Gå til hovedindholdet

Nye vejledninger med opdaterede satser på arbejdsskadeområdet - 2021

Den 1. januar 2021 opdateres satser for godtgørelser og erstatninger til tilskadekomne efter arbejdsskader. Faktorerne for omregning fra en løbende erstatning til engangsbeløb for tab af erhvervsevne eller forsørger opdateres også. Disse satser og faktorer findes i 4 nye vejledninger. Vejledningerne opdateres efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Opdaterede satser for bl.a. godtgørelse og erstatning

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal der ske en årlig regulering af hhv. de satser, som er fastsat i loven. Reguleringen sker med virkning fra 1. januar hvert år.

”Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde” er således opdateret og indeholder i 2021-niveau:

  • De beregnede årsløns-, godtgørelses- og overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter loven.
  • Værdien af eventuel fri kost og logi, som indgår i beregningen af årslønnen i arbejdsskadesager.
  • Det maksimale beløb for erstatning af brillestel, der er gået i stykker som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Vejledningen indeholder desuden et bilag med eksempler på beregninger af erstatninger og godtgørelser, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

Opdaterede faktorer for omregning fra løbende erstatning til engangsbeløb

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal der ske en årlig regulering af faktorerne for omregning af løbende erstatninger til engangsbeløb for tab af erhvervsevne eller forsørger. Reguleringen sker med virkning fra 1. januar hvert år. Der er i år udstedt følgende tre vejledninger:

  1. Ny vejledning med kapitaliseringsfaktorer for skader fra 1. januar 2011 ved omsætning i perioden fra december 2020 til 31. december 2020. Denne vejledning forudsætter vedtagelse af lovforslaget om forhøjelse af folkepensionsalderen. Denne vejledning skal have virkning fra den 29. december til den 31. december 2020 og træder for denne periode i stedet for vejledning nr. 9921 af 15. oktober 2019.
  2. Ny vejledning med kapitaliseringsfaktorer for skader fra 1. januar 2011 ved omsætning i 2021. Denne vejledning forudsætter vedtagelse af lovforslaget om forhøjelse af folkepensionsalderen og lovforslag nr. L 22 om bl.a. opdatering af kapitaliseringsfaktorer.
  3. Ny vejledning med kapitaliseringsfaktorer for skader før 1. januar 2011 ved omsætning fra 29. december 2020 og fremover. Denne vejledning forudsætter vedtagelse af lovforslaget om forhøjelse af folkepensionsalderen. Vejledningen erstatter bekendtgørelse nr. 1700 af 15. december 2015.

Efter arbejdsskadesikringsloven skal værdien af erstatningen være den samme for modtageren, uanset om erstatningen udbetales som en løbende erstatning. Da den løbende erstatning ophører, når modtageren når folkepensionsalderen, har folkepensionsalderen betydning for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorerne. Kapitaliseringsfaktorerne fastsættes videre på baggrund af levetidsforudsætninger, det vil sige sandsynligheden for at modtageren lever til folkepensionsalderen. Derfor har ændring af folkepensionsalderen (alle sager) og ændring af levetidsforudsætningerne (kun for sager fra 1. januar 2011) betydning for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorerne. Endvidere indgår en række andre faktorer i fastsættelsen af faktorerne, herunder renteniveau, regulering og beskatning af erstatningen.

Læs vejledningerne

Reguleringsvejledningen

Kapitaliseringsfaktorer i 2021 for skader fra 1. januar 2011

Kapitaliseringsfaktorer i perioden 29. til 31. december 2020 for skader fra 1. januar 2011

Kapitaliseringsfaktorer fra 29. december 2020 for skader fra før 1. januar 2011

Henter PDF