G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Vejarbejde med fare for påkørsel

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2020 af 12. afdeling i ankesag S–2399–19.

Udskrift af dombogen for retten i Herning

Dom afsagt den 7. november 2019

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 31. juli 2019.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, jf. stk. 4, nr. 1, og stk. 5, nr. 3, og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 49, ved den 26. november 2018 på arbejdspladsen A i B Kommune at have arbejdet med fjernelse af ukrudt ved svingsten i rundkørsel uden at dette blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet medindehaver C, og Vidne 2 færdedes på kørebanen under  arbejdet, uden der var lavet nogen former for beskyttelsesforanstaltninger, idet der hverken var etableret skiltning eller afmærkning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 75.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte ved direktør og medindehaver Vidne 1, og af Vidne 2 og Vidne 3.

Tiltalte v/ medindehaver og direktør Vidne 1 har forklaret, at han ikke selv var til stede den 26. november 2018. Det er korrekt, at T ApS udførte arbejde i den omhandlede rundkørsel. Det var medindehaver C og Vidne 2, der udførte arbejdet. De fjernede ukrudt, og arbejdet varede ca. 10 minutter. Der blev bl.a. fjernet ukrudt efter behov ved sten mellem rabatten og rundkørslen. medindehaver C er medejer af virksomheden. Medindehaver C og Vidne 2 er vant til at udføre sådanne opgaver, idet T ApS udfører sådanne opgaver for staten. De kører normalt i en bil med blink, der kan hejses op. Bilen plejer de at flytte med rundt, efterhånden som arbejdet skrider frem, og det gjorde medindehaver C og Vidne 2 også den pågældende dag. Forevist forhold 1, bilag 6, foto 1, har Vidne 1 forklaret, at det er Medindehaver C, der går i gult tøj med ansigtet vendt mod trafikken. Der blev brugt en buskrydder til at fjerne ukrudt i græsrabatten. Foreholdt foto 2 har Vidne 1 forklaret, at det godt kan passe, at der gik en mand på vejbanen et kort øjeblik. Medindehaver C og Vidne 2 var iført arbejdstøj med refleks, klasse 3, som er det bedste, man kan få. T ApS er i besiddelse af skilte, som kan sættes op ved udførelse af arbejde på vejen, men det blev vurderet, at arbejdet var af så kort varighed, at det var lige så farligt at placere skiltene som at undlade at bruge dem. Dette er i overensstemmelse med de retningslinjer, de har lært på kurset, Vejen som Arbejdsplads. Af disse retningslinjer fremgår det, at skiltning kan undlades, hvis arbejdet varer under 15 minutter, uanset at der arbejdes på vejbanen. I november 2018 var de 13 ansatte i virksomheden. Foreholdt forhold 1, bilag 12, har Vidne 1 forklaret, at de aldrig har været 21 eller 37 ansatte i virksomheden. Han ved ikke, hvor dette tal kommer fra. I tredje kvartal 2018 var de ca. 15 ansatte, og heraf var halvdelen ikke fuldtidsansatte. I tallet er inkluderet ansatte på kontor og lager. Han har medbragt lønsedler for de 14 eller 15 ansatte, der fik løn i november 2018.

Vidne 2 har forklaret, at han er ansat hos T ApS. Han har deltaget i kurset, Vejen som arbejdsplads. Når han og hans kolleger udfører arbejde på vejen, træffer de sikkerhedsforanstaltninger. Hvilke foranstaltninger de træffer afhænger af, om det pågældende arbejde varer over eller under 15 minutter. Den pågældende dag udførte han arbejde i den omhandlede rundkørsel sammen med Medindehaver C. Han færdedes i den forbindelse i få sekunder på vejbanen. Det er korrekt, at de ikke havde opsat skilte. Man kunne se deres arbejdskøretøj, hvor blinket var aktiveret. Arbejdsbilen flyttede de med rundt. Forevist forhold 1, bilag 6, foto 1, har vidnet forklaret, at vognen stod til venstre for fotoet. Han havde front mod køreretningen. Da de udførte arbejdet, var det lyst, idet solen skinnede, og der var vist 9-10 grader. Det tog ca. 10 minutter at udføre arbejdet. Både han og Medindehaver C stod ganske kortvarigt på kørebanen, måske i 5 sekunder.

Vidne 3 har forklaret, at han er tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Den 26. november 2018 kom han tilfældigvis forbi den omhandlede rundkørsel. Han var i bil og skulle igennem rundkørslen. Han kunne se, at der var en person på vejbanen på det sted, hvor han skulle køre ud af rundkørslen. Han var helt nede i fart, da han passerede personen. Personen havde høreværn på og var fokuseret på sit arbejde. Da han var ude af rundkørslen standsede han sin bil og gik tilbage for at standse arbejdet. Han parkerede ca. 50 meter fra rundkørslen, og han tog et par fotos. Fra han passerede personen, til han kom tilbage, gik der nok et par minutter, og personen havde måske bevæget sig 20 meter. Han vurderede, at en uopmærksom bilist eller en bil med høj fart ville kunne ramme den person, der arbejdede i rundkørslen. Der var ikke opsat skilte i forbindelse med arbejdets udførelse. Det er korrekt, at der stod en arbejdsbil med blinket aktiveret, men efter hans opfattelse var det muligt at møde arbejdsmanden, inden man mødte køretøjet med blink. Han tror ikke, at der var dårligt sigte den pågældende dag, men han husker ikke nærmere herom. Han standsede arbejdet, idet han vurderede, at der ikke var iværksat foranstaltninger, der skulle beskytte de personer, der arbejdede på vejbanen. Det er korrekt, at der er visse typer af arbejder, der varer under 15 minutter, hvor man kan klare sig med andre foranstaltninger end skiltning. Det kunne f.eks. være i form af et køretøj med blink. Han vil tro, at det vil tage ca. 15 minutter at opsætte passende afmærkning i den omhandlede rundkørsel.

Jurist hos Arbejdstilsynet, Vidne 4, har forklaret, at det er uden betydning i forhold til udmåling af en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, om nogle af de ansatte er på deltid. Hvis man arbejder mindst 8 timer om ugen, "tæller man med." Hvis man alene er tilkaldevikar, er det relevant at se på antallet af timer, man har arbejdet.

Der er fremlagt to fotos af den omhandlede rundkørsel, optaget af Arbejdstilsynet den 26. november 2018.

Der er endvidere fremlagt oplysninger fra henholdsvis Skat og Danmarks Statistik vedrørende antallet af ansatte i T ApS. Tiltalte har fremlagt lønsedler for ansatte i november 2018

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Medindehaver C og Vidne 2 den pågældende dag fjernede ukrudt med en buskrydder i den omhandlede rundkørsel. Såvel Medindehaver C som Vidne 2 har deltaget i kurset, Vejen som arbejdsplads. Efter forklaringen fra Vidne 2 lægger retten endvidere til grund, at det omhandlede arbejde varede ca. 10 minutter, at en arbejdsvogn med blink var placeret i forbindelse med rundkørslen, og at vognen blev flyttet, eftersom arbejdet skred frem. Endelig lægges det til grund, at Medindehaver C og Vidne 2 bar gult reflekstøj, og at de i forbindelse med arbejdet dels befandt sig i rabatten og dels kortvarigt på selve vejbanen.

Efter en samlet vurdering heraf finder retten det ikke bevist, at det pågældende arbejde blev udført i strid med arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, eller bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 49.

Som følge heraf skal T ApS frifindes.

Thi kendes for ret

T ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 19. maj 2020

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Herning har den 7. november 2019 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans.

Tiltalte, T ApS, har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Ved brev af 28. november 2019 har Arbejdstilsynet fremsendt supplerende materiale vedrørende sagen til anklagemyndigheden i form af oversigtskort og fotos fra den omhandlede rundkørsel.

Forklaringer

Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at de normalt flytter bilen med rundt, efterhånden som arbejdet skrider frem. Bilen skal være placeret bag det sted, hvor de arbejder, så bilen beskytter dem. Sådan var bilen nok ikke placeret på det tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet kom forbi. Det var medejer, Medindehaver C, der i den konkrete situation foretog den vurdering, at afskærmning ikke var nødvendig på grund af den korte varighed af arbejdet. De arbejdede ikke på vejbanen, men på græsset. De deltager i kurset, Vejen som Arbejdsplads, hver anden eller fjerde år, og de får udleveret en håndbog vedrørende afmærkning mv.

T ApS er ikke godkendt til at lave skilteplaner, og derfor tager de som udgangspunkt kun opgaver, hvor arbejdet er under 15 minutters varighed. Deres arbejde handler om at fjerne græs og ukrudt, så de har ikke arbejde på selve vejbanen. Hvis arbejdet overstiger 15 minutter, skal kunden lave en skilteplan vedrørende skiltning og afmærkning. T ApS har ikke 37 ansatte. Omkring november 2018 blev der lavet et nyt selskab, Firma D, der udfører vikararbejde på slagterier. Forud for opdelingen var dette en del af T ApS. Det er muligt, at der samlet har været 37 ansatte i de to selskaber.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at arbejdet bestod i at fjerne ukrudt ved kantstenene i rundkørslen. De anvendte en buskrydder. Han kan ikke huske, om han bar høreværn. Det er muligt, at han har forklaret til politiet, at han bar høreværn, men han husker det ikke i dag. De satte ikke afmærkning op, fordi arbejdet ikke tog mere end 10 minutter. Han fandt det ikke nødvendigt, når arbejdet var så kortvarigt.

Det er klart, at det har betydning, om man skal arbejde på vejen eller står i græsset, men han ved ikke, om det ændrer på noget i forhold til kravet om afmærkning. Han stod nok på vejbanen i 5 sekunder, fordi der var noget ukrudt, han kun kunne nå ved at stille sig på vejbanen. Han ved ikke, om han måtte være på vejbanen under arbejdet. Det kan godt passe, at han har forklaret til politiet, at de ikke måtte være i trafikarealet, men at der dog kunne være specielle forhold, som betød, at man ganske kortvarigt kunne blive nødt til at betræde trafikarealet.

Bilen stod måske 20 meter væk, mens han arbejdede. Han mener, at den stod i samme ben af rundkørslen, som han arbejdede på. Han husker ikke, om det også gjaldt for Medindehaver C. De kan løbende flytte bilen, så bilen står på den vej, de arbejder på. Han mener også, at bilen stod placeret sådan på det tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet kom. Forevist oversigtskort og foto, ekstrakten side 34-37, har han forklaret, at det godt kan passe, at han var placeret som anført på oversigtskortet. Han kan ikke huske, hvor Medindehaver C og bilen nærmere befandt sig på det pågældende tidspunkt. Det var Medindehaver C, der førte bilen den pågældende dag. Bag på bilen er der er skilt med blink. Der var ikke meget trafik på stedet på det pågældende tidspunkt.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han har udfærdiget oversigtskortet, ekstrakten side 34. Den person, han kom forbi, bar høreværn og stod på selve vejbanen, hvor han fjernede ukrudt med en buskrydder. Da han kom tilbage efter at have parkeret bilen, stod medarbejderen også på selve vejbanen. Efter at have standset den pågældende, gik de over mod den anden person, og denne gik på selve vejbanen på samme måde. Han vurderede, at arbejdet skulle stoppes, fordi de pågældende ikke var sikret mod påkørsel. Han så ikke konkrete faresituationer. Han vil tro, at den normale hastighed gennem rundkørslen er 30-35 km/t. Når Arbejdstilsynet vurderer sådanne situationer, læner de sig op af Vejdirektoratets vejledninger om afmærkning. Hvis arbejdet i et eller andet omfang skal udføres på selve vejbanen, er der efter hans opfattelse ikke nogen lempelse i vejledningens angivelser til afmærkning, selv om arbejdets varighed er under 15 minutter. Hvis arbejdet udføres fra rabatten, skal man stadig have en afmærkning med f.eks. markeringscylindre. I det omhandlede tilfælde var der ingen afmærkning.

Så vidt han ved, er Vejdirektoratets vejledning om afmærkning ikke blevet strammet i perioden efter gerningstidspunktet. De beskyttelsesniveauer, der er refereret til i Arbejdstilsynets forbud af 3. december 2018, svarer til det, der var gældende på gerningstidspunktet.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at der som sådan ikke er noget minimumskrav til antallet af arbejdstimer, for at en ansat tæller med i forhold til bødeudmåling. Hvis man blot har arbejdet en time, tæller man med. Ud fra oplysningerne i eIndkomstRegistret har han opgjort, at T ApS i 4. kvartal 2018 havde 13 ansatte.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de forklaringer, der er afgivet, særligt forklaringen fra Vidne 3, lægger landsretten til grund, at de faktiske forhold ved arbejdets udførsel var som beskrevet i Arbejdstilsynets afgørelse af 3. december 2018, og at både Medindehaver C og Vidne 2 i hvert fald under en del af arbejdets udførsel befandt sig på kørebanen, uden der var lavet nogen former for beskyttelsesforanstaltninger.

Ved vurderingen af, om arbejdet er udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og om der var truffet foranstaltninger, der effektivt sikrede de beskæftigede, jf. § 49 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, lægger landsretten vægt på det, der fremgår af Vejdirektoratets vejledninger i håndbogen for afmærkning af vejarbejder mv. Landsretten tiltræder i den forbindelse vurderingen i Arbejdstilsynets afgørelse af 3. december 2018, hvorefter arbejdet under de foreliggende omstændigheder ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Medindehaver C og Vidne 2 muligt kun i kortere perioder færdedes på vejbanen under arbejdets udførsel.

Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 75.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, jf. stk. 4, nr. 1, og stk. 5, nr. 3, og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 49. Ved bødens fastsættelse har landsretten lagt vægt på, at der ved overtrædelsen er fremkaldt fare for skade på liv eller helbred for flere personer.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T ApS, skal straffes med en bøde på 75.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF