G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Arbejde i ca. 3,5 m dyb jordudgravning (to forhold – samme udgravning) - Arbejdsgiveransvar (tilsyn, instruktion) – frifindelse i et forhold - hele dommen

Østre Landsrets dom afsagt den 8. marts 2016 af 19. afd. nr. S-1444-15.

Udskrift af dombogen for retten i Roskilde

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4 og stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 34, stk. 1 og 2, ved onsdag den 3. april 2013 og igen torsdag den 18. april 2013 på byggepladsen ved adresse A, at have været ansvarlig for, at der foregik arbejde med udgravning, uden at dette arbejde blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en af virksomhedens ansatte, Vidne 3, den 3. april 2013 udførte arbejde i udgravningen i 3,5-3,7 meters dybde, og igen den 18. april 2013 udførte arbejde i udgravningen i 2,85 meters dybde, uden at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod sammenskridning. Der var derfor fremkaldt betydelig og overhængende fare for skade på ansattes liv og helbred.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte ved direktør Vidne 1 og af vidnerne tilsynsførende Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5.

Vidne 1 har forklaret, at der på det pågældende tidspunkt blev gravet ud til kloakker. Der var en byggeleder, Vidne 5, på stedet, og medarbejderne var behørigt vejledt, ligesom der var gravekasser, som de var instruerede i at bruge og instruerede i, at de skulle bruge. Alle kendte alle procedurerne. Maskinføreren er rent faktisk medarbejdernes egen sikkerhedsrepræsentant, Vidne 4. Han stod for selve gravearbejdet med maskinen og også for at skulle sætte gravekasser på plads. Han var der begge dage. Selskabet gør alt for at passe på deres medarbejdere, som heller ikke er på akkord, og det er derfor uforståeligt for ham, at de ikke benyttede de sikkerhedsmidler, der er stillet til deres rådighed, og som de er instrueret i, at de skal bruge.

Han er ikke klar over, på hvilket tidspunkt på dagen tilsynet fandt sted.

På større byggepladser er der en byggeleder hele tiden. Det var der også disse to dage, men da det ikke var et større arbejde længere, kan det godt være, at der også har været en anden opgave, han tog sig af ved siden af. Han kan derfor ikke afvise, at han har haft ærinde andet steds undervejs.

Den mand, der befandt sig i udgravningen den første dag, er Vidne 3, som er ca. 50 år gammel og har været ansat i selskabet i 10 år. Han er ikke uddannet struktør, men han er en erfaren mand, der tidligere har været selvstændig i samme branche. Rørlæggeren er normalt ham, der er i renden og lægger rørene. Vidne 3 er velorienteret om reglerne og er meddelt en advarsel i forbindelse med denne sag.

Vidne 1 har svært ved at forklare, hvorfor gravekasserne ikke er brugt. Hvis ikke der har været en stige ned i udgravningen, har folkene måske gravet trin i udgravningen, som sædvanligvis kan benyttes i enden af gravekassen, som er åben i begge ender. Det kan meget vel være, at det har været nødvendigt at være i renden for at pille jord ud af muffen på det ene rør for at kunne sætte det andet rør i, men det er også noget, man kan gøre, samtidig med at man benytter en gravekasse.

Den første dag Arbejdstilsynet var på besøg, ringede byggelederen, Vidne 5, omgående til Vidne 1, som kørte ud på pladsen, dog vist nok først dagen efter. Vidne 5 havde omgående taget hånd om problematikken. Vidne 1 talte med meget store bogstaver til folkene. Ikke på grund af denne sag og den eventuelle bøde, men af hensyn til deres liv og lemmer.

De blev færdige i denne udgravning, men skulle ca. 14 dage efter lave en anden tilslutning et stykke derfra. Da den samme situation opstod igen, blev Vidne 3 indkaldt til møde og fik en advarsel.

Vidne 5, byggelederen, er autoriseret kloakmester. Han er først i 40'eme og har været hos tiltalte i ca. 10 år. Vidne 1 har kontakt med ham hver dag. Byggeleder B var byggeleder i den virksomhed, som de var underentreprenører for og er ikke ansat hos tiltalte. Vidne 1 blev også denne dag ringet op af Vidne 5 og udover at have mødet med Vidne 3, hvor han fik en advarsel, holdt han et efterfølgende møde med sine byggeledere. De fik en ekstern virksomhed til at gennemgå selskabets sikkerhedsprocedurer. Der har intet været at bemærke. Vidne 4, der sad på gravemaskinen, og som sagt er medarbejdernes egen sikkerhedsrepræsentant, fik en regulær skideballe, men burde måske også have fået en advarsel.

Der ligger en sikkerhedsmappe i alle bilerne. Hvis selskabet får noget nyt, bliver der sat nye blade i mapperne, for at de altid er ajour, og byggelederne instrueres. Der er også et årligt møde for alle medarbejdere, hvor blandt andet sikkerhed er på dagsordenen, ligesom medarbejderne kommer på sikkerhedskurser med jævne mellemrum. De har netop haft en medarbejder på et opfølgende sikkerhedskursus. Det er kun lederne, der kommer på sikkerhedskurser.

Afhængig af jordtypen er det rigtigt, at der er større skred fra jord, der har været gravet i før end fra jord, der har ligget urørt.

Tilsynsførende Vidne 2 har forklaret, at han arbejder som tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, hvor han har været ansat i 7 år. Han er uddannet fysioterapeut.

Han kom forbi arbejdsstedet med sin kollega C, og kunne se udgravningen. Han kunne også se, at der gik en person nede i udgravningen. De tog derfor nogle billeder og talte med medarbejderne. Han talte med den mand, der havde stået i udgravningen, som forklarede, at han godt vidste, at han skulle bruge gravekassen, og også at han var blevet instrueret i det om morgenen. Det var tydeligt, at der var tale om ikke stabile skrænter til udgravningen. Den lodrette skrænt var nogenlunde, men den skrå ikke. Der trillede jord ned af den, og den bevægede sig. Manden i udgravningen, Vidne 3, forklarede, at han havde bedt gravemaskineføreren om at holde øje med, om noget skred sammen, da han var klar over, at den ene side var noget usikker. Der var ingen stige, så Vidne 3 kom først op, da en stige blev fremskaffet. Han husker ikke, hvem personen er, der ser ned i udgravningen på billede 1, side 1 i bilag 9. På billedet nederst på side 5 ses skovlen i udgravningen, dog er del kun skaftet, der kan ses. De udstedte et forbud mod videre arbejde. Byggelederen, Vidne 5, forklarede ham, da de talte sammen, at medarbejderne om morgenen var instrueret i, hvordan arbejdet skulle udføres, at der skulle anvendes gravekasse.

Denne første dag var et almindeligt tilsyn, men hvor der gives påbud eller forbud, kommer de igen efter nogen tid. Den anden dag konstaterede de, at den første udgravning nu var dækket til. De gik lidt inde i hallen og talte med byggelederen. Han kunne så se ud af en dør, at der stod en person i en udgravning, og da personen så dem, stak han af. Hullet var lidt smallere end sidst og ikke lige så dybt. Det var 2,85 cm. Der er foto af udgravningen på bilag 11. Han talte på ny med Vidne 5, byggelederen på stedet, som kom forholdsvis hurtigt. Han havde igen instrueret i, at der skulle anvendes gravekasse. Det havde han gjort dagen før, og han oplyste dem om, at det var Vidne 3, der havde været i udgravningen.

Gravekassen blev sat ned, mens de var der.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han har arbejdet for tiltalte i ca. 12 år. Tidligere som underentreprenør og de sidste 5 år som ansat.

Den 3. april 2013 skulle de lægge rør. Han arbejdede som håndmand. Håndmanden er den der hjælper gravemaskineføreren. Håndmanden er også den der hjælper selve rørlæggeren. Rørlæggeren er den, som lægger rørene i udgravningen og sikre, at de har den korrekte hældning. Håndmanden vil typisk være den, der går til hånde. Håndmanden lægger også gummiringen som rørlæggeren nede i udgravningen samler rørene i. Der blev gravet med en maskine. Der sættes en gravekasse ned, og så sættes der en stige ned. Den dag kom Arbejdstilsynet, men han husker ikke, hvad der var galt.

Foreholdt fotos i sagens bilag 9, forklarede han, at han godt kan se, at det er ham på foto 1 og han også godt kan se, at der ikke er anvendt en gravekasse. Det er nok rigtigt, at stige blev sat ned af Arbejdstilsynet, som det er anført ved foto 2. Foto 3 er en gravekasse. Han vil tro, at de havde to gravekasser den gang, men han ved ikke, om de begge var på pladsen den dag. Det er rigtigt, at det er en skovl, man kan se på de to fotos på side 5. Han vil tro, at han er kommet ned uden stige, fordi der har været gravet skråt i enden af udgravningen. Han ved godt, at der skulle en gravekasse ned. Han kan ikke sige, hvor dyb udgravningen var.

På arbejdspladsen orienteres de jævnligt om sikkerhedsprocedurerne og den dag var det sikkerhedsrepræsentanten, der sad i gravemaskinen, og han har også instrueret vidnet, som aldrig før har været med til at arbejde i de dybder. Allerede da gravekassen blev leveret, fik de at vide, at de skulle anvende den. Han husker ikke, om Arbejdstilsynet stoppede arbejdet eller de bare fik at vide, at de skulle sætte gravekassen ned. Den 18. april husker han godt. Han havde været på pladsen i hele perioden, måske bortset fra en enkelt dag eller to. Han løb, da han opdagede Arbejdstilsynet. Han blev så forskrækket. Han var gået udenfor gravekassen for at fjerne en større sten. Han vidste godt, at han ikke måtte gå udenfor gravekassen. Den dag var der en stige nede i udgravningen. I dagene efter den 3. april fik de en ordentlig påtale af Vidne 1 for det, der var sket, og de fik alle sammen at vide, at de ikke måtte sætte deres liv på spil. Selv fik han en mundtlig advarsel og efter den 18. fik han en skriftlig advarsel og fik at vide, at hvis det nogen siden skete igen, skulle han ikke komme mere. Firmaet hyrede også en ekstern konsulent til at gennemgå deres sikkerhedsprocedurer.

Foreholdt sin forklaring til bilag 2, side 2, midt for, forklarede han at det som ovenfor forklaret ikke er rigtigt hvad der står, om han har sagt sådan kan han ikke sige.

Vidne 4 har som vidne forklaret, at han var ansat hos tiltalte i 4 eller 5 år. Han stoppede i april 2014. Han var maskinfører og kørte gravemaskine. Han husker Arbejdstilsynets besøg før påske 2013.

Der var en mand nede i udgravningen. Han husker ikke, hvordan han var kommet derned. Selv sad han i gravemaskinen, som ses på fotos 1, i bilag 9. Han kan ikke forklare, hvorfor gravekassen ikke var i hullet. Han var på det tidspunkt sikkerhedsrepræsentant i firmaet. Han skulle sikre, at der var værnemidler til rådighed og at sikkerhedsprocedurerne blev fulgt. Det gjorde de ikke her, eftersom gravekassen ikke var i udgravningen, men alle værnemidler var til stede, og han kan som sagt ikke forklare, hvorfor de ikke blev brugt. Der var altid ved indledende arbejde på en plads en instruktion eller også var det deres egen formand, der sørgede for at bestille de værnemidler, der skulle til. Arbejdstilsynet stoppede arbejdet den 3. april, og der blev tilknyttet en arbejdsmiljøkonsulent, som virksomheden bestilte. Alle medarbejderne fik et brev mellem de to datoer, hvor der blev fortalt om episoden den 3. april, og hvor det blev understeget, at der skulle strammes op og de til rådighed værende værnemidler skulle bruges af den enkelte medarbejder. Han var også maskinfører, da Arbejdstilsynet kom den næste gang. Han havde i virksomheden en funktion som sikkerhedsrepræsentant, men kan ikke forklare, hvordan det kan være, at gravekassen ikke var i udgravningen, uagtet en kollega befandt sig der samtidig.

Vidne 5 har som vidne forklaret, at han har været ansat hos tiltalte i 10-12 år. Han er uddannet autoriseret kloakmester og arbejder hos tiltalte som byggeleder. Han husker godt arbejdspladsen ved adresse A. Han kom først ind på slutningen af projektet, da der var nogle udendørs ting, der skulle gøres færdige. Han var der vel to-fire måneder. Det er hans opgave at sikre, at der instrueres, også i arbejdssikkerhed. Han har mest med den del af virksomhedens arbejde at gøre, som vedrører jord- og kloakarbejde. Han har 100 % sikkert også her instrueret i arbejdssikkerhed, og han har også understreget, at gravekasserne skulle bruges. Han var på arbejdspladsen stort set hver dag. Han er der ikke hele dagen, men han kom typisk en times tid efter arbejdstids start. Det er alles pligt at sørge for, at den person, der går ned i en udgravning, ikke går derned, før gravekassen er på plads, og gravemaskineføreren er ham, der skal løfte den ned. Det skete åbenbart ikke, og han kan ikke forklare hvorfor. Han har ikke oplevet det før. Det fremgår ikke af hans kontrakt, at han skal instruere om arbejdssikkerhed, men det gør han. Den første dag, Arbejdstilsynet var der, var han kørt cirka tre minutter tidligere. Han blev ringet op, da han var på vej på motorvejen. Da han havde forladt arbejdspladsen, var der kæder på gravekassen, mener han bestemt, og han havde også sagt til dem, at de skulle bruge den. Han husker ikke, om han talte med Vidne 4, der kørte gravemaskinen og var sikkerhedsrepræsentant. Han mener, at det var Vidne 3, der ringede til ham, da arbejdstilsynet kom. Han vendte om og talte på pladsen med tilsynet, som vist nok gav dem et påbud. Han talte med tilsynet og blev rigtig sur. Han talte med folkene, og de blev enige om, at det ikke skulle ske igen. Da tilsynet kom anden gang, var han på pladsen for at tale med nogen fra hallen i den anden ende af, hvor der nu på ny var en overtrædelse. Da blev han igen ringet op af Vidne 3, der fortalte ham, at nu havde de lavet det samme. Han talte med tilsynet og blev igen sur. Han havde lige sagt, at de skulle bruge gravekassen. Han var på pladsen stort set hver morgen, og de havde talt om, at det ikke skulle gentage sig. Vidne 3 fik første gang en mundtlig advarsel og anden gang en skriftlig. Den første dag, de kommer på en plads, møder han altid sammen med folkene og instruerer i arbejdets udførelse og den tilhørende sikkerhed.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at alle er klar over, at der er sikkerhedsrepræsentanter i virksomheden, der en sikkerhedsrepræsentant på alle pladser med mere end fem medarbejdere, og at man altid er modtagelige for henvendelser fra en medarbejder, som ikke mener at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller på anden måde føler sig utryg.

Der har været fremlagt fotos med billeder fra de omhandlede udgravninger.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at Vidne 3 både den 3. og den 18. april befandt sig i udgravninger som beskrevet i anklageskriftet, ligesom retten lægger til grund, at der begge dage forefandtes gravekasser, som imidlertid ikke stod i udgravningerne.

Uagtet tiltalte har sørget for, at der var gravekasser til rådighed for arbejdets udførelse, og at medarbejdernes aflønning efter det oplyste er uafhængig af, om der bruges ekstra tid på at nedsænke gravekasse, findes det efter de afgivne forklaringer godtgjort, at tiltalte har undladt at sikre, at procedurerne for at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt blev fulgt. Det fremgår således, at tiltaltes repræsentant på pladsen Vidne 5 ikke har været der hele tiden, og at ingen andre tilsyneladende er blevet pålagt ansvaret for at sikre, at der blev benyttet gravekasser, kun at det var alles ansvar. Der var tale om smalle og - mere end mandshøje - dybe udgravninger uden afstivning og der har derfor været fare for Vidne 3’s liv eller helbred. Retten finder herefter, at der foreligger skærpende omstændigheder.

Straffen fastsættes til en bøde på 130.000 kr., jf. lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4 og stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 34, stk. 1 og 2. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 130.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets domsbog

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Roskilde Rets dom af 11. maj 2015 er anket af T A/S med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af direktør Vidne 1 samt vidnerne Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at medarbejderne, herunder Vidne 3, ved ansættelsen har fået en mappe udleveret med blandt andet sikkerhedsinstruktioner. Mappen bliver løbende opdateret, og medarbejderne skal bekræfte, at de har fået det nye materiale. Mappen skal ligge i firmaets biler. Det kan godt passe, at der på gerningstidspunktet var mindst 21 ansatte i virksomheden. I dag er der ca. 33 ansatte.

Vedrørende hullet den 3. april 2013 har virksomheden ikke gravet der før, og jordlagene på det fremlagte foto viser, at der ikke har været gravet i jorden tidligere. Når der graves, blandes jordlagene. I hullet den 18. april 2013 har der været gravet kabler ca. 80 cm ned i jorden i det ene hjørne. Hullet var dybere i den ene ende. Gravedybderne kan ses på en GPS i gravemaskinerne. GPS’en er dog ikke præcis, og de havde generelt problemer med signaldækningen på byggepladsen på grund af de omkringliggende bygninger. Der kan også være afvigelser, hvis navigationssatellitten har drejet sig. De har efterfølgende udskiftet GPS’erne.

Han kan se af det fremlagte foto af udgravningen, at hullet den 18. april 2013 ikke var 2,85 meter dybt, da to rør stikker et stykke op af hullet, og han ved, at de pågældende rør var 3 meter lange.

Virksomheden havde lejet gravekasser til formålet og har ingen interesse i eller økonomisk fordel af, at gravekasserne ikke bruges. Maskinføreren og medarbejderen skal sørge for, at gravekasserne anvendes. Det tager under 1 minut at sænke gravekassen ned i hullet. Han gav medarbejderen en skriftlig advarsel for at undlade at anvende gravekassen.

Byggelederens rolle er at instruere medarbejderne og fortælle om sikkerhedsrisici, men ikke at holde øje med medarbejderne hele tiden. Byggelederen har også andre byggepladser, han skal holde øje med.

Vidne 2 har vedrørende tilsynsbesøget den 3. april 2013 supplerende forklaret blandt andet, at hullets dybde og det forhold, at den ene side ikke så stabil ud, fik Arbejdstilsynet til at reagere. Der var risiko for sammenskridning, hvilket ville være farligt. De gav et forbud på stedet, idet de afleverede en besøgsrapport med en kort beskrivelse af overtrædelsen. Senere sendte de et brev til virksomheden. Oplysningerne, der fremgår af besøgsrapporten, herunder om udgravningens dybde, at den ene side skred, og at der havde været gravet i jorden før, fik de fra Vidne 3. Hvis der står en bygning, har der været gravet før. Det øger risikoen for skred, da der er ændret i jordens struktur, også selv om det er mange år siden.

Vedrørende den 18. april 2013 baserede han oplysningerne i tilsynsrapporten af 8. maj 2013 vedrørende dybden af udgravningen på oplysningerne fra gravemaskineføreren, som havde tallet fra gravemaskinens måleudstyr. Han målte ikke selv hullets dybde. Han kan ikke huske, om hullet var dybere i den ene ende end i den anden.

Han holdt oplysningen fra virksomheden om, at der havde været gravet før, op mod det forhold, at de enkelte jordlag kunne ses. Forevist det fremlagte foto, hvorpå de enkelte jordlag kan ses, forklarede vidnet, at han ikke ud fra fotoet kan se, om der har været gravet i jorden før, men røret midt i jorden tyder på det. Jorden er mere ustabil, når der har været gravet før. Han kender ikke nærmere til GPS-udstyret i gravemaskinen. Ved tilsynsbesøget den 18. april 2013 spurgte han graveføreren om jorddybden, og graveføreren tjekkede herefter GPS’en.

Vidne 3 har vedrørende den 3. april 2013 supplerende forklaret blandt andet, at hullet var gravet skråt i den ene side. Han kan ikke angive dybden, men jorden gik til over hovedet på ham. Han har ikke arbejdet i den dybde før. Han har nok været ved at lægge gummiringe ned til brug for rørlæggeren. De var blevet instrueret om at bruge gravekasser. Han er ikke enig i, at jorden i den ene side bevægede sig.

Den 18. april 2013 var han ikke nede i hullet for at lægge rør, men blot for at fjerne en sten. Gravedybden var næsten den samme i hele udgravningen. Han havde fået at vide, at han ikke skulle gå ned i udgravningen, men han gjorde det alligevel. Han var godt klar over, at han ikke måtte være nede i udgravningen, uden at der var nedsat gravekasse.

Han har en mappe med blandt andet sikkerhedsinstruktioner liggende i bilen. Vidne 5, der var byggeleder på pladsen, sagde, at de skulle bruge gravekassen. Gravedybden fastslås med GPS i gravemaskinen, men der er formentlig ikke signal det pågældende sted på grund af de høje bygninger.

Vidne 4 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke havde GPS-signal den 3. april 2013 på grund af den store bygning. Han har ikke udtalt sig til Arbejdstilsynet den 18. april 2013 om dybden, da der ikke var måleindikation. De beregnede dybden med laser, når der ikke var GPS- signal, og det vil han antage, at de også har gjort den pågældende dag. Han anslår, at måledybden den 18. april 2013 var 1,8-2,0 meter.

Hvis dybden er over 1,7 meter, skal der bruges gravekasse. De skulle lige til at sætte gravekassen i, da der skulle fjernes en sten. Vidne 3 hoppede ned i hullet, selv om de netop havde talt om sikkerhedsreglerne. De havde også med lønsedlen lige fået et brev om, at sikkerheden skulle overholdes. Vidnet prøvede at stoppe vidnet 3 verbalt, men ikke fysisk. De brugte rør på 3 meter. Foreholdt billedet, hvor dele af rør stikker op, har vidnet forklaret, at så kan hullet ikke være 2,85 meter dybt.

Der havde været gravet i jorden før, da der var P-plads, men normalt graves der kun 70-80 cm dybt til P-pladser. Vidnet var medarbejdernes sikkerhedsrepræsentant og skulle i samarbejde med virksomheden sørge for, at sikkerhedsreglerne blev overholdt.

Kloakrør skal lægges med en hældning på ca. 5-10 promille. Vidnet bruger ikke laserudstyret, så det var ikke vidnet, der målte dybden den pågældende dag. Stenen burde have været fjernet ved, at den blev tippet ind i midten af gravekassen.

Vidne 5 har supplerende forklaret blandt andet, at han den 18. april 2013 talte med Arbejdstilsynet efter episoden. Han var byggeleder på flere pladser. Han går ud fra, at mandskabet gør, som de får besked på. Efter episoderne fik de nogen ud for at se, om der var noget, virksomheden kunne gøre bedre, men virksomheden fik at vide, at alt var fint. Der har været gravet i hjørnet af udgravningen tidligere, men det var ikke der, hvor de gravede.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

En arbejdsgiver kan pålægges bøde for overtrædelse af blandt andet arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1. Ifølge arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, kan arbejdsgiveren dog ikke pålægges bødeansvar, i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om blandt andet anvendelse af beskyttelsesudstyr, sikkerhedsforanstaltninger eller forsvarlige arbejdsmetoder. Dette indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren fyldestgørende skal have instrueret den ansatte, herunder om anvendelse af en eventuel sikkerhedsforanstaltning, og have ført effektivt tilsyn med arbejdet, jf. arbejdsmiljølovens § 16.

Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer og fotos fra byggepladsen, lægger landsretten til grund, at Vidne 3 den 3. april 2013 og den 18. april 2013 udførte arbejde i udgravninger, uden det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var nedsat gravekasse.

Det lægges til grund, at T A/S ved ansættelse af nye medarbejdere udleverede en mappe indeholdende blandt andet sikkerhedsinstrukser og med besked om, at mappen skulle medbringes i virksomhedens biler, og at en sådan mappe også blev udleveret til Vidne 3, da denne blev ansat i virksomheden.

Vedrørende episoden den 3. april 2013 lægger landsretten til grund, at tilsynsførende Vidne 5 om morgenen den pågældende dag, inden han forlod byggepladsen, instruerede medarbejderne på byggepladsen i, at de skulle anvende de tilstedeværende gravekasser i forbindelse med gravearbejdet. Men det blev ikke sikret, at der var effektivt tilsyn med, at gravekasse blev anvendt. Vidne 3, der ifølge sin egen forklaring ikke havde erfaring med at arbejde i dybe udgravninger, udførte arbejde i udgravningen under overværelse af i hvert fald en anden medarbejder på pladsen, uden at den manglende anvendelse af gravekasse blev påtalt.

Herefter og i øvrigt af de af byretten anført grunde tiltræder landsretten, at T A/S ikke den 3. april 2013 førte tilstrækkeligt effektivt tilsyn, og at betingelserne for ansvarsfrihed efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, er derfor ikke til stede.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er skyldig i tiltalen for så vidt angår episoden den 3. april 2013, herunder også at der ved overtrædelsen var fare for ansattes liv eller helbred, og at der forelå skærpende omstændigheder, jf. nu arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, nr. 1.

Vedrørende episoden den 18. april 2013 lægger landsretten efter forklaringerne til grund, at T A/S efter det første besøg fra Arbejdstilsynet den 3. april 2013 skriftligt gav selskabets medarbejdere besked på, at de ved udførelse af udgravningsarbejder skulle overholde sikkerhedsreglerne, og at dette også blev påtalt over for tilsynsførende og sikkerhedsrepræsentanten på pladsen, samt at Vidne 3 fik en mundtlig advarsel for ikke at overholde sikkerhedsprocedurerne.

Landsretten lægger endvidere til grund, at tilsynsførende Vidne 5 den 18. april 2013 om morgenen igen instruerede medarbejderne på byggepladsen om, at de skulle anvende de tilstedeværende gravekasser. Han forblev derefter på byggepladsen, men var ikke til stede, da Vidne 3 alligevel gik ned i udgravningen for at fjerne en sten. Forinden havde Vidne 3 og Vidne 4, der også var sikkerhedsrepræsentant, netop drøftet, at gravekasse skulle anvendes i udgravningen. Vidne 4 prøvede at stoppe Vidne 3 verbalt, men ikke fysisk.

Under disse omstændigheder finder landsretten, at T A/S har opfyldt sin forpligtelse til planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet på en sådan måde, at selskabet er ansvarsfrit, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, vedrørende episoden den 18. april 2013. Tiltalte frifindes derfor for så vidt angår denne episode.

Det bemærkes, at der ved lov nr. 1869 af 29. december 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven er gennemført blandt andet en skærpelse af straffen for overtrædelser af loven. I overensstemmelse med straffelovens § 3 finder strafskærpelsen ikke anvendelse, da forholdet er begået inden lovens ikrafttræden. Straffen fastsættes herefter i overensstemmelse med Arbejdstilsynets indstilling af 1. juli 2013 til Midt- og Vestsjællands Politi til en bøde på 65.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 34, stk. 1 og 2.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T A/S ændres, således at T A/S straffes med en bøde på 65.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF