Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved tagarbejde

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. september 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag nr. S-0418-16

Udskrift af dombogen for retten i Aarhus - dom afsagt den 12. februar 2016

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

T ApS er tiltalt for

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 (tidligere stk. 5, nr. 1), jf. § 86, for overtrædelse af § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 38, stk. 1, nr. 1, ved torsdag den 13. november 2014 på Byggeplads A, at have udført tag arbejde, der ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet de ansatte Vidne 3 og Vidne 4 arbejdede med at krane paller ned fra et tag med en hældning på under 15 grader, tæt på tag kanten og i en højde fra det omgivende underlag på ca. 9 meter, uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 25.000 kr. Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af direktør i T ApS, Vidne 1, og af Vidne 2.

Vidne 1 har forklaret, at han er ejer af T ApS. Den 13. november 2014 var han selv på Byggeplads A, hvor to af hans ansatte var ved at krane nogle paller ned fra taget. Arbejdet var ved at være tilendebragt, og alene nogle paller skulle ned fra taget. Han var på stedet for blandt andet at få pallerne med hjem, da Arbejdstilsynet kom til stede. Der havde været stillads om hele huset, men idet arbejdet var ved at være færdigt, og der skulle bygges terrasse foran huset, var stilladset taget ned på forsiden af huset. Arbejdet med at tage pallerne ned foregik ved, at en chauffør var på jorden og styrede kranen, og hans ansatte stod henholdsvis ved tagets kant for at dirigere kranen og inde på taget for at sætte pallegaflerne på kranen. Han har efterfølgende været på stedet og taget fotos. Som man kan se på disse billeder, havde bygningen fladt tag, og huset har i dag to altaner. Tagets hældning er alene 2,5 cm. Pr. meter. Da Arbejdstilsynet kom til stede, var alene den nederste altan lavet. Den nederste altan har han efterfølgende opmålt til at være 5 meter under tagkanten, og denne altan var, da Arbejdstilsynet kom til stede, beklædt med 350 mm. Isolering. Altanen stikker 3 meter ud i forhold til tagkanten. Der var ikke opsat stakit på tagkanten eller i øvrigt lavet sikkerhedsmæssige foranstaltninger, men han vurderede arbejdet til at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette skyldtes blandt andet, at taget var beklædt med tagpap og dermed havde et skridsikkert underlag, og at afstanden fra taget til altanen nedenunder ikke oversteg 5 meter. Samtidig var der tale om erfarne medarbejdere med 20-25 års erfaring, ligesom arbejdet var ganske kortvarigt og kun af ca. 20 minutters varighed. Herudover havde arbejdet en sådan karakter, at de ansatte hele tiden havde fronten mod kranen og derfor ikke skulle gå baglæns. Der var også stille vejr den pågældende dag. Efter hans opfattelse vil man ikke fra taget kunne falde ud over altanens kant, med mindre man med vilje springer ud fra taget.

Vidne 2 fra Arbejdstilsynet har forklaret, at han sammen med en kollega foretog opsøgende kørsel på det pågældende tidspunkt. På afstand fra stedet kunne de se to personer højt oppe på taget, ligesom de kunne konstatere, at en af personerne var ganske tæt, og under 1 meter, fra tagets kant. Observationerne kan ses på billedet på bilag 4. Personerne var i gang med at krane materiale ned fra taget. Reglerne var ikke overholdt, idet der var 9 meter fra tag til underliggende omgivelser, som de vurderede til at være jorden. Han vurdere, at det ville være muligt både at falde til jorden og ned på den underliggende altan. Der blev lavet besøgsrapport og givet strakspåbud. Han talte med Vidne 1, som forklarede, at det var erfarne medarbejdede, der var på taget. Vidne 1 oplyste, at der var 6 meter fra taget ned til altanen, hvilket han vurderede som korrekt. Han spurgte Vidne 1, om han ønskede afstanden målt op, hvilket ikke var tilfældet. Faldulykker på tag sker ofte ved, at personer falder over noget, og i så fald sker et fald ikke lige ned fra taget, men i stedet i en vis afstand ud fra taget. Han vurderede, at man under uheldige omstændigheder kunne falde ned på altanens kant og videre ned på jorden. Selv om han og Vidne 1 eventuelt var blevet enige om, at der i stedet for 6 meter ned til altanen var 5 meter, ville han stadig vurdere, at reglerne var overtrådt, idet man netop vil kunne falde videre ned på jorden fra altanens kant. Der var regnvejr den pågældende dag.

Der har været fremlagt blandt andet påbud om at standse arbejdet, vedlagt Arbejdstilsynets indstilling af 31. marts 2015 om retslig tiltalte, samt forbud af 17. november 2014, hvoraf T ApS påbydes: ”At standse arbejdet på taget indtil de ansatte er effektivt sikrede imod nedstyrtning til lavere niveau”.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vidne 1 og Vidne 2 har samstemmende forklaret, at de ansatte befandt sig på taget på det pågældende tidspunkt uden stillads eller sikkerhedsline.

Vidne 1 har forklaret, at der alene var 5 meter ned til den underliggende altan, og at de ansatte befandt sig på et skridsikkert underlag, hvorfor arbejdet, som var kortvarigt, og idet der var godt vejr. Blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På baggrund af Vidne 2s forklaring lægger retten til grund, at afstanden til det omgivende underlag oversteg 5 meter, idet retten efter Vidne 2s forklaring lægger til grund, at det ville være muligt ikke kun at falde til den underliggende altan, men også under uheldige omstændigheder at ramme kanten af denne og herefter falde videre ned på jorden. Retten finder på denne baggrund og efter sagens øvrige oplysninger, at det er bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 1, nr. 1.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 25.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Retten i Aarhus har den 12. februar 2016 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T ApS har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 1 og Vidne 2 har for landsretten i det væsentligste forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 3 og Vidne 4.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at de var helt færdige med tagarbejdet. Det eneste, de manglede, var at hejse nogle europaller ned med kranen.

Stilladset ved facaden var blevet taget ned, men på de tre andre sider af huset var der stadig stillads. Der skulle kranes ned fra forsiden af huset. Den øverste altan og stolperne til denne altan var der ikke dengang. Glasværnet på den nederste altan var der heller ikke dengang.

Han har på husets gavl opmålt afstanden fra toppen af taget og ned til den nederste altan til ca. 4,93 meter. Der er ca. 1,80 meter fra facaden af huset til den yderste kant af altanen. Der er knap 9 meter fra taget til jorden ved garagen. Der var en ca. 20 cm høj og ca. 3,5 cm bred kant på taget.

Det var lidt overskyet den dag, og det var lidt fugtigt. Han syntes ikke, det var uforsvarligt at arbejde. Det var ikke sådan, at det styrtregnede. Der kom 2-3 mm regn fordelt over hele dagen. Arbejdet foregik sidst på eftermiddagen. Han tror, at klokken var tre, og det regnede ikke på det tidspunkt. Det var næsten stille vejr.

Der lå ca. 30 cm isolering på den nederste altan, og ovenpå denne isolering var der to lag tagpap. Man kunne gå på underlaget. Der skulle på et senere tidspunkt lægges brædder på, så den kunne bruges som terrasse. Der var en ca. 10 cm bred betonkant på de tre sider af altanen, og betonkanten var 15-20 cm høj målt fra tagpappet. Afstanden på de ca. 4,93 meter er målt fra toppen af sternkanten på taget ned til tagpappet på den nederste altan. Han foretog målingen på gavlen ca. 1 meter fra husets front. Der er et fald bagud på taget med ca. 2,3 cm pr. meter.

Der var skifersten på tagpappet på taget. Tagpappet kan sammenlignes med meget groft sandpapir, og man kan ikke skride på det, medmindre der ligger sne eller is. Det var fugtigt den dag, men der lå ikke vand på taget.

T ApS havde 5 ansatte i november 2014. Han kom til stedet samtidig med Arbejdstilsynet. Hans medarbejdere var da færdige med arbejdet. Hans medarbejdere var på vej ned fra taget, da han kom. Han ved ikke, hvor tæt på kanten de stod under arbejdet. De har stået så tæt på, at de kunne se chaufføren.

Han vidste ikke, at stilladset på facaden var taget ned, da han sendte sine medarbejdere derud. Udhænget på huset er ca. 30 cm.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han og Vidne 1 var enige om afstanden fra taget til altanen, og der blev derfor ikke foretaget nogen opmåling.

Den øverste altan og søjlerne til den var der ikke dengang, og det var glasværnet på den nederste altan heller ikke.

Han vurderede, at der var 6 meter fra tagkanten til altanen. Der er en tydelig divergens til det oplyste mål på 4,93 m.

Det er hans opfattelse, at man kunne falde fra taget og helt ned på jorden. Der var en meget stor risiko for, at man ramte kanten på altanen og faldt videre ned. Der er ikke 1,80 meter fra sternkanten på taget og til kanten på altanen. De 1,80 meter er målt fra altankanten ind til facaden på huset. Der er et udhæng på taget, som han vil skyde på er 50-70 cm. Det skal trækkes fra de 1,8 meter.

Da han kom til stede, foregik arbejdet midt på huset. De kranede midt på huset. Medarbejderen gik langs med kanten af taget. Der var to medarbejdere. Han har kun taget et billede af den ene af dem. Han så to personer arbejde tæt på kanten.

Ved et fald vil man sandsynligvis først ramme kanten af terrassen, og der er 50 procents risiko for, at man falder videre ned. Risikoen for at komme alvorligt til skade forstærkes af, at der er en kant på terrassen. Hvis man rammer kanten, er det en forværrende faktor i forhold til en alvorlig personskade.

Det var regnvejr den pågældende dag. Hvis det er godt vejr, kan man arbejde i op til 5 meters højde uden beskyttelse. Der må ikke være glat eller vådt. Det kommer an på en individuel bedømmelse, om man kan arbejde i 5 meters højde.

Hvis man arbejder kortvarigt på et tag, kan man i en periode på 4 timer bruge en sele, dvs. en sikkerhedsline. Det kunne man have gjort i situationen, hvis man ikke kunne opstille gelænder eller stillads.

Han ved ikke, hvor længe arbejdet havde stået på. Han var ikke oppe på taget den pågældende dag. Han erindrer ikke, at der skulle have været stillads på tre af siderne. Han har ikke efterfølgende foretaget opmåling på stedet.

Han var oppe på terrassen. Det var et betondæk med tagpap på. Han så ikke, hvad der var under tagpappet. Det regnede så meget, at viskerne på hans bil kørte. Der var ikke særlig meget vind.

Tagpap med skifersten er et nogenlunde skridsikkert underlag. Sternkanten er glat. Han så de pågældende i gang med arbejdsprocessen, hvor de løftede materialer ned med kran. Det øverste billede på side 18 i ekstrakten er taget, da han og en kollega først observerede noget.

Vidne 3 har forklaret, at han har været ansat ved T ApS i 24 år.

Han og Vidne 4 var ude at hejse noget ned ved Byggeplads A. Vidne 1 havde sendt dem derud. Da de sidst havde været derude, var der stillads hele vejen rundt om huset. Den 13. november 2014 var der ikke stillads på forsiden af huset. Han husker ikke, om de på forhånd vidste, at stilladset var taget ned.

Taget var lavet af tagpap med sten ovenpå. Det var som groft sandpapir. Der var en sternkant på tre sider af taget, herunder ud mod fronten. Sternkanter er normalt 20-40 cm brede. Han husker ikke højden på sternkanten.

Han og Vidne 4 var begge oppe på taget. De skulle hejse nogle paller ned. Han var nok en meter fra kanten af taget. Hans kollega var nok i nogenlunde samme afstand fra kanten. De opfattede det slet ikke som farligt at være deroppe. De snakkede ikke om sikkerhedsudstyr. Der var 4 - 5 meter ned til altanen. Altanen var isoleret. Han husker ikke, om der var lagt tagpap oven på isoleringen. Der var en kant på altanen. Fra altanen ned til jorden var der nok 2,5 - 3 meter.

Han tror, det ”småfugtede” lidt den pågældende dag. Taget var halvtørt. Han mener ikke, at det blæste. Han ved ikke, hvor stort udhænget på huset er.

Vidne 4 har forklaret, at han har været ansat ved T ApS siden 1998.

Den 13. november 2014 var han ude at arbejde ved Byggeplads A med sin makker Vidne 3. Han husker ikke, om der var andre end dem derude fra starten, eller om der var andre oppe på taget. Han og Vidne 3 var oppe på taget for at hejse materialer ned. Han vil tro, at arbejdet tog under en time.

Han husker ikke, hvor tæt han og Vidne 3 var på kanten af taget. Der var tagpap på taget. Det kan sammenlignes med groft sandpapir, og man skrider ikke på det. Der var en sternkant på taget. En sternkant er normalt 10 - 20 cm bred.

Der var ikke stillads på fronten af huset. De følte ikke, at der var risiko for at falde ned. Han husker ikke, om de vidste, at der manglede stillads, da de tog hjemmefra.

Altanen var med isolering og pap. Der var en betonkant rundt om altanen. Han mener, at tagpappet var kørt op over betonkanten. Han vil tro, at afstanden fra altanen ned til jorden var 2,5 meter.

Det var overskyet og småfugtigt den dag. Der var lidt dis. De var slet ikke forhindrede i at arbejde på grund af regn. Han mener ikke, at det blæste.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38, stk. 1, at ved arbejde og færdsel på tage, skal der alt efter tagets hældning træffes kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant og tagfod. Ved en taghældning under 15 grader fremgår det af § 38, stk. 1, nr. 1, blandt andet, at hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der langs kanten opsættes rækværk eller anden lige så effektiv sikring. Hvis tagarbejdet foregår på skridtsikkert grundlag og under gode vind- og vejrforhold, kan højden hæves til 5 meter. Ifølge § 38, stk. 8, kan kollektive sikkerhedsforanstaltninger undlades, hvis arbejdet er kortvarigt og udføres med anvendelse af egnet faldsikringsudstyr.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Vidne 3 og Vidne 4 som ansatte ved T ApS arbejdede med at krane paller ned fra et tag med en hældning på under 15 grader, og at arbejdet fandt sted tæt på tagets kant, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning.

Det lægges endvidere til grund, at afstanden fra taget til den underliggende altan var knap 5 meter. Altanen var ca. 1,80 meter dyb målt fra husets facade. Der var udhæng på huset, og det må lægges til grund, at den vandrette afstand fra kanten af udhænget til kanten af altanen var ca. halvanden meter. Det var derfor ved et faldt fra taget muligt at ramme altankanten og herefter falde videre end på jorden, således som byretten har anført. Det må lægges til grund, at afstanden fra taget til jorden var omkring 8 meter og dermed oversteg de 5 meter, der fremgår af bekendtgørelsens § 38.

Det er på denne baggrund bevist, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der var fremkaldt fare for personskade.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Vidne 1 – som han forklarede for byretten – var på arbejdsstedet, da Arbejdstilsynet kom til stede, og at han ikke havde skredet ind, selv om arbejdet blev udført som beskrevet. T ApS kan herefter ikke anses for at have opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4,  jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 83, stk. 3.

Det tiltrædes herefter, at tiltalte er fundet skyldig som sket, dog således at det lægges til grund, at højden fra det omgivende underlag til taget var omkring 8 meter.

Straffen findes passende fastsat til en bøde på 25.000 kr. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Indhold

Indhold

Henter PDF