G� til hovedindholdet

RUT-bøder tilbagebetales

Højesteretsdom medfører tilbagebetaling af RUT-bøder.

Når udenlandske tjenesteydere leverer tjenesteydelser i Danmark, skal de anmelde arbejdet i RUT-registeret og oplyse adressen på leveringsstedet. Det sikrer bl.a., at Arbejdstilsynet kan føre kontrol med overholdelse af RUT-anmeldepligten og tilsyn med arbejdsmiljøet.

I perioden fra 1. januar 2011 til 24. juni 2019 var disse adresseoplysninger offentligt tilgængelige.

Højesteret har i en dom af 30. november 2020 slået fast, at den offentlige adgang til adresseoplysningerne var i strid med artikel 56 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Det begrundes med, at denne adgang udgjorde en restriktion over for udenlandske tjenesteydere, der gik videre end, hvad der var nødvendigt for at opfylde formålet med RUT-registeret.

Det, at restriktionen var i strid med artikel 56 (EU-retten), sammenholdt med, at det ikke havde været muligt for den udenlandske tjenesteyder at foretage korrekt RUT-anmeldelse uden at indtaste adresseoplysningerne, medførte, at Højesteret frifandt den udenlandske tjenesteyder for strafansvar.

Højesterets dom er principiel, og det betyder, at Arbejdstilsynet nu genoptager sager om overtrædelse af anmeldepligten til RUT-registeret i perioden fra 1. januar 2011 til og med 24. juni 2019, som er afgjort med en administrativ bøde.

Bemærk, at reglerne om anmeldepligten til RUT-registeret siden den 25. juni 2019 har været i overensstemmelse med EU-retten, idet der ikke længere er offentlig adgang til oplysningen om leveringsstedet. Udenlandske tjenesteydere, der leverer tjenesteydelser i Danmark, skal derfor fortsat foretage anmeldelse i RUT-registeret.

Tilbagebetaling af RUT-bøder - om hvordan og hvornår bøderne tilbagebetales

;

Henter PDF