G� til hovedindholdet

Nye regler om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld

Den 1. juli 2021 træder en ny bekendtgørelse i kraft om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld.

Med de nye regler bliver kravene til arbejde med ny mineraluld i udgangspunktet de samme som for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet samt for andre isoleringsmaterialer. For gammel mineraluld (typisk fra før 1997) betyder justeringen, at reglerne med visse undtagelser bliver bragt på niveau med kræftreglerne.

Det betyder justeringen af reglerne for ny mineraluld

Arbejde med montering og nedrivning af ny mineraluld vil fra 1. juli være omfattet af de samme krav, som gælder for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet, herunder også andre isoleringsmaterialer.

Det betyder fx, at arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk risikovurdering og sikre, at de ansatte modtager effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal beskytte sig. Det skal ske, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Processen er den, der allerede kendes på byggepladser fra udarbejdelse af kemisk risikovurdering, fx ved arbejde med lim, lak, cement og støvende arbejdsprocesser. Processen har i en årrække også været gældende for arbejde, der omfatter andre isoleringsprodukter end mineraluld.

Ligesom det kendes fra den almindelige regulering af andre kemiske stoffer og materialer lige fra håndsprit til maling- og andre isoleringsmaterialer, vil ny mineraluld være omfattet af det såkaldte substitutionsprincip, som er et velkendt forebyggelses­princip. Det betyder, at arbejdsgivere mv. fremover skal se på, om materialet kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt alternativ. Den konkrete vurdering af dette afhænger bl.a. af arbejdssituationen og de tekniske krav til materialet, herunder fx krav til brandsikkerhed. Hvis det vurderes, at materialet ikke kan erstattes, er der krav om, at udsættelsen begrænses mest muligt. Det kan ske gennem den måde arbejdet planlægges og tilrettelægges på og ved brug af forebyggende foranstaltninger, som fx procesventilation og brug af handsker mv.

Det betyder justeringen af reglerne for gammel mineraluld

De regler, der fra 1. juli gælder for arbejde med montering (genudlægning) og nedrivning af ny mineraluld, gælder også for gammel mineraluld (typisk fra før 1997).

Desuden stilles der i forhold til arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld yderligere krav til forebyggende foranstaltninger. Det er fx effektiv adskillelse af arbejdet fra andre arbejdspladser samt afgrænsning og afmærkning af området med passende sikkerhedsskiltning.

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

;

Henter PDF