G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde med opførelse af varmeakkumuleringstank

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. maj 2019 af 12. afdeling i ankesag nr. S-2492-18.

Udskrift af dombogen for retten i Viborg

Dom afsagt den 22. november 2018

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Anklageskrift er modtaget den 12. februar 2018.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1 nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf. § 86, jf. 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1 nr.  1, jf. stk. 3, jf. § 37 stk. 1, ved den 1. juni 2016 på byggepladsen A, som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at de ansatte, vidne 2 og vidne 3 udførte arbejde med opførelse af en varmeakkumuleringstank på en måde, der ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet de ansatte arbejdede og færdedes på tanken i en højde på mellem 4,6 og 5,4 meter uden at der var truffet foranstaltninger mod nedstyrtningsfare, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har forklaret blandt andet, at hun er direktør i og medejer af tiltalte virksomhed, T A/S. Tiltalte laver tankanlæg og beskæftiger mellem 30 og 40 ansatte. Det meste af tiltaltes omsætning er relateret til opførelse af varmeakkumuleringstanke. Tankene bygges op ude på pladsen. Der deltog 4 medarbejder i opbygningen af tanken, som denne sag drejer sig om, heriblandt vidne 2 og vidne 3. De havde begge god erfaring med at bygge varmeakkumuleringstanke. Det var vidne 4, der var tilsynsførende på opgaven. Vidne 4 opgave er dels at instruere de ansatte i, hvordan arbejdet skal udføres, dels at sørge for, at det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede på pladsen. Vidne 4 er tilsynsførende ved alle tiltaltes byggepladser. Tiltalte har 4 byggeteams, som kan arbejde forskellige steder i Danmark på samme tid. Det er ikke faste teams. Det er vidne 4, der sammensætter medarbejderne til den enkelte opgave. Vidne 2 fungerer som vidne 4 forlængede arm på byggepladsen. Han har en udvidet funktion i forhold til de andre ansatte, men han har samme ansættelse som de andre. Han fungerer ikke som tilsynsførende. Hun ved ikke, hvorfor vidne 2 har forklaret til politiet, at han er tilsynsførende. Fremgangsmåden ved opsætningen af denne tank var ikke anderledes end ved andre tanke. Det er en standardopgave.  Såvel vidne 2 som vidne 3 har opsat mange tanke af samme slags. De er rutinerede. De har begge modtaget en generel sikkerheds instruktion. De er ikke blevet instrueret konkret til denne opgave. Hun ved ikke, hvornår de senest modtog sikkerheds instruktion. Tiltalte har ikke oplevet større arbejdsulykker. Tiltaltes sikkerhedsorganisation forholder sig løbende til, om de anvender det korrekte sikkerhedsudstyr, og om de har de rigtige procedurer. Hun ved ikke, hvorfor medarbejderne på pladsen den dag ikke havde opført hængestillads og ikke var iført faldliner. De har drøftet forholdet i sikkerhedsorganisationen, og alle er enige om, at det er usædvanligt, at medarbejderne påbegynder arbejdet på tanktaget uden hængestillads og faldliner. Hun ved ikke , om visse opgaver er nemmere at udføre uden montering af sikkerhedsudstyr.

Vidne 2 har forklaret blandt  andet,  at  han  har  været  ansat i T A/S siden 2003. Han fungerer som medarbejderfor­mand på byggepladsen. Han udfører arbejdet på lige vilkår med de øvrige medarbejdere, men det er ham, der sørger for, at tingene bliver udført rigtigt. Han fører også tilsyn med arbejdssikkerheden. De er typisk mellem 3 og 6 medarbejdere, der arbejder sammen om en opgave ad gangen.  Hvis der kommer en ny medarbejder med på en opgave, kan det være ham, der giver sikkerhedsinstruktion til den nye medarbejder.  Han giver instruktionen, uanset om den nye medarbejder er erfaren fra tidligere ansættelser i samme erhverv eller ej. Han har aldrig oplevet, at en medarbejder har undladt eller nægtet at følge sikkerhedsinstruktionen. Han kan godt huske arbejdet på tanken i byen B. Han og vidne 3 arbejdede på taget af tanken, da en repræsentant fra Arbejdstilsynet ankom til byggepladsen. Det er ham og vidne 3, der ses på det optagne fotos. De havde ikke sat hængestillads op, og de havde heller ikke monteret faldliner. Han ved ikke, hvorfor de ikke havde gjort det. Det var en tanketorsk. De var startet på at arbejde på taget den pågældende dag. De havde været i gang i et par timer, da repræsentanten fra Arbejdstilsynet kom. Hængestilladset og faldlinerne lå på en palle på byggepladsen.  Normalt laver de stilladset, inden de går i gang med at arbejde på taget. Han er instrueret i, at stilladset skal op, og at faldlinerne skal monteres.  Det tager ca. 2 timer at sætte stilladset op. De kan slet ikke lave et tag, uden at hængestilladset er oppe. Sikkerhedsudstyret er ikke i vejen, når de arbejder, og det er ikke nemmere at lave taget uden hængestillads og faldliner. Han og vidne 3 har udført den slags opgaver mange gange. Det er det samme, de skal gøre, hver gang de arbejder med opførelse af en varmeakkumuleringstank. Han har ikke været med til at drøfte sikkerheden vedrørende denne konkrete opgave. Han har løbende modtaget sikkerhedsinstruktion i forbindelse med sin oplæring i arbejdet. Instruktionen har han fået som sidemandsoplæring fra andre formænd i forbindelse med tidligere opgaver. Sidst han modtog sikkerhedsinstruktion var omkring 2014. Vidne 4 er chef for alt udearbejde. Vidne 4 kommer ud på byggepladsen ved opstarten og er også med undervejs. Vidne 4 påtaler det, hvis forholdene ikke er, som de skal være. Han ved ikke, hvilken rolle vidne 4 har i relation til sikkerheden. Han kan ikke huske, om vidne 4 havde været ude på byggepladsen i byen B. De havde arbejdet på opgaven i 2-3 uger.

Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han har været ansat i T A/S i 6 år. Han er ikke ansat længere. Han kan godt huske arbejdet med tanken i byen B. Han og vidne 2 arbejdede på taget af tanken, da en repræsentant fra Arbejdstilsynet kom forbi. De havde ikke sat hængestillads op, og de havde heller ikke monteret faldliner. Hængestilladset og faldlinerne lå på en palle på byggepladsen. De mente, at de kunne gøre arbejdet nemmere for sig selv ved at lægge de første tagplader på, inden de satte hængestilladset op. På den måde kunne de nemmere være der, fordi de første tagplader stikker ud over kanten af tanken. De var startet på at arbejde på taget den pågældende dags morgen. Han kan ikke huske, i hvor lang tid de havde arbejdet på taget, da repræsentanten fra Arbejdstilsynet kom. Han tror, at det er vidne 4, der fører tilsyn med byggepladserne. Han kan ikke huske, om vidne 4 havde været ude på byggepladsen i byen B. Vidne 4 arbejder normalt på kontoret. Vidne 2 var formand ude på byggepladsen. Han ved ikke, om vidne 2 havde ansvaret for arbejdssikkerheden på pladsen. Han modtog ingen sikkerhedsinstruktion i forbindelse med arbejdet i byen B. Han ved, hvordan de skal håndtere sikkerheden på byggepladsen. Han ved, at de skal anvende det sikkerhedsudstyr, som bliver sendt med dem ud på byggepladsen. Han kan ikke huske, hvem der har fortalt ham om det, eller hvornår han har fået instruktionen. Han er ikke i tvivl om sikkerhedsinstruktionen.

Vidne 4 har forklaret blandt andet, at han er ansat som projektleder og driftsleder hos  T A/S og har fungeret som sådan siden 1990. Tiltalte bygger op til 15 tanke om året. Han var driftsleder på byggeprojektet i byen B. Det var ham, der bestemte, hvilke folk, der skulle udføre opgaven i byen B. Ingen medarbejdere bliver tildelt en opgave, uden at modtaget instruktion i arbejdets udførelse, herunder også sikkerhedsinstruktion.  Inden projektet startes, gennemgår han opgaven sammen med formanden på pladsen, ligesom han sørger for, at det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede på pladsen. Det er formanden, der foretager instruktionen af de øvrige medarbejdere.  Opsætning af varmeakkumuleringstanke er seriearbejde. Det er det samme arbejde, der skal udføres hver gang. Han fører tilsyn med byggepladsen 3-4 gange i løbet af den tid, arbejdet varer ved.  Han har også løbende kontakt med formanden på pladsen. Når han er på byggepladsen, holder han øje med sikkerheden. Han påtaler en gang imellem, at medarbejderne skal rydde bedre op på byggepladsen. Han har aldrig oplevet sikkerhedsbrister på byggepladserne i form af manglende anvendelse af det nødvendige sikkerhedsudstyr. Det er ikke nemmere at arbejde på taget uden anvendelse af faldliner og hængestillads. Når taget skal svejses, skal hængestilladset under alle omstændigheder på, så medarbejderne kan arbejde i en ordentlig arbejdsstilling. Han har aldrig tidligere oplevet, at vidne 2 ikke har anvendt det nødvendige sikkerhedsudstyr. Vidne 2 og de øvrige formænd er blevet instrueret i, hvordan arbejdet skal udføres. Vidne 2 har fået instruktionen gennem sin uddannelse i virksomheden. Han gav ikke vidne 2 sikkerhedsinstruktioner i forbindelse med arbejdet i byen B, fordi der er tale om en sædvanlig arbejdsproces. Det er vidne 2, der skal sætte medarbejderne på pladsen i gang og sørge for, at de overholder reglerne.

Vidne 5 har forklaret blandt andet, at han er ansat i Arbejdstilsynet. Hans arbejde består i at besigtige byggepladser. Besøget på byggepladsen i byen B var ikke planlagt. Han var tilfældigvis i området, da han så, at der gik to personer på taget af en stor varmeakkumuleringstank. Det er ham, der har taget billederne af vidne 2 og vidne 3 oppe på tanktaget. Da han kom tættere på, så han, at de arbejdede uden faldliner, og at der ikke var opsat et hængestillads.  De to, der arbejdede på taget, var ikke sikret mod at falde ned. Han målte højden af tanken til at være 4,6 meter på det laveste punkt og fik oplyst af de tilstedeværende, at tanken målte 5,4 meter på det højeste punkt. Han stoppede arbejdet med det samme.  Han snakkede med vidne 2 og vidne 3 om, hvorfor de ikke havde sikkerhedsudstyret på. Det var vidne 2, der var ansvarlig for sikkerheden på pladsen. Det nødvendige sikkerhedsudstyr var til stede på pladsen.

Der har været fremlagt fotos af vidne 2 og vidne 3, der arbejder på varmeakkumuleringstanken.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold  erkendt  de  faktiske forhold. Erkendelsen  støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger.

Retten lægger derfor til grund, at vidne 2 og vidne 3 arbejdede med opførelse af en varmeakkumuleringstank på byggepladsen A, på en måde, der ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, idet de arbejdede og færdedes på tanken  i en højde på  mellem 4,6 og 5,4 meter, uden at  der var truffet  foranstaltninger mod  nedstyrtningsfare, og hvorved der var fare for personskade.

Tiltalte er derfor skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Det følger af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, at arbejdsgiveren kan pålægges bødeansvar for overtrædelse af samme lovs § 38, stk. 1, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, hvis den kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer. Hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren imidlertid ikke pålægges bødeansvar, hvis de ansatte overtræder lovgivningens krav om blandt andet anvendelse af sikkerhedsudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Anklagemyndigheden har bestridt, at arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, kan bringes i anvendelse i denne sag, og har til støtte herfor anført, at sikkerhedsforanstaltningerne er tilsidesat af vidne 2, der fungerede som arbejdsleder og tilsynsførende og dermed må betragtes som en del af ledelsen i virksomheden.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig, jf. arbejdsmiljølovens § 16. Arbejdsgiveren skal endvidere gøre de ansatte bekendt med de ulykkes­ og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde samt sørge for, at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde, jf. arbejdsmiljølovens§ 17, stk. 1 og 2.

Vidne 2 og vidne 3 har begge forklaret, at de var bekendt med sikkerhedsinstruktionen og ikke var i tvivl om sikkerhedsinstruktionens indhold. På baggrund af vidne 2 forklaring, der støttes af de øvrige forklaringer i sagen, lægger retten yderligere til grund, at opførelse af en varmeakkumuleringstank er en standardopgave for tiltaltes medarbejdere, og at vidne 2 og vidne 3 har udført den type arbejde mange gange.

På den baggrund er der ikke grundlag for at antages, at tiltalte ikke har levet op til forpligtelsen i medfør af arbejdsmiljølovens § 17 til at give vidne 2 og vidne 3 den fornødne sikkerhedsinstruktion vedrørende arbejdet med varmeakkumuleringstanken.

Vidne 2 har forklaret, at han fungerer som medarbejderformand på byggepladserne, og at han i den forbindelse fører tilsyn med, at arbejdet udføres korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vidne 4 har forklaret, at han sørger for, at det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede på virksomheden byggepladser, og at han fører løbende tilsyn med alle tiltaltes byggepladserne, herunder også for så vidt angår sikkerhedsmæssige forhold.

Arbejdet på taget af varmeakkumuleringstanken foregik i mellem 4,6 meter og 5,4 meters højde. Der er derfor tale om farligt arbejde, og det må derfor kræves, at arbejdsgiveren fører skærpet tilsyn med sikkerheden, jf. også Arbejdstilsynets vejledning nr. I 0282 af 21. december 20 I 7 om oplæring, instruktion og tilsyn.

På baggrund af forklaringerne fra vidne 2 og vidne 4 lægger retten til grund, at de begge løbende førte tilsyn med udførelsen af opgaven.

På den baggrund, og henset til vidne 2 og vidne 3 erfaring, er der ikke grundlag for antage, at tiltalte ikke har levet op til forpligtelsen i medfør af arbejdsmiljølovens § 16 om at føre effektivt tilsyn.

Tiltalte har derfor opfyldt alle  sine  forpligtelser  i  henhold  til  arbejdsmiljølovens kapitel 4.

På den baggrund, og idet der ikke er grundlag for at antage, at vidne 2 ikke er omfattet af persongruppen i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret

T A/S frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 22. maj 2019

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Retten i Viborg har den 22. november 2018 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans, og at bødestraffen udmåles til 87.500 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse, subsidiært at tiltalte alene idømmes en mindre bøde.

Forklaringer

Vidne 1, vidne 2 og vidne 5 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at medarbejderne får en generel sikkerhedsinstruktion, og derudover er der sidemandsoplæring. Ledelsen følger op med kontrol af og tilbagemeldinger om nye medarbejdere. Vidne 2 er arbejdede formand. Nye medarbejdere danner teams sammen med rutinerede. Formanden giver konkrete instruktioner på byggepladsen. Efter Arbejdstilsynets besøg har vidne 4 fulgt op på, om sikkerhedsreglerne bliver overholdt på byggepladserne. De har aldrig haft arbejdsulykker. Der er ingen fare for nedstyrtning, hvis sikkerhedsudstyret anvendes.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at det var en forglemmelse, at sikkerhedsudstyret ikke blev anvendt. Han har selv været med til at sætte sikkerhedsudstyret op hver gang. Oplæringen i 2014 skete, inden han blev formand. Han har et ansvar for, at sikkerheden bliver overholdt. Han fortalte vidne 5, at han var formand. Vidne 4 kommer normalt hver 2., 3. eller 4. uge, men på nogle opgaver kommer han oftere. Vidne 4 og vidnet gennemgår tingene på byggepladsen. Vidnet er vidne 4s forlængede arm på byggepladsen. Stilladset skulle under alle omstændigheder sættes op på et tidspunkt. Sikkerhedsudstyret var i orden.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at han talte i telefon med vidne 4, der oplyste, at han havde det overordnede ansvar, men når vidne 4 ikke var tilstede, var det vidne 2, der havde tilsynsforpligtelsen. Han tik oplyst, at vidne 4 kom på byggepladsen cirka hver anden uge. Vidne 2 sagde, at han repræsenterede ledelsen på pladsen. Det var travlhed, der var baggrunden for, at vidne 2 og vidne 3 ikke anvendte sikkerhedsudstyret, men de var bekendt med, hvordan udstyret skulle anvendes.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at vidne 2 og vidne 3 arbejde på byggepladsen ikke var tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Endvidere tiltrædes det, at arbejdet, der blev udført i en højde på mellem 4,6 m og 5,4 m, efter sin karakter var farligt, og at det var nødvendigt, at tiltalte førte et skærpet tilsyn.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at  vidne 4  havde det  overordnede  tilsyn med byggepladsen, og at vidne 2, der  var formand  på pladsen, i vidne 4 fravær fungerede som hans forlængede arm.  Efter vidne 2 forklaring lægges det videre til grund, at vidne 4 normalt kom på byggepladsen hver 2., 3. eller 4. uge. Det er ikke oplyst, hvorvidt vidne 4 havde været på den pågældende byggeplads forud for Arbejdstilsynets besøg. Efter vidne 2 forklaring lægges det endelig til grund, at han og vidne 3 havde arbejdet på byggepladsen  i 2-3 uger, og at de forud for Arbejdstilsynets besøg den 1. juni 2016 havde været i gang på taget i et par timer.

Under de omstændigheder er det efter en samlet vurdering bevist, at tiltalte ikke førte et effektivt tilsyn, og der er således ikke grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Tiltalte er derfor skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5, nr. 3, og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, til en bøde på 87.500 kr.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 87.500 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF