Gå til hovedindholdet

Lov om lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker

altText
Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl., der skal sikre, at flere ulykker sket på arbejdet kan anerkendes som en arbejdsskade.

Med loven ændres kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke bliver anerkendt, så det svarer til de kriterier, der gjaldt før en højesteretsdom i 2013, der skærpede anerkendelseskriterierne. Forbigående skader, der ikke kræver behandling eller udløser erstatning, kan også anerkendes som en arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får samtidig mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelse, hvilket vil medføre, at flere borgere vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere.

Lovforslaget indeholder endvidere forslag om opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet.

Størstedelen af loven træder i kraft den 1. januar 2020, mens enkelte dele af loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Find loven her