G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra stillads i ca. 7,5 meters højde

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. juni 2020 af 12. afdeling i ankesag S-2076-19.

Udskrift af dombogen for retten i Herning

Dom afsagt den 16. september 2019

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 9. maj 2019.

T er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 2, jf. § 37, stk. 1, ved den 7. februar 2018 på arbejdsstedet A i B kommune, som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at arbejdet med at tage materialer ind i en bygning, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet Vidne 1 i forbindelse med, at han klikkede sit faldsikringsudstyr fast på en stilladsbøjle, stod helt henne ved kanten af stilladset i cirka 7,4 meters højde over det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af Vidne 1, Vidne 2 og Vidne 3.

Tiltalte har forklaret, at der skulle noget gulv ind på arbejdsstedet A, da der skulle lægges gulv. Gulvet lå på en palle, der blev løftet op med en manitou. Det kan godt passe, det var oppe i godt 7 meters højde.

Vidne 1 var ansat hos tiltalte. Han skulle tage gulvet fra pallen og på "hunde" få det ind i bygningen, hvor det skulle lægges. Også Vidne 2 var ansat hos tiltalte og deltog i arbejdet. Vidne 1 vidste om faldsikringsudstyr og har givet Vidne 2 instruktion. Der bliver løbende givet instruktion, så kort tid efter Vidne 1s ansættelse har han fået instruktion. Vidne 1 kan anses for erfaren. Tiltalte har selv været ude på stedet, men var der ikke den 7. februar 2018. Vidne 1 har sagt til tiltalte, at han stod langt væk fra åbningen, hvor pallen blev løftet ind. Det var ikke dem, der havde stillet stilladset op. Folkene havde faldudstyret med hjemmefra. Tiltalte har kun Vidne 1s forklaring på, hvad der skete, og han var bekendt med, at Arbejdstilsynet var ude på tilsyn den pågældende dag. Det var Firma C, der havde sat stilladset op.

Vidne 1 har forklaret, at han blev uddannet som tømrer i 2013. Han har gennem flere år været ansat hos tiltalte som flyttemand. Den 7. februar 2018 skulle han sammen med Vidne 2 levere gulv til byggeriet D. De skulle sørge for, at gulvet kom ind i bygningen. Da de kom ud på pladsen, fandt de en af gulvfolkene, der kunne løfte pallerne med gulv op til dem på stilladset. Når en palle var løftet op, tog det dem 5-10 minutter at tømme den. Der var flere paller. De havde faldsikringen med hjemmefra. Da de var kommet der ud, fortalte han Vidne 2, hvordan han skulle gøre det med selerne. De tog selerne på, inden de gik ud på stilladset. Vidne 2 var tættest på døren, og Vidne 1 gik længst ud. De koblede sig fast på selve stilladset og tog gelænderet af, hvor pallerne skulle ind på stilladset. Når der blev skiftet paller, har de ikke har været ude på stilladset. Arbejdstilsynet kom. Til foto 1 forklarede han, at han var ude på stilladset, og Vidne 2 var i døråbningen. De var begge fastgjort til stilladset. De brugte "hunde" til at trække gulvet ind i bygningen. Han var sikker på, at han havde sele på hele tiden, når han var ude på stilladset. Det er svært at sige, hvad han laver på billedet. Han tror, han talte med den gulvmand, der kørte trucken. Han ville tro, der var 5-6 meter ned. Det var betonfliser, der var nedenunder. Det er normalt ved sådan en bygning. Man lægger ikke madrasser eller lignende. Stilladset var der. Det er ikke noget, de har sat op. Der er stilladsfolk til den slags store byggerier. Han har ikke været henne ved åbningen, hvor pallen kom ind, uden at der har stået en palle der. Der er kun et lille mellem- rum ved pallen på måske 40-50 centimeter.

Vidne 2 har forklaret, at han godt kan huske, at de var på byggeriet D. Han har ikke nogen uddannelse, men er nu i gang med at tage en HF. Han var ansat hos tiltalte i februar 2018. Det skete igennem et vikarbureau. De kørte i lastbil ud til byggeriet. Gulvet, de havde med, blev hejst op på et stillads ved hjælp af en truck. Der var en på arbejdsstedet, der havde truckcertifikat. Det havde han og Vidne 1 ikke. Han ville tro, at der blev løftet op i 2. sals højde. De skulle tage gulvet ind i bygningen fra stilladset. De havde seletøj på, så de ikke skulle styrte ned. Han havde ikke prøvet det før men fik besked af Vidne 1. Når de var inde i bygningen igen, tog de seletøjet af, når de skulle ud på stilladset, tog de det på igen. Der var et rækværk på stilladset. Seletøjet skulle spændes fast i selve stilladset, havde Vidne 1 forklaret ham. Manden fra Arbejdstilsynet sagde, at seletøjet skulle være, så man ikke kunne falde ud over stilladset, og der skulle være rækværk efter, at pallen var hevet op, og det var der ikke. Mens pallen stod på stilladset, var der ikke noget rækværk ved den. De var i nærheden af stedet, men de havde seletøj på. Så vidt han husker, har han ikke været ude på stilladset uden, at seletøjet var spændt på stilladset.

Vidne 3 har forklaret han som ansat i Arbejdstilsynet var på tilsyn på byggeriet D den 7. februar 2018. Det var et uanmeldt besøg. Han gik rundt i bygningen. Han så to personer gå ude på et stillads, hvor der ikke var rækværk i den ene side. Han så den ene person helt henne ved kanten, hvor der ikke var stillads. Han kontaktede de to og spurgte, hvad de lavede. Han fik oplyst, at de var ansat i tiltaltes firma. På det første foto kan man se, at en ansat er ved at hægte sig fast med karabinhage til en stilladssøjle i nærheden af, hvor der ikke var rækværk. Der var der en åbning mellem gulvbrædderne og stilladset på anslået omkring 70-80 centimeter. Vidnet har ikke været derude. Man burde have benyttet søjlen til den modsatte side af stilladset, sådan man kunne gå frem mod åbningen. Selvom man havde gjort dette, var det ikke i orden, at der ikke var rækværk. Vidnet var inde i bygningen ved et vindue i en afstand af måske 5 meter, da han tog billederne. De pågældende sagde, at de tog faldsikringen på, fordi det stod på døren ud til stilladset. Han mødte ikke andre end de to fra tiltaltes firma. Der var nok cirka 7 meter ned. Der blev givet forbud mod fortsat arbejde. Hvis det var længerevarende arbejde, ville de køre ud igen, men arbejdet sluttede jo der i februar 2018.

Der har været fremlagt fotomappe.

Anklagemyndigheden har bl.a. henvist til, at Vidne 3s forklaring må lægges til grund, og tiltalte idømmes en bøde på 45.000 kr. henset til, at der har været fare og til antallet af ansatte i tiltaltes virksomhed.

Forsvareren har bl.a. henvist til, at Vidne 1 har afgivet en sikker forklaring om, at han ikke havde været i nærheden af åbningen på rækværket uden at være sikret med faldudstyr fastgjort til en stilladssøjle. På foto 1 havde han talt med truckføreren. Der var heller ingen risiko ved åbningerne ved siden af pallen. Den usikkerhed, der er ved, at Vidne 3 stod i nogen afstand, da han gjorde sine iagttagelser, skal komme tiltalte til gode.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten lægger Vidne 3s faste og overbevisende forklaring til grund om, at han iagttog Vidne 1 fastgøre nedstyrtningsudstyret, da han var helt henne ved en åbning mellem pallen og åbningen i stilladsets rækværk, og Vidne 1s forklaring om, at han stedse var sikret mod nedstyrtning ved faldudstyret, når han var ude på arbejdsdækket på stilladset tilsidesættes. Hertil kommer, at rækværket på stilladset var afmonteret, mens pallen blev tømt, idet manitouen løftede den op i højden, mens de første pakker materiale blev læsset af, inden pallen blev løftet ind på arbejdsdækket, og fortsat var afmonteret, når pallen derefter blev løftet ind på arbejdsdækket, hvorefter de resterende pakker blev læsset af pallen. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 45.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 2, jf. § 37, stk. 1. Retten har lagt vægt på, at der har været fare for nedstyrtning, og det oplyste om antal medarbejdere hos tiltalte.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

T skal betale en bøde på 45.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

Udskrift af Venstre Landsrets dombog

Dom afsagt den 15. juni 2020

Anklagemyndigheden

mod

T

Retten i Herning har den 16. september 2019 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Tiltalte har under ankesagen ikke bestridt, at der var 11 ansatte i virksomheden på gerningstidspunktet.

Forklaringer

Tiltalte, vidne 1 og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at de arbejdede på byggeriet D over en måneds tid. De var der nok hver 3. eller 4. dag, når der skulle løftes gulvbelægning ind. Han vil anslå, at han selv har været på stedet 3-4 gange. Deres arbejde bestod i at levere gulvbelægningen ud på pladsen, hvorefter det blev løftet op på stilladset af en Manitou. Når pakkerne med gulv var løftet op på stilladset, skulle de køre pakkerne ind i bygningen på nogle møbelhunde.

Vidne 1 var ansat i 2-3 år. Vidne 1 havde fået en generel sikkerhedsinstruktion i forbindelse med sin ansættelse, og han var herunder instrueret i brugen af deres faldsikringsremedier. Vidne 1 var ikke konkret instrueret i, hvordan arbejdet på byggeriet D skulle udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men han havde som nævnt fået en generel instruktion. Man er nødt til at fjerne et stykke af stilladsrækværket for at kunne løfte pallen med gulv ind på stilladset.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han blev uddannet som tømrer i 2011. De havde fået at vide, at de skulle levere gulv på byggeriet D, og at de skulle medbringe faldsikringsudstyret, fordi de skulle udføre arbejde på et stillads. De havde også fået at vide, at de skulle koble faldsikringsudstyret på de lodrette stænger på stilladset. Forevist fotoet på ekstrakten side 19 har han forklaret, at det er ham, der står let foroverbøjet, og han havde koblet faldlinen på den stolpe, han står ved siden af. De løftede pakkerne ned på møbelhunde, som de så skubbede ind i bygningen. Hver gang de kom ud på stilladset, monterede han faldlinen. Det var nødvendigt at tage noget af rækværket ned, for ellers kunne trucken ikke løfte pallen ind på stilladset. De var blevet enige med gulvmændene om, hvor de skulle tage rækværket ned. Han har ikke set T på stedet.

Når han gik ud på stilladset, koblede han sig på. Derefter tog de rækværket ned, så trucken kunne læsse en palle ind. De satte ikke rækværket på igen, når de gik ind med gulvpakkerne, idet trucken jo skulle løfte en ny palle på plads. Faldlinen er måske 1½ meter lang. Han mener ikke, at der var en reel risiko for at falde ned. Han holdt sig i god afstand fra hullet i rækværket, og der var kun et lille mellemrum mellem gulvpakkerne og søjlen.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han har taget de fotos, der fremgår af ekstrakten side 19-21. På fotoet på ekstrakten side 19 ser man, at den ansatte er i færd med at klikke sin faldline fast på stilladssøjlen. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, for den ansatte kan falde ned, mens han klikker sig fast. Det sikkerhedsmæssige problem består i, at den ansatte klikker sig fast så tæt på åbningen, der er stor nok til, at han kan falde ned. Det havde nok været mere forsvarligt, hvis den ansatte havde koblet faldlinen til på stilladsets modsatte side.

Han talte med de ansatte. De vidste ikke meget om, hvordan de skulle håndtere situationen sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De havde selv medbragt faldsikringsudstyret, men de havde ikke fået instruktion i, hvad de skulle gøre på stedet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF