G� til hovedindholdet

Formålsbeskrivelse - Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer 2021

Af denne formålsbeskrivelse fremgår målet med uddannelsen. Endvidere fremgår det, hvilke konkrete elementer undervisningen vil indeholde, hvordan formen på undervisningen vil være og hvilke succeskriterier, der arbejdes efter.

Formålsbeskrivelse for uddannelsen

I bekendtgørelsen om uddannelse af certificeringsorganernes auditorer fremgår det overordnede formål som følger: at certificeringsorganer råder over de rette kompetencer i forhold til at auditere det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, herunder at auditorer har de nødvendige kompetencer til at afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i deres audit.

I bilaget til aftalen (november 2016) om en styrket arbejdsmiljøcertificering er der desuden beskrevet følgende formål med uddannelsen: at styrke kvaliteten af audit med det psykiske arbejdsmiljø, herunder rammerne for og metoderne til at kunne identificere problemer i det psykiske arbejdsmiljø, fx ved hjælp af spørgeguides.
På denne baggrund har Arbejdstilsynet formuleret et mere konkret uddannelsesmål, herunder hvordan undervisningen vil foregå og hvilke elementer, der vil indgå i uddannelsen.

Uddannelsesmål

På baggrund af undervisningen er målet med uddannelsen, at den enkelte auditor kan vurdere om virksomheden lever op til kravene i Arbejdsmiljølovgivningen ang. det psykiske arbejdsmiljø - herunder om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde effektivt forebygger de risikofaktorer, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer, og når det er relevant, afgive afvigelser, observationer m.v. i forhold til disse.

På uddannelsen bliver deltagerne undervist i:

 • Arbejdsmiljølovgivningen i relation til psykisk arbejdsmiljø.
 • Viden om risikofaktorerne: Stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, vold og traumatiske hændelser, krænkende handlinger –herunder mobning og seksuel chikane
 • Rammerne for Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets metoder til indsamling af data om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn, herunder centrale hjælpeværktøjer og materialer, fx spørgeguides.
 • Arbejdstilsynets metoder til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø (”Den enkle metode”: forekomst, forebyggelse, arbejdsmæssige konsekvenser).
 • Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis.
 • Viden om, hvordan deltagerne holder sig opdateret om udviklingen i Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis (bekendtgørelsen, bilag 2).

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet auditorer i certificeringsorganerne, der certificerer arbejdsmiljøledelsessystemer, og som jf. bekendtgørelsen ikke tidligere har deltaget i kurset eller falder under undtagelserne for deltagelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 3 moduler:

 • Det første modul består af to sammenhængende undervisningsdage om viden og færdigheder i forhold til vurdering af psykisk arbejdsmiljø.
 • Det andet og tredje modul består af enkeltstående undervisningsdage med udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer fra praksis.

Deltagerne får mellem de enkelte moduler hjemmeopgaver, som skal løses i forbindelse med deres praksis. Formen på de enkelte uddannelsesdage veksler mellem:

 • oplæg fra underviserne
 • gruppearbejde
 • opgaver
 • præsentation af cases fra Arbejdstilsynets praksis
 • udveksling af erfaringer fra auditorernes praksis
 • løbende refleksioner over den enkelte auditors muligheder for at integrere viden om Arbejdstilsynets metoder til at afdække og vurdere det psykiske arbejdsmiljø i sin egen praksis.

Succeskriterier

Efter gennemførelsen af uddannelsen har den enkelte auditor fået kendskab til Arbejdstilsynets redskaber og metoder, som kan bidrage til et skærpet fokus på:

 • At afdække risikofaktorer, forebyggende foranstaltninger og arbejdsmæssige konsekvenser, og på denne baggrund lave en vurdering af, om der er en sikkerheds – og sundhedsmæssig risiko på et eller flere områder af det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, som auditeres.
 • At anvende data, der er tilgængelige før audit, i forberedelse og gennemførelse af audit samt en efterfølgende vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Heriblandt, inddrage arbejdspladsvurderinger, sygefraværsstatistikker, trivselsmålinger, arbejdsmiljøorganisationens referater og arbejdsplaner.
 • Under audit efter behov, anvende de metoder til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne, som Arbejdstilsynet benytter.
 • Anvende resultaterne af de samlede data til at vurdere, om der er væsentlige psykiske arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som Arbejdstilsynet ville give påbud om, og give afvigelser inden for psykisk arbejdsmiljø (bekendtgørelsen, bilag 2).

Henter PDF