Gå til hovedindholdet

Udkast til bekendtgørelse om regulering af arbejde med montering og nedrivning af ny og gammel mineraluld er sendt i høring

Arbejdstilsynet har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld i høring. Det sker efter, at Arbejdsmiljøforligskredsen er nået til enighed om den fremtidige regulering af arbejde med montering og nedrivning af mineraluld.

I udgangspunkt betyder det, at kravene for arbejde med ny mineraluld bliver de samme, som for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet, samt for andre isoleringsmaterialer. For gammel mineraluld (typisk fra før 1997) betyder justeringen, at reglerne med visse undtagelser bliver bragt på niveau med kræftreglerne.

Det betyder justeringen af reglerne for ny mineraluld

Arbejde med montering og nedrivning af ny mineraluld vil være omfattet af de samme krav, som der gælder for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet og således også for andre isoleringsmaterialer.

Det betyder fx, at arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk risikovurdering og sikre, at de ansatte modtager effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal beskytte sig. Det skal ske så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Processen er den, der allerede kendes på byggepladser fra udarbejdelse af kemisk risikovurdering fx ved arbejde med lim, lak, cement og støvende arbejdsprocesser og har i en årrække også været gældende for arbejde, der omfatter andre isoleringsprodukter end mineraluld.

Lige som det kendes fra den almindelige regulering af andre kemiske stoffer og materialer lige fra håndsprit til maling- og andre isoleringsmaterialer, bliver ny mineraluld nu omfattet af det såkaldte substitutionsprincip, som er et velkendt forebyggelses­princip. Det betyder, at arbejdsgivere fremover skal se på om materialet kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt alternativ. Den konkrete vurdering afhænger bl.a. af arbejdssituationen og de tekniske krav til materialet, herunder fx krav til brandsikkerhed. Hvis det vurderes, at materialet ikke kan erstattes, er der krav om, at udsættelsen begrænses mest muligt gennem den måde arbejdet tilrettelægges og ved brug af forebyggende foranstaltninger som fx procesventilation og brug af handsker mv.

Det betyder justeringen af reglerne for gammel mineraluld

De regler, der kommer til at gælde for arbejde med montering (genudlægning) og nedrivning af ny mineraluld, vil også gælde for gammel mineraluld (typisk fra før 1997), herunder kravet om at erstatte et farligt materiale med et ufarligt eller mindre farligt.

Udover disse krav vil der ift. arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld blive stillet yderligere krav til forebyggende foranstaltninger som fx effektiv adskillelse af arbejdet fra andre arbejdspladser og afgrænsning og afmærkning af området med passende sikkerhedsskiltning.

Hvad sker der nu?

Et udkast til bekendtgørelse er sendt i offentlig høring og i høring i Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedsparter er repræsenteret. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.  I forlængelse heraf påtænker Arbejdstilsynet at udarbejde en vejledning om de nye regler, så de bliver nemmere for virksomheder at forstå og efterleve.

Du kan finde udkastet på høringsportalen.dk

Fakta om ny og gammel mineraluld

Mineraluld er et isoleringsmateriale af syntetiske mineralfibre, der fremstilles ud fra sten, glas eller slagger. Det anvendes primært til isolering af bygninger, tage, facader og rør mod varme og kulde.

Gammel mineraluld

”Gammel mineraluld” er betegnelsen for mineraluld, der typisk er fremstillet før 1997. Mineralulden er i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen) klassificeret som muligt kræftfremkaldende (kategori 2). WHO’s internationale kræftforskningsagentur (IARC) har imidlertid i 2001 vurderet, at det ikke var muligt at klassificere disse i forhold til kræftfremkaldende egenskaber. Der er endnu ikke sket en revurdering af gammel mineraluld i EU, og klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i CLP-forordningen er derfor fortsat gældende.

Ny mineraluld:

”Ny mineraluld” er betegnelsen for mineraluld, der typisk er fremstillet efter 1997. Ny mineraluld er som udgangspunkt undtaget klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen).

Henter PDF