Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

Ændringerne i klagebekendtgørelsen udmønter dele af lov nr. 550 af 7. maj 2019 om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. love, som vedrører forenklinger af ankesystemet på arbejdsskadeområdet.

altText
Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Ændringerne i klagebekendtgørelsen omfatter, at:

  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med genvurdering af en påklaget afgørelse også kan tage stilling til skønsmæssige elementer i afgørelsen.
  • klagefristen ensrettes til fire uger, uanset hvilket land klageren opholder sig i på afgørelsens tidspunkt.
  • hvis en sag om anerkendelsesspørgsmålet indbringes for Ankestyrelsen, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først træffe afgørelse om ret til godtgørelse, erstatning, m.v. vedrørende den eller de påklagede dele af anerkendelsesspørgsmålet, når Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse herom.

Klagebekendtgørelsen ændres pr. 1. januar 2020.

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser