Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stålkonstruktion i 6,5 meters højde uden faldsikring

Østre Landsrets dom af 16. juni 2015 afsagt af Østre Landsrets 18. afdeling i S-732-15

Udskrift af dombogen for retten i Nykøbing Falster

Dom afsagt den 4. marts 2015

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Anklageskrift er modtaget den 25. marts 2014.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1,
ved den 3. april 2013 på byggepladsen, at have været ansvarlig for, at der foregik arbejde med opførelse af silo og stålkonstruktion, uden at dette arbejde blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet virksomhedens ansatte arbejdede på stålkonstruktionen i ca. 6,5 meters højde, uden at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning. Der var derfor fremkaldt fare for skade på ansatte liv og helbred.

Påstande

Anklagemyndigheden har ned lagt påstand om bødestraf.

T A/S har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af direktøren og af vidnerne Vidne 1, Vidne 2 og Vidne 3.

Direktøren har forklaret, at T A/S havde ansvaret for det arbejde, der blev udført på byggepladsen . De var ved at bygge en damptørrer. Der så ud på byggepladsen som på det foto, der blev taget af Arbejdstilsynet den 3. april 2013. De arbejdede ovenpå siloen. Der stod ikke nogen ansatte uden seler på under arbejdet på stålkonstruktionen. Der gik en ansat om formiddagen med sele. Han riggede det meste af udstyret ned, men de manglede at få et svejseværk ned. Svejseværket stod på trinene på trappen, der kan ses på det forstørrede foto, som han med bragte i retten. Da de ansatte skulle have svejseværket ned, kørte de en lift op til ståltrappen, åbnede liften og trådte et par trin ud og tog svejseværket. Svejseværket stod 5-6 trin inde. Den ansatte, der tog svejseværket, havde ikke sele på, da han trådte ud. Der er trappetrin på trappen og gelænder på begge sider. Han tror, at Arbejdstilsynet har taget fejl af, hvor der blev trådt ud, idet Arbejdstilsynet er af den opfattelse, at der blev trådt ud på den anden side af stålkonstruktionen, hvor der ikke var ilagt riste. Da han blev involveret i sagen, begyndte han at undersøge det. Han fandt ud af, at den ansatte, Vidne 3, var trådt ud på trappen, men ikke på åsen til gangbroen. Der skulle sættes træderiste på platformen efterfølgende. Gangbroen var færdiglavet. De instruerer deres ansatte via APV'en, og herunder oplyser de om, at de ansatte alene kan gå på åsene under anvendelse af liner. Han mener ikke, at de ansatte skal anvende liner ved passage fra liften og ud på gangbroen med gelænder. Stålkonstruktionen, hvor svejseværket skulle hentes, var ca. 8 meter oppe. Der var en tilsynsførende på byggepladsen. Det var ansatte 1. Ansatte 1 var klar over, at svejseværket skulle ned. Han ved ikke, om han så, hvorledes arbejdet blev udført. Ansatte 1 havde lavet APV'en til byggepladsen. Den blev godkendt af bygherren og herefter opbevaret i skurvognen. Arbejdstilsynet har ikke haft bemærkninger til instruktionerne i APV'en. Det godt kan passe, at der var omkring 35 ansatte i virksomheden på det tidspunkt.

Vidne 1 har forklaret, at han den 3. april sidste år var på arbejde. Han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han var på tilsynsbesøg i området. Han kom sammen med en kollega kørende og så her, at der blev arbejdet på en stålsilo på sukkerfabrikken. De kunne se, at der var to personer, der stod ved beholderen. Den ene person var steget ud af en lift og var gået ud på selve beholderen. De kunne se, at personen var trådt ud af liften og stod på åsene. De rettede efterfølgende henvendelse på byggepladsen og talte her med projektlederen samt de to ansatte. De kunne se, at der ikke var bund i gangbroen og dermed risiko for at falde ned. De drøftede dette med projektlederen. Byggepladsen så ud som på fotos fremlagt af tiltalte. Den ansatte gik på åsene. Han var oppe for at hente et svejseværk efter arbejdet var udført. Det er deres vurdering, at man kan træde ved siden af og falde ned. Han kunne ikke se, hvor svejseværket stod på siloen.

Foreholdt direktørens forklaring oplyste han, at han så, at den ansatte stod dels på toppen af beholderen, dels på åsene. Han havde ikke line eller andet sikkerhedsudstyr på. Den ansatte oplyste, at de skulle hente en del til svejseværket. Den ansatte burde have gjort det på en anden måde, eventuelt lagt riste ud. De så ikke umiddelbart nogen riste på arbejdsstedet. Den ansatte var lidt trykket af situationen. Projektlederen var i mødeskuret. Han kunne ikke direkte se til siloen, men han var på byggepladsen. Projektlederen sagde, at de ansatte var instrueret i at arbejdet alene skulle udføres fra liften. De måtte ikke forlade liften. Umiddelbart mener han ikke, at arbejdet ville kunne udføres fra liften, men man kunne have brugt riste som oplyst før. Arbejdstilsynet er af den opfattelse, at liner er en nødløsning, som alene bør anvendes, hvor der ikke er andre sikkerhedsforanstaltninger, der er mulige. Det ville ikke være problematisk at træde ud fra liften og til selve gangbroen. Den tilsynsførende oplyste, at de ansatte var instrueret i, at de ikke måtte forlade liften. Der gik noget tid fra de så forseelsen, og de kom frem til siloen. Når en person arbejder mere end to meter over niveau, skal man sikre sig mod at styrte ned. Det kunne her konkret være gjort eksempelvis ved at etablere en gangbro eller andet. Da de kom kørende, kørte de ad vejen og gaden. De så den ansatte på siloen i ca. 75 meters afstand. Der var tåget den dag. Han og hans kollega så ikke nogen liner på den ansatte. Det blev ikke oplyst fra den ansatte eller projektlederen, at der var anvendt en line. Han kan ikke huske, om de direkte spurgte til liner.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at der gik omkring 15 minutter fra de så medarbejderen gå på åsene, til de var fremme ved Ansatte 1, der var formand.

Vidne 2 har forklaret, at han er ansat hos T A/S. Det har han været gennem 30 år. Den 3. april sidste år var han på arbejde på en byggeplads. De skulle lave en tryktørrer. De skulle arbejde på toppen af en beholder. Forud for arbejdets udførelse var de instrueret i faldsikring. Den pågældende dag var han, Ansatte 1 og Vidne 3 til stede. Han og Vidne 3 arbejdede i 7-8 meters højde. De arbejdede på siloen, som man kan se på fotoet. Arbejdstilsynet kom, idet de havde observeret en mand i en lift og en anden mand, der stod på nogle bjælker. Arbejdstilsynet oplyste, at de havde set dem fra vejen. Han vil mene, at der er mere end 100 meter til vejen fra siloens placering. Det var tåget og diset den pågældende dag, Arbejdstilsynet oplyste, at de havde set en mand uden for kurven uden faldsikring. De sagde, at det var korrekt. Han fortalte Arbejdstilsynet, at de havde hentet et svejseværk på siloen. De havde kørt liften op til trappen, og Vidne 3 gik 2/3 op ad trappen, hentede svejseværket og gik tilbage i kurven igen. Det kan være, at Arbejdstilsynet havde set Vidne 3 ovre på åsene tidligere, men det var med faldsikring på i form af liner. Det er korrekt, at de var instrueret i ikke at forlade liftene, men der var et arbejde, der skulle udføres, og derfor havde Vidne 3 forladt liften for at udføre arbejdet på selve beholderen. Vidne 3 havde svejset en studs på toppen af beholderen. De havde ikke riste. Hvis de havde haft riste, kunne de have lagt dem ud, dog ikke lige der, hvor der skulle svejses. Deres tilsynsførende var i arbejdscontaineren. Vidne 3 udførte arbejdet ca. ½ time før, han gik ud på trappen for at hente svejseanlægget. De sagde ikke til Arbejdstilsynet, at Vidne 3 havde haft line på. De troede, at det var den sidste episode, som Arbejdstilsynet ikke mente, var udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vidne 3 har forklaret, at han den 3. april 2013 var på arbejde på byggepladsen. De var på vej op for at hente et svejseværk. Det var ham og Vidne 2. De kørte i lift op til trappen med gelænderet og hentede værktøjet og svejseværket. Værktøjet stod for enden af gangbroen, hvor der er rist under. Det var ham, der gik ud af liften. Arbejdstilsynet sagde, at de havde gået ude på åsene, men han oplyste, at han ikke havde været på åsene, for der må ikke arbejdes uden faldsikring. Han havde arbejdet på åsene om formiddagen med faldsikring. De spurgte ikke om, hvad han havde lavet i løbet af formiddagen. Han troede, at Arbejdstilsynet påtalte, at de havde gået på gangbroen, selv om det ikke frembød nogen særlig fare. Arbejdet på åsene var afsluttet 1 – 1½ time før Arbejdstilsynet kom. De havde ikke nogen faldriste at lægge under åsene. De havde måske en. Da han svejsede på trappen, havde han faldsikring på svarende til den, som kan ses på foto fremsendt af forsvareren. Han svejsede ved det runde hul på tegningen, der er vedlagt sagens bilag 6.

Forholdt at han overfor Arbejdstilsynet skulle have oplyst, at han havde forladt liftkurven og var steget ud på åsene til en gangbro oplyste han, at Arbejdstilsynet må have misforstået ham. Han har alene været på trappen.

Der har været fremlagt fotos af den stålkonstruktion, som der blev arbejdet på den 3. april 2013.

Der har været fremlagt APV-sikkerhedsplan vedrørende arbejde på byggepladsen for T A/S. APV'en er udarbejdet den 12. december 2012 og vedrører projektet udført mellem den 26. oktober 2012 til den 1. april 2013.

Det fremgår af APV'ens punkt 5.4: " I forbindelse med arbejde i højden skal det sikres, at der anvendes faldsikring i områder, hvor opgaven ikke kan udføres fra stillads".

Arbejdstilsynet udstedte den 9. april 2013 forbud overfor T A/S. Det fremgår af forbuddet blandt andet, at virksomheden blev påbudt at standse arbejdet på grund af gennemstyrtningsfare ved arbejdet på stålkonstruktionen (se bilag 1). Forbuddet skulle efterkommes straks.

Bilag 1 til forbuddet indeholder Arbejdstilsynets beskrivelse af de faktiske forhold. Det fremgår blandt andet heraf, at Arbejdstilsynet vurderede, at der var åbninger imellem åsene/vangerne på ca. 3 x 1,5 meter. Der var en afstand på ca. 1 meter mellem åsene og toppen af stålkonstruktionen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte, T A/S, den 3. april 2013 udførte arbejde på en byggeplads. Det lægges videre til grund, at arbejdet blev udført af Vidne 3 og Vidne 2, og at Ansatte 1 var til stede, som tilsynsførende på byggepladsen.

Det lægges videre til grund, at arbejdet blev udført oven på en silo i en højde af ca. 6,5 meter. Det lægges efter Vidne 3 og Vidne 2s forklaringer til grund, at de efter arbejdets udførelse skulle hente et svejseværk placeret oven på siloen. Det lægges endvidere efter den af Vidne 1 afgivne forklaring til grund, at Vidne 3 uden anvendelse af faldsikring steg ud af en lift og gik ud på selve siloen og herunder stod på åsene. Ved vurderingen af de afgivne forklaringer har retten lagt vægt på, at Vidne 1 siden 3. april 2013 har oplyst overfor T A/ S, at Vidne 3 befandt sig på åsene. T A/S har ikke forud for hovedforhandlingen den 18. september 2014 anført, at Vidne 3 rettelig gik på trappen.

Det må endvidere lægges til grund, at der var åbninger imellem åsene/vangerne på ca. 3 x 1,5 meter, hvilket kan ses på de fremlagte fotos.

Retten finder herefter at arbejdet med at afhente svejseværket ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, ligesom der var fremkaldt fare for skade på Vidne 3s liv og helbred.

Uanset at det fremgår af APV'en, at arbejdet skal udføres under anvendelse af faldsikring, finder retten, at T A/S er strafferetligt ansvarlig for den af Vidne 3 foretagne handling, idet det forhold at Vidne 3 undlod at følge sikkerhedsinstruksen for det pågældende arbejde, ikke findes at være en handling af en sådan karakter, at forholdet falder uden for det tiltalte selskabs strafansvar efter arbejdsmiljøloven. Det er således ikke godtgjort, at tiltalte har ført effektivt tilsyn med arbejdet eller har stillet sikkerhedsudstyr i form af riste til rådighed for de ansatte, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, og herefter er tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste til tale.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, j f. § 37, stk. 1.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Nykøbing Falster Rets dom af 4. marts 2015 er anket af T A/S med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af direktøren og af vidnerne Vidne 1 og Vidne 3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet Vidne 2 afgivne forklaring er dokumenteret

Direktøren har supplerende forklaret blandt andet, at han ejer aktiemajoriteten i det tiltalte selskab. Hans forklaring i byretten om, hvorledes selskabets medarbejdere forholdt sig den pågældende dag i forbindelse med arbejdet på kuplen, er alene baseret på Vidne 2s og Vidne 3s forklaringer herom. Han mener ikke, at Arbejdstilsynets folk fra vejen kan have set forskel på, om Vidne 3 stod på stålkonstruktionens trappe eller på en af dens åse. Han hørte om Arbejdstilsynets forbud da dette blev meddelt selskabet, men han reagerede ikke herpå, da det først var i forbindelse med bødeforelægget, at han blev inddraget i sagen og fik forklaringerne om, hvad der rent faktisk var passeret den pågældende dag.

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at han og hans kollega fra vejen tydeligt kunne se en person, der stod dels på åsene på den stålkonstruktion, der var monteret på kuplen, dels på selve kuplen. Medarbejderen befandt sig i den anden ende af stålkonstruktionens gangbro i forhold til stålkonstruktionens trappe, ved hvilken der var placeret en lift. Under den efterfølgende samtale med projektlederen og pågældende medarbejder fremkom der ikke indsigelser mod hans iagttagelser, idet medarbejderen tvæt imod bekræftede at have stået på åsene. Der fremkom endvidere ikke indvendinger mod beskrivelsen af de faktiske forhold i Arbejdstilsynets forbud af 9. april 2013, som rettidigt blev returneret med en beskrivelse af, hvorledes forbuddet var efterkommet.

Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at svejseværktøjet var placeret på stålkonstruktionens gangbro for enden af dennes trappe.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig Vidne 1s vidneforklaring og den omstændighed, at selskabet først efter modtagelsen af bødeforlægget har bestridt beskrivelsen af de faktiske forhold i Arbejdstilsynets forbud, er det bevist, at Vidne 3 som ansat i selskabet arbejdede på åsene i stålkonstruktionen i ca. 6,5 meters højde, uden at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning. Herefter, og da der ikke er grundlag for at undlade at pålægge selskabet bødeansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, tiltrædes det, at selskabet er fundet skyldig som sket.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T A/S stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF