G� til hovedindholdet

Nye grænseværdier for fem kræftfremkaldende stoffer og dieselpartikler

Den 1. juli 2021 træder nye grænseværdier for fem kræftfremkaldende stoffer i kraft. Herudover indføres en yderligere stramning af grænseværdien for dieseludstødningspartikler.

Den 1. juli 2021 træder nye skærpede grænseværdier for fem kræftfremkaldende stoffer (cadmium, formaldehyd, beryllium, arsensyre samt MOCA) i kraft. Skærpelserne  sker som led i implementering af 3. tilpasning af ”EU’s direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (kræftdirektivet)”. For arsensyre og beryllium og disse stoffers uorganiske forbindelser er grænseværdierne fastsat på samme niveau som i hhv. Holland og Norge. Grænseværdierne er dermed strammere end det, der er foreslået i EU-direktivet.  

Bekendtgørelsen indeholder også en skærpelse af grænseværdien for dieseludstødningspartikler, som blev indført som i EU i februar 2021.

Med den nye grænseværdi på 10 µg EC/m3 har regeringen fulgt anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Den nye skærpede grænseværdi betyder, at Danmark sammen med Holland nu har den mest restriktive grænseværdi i Europa. Det er regeringens ambition at sænke grænseværdien yderligere for dieseludstødningspartikler til 5 µg EC/m3 i 2024. Dog tages der endelig stilling i 2024 og så denne yderligere skærpelse af grænseværdien kan udsættes indtil 2026 for de brancher, der med målinger kan påvise, at de for visse arbejdsprocesser har vanskeligt ved at efterleve en grænseværdi på 5 μg EC/m3. I tråd med anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet vil der blive foretaget en revurdering af grænseværdien inden udgangen af 2028 med henblik på at vurdere muligheden for at skærpe grænseværdien yderligere.

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om grænseværdien for dieselpartikler

De ny grænseværdier fremgår af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Oversigt over nye grænseværdier pr. 1. juli 2021 i bekendtgørelse for grænseværdier for stoffer og materialer

Stof/stofgruppe

CAS-nummer

Grænseværdi (mg/m3)

Anmærkning *

Cadmium og uorganiske forbindelser

7440-43-9

0,001

K

Beryllium og uorganiske forbindelser

7440-41-7

0,00002 (0,02 µg/m3)

K

Hud og respiratorisk

Sensibiliserende

Arsensyre og uorganiske forbindelser

7440-38-2

0,0028

K

Formaldehyd

50-00-0

0,37

L, K

Hudsensibiliserende

4,4’-methylen-bis-(2-chloranilin)

(MOCA)

101-14-4

0,01

H, K

Emissioner fra dieseludstødning

-

0,01 (10 µg EC/m3)

K

(*) K angiver, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

Hud” angiver, at der er mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering gennem huden.

L angiver, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

;

Henter PDF