerne skal løftes, herunder hvor mange tråde, der skal bruges til at løfte pladerne. Virksomheden har en hel bog med instrukser, som også indeholder illustrerende billeder. Ofte bruges der tråde, som kun anvendes en gang, eller kæder. CE­ certificeringen går ud på, hvad værktøjet må bruges til, og hvordan det skal bruges. De lette rammer, som krogene i sin tid blev brugt til, var UNP-rammer til skurvogne. Det er 7- 10 år siden, at krogene blev brugt. Det er løgn, at medarbejdere - som forklaret af Vidne 2 -trues med at opsigelse, hvis de vil følge sikkerhedsinstrukserne i forbindelse med arbejdet. Fabrikken dækker et meget stort areal, idet der behandles store emner i fabrikken.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at pladerne blev løftet fra gulvet for at blive lagt oven på de andre plader. Pladerne blev løftet et par meter op og blev i den forbindelse børstet rene for aske på undersiden. Han prøvede at løbe væk, da pladen faldt ned, men den ramte ham på bækkenet. Han fik 3 bækkenbrud og 4 brud i rygsøjlen. Det andet løftegrej, som krogene hang sammen med, hang frit fremme eller lå fremme. Krogene blev brugt til mange forskellige løfteopgaver. Der var tråde i pladerne, men det var nemmest at bruge krogene. Han har ikke sagt, at han ville blive fyret, hvis han påpegede, at det var uforsvarligt at bruge krogene. Det var nemmest at løfte pladerne i krogene. Hvis han havde sagt, at han ikke ville gå ind under pladerne og rense dem, ville han være blevet fyret. Der var dog ingen, der var blevet fyret af den grund, men han turde ikke sige det til ledelsen. Han fandt på at bruge krogene til løfteopgaven, fordi han brugte dem til alt muligt, og fordi det var nemmest. Alle kranførerne har brugt krogene, men til alt muligt andet. På aftenholdet var det kun vidnet og Vidne 6, der brugt krogene. De havde vel brugt krogene i 14 dage til en måned. Ledelsen stod hver gang og kiggede på, at de brugte krogene. Formand Vidne 9 har således set det hver aften. Han har ikke talt med Vidne 9 om brug af krogene. Han ved ikke, om Vidne 9 selv har brugt krogene. Vidne 9 havde den pågældende aften fri, eller også var han syg. Han havde ikke fået instruktion i, hvordan pladerne skulle løftes, og der var ingen instruktion om, hvordan pladerne skulle løftes. Det fandt de altid selv ud af. Der var også mange forskellige typer af emner. De udførte løftearbejdet på den måde, som var nemmest og også forsvarligt, og det vurderede de selv hele tiden. Han ville ikke blive fyret for at sige, at det ikke var forsvarligt at bruge krogene, som han gjorde. Den viden, han havde om, hvordan arbejdet skulle udføres, fik han i forbindelse med, at han skulle udføre mange forskelligartede opgaver i virksomheden. Når emnerne blev løftet op af zinken, blev de kørt ud i en kæde, idet de var løftet i trådene. Han skulle herefter gøre pladerne rene. Hvis man løftede pladerne op i trådene, kunne man rense begge sider. Det var dog lettest at bruge krogene, fordi der tit skulle flyttes nogle emner i fabrikken. Det hele handlede om at gøre det hurtigst muligt, så firmaet kunne tjene nogle penge. Trådene sprang også tit. Han har været på et enkelt kursus i 2008. Han tror ikke, at nogen i virksomheden har en højere uddannelse end ham i løft og anhugst. Han er selv i stand til at vurdere, hvordan man løfter forsvarligt. Han har aldrig fået et stykke papir på, hvordan man skal løfte. Om aftenen var formand 1 på arbejde, men han var i den anden ende af hallen. Krogene hang ved arbejdsdagens begyndelse på væggen, eller også var de et andet sted. Krogene hang, hvor stropperne eller tangen ses på fotoet, ekstrakten side 71, eller var på eller ved bordet, der ses på fotoet, ekstrakten side 69. Den pågældende dag var der ingen, der sagde, at de skulle bruge krogene. De brugte krogene, fordi de plejede at bruge dem. De holdt ved pladen med hånden, mens pladen blev renset af. Krogene blev også brugt til at løfte bund rammer med. Hvis man skal løfte en bundramme, bruger man to kroge. Det er vidne 2 egen opfattelse, at man blev fyret, hvis man ikke gik ind under hængende laster for at rense af. Det er Vidne 9 fra ledelsen, der har set ham bruge krogene i 2 meters højde. Alle i ledelsen har også set dem arbejde under hængende laster. Pladen faldt ned, fordi krogen gled, idet pladen fik overbalance. Han blev ikke forbrændt af pladen. Han sagde, de skulle få ham væk fra pladen, fordi han begyndte at brænde, idet pladen var varm. Han kender ikke navnene på dem, der har brugt krogene på dagholdet. Han har somme tider i weekenden set kranfolkene fra dagholdet bruge krogene. Han kender ikke deres navne. Han vidste ikke sådan lige direkte, at det var sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, at han brugte krogene. Man må ikke gå ind under en hængende last. Det har han fået at vide på kurser, men ikke på virksomheden. Hver dag gik han ind under noget. På arbejdet gik han ind under tonstunge bjælker for at rense dem af. Det var vidne 2 daglige arbejde.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at der var en formand på aftenholdet i afdeling for "ophæng". Han var hver dag i afdelingen på dagholdet. Han gik og holdt øje med pladsen, men arbejdede ikke så meget på pladsen. Vidne 2 har en uddannelse i anhugst. Medarbejderne var instrueret i anvendelsen af løftegrej. Hvis medarbejderne er i tvivl, forklarer vidnet, hvordan man skal løfte emnerne. Det er ikke hurtigere at løfte i kroge i stedet for at bruge trådene. På dagholdet blev pladerne løftet i tråden og lagt på gulvet til afkøling. Når pladerne var afkølet, blev de stablet. På dagholdet blev pladerne gjort rene, når de blev løftet op af graven, eller når de lå på gulvet. Han har set, at der på aftenholdet blev løftet plader op i trådene fra en transportkanal. Hvis Vidne 9 ikke var på arbejde om aftenen, ledede Vidne 2 selv arbejdet med kranen. Formand 1 var i den anden ende af hallen i "ophæng". Han har aldrig oplevet, at man blev fyret, hvis man holdt på, at der skulle arbejdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Pladerne kan kun løftes på en måde, dvs. i tråde.

Vidne 6 har supplerende forklaret, at han fortsat er ansat på virksomheden. De fandt rutinemæssigt på at bruge krogene, idet Vidne 2 sagde, at de skulle bruge dem. Det kom mere eller mindre automatisk. Når der kom et nyt emne ind i virksomheden, foregik det helt automatisk at finde ud af, hvordan det skulle håndteres. Vidne 2 havde lært ham op i, hvordan arbejdet skulle udføres, og herefter foregik det på den måde, som han havde lært. Han synes selv, at Vidne 9 har set dem bruge krogene til opgaven. Det er svært at sige, hvilken højde krogene da blev brugt i. Det er rigtigt, at han havde talt med Vidne 9 om, at det var farligt at bruge krogene. Selvom de havde snakket om det, blev krogene alligevel brugt. Han mener ikke, at andre fra ledelsen har set dem bruge krogene. I 2013 havde virksomheden gjort det, der skulle gøres for sikkerheden. I langt de fleste tilfælde brugte de kroge, som blev brugt, da Vidne 2 kom til skade. Der blev hos politiet snakket om, hvordan krogene blev brugt, men ikke så detaljeret, idet krogene dog ikke låste, men blot løftede. Når krogene ikke blev brugt, lå de et sted i den reol under bordet, der ses på fotoet, ekstrakten side 69 og 70. Hvis de var klar over, at de skulle bruge krogene igen, blev krogene bare hængt på væggen ved siden af. Ved slutningen af arbejdsdagen blev krogene i de fleste tilfælde lagt på hylden i reolen. Somme tider blev krogene hængt på væggen ved tangen, der ses på fotoet, ekstrakten side 72, eller lagt på bordet, der ses på fotoet, ekstrakten side 69 og 70.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at han under besøget i virksomheden talte med ledelsen om tilsyn og instruktion. Det blev oplyst, at trådene skulle bruges til den pågældende arbejdsopgave, og at medarbejderne var gjort bekendt med dette. Der blev også sagt, at der blev ført tilsyn, og at dette var sket om eftermiddagen ved 16-tiden og også om aftenen. Arbejdstilsynets påbud har ikke givet anledning yderligere reaktioner over for virksomheden.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at virksomheden havde 14-15 østeuropæiske medarbejdere. De blev ansat i 2006-2007, hvor det var svært at få medarbejdere. Det er Vidne 2, der har oplært Vidne 6 ved sidemandsoplæring. Anhugningsværktøjet kontrolleres en gang om måneden af en smed i virksomheden. Der er i virksomheden beskrevet, hvordan værktøjet må anvendes. Vidne 2 blev aflønnet bedre end de øvrige medarbejdere, idet han var den næsthøjest lønnede blandt de timelønnede. Han havde samme uddannelse som arbejdslederen på aftenholdet, Vidne 9. Det har efterfølgende været nødvendigt at afskedige en medarbejder, der ikke iagttog sikkerhedsforskrifterne. Hvis krogene havde været fremme, er han sikker på, at virksomhedens smed ville have opdaget det og grebet ind. Vidne 9 arbejder "all round" i virksomheden. Vidne 2 og Vidne 6 arbejdede meget for sig selv. Han gik selv meget rundt på virksomheden. Han har aldrig selv krogene og vidste ikke, at de eksisterede.

Vidne 8 har supplerende forklaret, at det er 9 måneder siden, han stoppede i virksomheden. Medarbejderne fik at vide, at de ikke måtte gå under reolerne, hvori emnerne hang. Det er blevet sagt til alle medarbejdere, at det kun var de godkendte værktøjer, der måtte bruges. Han arbejdede på dagholdet og har i weekenden arbejdet sammen med Vidne 2. Han har set Vidne 2 bruge krogene til at løfte nogle bundrammer med. Det er i hvert fald seks år siden, og krogene var beregnet til og fremstillet til dette formål. Han var ikke bekendt med, at krogene blev brugt til noget, de ikke var beregnet til. Han har desværre set nogen, der bevægede sig under hængende last. De pågældende fik en "skideballe" af vidnet eller af en fra ledelsen. Der er givet 2 skriftlige advarsler i vidnets tid som sikkerhedsrepræsentant.

Vidne 7 har supplerende forklaret, at virksomhedens løfteudstyr i 2009 blev testet med 2 eller 3 gange den tilladte vægt. De kroge, der ses på fotoet, ekstrakten side 27, kunne være blevet certificerede, men så skulle det være til specifikke opgaver, og krogene ville være blevet mærkede. Da han testede udstyret, var han i virksomheden, og da så han ikke krogene. Brug af krogene til plader som sket er ikke sikker brug.

Vidne 9 har forklaret, at han er arbejdende formand. Han skal sørge for, at hele produktionen kører optimalt på aftenhold, og for kvaliteten. Det område, han arbejder på, er lige så stort som 50 parcelhusgrunde. Han kan ikke være overalt på en gang. 3-4 gange i løbet af en aftenvagt var han hos Vidne 2 og Vidne 6. Arbejdet med dørkpladerne havde vel stået på en måneds tid. Han havde set Vidne 2 og Vidne 6 brug krogene en eller to gange tidligere, idet Vidne 2 havde klippet trådene af de endnu varme plader, og krogene blev da brugt til at flytte pladerne i lav højde nede ved jorden. Han sagde, at en anden gang skulle Vidne 2 lade pladerne køle af, før han flyttede dem, og de kunne så flyttes med nylonstropper. Han sagde også, at de skulle være forsigtige. Hvis han ikke var på arbejde en aften, var Vidne 2 leder. Når krogene fortsat var i virksomheden, var det, fordi de skulle bruges, hvis der igen kom nogle bundrammer, som der skulle arbejdes med. Han regnede med, at krogene var godkendt. Han har ikke set andre bruge krogene til andet end bundrammer. Han har heller ikke set Vidne 2 bruge krogene til at løfte pladerne højt op med. Han forstår ikke, at Vidne 2 skulle have brugt krogene i længere tid til arbejdet med at løfte pladerne. Det tog 15-20 minutter fra Vidne 2 fik pladerne ud, indtil de var gjort rene og stablet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at arbejdet ikke blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde som beskrevet i tiltalen, hvorved Vidne 2 kom alvorligt til skade.

Efter arbejdsmiljølovens § 86, 2. pkt., gælder lovens § 83, stk. 3, også i sager, der er omfattet af § 86. Efter forarbejderne til § 83, stk. 3, er det en betingelse for at anvende reglen, at arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter i henhold til lovens kapitel 4, og at den ansatte på trods heraf udfører arbejdet i strid med arbejdsmiljølovgivningen. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdet på overtrædelsestidspunktet kunne have været udført lovligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne. Derudover skal arbejdsgiveren fyldestgørende have instrueret den ansatte, herunder om anvendelse af en eventuel sikkerhedsforanstaltning. Endvidere skal arbejdsgiveren have ført effektivt tilsyn med arbejdet.

Det må efter bevisførelsen, herunder navnlig Vidne 2s og Vidne 6 forklaringer, lægges til grund, at arbejdet omfattede et stort antal plader, og at de to i nogle uger jævnligt havde arbejdet med denne opgave og anvendt krogene på samme måde som i forbindelse med ulykken. Det lægges endvidere til grund, at den arbejdende formand, Vidne 9, havde set Vidne 2 og Vidne 6 bruge krogene til at flytte en plade i hvert fald en eller to gange før ulykken.

Tiltalte kan under disse omstændigheder ikke anses for at have opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4 til at føre effektivt tilsyn med arbejdet og i den forbindelse sikre, at krogene ikke blev anvendt til arbejdet med pladerne.

Den omstændighed, at Vidne 2 udførte arbejdet som beskrevet i tiltalen og i forbindelse hermed gik ind under pladen for at gøre den ren, var ikke en så uforudsigelig eller upåregnelig handlig, at det kan føre til, at selskabet ikke kan straffes.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF