Forebyggelsespakke fra Arbejdstilsynet skal minimere vold i botilbud

Arbejdstilsynet har i dialog med arbejdsmarkedets parter, Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter udviklet en ny forebyggelsespakke, mod vold på bosteder.

De seneste år har der været tragiske episoder af vold og vold med døden til følge på botilbud i Danmark. Voldsepisoderne har ført til en national debat om vold og sikkerhed på botilbud og har medført øget politisk bevågenhed på området. Derfor har Arbejdstilsynet i dialog med arbejdsmarkedets parter, Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter udviklet en ny forebyggelsespakke, som skal hjælpe medarbejdere og ledelse på botilbud med at sætte systematisk fokus på at forebygge vold.

Fælles løsninger

Pakken skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler. Forebyggelsespakken indeholder en procesbeskrivelse, der gør det nemt for botilbuddene og deres medarbejdere at gennemføre den på egen hånd. Gennem fortællinger skal medarbejdere og ledelse i fællesskab finde løsninger, der sætter systematisk fokus på forebyggelse af vold. Botilbuddene vælger selv, hvilken del af voldsforebyggelsen, de vil sætte fokus på. Fx kan medarbejderne vælge at sætte fokus på alenearbejde. På baggrund af en fælles dialog og videndeling udvikler deltagerne nye forslag til tiltag fx klare retningslinjer for, hvornår det er sikkert at være alene med en borger.
Alle botilbud uanset størrelse kan gennemføre forebyggelsespakken.

Baggrund for forebyggelsespakken

Forebyggelsespakken er en del af Folketingets handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, der blev vedtaget i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i oktober 2016. Forebyggelsespakken er desuden et supplement til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder som er udarbejdet af Socialstyrelsen efter politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget i forhold til forebyggelse.

Forebyggelsespakken kan downloades her