Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Stige anvendt som adgangsvej ifm. algebehandling på tag

Østre Landsrets dom afsagt den 18. september 2020 af 15. afdeling i ankesag S-64-20.

Udskrift af dombogen for retten i Hillerød

Dom afsagt den 13. december 2019

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 10. juli 2018.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, jf. bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 6.39, ved den 16. august 2017 på adressen A, at have været ansvarlig for, at den ansatte, Vidne 2, udførte arbejde med algebehandling af et tag, hvor han brugte en stige som adgangsvej, der var placeret på en terrasse hævet over terræn, og terrassens gulv var træ med et lag af tørre alger uden at det tekniske hjælpemiddel blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet stigen ikke var sikret mod udskridning, så stigen skred, da Vidne 2 var på vej ned, hvorved han faldt, og ramte terrassens gelænder, der havde en højde på 2,29 m over terræn, hvorefter han faldt mod jorden med alvorlig personskade til følge i form af brud på rygsøjlen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 60.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært maksimalt udmålt en grundbøde.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har forklaret, at han driver virksomhed T ApS sammen med sin lillebror, Medejer C. Driften i virksomheden består i isoleringsarbejde, fliserens og algebehandling af tage. Der er ca. 18 ansatte i virksomheden, hvoraf nogen har en håndværksmæssig baggrund, mens andre er ufaglærte. Vidne 2 har oplyst, at han er uddannet smed. Uanset om den ansatte er ufaglært eller ej, gennemføres ved ansættelsens start et introduktionsforløb ved sidemandsoplæring og et stigekursus. Vidne 2 har også deltaget i et stigekursus. Ved den opgave som Vidne 2 skulle udføre den 16. august 2017, skulle han ikke bruge en stige. T ApS havde modtaget en reklamation på et stykke arbejde på adressen A, og Vidne 2 blev sendt ud til adressen for at ordne flisekanter, og han skulle huske skovl og kost. Vidne 2 var ikke blevet bedt om at udføre nogen former for algebehandling på den pågældende ejendom - det er derfor noget, Vidne 2 har gjort på eget initiativ. Vidne 2 har heller ikke fået besked på, at han skulle bruge en stige den pågældende dag. Når der laves algebehandling på et hus, sker det stående fra jorden, og ikke fra en stige. Efter sygemeldingen kom Vidne 2 tilbage på arbejde efter 3 måneder. Han er senere blevet afskediget på grund af manglende ordretilgang i virksomheden.

Foreholdt arbejdsbeskrivelse for adressen A, forklarede Vidne 1, at det er en arbejdsbeskrivelse for den 14. august 2017 - altså to dage forinden. Vidne 2 havde en anden instruks den 16. august 2017, hvor der skulle udføres reklamationsarbejde på det arbejde, der blev lavet den 14. august 2017. Det er nok Ansat D, der har instrueret Vidne 2 i arbejdsudførelsen den 16. august 2017.

Adspurgt af forsvareren forklarede Vidne 1 videre, at Vidne 2 havde været ansat i virksomheden i godt et år, da hændelsen fandt sted. Ved ansættelsesstart blev Vidne 2 sidemandsoplært, og han fik udleveret virksomhedens håndbog i trykt format. Håndbogen er også tilgængelig digitalt. Vidne 2 har mange gange været ude og rense fliser, og omtalte sig selv som Flisekongen. Han har derimod ikke været ude at foretage mekanisk afrensning af tage. Hvis taget gives algebehandling, skal der ikke bruges stige, da det foregår ved at sprøjte behandlingen op på husets tag. Algebehandling med lansesprøjte er en ekstra service, der ydes i forbindelse med fliserens, og det kan ikke udføres på et fladt tag. Den 14. august 2017 var kontoret blevet bevidst om, at ejendommen har fladt tag. I sådan en situation ordnede man fliserne, og så kørte medarbejderen hjem igen.

Foreholdt afgørelse af 21. august 2017 fra Arbejdstilsynet forklarede Vidne 1, at det er faktuelt forkert, at virksomhedens salgskonsulent har instrueret Vidne 2 i, hvordan arbejdsopgaven skulle udføres.

Vidne 1 forklarede supplerende, at Vidne 2 ikke har set "ordrebekræftelsen". Vidne 2 arbejdede ud fra arbejdskortet.

Vidne 2 har forklaret, at han er uddannet smed. I 2017 var han ansat i T ApS, hvor han var beskæftiget med at rense fliser, foretage algebehandling af tag og hulmursisolering. Ved ansættelsesstart blev han sidemandsoplært. På tidspunktet for arbejdsulykken havde han været ansat i næsten et år. Den pågældende dag skulle han algebehandle et tag og rense fliser. Han havde været ude på adressen et par dage forinden, hvor han havde påbegyndt arbejdet. Den 16. august 2017 skulle fliserne renses færdigt og taget skulle algebehandles. Ejendommen havde fladt tag, og typisk foretages der ikke algebehandling på flade tage. Han ringede derfor til sælgeren, der oplyste, at der skulle foretages algebehandling på taget, da dette var blevet lovet kunden. Han havde talt med sælgeren om, hvordan arbejdsopgaven skulle udføres, og det var sælgerens forslag, at han brugte stigen. Det var sælgeren, der havde instrueret ham i, hvordan arbejdsopgaven skulle udføres. Han havde selv tænkt, at det var en dårlig ide, men sælgeren havde været meget bestemt. Den ene gummidut manglede på stigen, men den ende vendte han opad. Stigen stod derfor med gummidutter nedad. Da han havde algebehandlet taget og skulle ned af stigen igen, var terrassen våd og stigen gled. Ved faldet fik han et brud på rygsøjlen, der bevirkede store smerter.

Adspurgt af forsvareren, forklarede Vidne 2, at han i første omgang havde været sygemeldt i ca. 2 måneder. Den sælger han havde talt med den 16. august 2017 hedder Navn E. Det var normalt, at kontakte sælgeren, hvis man var i tvivl om, hvordan en sag var solgt til den pågældende kunde. Hvis der i øvrigt var et teknisk problem, var det sædvanligt at kontakte Medejer C. Det var også Medejer C, der havde oplært ham ved ansættelsens start. Han har mange gange forud for arbejdsulykken udført fliserens og algehandling af tage. Arbejdet blev udført fra jorden, hvorfra der blev sprøjtet algebehandling op på taget. Han har aldrig før været oppe på et tag for at udføre en arbejdsopgave. Ved ansættelsesstart modtog han en guide, hvori der stod hvordan arbejdsopgaverne skulle udføres i virksomheden. Han husker ikke, hvad der stod vedrørende algebehandling af flade tage. Afsluttende forklarede Vidne 2, at der altid var en stige i bilen, og at den blev brugt ved hulmursisolering i vinterhalvåret.

Vidne 3 har forklaret, at han den 16. august 2017 var på tilsynsbesøg i byen B, da han blev ringet op. Han fik besked på, at der var sket en ulykke. Han kontaktede politiet og aftalte, at de skulle vente på ham.

Politiet var på adressen, da han ankom. Politiet havde overfor ham oplyst, at de havde fået kontakt til den ene af arbejdsgiverne, og at vedkommende var på vej. Arbejdsgiveren oplyste overfor ham, at medarbejderne ved ansættelsesstart blev instrueret i opgaveudførelsen, og at man efterfølgende ikke specifikt instruerede medarbejderne i den enkelte opgave, idet de var ens. Arbejdsgiveren havde også oplyst, at man aldrig algebehandlede flade tage, og at al algebehandling foregik nede fra jorden. Arbejdsgiveren havde efterfølgende sendt ham en kopi af arbejdsordren. På den fremgik det, at der skulle algebehandles et tag, og skadelidte har også overfor ham oplyst, at det var den besked han havde fået. Det var normalt at give taget en algebehandling, hvis der blev givet tilbud på fliserens. Det blev videre forklaret, at skadelidte havde oplyst Vidne 3 om, at han havde talt med en konsulent, og at konsulenten havde givet ham besked på at benytte en stige. Generelt skal man altid instruere de ansatte i, hvordan de skal udføre en bestemt opgave, men hvis det er den samme type opgave, der løses, så skal den ansatte selvfølgelig ikke instrueres hver gang. I den konkrete situation kræver det en særlig sikkerhedsplan, hvis man skal op på taget, når man normalt blot står på jorden og udfører opgaven. På alle stiger er der skridsko. På den stige som skadelidte brugte manglede den ene. Skadelidte har dog overfor Vidne 3 oplyst, at han havde vendt stigen. Stigen var således placeret med skridsko mod træterrassen. Ved brug af stiger, skal man sikre sig mod udskridning, hvilket vil sige, at stigen enten skal fastgøres eller, der skal stå en mand for enden af den. Derudover skal stigen rage 1 meter op over taget. Hvis der er under 5 meter ned kan færden ske uden faldsikring. Opgaven kunne konkret være løst ved at lave et lille stillads.

Adspurgt af forsvareren forklarede Vidne 3, at nogle stiger kan vende begge veje, mens andre ikke kan. Foreholdt fotos af stigen, forklarede vidnet, at den pågældende stige kan vende begge veje.

Vidne 4 har forklaret, at han i 2017 var ansat som sælger i T ApS. Han er ikke længere ansat. Han blev opsagt den 31. marts 2019 og havde tre måneders opsigelse. Vedrørende sagen forklarede han, at han den 16. august 2017 havde en telefonsamtale med Vidne 2. De talte om vandtryk og rens af fliser. Han har ikke bedt Vidne 2 om at gå op på taget. Han husker ikke, om de talte sammen om udførelsen af opgaven. Ved spørgsmål om udførelse af opgaven skulle Vidne 2 tale med Medejer C eller Ansat D. Det var T ApS’ politik, at der ikke blev algebehandlet på flade tage. Han husker ikke, om han talte med Vidne 2 om, at kunden var blevet lovet en algebehandling. Han husker ikke om, de drøftede muligheden for at bruge en stige for at komme op på taget. Når man sælger en fliserens, følger der en algebehandling med gratis. Det er sådan, opgaven er solgt. Men hvis det ikke kunne lade sig gøre, så blev det ikke gjort.

Adspurgt af forsvareren forklarede Vidne 4, at han var salgsleder i virksomheden. Han beskæftigede sig ikke med den tekniske gennemførelse af opgaven. Hans arbejde bestod i at besigtige ejendommen og planlægge opgaven og koble en udførende medarbejder på. Det var ikke ham, der instruerede medarbejderne i, hvordan opgaven skulle udføres. Han har selv kørt som udførende i medarbejder i seks måneder. Det var en sommerperiode, hvor han rensede fliser og tage. Han havde et renseanlægget i bilen. Ved algebehandling af tagene stod han på jorden og sprøjtede behandlingen op på taget. Han har aldrig været oppe på et tag.

Adspurgt supplerende af anklageren vedrørende "ordrebekræftelsen" forklarede Vidne 4, at man normalt vil strege "algebehandling" ud på den.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det tiltalte selskab har nægtet sig skyldig.

Efter bevisførelsen for retten lægges det til grund, at Vidne 2 den 16. august 2017 ved udførelsen af det arbejde, som tiltalen omfatter, benyttede stige som adgangsvej uden, at stigen var sikret forsvarligt mod udskridning i overensstemmelse med kravet i bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler, bilag 1, pkt. 6.39.

Af ordrebekræftelse af 4. august 2017 fremgår "algebehandling 0-300 m2" som en del af aftalegrundlaget mellem T ApS og Kunden F.

I arbejdsbeskrivelse af den 14. august 2017 er anført:

”... Algebehandling af taget, samt udhæng og træterrasserne. Rens af alle fliser. Minus overdækket carport, på nær ude langs siden, hvor der er alger og ved afløbet. Det lille stykke oppe i haven skal ikke tages med 10L/20sek, fin hældning..."

I arbejdsbeskrivelse af den 16. august 2017 er anført:

”... Vi har været hos ham før, men mangler nogen kanter. Husk kost og skovl..."

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Vidne 2 ikke har set ordrebekræftelsen til kunden. Endvidere lægges det til grund, at det var Vidne 2, der udførte arbejde hos kunden den 14. august 2017, og at han blev sendt tilbage til adressen den 16. august 2017, idet kunden havde reklameret over det udførte arbejde.

Efter Vidne 2s forklaring sammenholdt med ordrebekræftelsen og arbejdsbeskrivelserne for henholdsvis den 14. og 16. august 2017, der efter rettens opfattelse skal ses i sammenhæng, finder retten det bevist, at der forelå en instruks til Vidne 2 om at taget skulle algebehandles. Det forhold, at Vidne 2 ved udførelsen af opgaven valgte at benytte en stige, finder retten ikke er en handling af så usædvanlig og upåregnelig karakter, at forholdet falder uden for det tiltalte selskabets strafansvar efter arbejdsmiljøloven.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering, finder retten herefter T ApS skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, jf. bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 6.39.

Retten har fastsat bøden i overensstemmelse med det sædvanlige udgangspunkt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og under hensyn til den ved overtrædelsen fremkaldte fare og virksomhedens størrelse.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 60.000 kr. Det tiltalte selskab skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Dom afsagt den 18. september 2020

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Hillerød har den 13. december 2019 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

T ApS har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han er administrerende direktør i selskabet. Han er ikke sikker på, om der var en arbejdsmiljøorganisation i selskabet på tidspunktet for arbejdsulykken. Selskabet har i hvert fald en sådan organisation i dag, og det er ansat D, der er ansvarlig herfor. Ansat D er driftsansvarlig i selskabet og udarbejder arbejdsbeskrivelser til brug for opgavernes udførelse. Typisk opstår en arbejdsopgave på den måde, at en kunde selv henvender sig, hvorpå en salgskonsulent indledningsvis behandler opgaven, herunder ved at køre ud til kunden og foretage en besigtigelse. Herefter udføres arbejdet af en anden ansat på baggrund af en arbejdsbeskrivelse. Som det fremgår af selskabets interne arbejdsinstrukser, kan der i sjældne tilfælde anvendes en stige i forbindelse med udførelse af algebehandling af tage. Hvis en garage eksempelvis skal algebehandles, kan der således anvendes en wienerstige. Man må dog ikke kravle op på taget under en algebehandling. Alle ansatte instrueres i selskabets interne arbejdsinstrukser herom. Instrukserne er udarbejdet i forbindelse med virksomhedens start i 2015 og var gældende, da arbejdsulykken fandt sted.

Kunden F havde bestilt en fliserensning, og på det tidspunkt fulgte der en gratis algebehandling med. Det er dog en fejl, at Vidne 4 har medtaget en gratis algebehandling på ordrebekræftelsen, da kunden havde et fladt tag, og selskabet ikke algebehandler flade tage. Vidne 2 har alene set arbejdsbeskrivelserne for opgaven, men ikke ordrebekræftelsen, der alene er til kunden. Alle hans medarbejdere er instrueret i alene at udføre det arbejde, der fremgår af arbejdsbeskrivelsen. Vidne 2 har efter hans opfattelse ikke foretaget en algebehandling på kundens adresse den 14. august 2017. Algebehandling var dog en almindelig del af Vidne 2s arbejdsopgaver. Han er af den opfattelse, at Vidne 2 ikke har talt med Vidne 4 om opgaven. Den opfattelse bygger han på en gennemgang af telefonopkaldslister fra selskabet. Der var ikke mulighed for, at de to personer kunne have talt fysisk sammen. Medejer C har givet vidne 2 et stigekursus. Der var ingen ansatte i selskabet, der hed Navn E på tidspunktet for arbejdsulykken.

Vidne 2 har forklaret blandt andet, at sælgerens navn rettelig er Vidne 4 og således ikke Navn E. Han var alene ude på opgaven hos kunden den pågældende dag, hvilket var normalt, efter at han var blevet oplært. Han blev ikke færdig med arbejdet den 14. august 2017, da han havde vanskeligheder med at komme af med vandet. Han skulle derfor ud til kunden igen to dage senere for at gøre arbejdet med fliserne færdigt og algebehandle taget. Han kiggede ikke på arbejdsbeskrivelsen for den 16. august 2017, da han vidste, hvad han skulle udføre af arbejde. Han læste kun adressen. Han har ikke tidligere algebehandlet et fladt tag. Han var bekendt med selskabets interne arbejdsinstrukser herom, og han ringede derfor til sælgeren Vidne 4. Det var ikke unormalt at ringe til sælgeren om opgaven. Vidne 4 bekræftede telefonisk, at kunden skulle have foretaget en algebehandling af taget, som det også fremgik af arbejdsbeskrivelsen. Han spurgte Vidne 4, hvorfor taget skulle algebehandles, når det var fladt. Svaret var, at det var kundens solceller på taget, der skulle algebehandles. Han talte flere gange med Vidne 4 om opgavens udførelse, da han var utryg ved at skulle anvende stigen. Han tænkte selv, at det var en dårlig idé at bruge stigen i forbindelse med algebehandlingen, da den ikke var lang nok, og terrassens underlag ikke var helt tørt. Han anvendte stigen, da han ikke havde andre muligheder til rådighed. Han ved ikke, hvorfor telefonopkaldene til Vidne 4 ikke fremgår af de foreviste telefonopkaldslister fra selskabet. Han har ikke fortalt politiet om opkaldene, da der ikke blev spurgt til det, og han ikke tænkte videre over det.

Hans bil og den stige, der lå i bilen, og som han anvendte på dagen, var stillet til rådighed af hans arbejdsgiver. Han kan ikke huske, om der var udstyr i bilen til fastgørelse af stigen. Han blev instrueret i brug af stige i forbindelse med sin oplæring. Han kan ikke huske, om han fik instruktion i at undgå, at stigen skrider ud. Han har læst selskabets interne arbejdsinstrukser om brug af stige. Det er hans formodning, at stigen skred ud, fordi terrassegulvet var vådt.

Vidne 3 har forklaret blandt andet, at opgavens udførelse i den konkrete situation ville kræve en særlig sikkerhedsinstruks fra arbejdsgiveren, idet arbejdet med algebehandling af tage efter det for ham oplyste normalt blev udført fra jorden. En stige skal sikres mod udskridning under brugen og må derfor ikke blot stilles på et underlag, uden at der foretages yderligere. En stige kan sikres mod udskridning ved at blive sikret med blandt andet en snor. Det er ikke tilstrækkeligt, at en stige har gummidutter på. Selskabets interne arbejdsinstruks om brug af stige er ikke en dårlig vejledning. Det burde dog være tilføjet, at stigen skal sikres mod udskridning under brugen. Kombinationen af et stigekursus og den pågældende instruks kan dog være tilstrækkelig vejledning, hvis der også føres tilsyn med arbejdets udførelse. Han tror, at han har set arbejdsbeskrivelsen for den 16. august 2017.

En arbejdsgiver skal give den ansatte en instruks og føre tilsyn med arbejdets udførelse. En ansat skal ikke selv finde på løsninger. Det afhænger af opgavens karakter, om der skal gives en instruks for alle opgaver. Der skal gives en instruks for komplicerede og farlige opgaver.

Vidne 4 har forklaret blandt andet, at han ikke kan huske, om kunden havde solceller på taget. Normalt vil man ikke anbefale algebehandling af solceller, og man vil ikke algebehandle flade tage. Han kan ikke huske, at han skulle have talt med Vidne 2 om algebehandling af taget hos kunden. Han talte dog telefonisk en enkelt gang med Vidne 2, men sagde, at han ikke kunne svare på spørgsmål om den tekniske udførelse af opgaven. Det var ikke hans opgave, da det var Ansat D og Medejer C, der skulle svare på sådanne spørgsmål. Han har med sikkerhed ikke sagt til Vidne 2, at han skulle kravle op på taget for at udføre algebehandling. Han har udarbejdet den pågældende ordrebekræftelse, men det er ikke ham, der har sendt fakturaen. Han har ikke udarbejdet arbejdsbeskrivelserne for opgaven.

Supplerende oplysninger

Anklagemyndigheden har i landsretten fremlagt en række supplerende oplysninger vedrørende Vidne 2’s skader i anledning af arbejdsulykken den 16. august 2017, herunder en politiattest dateret den 21. august 2020 vedrørende den lægelige undersøgelse af vidne 2, som fandt sted den 16. august 2017, kl. 11.04.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltalte selskab driver virksomhed med isolering, fliserensning og algebehandling af tage. Også efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at Vidne 2 af selskabet havde fået til opgave at udføre fliserensning og algebehandling af taget hos Kunden F, selv om selskabet efter det oplyste ikke algebehandler flade tage, og at Vidne 2 forsøgte at udføre en sådan algebehandling i forbindelse med arbejdsulykken den 16. august 2017.

Landsretten finder, at Vidne 2s anvendelse af en stige i forbindelse med den pågældende algebehandling både efter selskabets interne arbejdsinstrukser, hvorefter en stige kan anvendes i sjældne tilfælde, når forholdene kræver det, og arbejdets karakter i øvrigt ikke var en handling af så usædvanlig karakter, at forholdet falder uden for selskabets strafansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, jf. § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført i dommen, findes det tiltalte selskab skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen findes passende udmålt. Det bemærkes herunder, at overtrædelsen efter de lægelige oplysninger om brud på rygsøjlen har medført en ulykke med alvorlig personskade, og at der herefter er grundlag for at fordoble grundbøden efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 2.

Sagsbehandlingstiden kan efter sagens karakter ikke føre til nedsættelse af bødestraffen.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t 

Byrettens dom i sagen mod T ApS stadfæstes.

Det tiltalte selskab skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF