G� til hovedindholdet

Kampagne skal kontrollere godkendelsespligtige kemiske stoffer

Arbejdstilsynet og Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen gennemfører i 2021 en kontrolkampagne, som skal kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedr. godkendelsespligtige kemiske stoffer. Kontrollen bliver gennemført som et led i det niende fælleseuropæiske håndhævelsesprojekt REF-9 (REACH enforcement project) under Forum.

Kampagnen har til formål at føre en bred kontrol med forpligtelserne i forbindelse med markedsføring og brug af godkendelsespligtige stoffer .

Kort om godkendelsespligtige stoffer

Ifølge REACH forordningen er en række særligt problematiske stoffer godkendelsespligtige. Det vil sige, at disse stoffer ikke må markedsføres eller anvendes med mindre EU Kommissionen har udstedt en godkendelse. Godkendelserne gives til en navngiven godkendelsesindehaver og til en specifik anvendelse. I mange tilfælde vil der til godkendelsen knytte sig en række betingelser om at  beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, samt offentligheden og miljøet

Arbejdstilsynet vil kontrollere om anvendelsen overholder de i godkendelsen angivne procesbetingelser og at arbejdet med stoffet foregår i overensstemmelse med betingelserne i godkendelsen til beskyttelse af ansatte. Kemikalieinspektionen vil kontrollere, at virksomheder, som anvender godkendelsespligtige stoffer, har en godkendelse til det specifikke stof.

Særligt problematiske stoffer skal godkendes, inden de må anvendes - Miljøstyrelsen

Læs mere om REF-9 på ECHA’s hjemmeside

;

Henter PDF