G� til hovedindholdet

Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.

Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023. Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i marts. Små virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.

Formål

Puljen har til formål at medvirke til at forebygge, at ansatte på private virksomheder med maksimalt 50 ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker og at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

Ordningens indhold

Der vil kunne søges om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til, at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, fx lette tunge løft, samt reducere risici for arbejdsulykker.

Nemt og u-bureaukratisk

Der uddeles midler efter et først-til-mølle-princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Der vil kunne søges løbende, så det er nemt for de små virksomheder. Virksomhederne vil kunne få tilskud til konsulentbistand til udfyldelse af ansøgningsskema og afrapportering af projekter. På Arbejdstilsynets hjemmeside vil ansøgerne kunne tilgå vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter. Der etableres et sekretariat i Arbejdstilsynet, og medarbejderne i sekretariatet vil kunne bistå med svar på spørgsmål fra virksomheder og rådgivere.

Støtteberettigede udgifter

Ansøgere kan maksimalt modtage 500.000 kr. i støtte pr. projekt, og der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Dog skal EU’s regler om de minimis støtte være overholdt. Der gives kun tilskud til eksterne konsulenter/rådgivere og ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere eller øvrige lønudgifter.

Idriftsættelse

Arbejdstilsynet forventer at kunne modtage de første ansøgninger i slutningen af marts 2021. På Arbejdstilsynets hjemmeside vil der inden da blive oprettet temasider, hvor man vil kunne læse nærmere om ordningen, om hvor og hvordan man ansøger, og hvilke krav der stilles til gennemførelse af projekter, aflæggelse af regnskab, afrapportering m.m.

;

Henter PDF