G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra fladt tag

Vestre Landsretsdom afsagt den 24. maj 2018 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0316-18.

Udskrift af dombogen for retten i Herning

Dom afsagt den 25. januar 2018

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Anklageskrift er modtaget den 30. oktober 2017.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, ved at den ansatte, ansat A, den 12. juni 2017 på byggepladsen, adresse B i byen C færdedes og udførte blikkenslagerarbejde fra et ca. 1 meter bredt fladt tag, uden at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte arbejdede i 6,4 meters højde, uden at der var truffet passende sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for skade på den ansattes liv og helbred.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte ved direktør Vidne 1 har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte ved Vidne 1.

Forklaringen er lydoptaget og gengives således:

Vidne 1 har forklaret, at bødeforlægget af 4. maj 2015 vedrørte en opgave på ca. 80 lejligheder i byen D. En ansat havde svejset i en ca. 1000 kvm. stor p-kælder for at være i ly for regnen. Arbejdstilsynet kom og konstaterede, at der ikke var udsugning. Der var åben indkørsel til p-kælderen og andre åbninger. Der var almindelig ventilation, som der er i en p-kælder. Det var overhovedet ikke sundhedsskadeligt. Det var almindelig gassvejsning, så der var ikke meget røgudvikling. Tidligere svejsede man ved almindelig gassvejsning uden udsugning. Han mente, at der var luftskifte, hvor svejsningen foregik. Det var aftalt og planlagt, at svejsningen skulle være foregået udendørs, men på grund af regn trak de ansatte ind. Da det havde været planlagt at svejse udenfor, havde man ikke medbragt ventilator.

Tiltalte er tidligere straffet ved bødeforlæg af 4. maj 2015 af Østjyllands Politi, vedtaget den 5. juni 2015 for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. § 86 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, ændret ved bekendtgørelse nr. 1523 af 15. december 2010, ved bekendtgørelse nr. 513 af 17. maj 2011 og ved bekendtgørelse nr. 447 af 24. april 2013 § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 38, stk. 1, og bekendtgørelsens § 16, med en bøde på 35.000 kr.

Anklagemyndigheden har med hensyn til bødeberegningen, herunder tillæg på grund af den tidligere bøde henvist til, at der ikke er krav om, at der foreligger præcist den samme overtrædelse eller samme bestemmelse. Det afgørende er, at der ved den tidligere overtrædelse – også som her – var en grov overtrædelse. Der var ikke i den tidligere sag truffet effektive foranstaltninger mod kræft og andre lidelser. Dette kan sidestilles med den nuværende sag.

Forsvareren har oplyst, at tiltalte er enig i en bødeberegning på 60.000 kr., idet der er over 100 ansatte hos tiltalte. Tiltalte er uenig i tillægget på 20.000 kr. som følge af den tidligere sag, og her fordoblet ud fra at antallet af ansatte er over 100. Der kan kun gives tillæg på grund af den tidligere sag, hvis begge sager kan betegnes som grov overtrædelse. Det er tiltaltes opfattelse, at der ikke i den tidligere sag forelå grov overtrædelse. Der henvistes til bilag 7, side 10, vedrørende forarbejderne til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 4.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i den rejste tiltale. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i henhold til anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 100.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 1, nr. 1.

Retten har med hensyn til udmåling af tillæg efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 4, tillagt følgende vægt:

Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 4, blev indført ved lov nr. 1869 af 29. december 2015, der trådte i kraft den 1. januar 2016, og som ændrede straffebestemmelserne om skærpende og særligt skærpende omstændigheder, og som bl.a. tilsigtede forhøjelse af bødeniveauet.

Den tidsmæssige betingelse for at anvende § 82, stk. 5, nr. 4, i forhold til bøden vedtaget den 5. juni 2015, ses opfyldt.

Det fremgår af bødeforlægget af 4. maj 2015, at bl.a. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, var overtrådt i forbindelse med svejsearbejde den 11. september 2014 i en p-kælder, idet arbejdet ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat udførte svejsearbejde uden, at der var truffet effektive foranstaltninger til fjernelse af svejserøg, hvorved han blev udsat for unødvendig påvirkning af sundhedsskadelig svejserøg med risiko for udvikling af kræft og luftvejslidelser til følge.

Det fremgår af forarbejderne til § 82, stk. 5, nr. 4, at overtrædelse af § 38 typisk vil udgøre en særdeles skærpende omstændighed.
Den opregning af forskellige typer af forskellige tidligere overtrædelser, der ifølge forarbejderne kan anses for særdeles skærpende, kan ikke anses for udtømmende.

Da det fremgår af bødeforlægget, som tiltalte vedtog den 5. juni 2015, at svejserøgen var sundhedsskadelig, er det herefter rettens opfattelse, at der har foreligget en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, der er omfattet af den særlige gentagelsesvirkning i § 82, stk. 5, nr. 4. Retten finder derfor, at bøden i denne sag bør udmåles til 100.000 kr.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 100.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 24. maj 2018 af Vestre Landsret.

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Retten i Herning har den 25. januar 2018 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T A/S, har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Der har været fremlagt en rapport af 16. september 2014 fra Arbejdstilsynet vedrørende overtrædelsen den 11. september 2014 i forbindelse med den svejsning, der førte til bødeforlægget af 4. maj 2015 vedtaget den 5. juni 2015.

Forklaring

Vidne 1 har supplerende forklaret, at der var tilstrækkelig udluftning i parkeringskælderen, da medarbejderen svejsede i kælderen den 11. september 2014. Der var en stor åben ind- og udkørsel til parkeringskælderen, ligesom der var et åbent elevatortårn under ombygning. Det skabte gennemtræk og dermed en stor udskiftning af luften i kælderen.

Der var også almindelig ventilation i kælderen. Der blev ikke udledt megen røg fra den pågældende gassvejsning i forhold til elektrosvejsning. Bøden blev vedtaget for at undgå bøvlet med at tage sagen i retten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at bødestraffen er fastsat som sket. Den omstændighed, at tiltalte i dag ikke mener sig skyldig i en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler den 11. september 2014 som beskrevet i bødeforlægget, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF