G� til hovedindholdet

Nye grænseværdier på kemiområdet

Den 20. februar 2021 trådte nye grænseværdier for 16 stoffer og materialer i kraft, herunder 6 kræftfremkaldende. De nye grænseværdier kan ses i oversigten nedenfor.

De nye grænseværdier er fastsat i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer i forbindelse med implementering af nye EU-grænseværdier.

Den nye grænseværdi for dieseludstødningspartikler er indført af hensyn til EU's implementeringsfrist. Det bemærkes, at der pågår drøftelser om eventuelt at skærpe grænseværdien yderligere med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2021.

Oversigt over nye grænseværdier pr. 20. februar 2021 i bekendtgørelse for grænseværdier for stoffer og materialer

Stof/stofgruppe

CAS-nummer

Grænseværdi (mg/m3)

Anmærkning *

Trichlorethylen

79-01-6

33

Hud, K

4,4’-methylendianilin (MDA)

101-77-9

0,009

Hud, K

Epichlorhydrin

106-89-8

0,19

Hud, K

Ethylendibromid (1,2-dibromethan)

106-93-4

0,002

Hud, K

Ethylendichlorid (1,2-dichlorethan)

107-06-2

4

Hud, K

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

-

0,05

K

Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), især dem, der indeholder benzo[a]pyren (”PAH-blandinger”)

-

-

Hud, K

Mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele (”Brugte mineralolier”)

-

-

Hud, K

Anilin

62-53-3

4

Hud, K

Chlormethan

74-87-3

42

K

Trimethylamin

75-50-3

4,9

-

2-Phenylpropan (Cumen)

98-82-8

50

Hud

Sec-Butylacetat

105-46-4

241

-

4-Aminotoluen

106-49-0

4,46

Hud, K

Isobutylacetat

110-19-0

241

-

Isoamylalkohol

71-41-0

18

-

n-Butylacetat

123-86-4

241

-

Phosphoryltrichlorid

10025-87-3

0,064

-

(*) ”Hud” angiver, at der er mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering gennem huden. K angiver, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

;

Henter PDF