G� til hovedindholdet

Tilsyn med bygherreforhold og fællesforanstaltninger ved bygge- og anlægsarbejde i byggeperioden

At-intern instruks nr. IN-15-1. Arbejdsmiljøemne 121 Bygherre. Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og teknik. Ikrafttræden: 10. oktober 2012. Senest revideret: 1. april 2021.

Emne og baggrund

Når der er flere arbejdsgivere beskæftiget på en byggeplads, har bygherren pligt til at planlægge, afgrænse og koordinere til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Denne instruks gælder for bygge- og anlægspladser, hvor arbejdet er gået i gang, og hvor der aktuelt udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere samtidigt. Instruksen sigter først og fremmest mod de store byggepladser, hvor der udføres arbejde af mere end 10 personer samtidigt.

Instruksen behandler ikke bygherrens pligter i forhold til projektering før byggestart og forholder sig ikke til alle problemstillinger eller alle bestemmelser i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Særligt skal det fremhæves, at instruksen ikke forholder sig til koordinatorens koordinering, jf. § 17 i bekendtgørelsen.

”Beskæftigede personer” er alle personer, der udfører arbejde på byggepladsen, fx håndværkere, byggeledere og arkitekter, hvad enten de er selvstændige eller ansatte hos en arbejdsgiver.

”Beskæftigede arbejdsgivere” er alle virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder med selvstændige entrepriser eller underentrepriser på byggepladsen aftalt direkte med bygherren eller andre virksomheder på byggepladsen, jf. de normale aftaleforhold i byggeriet.

Instruksen gælder som udgangspunkt, hvor du har konstateret arbejdsmiljøproblemer i fællesområder og med fællesforanstaltninger, der udgør eller kan udgøre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for de beskæftigede på byggepladsen. De konstaterede arbejdsmiljøproblemer skal ligge inden for det område, som bygherren har pligt til at planlægge og koordinere, og det betyder, at arbejdsmiljøproblemerne skal række videre end det ansvar, som den enkelte arbejdsgiver
har for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af eget arbejde.

Instruksen har to hovedindfaldsvinkler for ansvar og dermed for afgivelse af påbud/reaktioner:

 1. Når bygherren ikke overholder kravene om planlægning og koordinering, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, og særligt de pligter, der retter sig mod plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 2. Når arbejdsgiverne ikke overholder de aftaler, der er indgået med bygherren om etablering, vedligeholdelse og fjernelse af fællesforanstaltninger.

Begge tilfælde kan optræde samtidigt. 

"I denne instruks skal begrebet "arbejdsgiver" forstås, som det er udvidet i bekendtgørelse om bygherrens pligter og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Hvor der står "arbejdsgiver", omfatter det således alle virksomheder, der udfører arbejde på byggepladsen. Det vil bl.a. sige alle entreprenører og underentreprenører, aktieselskaber og anpartsselskaber med deres ansatte. Men begrebet "arbejdsgiver" omfatter også selvstændige enkeltmandsvirksomheder (uden ansatte) med egen entreprise på byggepladsen.

Bygherren kan også være arbejdsgiver på byggepladsen."

"I denne instruks skal begrebet "arbejdsgiver" forstås, som det er udvidet i bekendtgørelse om bygherrens pligter og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Hvor der står "arbejdsgiver", omfatter det således alle virksomheder, der udfører arbejde på byggepladsen. Det vil bl.a. sige alle entreprenører og underentreprenører, aktieselskaber og anpartsselskaber med deres ansatte. Men begrebet "arbejdsgiver" omfatter også selvstændige enkeltmandsvirksomheder (uden ansatte) med egen entreprise på byggepladsen. Bygherren kan også være arbejdsgiver på byggepladsen."

Instruks

Når du konstaterer arbejdsmiljøproblemer i fællesområder og med fællesforanstaltninger, der kan medføre risiko for de beskæftigede, skal du undersøge, hvad der er årsag til problemerne, og om det er bygherre eller arbejdsgivere, der har det overordnede ansvar. Resultatet af din undersøgelse bestemmer, hvilken retning det efterfølgende tilsynsforløb skal have, og hvem eventuelle reaktioner skal rettes imod.

Problemerne skal helt eller delvist udspringe af mangler i planlægning, koordinering og ansvar i fællesområder og i forhold til fællesforanstaltninger, for at der gives påbud til bygherren.

Konstaterer du overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor de beskæftigede er udsat for en risiko, skal du efter normal procedure afgive påbud til de ansvarlige arbejdsgivere.

Instruksen er udformet under hensyn til påbudsskabelonerne i ATIS. Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner med strakspåbud til bygherrer om henholdsvis manglende PSS og mangler i PSS og med tilhørende kompetencepåbud, jf. denne instruks punkt 1.1 og 1.2. Udgangspunktet er, at du har konstateret materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen i forhold til fællesområder og fællesforanstaltninger. De kvalitetssikrede skabeloner er af IT-mæssige årsager midlertidigt taget ud af drift i foråret 2021. Se paradigmer i projektrummet.

Ved strakspåbud om mangler i PSS med kompetencepåbud er det et krav, at du kan begrunde, at der kan være en sammenhæng mellem de konstaterede mangler i PSS og de materielle arbejdsmiljøproblemer, du har konstateret på byggepladsen i forhold til fællesområder og fællesforanstaltninger.

For de øvrige hovedproblemstillinger, som er behandlet i denne instruks punkt 1.3, samt i instruksens hovedpunkt 2 og 3 gælder det, at påbud ikke udløser kompetencepåbud til bygherren. Der er udarbejdet generelle skabeloner, der kan anvendes til påbud på de områder.

Om afgivelse af påbud se bilag 2

Store byggepladser

Konstaterer du et eller flere arbejdsmiljøproblemer i fællesområder eller ved fællesforanstaltninger, vil det være relevant at undersøge, om det hænger sammen med, at bygherren ikke overholder de krav, der gælder efter bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Bygherren har pligt til at planlægge og koordinere i forhold til fællesområderne og fællesforanstaltningerne og for alle virksomheder med selvstændige entrepriser eller underentrepriser på byggepladsen. Bygherren er ikke ansvarlig for at løse materielle problemstillinger på byggepladsen, medmindre bygherren selv er arbejdsgiver på byggepladsen. Det kan fx også være, at bygherren helt eller delvist har påtaget sig at varetage forpligtigelser i fællesområder efter § 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Det væsentligste at afklare i forhold til bygherrens pligter på store byggepladser er følgende:

 • Er der udarbejdet en PSS?
 • Hvis ja, er PSS i overensstemmelse med de gældende krav i bekendtgørelse om bygherrens pligter inden for de områder, hvor du har konstateret problemer på byggepladsen?
 • Er PSS tilgængelig på byggepladsen for arbejdsgiverne og de ansatte?
 • Er der udpeget en koordinator?
 • Er det i PSS angivet, hvilke virksomheder herunder eventuelle enkeltmandsvirksomheder der udfører arbejde på byggepladsen og i hvilke perioder?
 • Afholdes der opstartsmøder med de enkelte virksomheder?
 • Afholdes der koordinerende sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag?
 • Gennemføres der sikkerhedsrunderinger, og foretager koordinatoren ved personlig tilstedeværelse og kontakt en passende kontrol af, om de enkelte arbejdsgivere overholder deres pligter i fællesområder og i forhold til fællesforanstaltninger, jf. PSS og beslutninger fra koordinerende sikkerhedsmøder?

Du skal sørge for at samle fyldestgørende oplysninger om følgende:

 • Bygherrens navn og adresse mv., så tilsynsreaktioner bliver sendt til den korrekte bygherre. Se endvidere kvalitetsprocedure G206 om indhentning af oplysninger om bygherre og hovedentreprenører.
 • Navne, titler, virksomhedstilhørsforhold samt øvrige relevante oplysninger.
 • Hvem der er bygherrens koordinator, og om koordinatoren rent faktisk repræsenterer bygherren.
 • Antal virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen samtidigt, og hvor mange personer de enkelte virksomheder beskæftiger på byggepladsen. Oplysningerne kan bl.a. hentes fra byggeledelsens bemandings- og fremdriftsplan samt referater fra sikkerhedsmøder eller byggemøder.

1. Dit tilsyn vedrørende PSS

Tyder det på, at de konstaterede arbejdsmiljøproblemer skyldes forhold vedrørende planlægning og koordinering i fællesområder, som bygherren har et ansvar for, så skal du undersøge, hvad der fremgår af PSS.

Få eventuelt koordinatoren til at vise dig de konkrete afsnit i PSS, der vedrører de konstaterede problemer. Det er ikke dig, der skal lede efter de relevante afsnit. Fastlæggelsen og beskrivelsen af fx fællesområder i PSS kan godt være placeret i flere forskellige afsnit. Du skal derfor få koordinatoren til at fortælle om de overvejelser, der er gjort omkring fælles færdsels- og arbejdsområder, samt hvad og hvor det er beskrevet i PSS. Husk at notere koordinatorens oplysninger, samt relevante oplysninger fra PSS. Sørg for at få bekræftet af bygherren eller koordinatoren, at dette er den gældende udgave af PSS, I taler om, og noter, hvornår den er dateret samt eventuelle ajourføringsdatoer.

1.1 Når der ikke er udarbejdet PSS

Er der ikke udarbejdet en PSS for byggepladsen, og det bekræftes af bygherren eller bygherrens koordinator, skal du afgive strakspåbud om, at bygherren skal udarbejde en sådan.

Se bilag 2 om at afgive påbud og om kompetencepåbud til bygherren

1.2 Når der er udarbejdet PSS

Er der udarbejdet PSS, og konstaterer du arbejdsmiljøproblemer, der vedrører byggepladsens fællesområder eller fællesforanstaltninger, vil du i de fleste tilfælde skulle afdække et eller flere elementer i PSS. Det gælder særligt i forhold til de problemstillinger, der er angivet nedenfor i pkt. 1.2.a til 1.2.e.

Viser det sig, at der er mangler i PSS, og at de konstaterede arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen kan have en sammenhæng med disse mangler, skal du afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS. Du skal begrunde strakspåbuddet ud fra de konstaterede problemer i forhold til fællesområder og fællesforanstaltninger sammenholdt med manglerne i PSS. Det betyder samtidig, at du skal overveje, om der også skal gives et kompetencepåbud til bygherren.

Viser det sig, at manglerne i PSS ikke umiddelbart kan parres med materielle mangler på byggepladsen, kan du give påbud til bygherren, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, uden kompetencepåbud, hvis der helt mangler væsentlige elementer i PSS. Det kan fx være, hvis der ikke er udarbejdet en byggepladstegning, eller der ikke er udarbejdet en tidsplan for de enkelte arbejdsgiveres arbejdsopgaver på byggepladsen, eller der ikke er en plan for vinterforanstaltninger på byggepladsen, når tilsynsbesøget gennemføres i vinterhalvåret.

Se bilag 2 om at afgive påbud og om kompetencepåbud til bygherren

1.2.a Angivelser i PSS vedrørende organisationsplan
Det skal på et hvert tidspunkt i byggeprocessen af hensyn til bygherrens koordineringspligter fremgå af PSS, hvilke virksomheder med selvstændige entrepriser eller underentrepriser der udfører arbejde på byggepladsen. Det kan bl.a. fremgå som en kombination af angivelser i organisationsplanen og i tidsplanen i bygherrens PSS. Se også efterfølgende pkt. 1.2.d om tidsplan.

Viser det sig, at din konstatering af materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen kan hænge sammen med, at koordinatoren ikke har overblik over de virksomheder, der er omfattet af problemerne på byggepladsen, vil det være relevant, at du får fremvist de relevante afsnit fra PSS. Er der ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i PSS og de virksomheder, du har talt med på byggepladsen, eller på anden måde har samlet oplysninger omkring, skal du afgive strakspåbud om at udbedre manglerne i PSS, således at planen opfylder kravene i bekendtgørelse om bygherrens pligter, herunder bekendtgørelsens bilag 3 om PSS. Det er en forudsætning, at virksomhederne herunder enkeltmandsvirksomhederne har selvstændige entrepriser på byggepladsen og ikke er indlejet arbejdskraft hos en anden virksomhed.

Se bilag 2 om at afgive påbud og kompetencepåbud

1.2.b Angivelse i PSS af fælles færdsels- og arbejdsområder
Fælles færdsels- og arbejdsområder på byggepladsen skal være angivet i PSS. Konstaterer du, at flere arbejdsgivere samtidigt færdes eller arbejder i et område på byggepladsen, og det medfører eller kan medføre sikkerheds- eller sundhedsmæssige problemer for de beskæftigede, skal du spørge koordinatoren, om arbejdsgivernes ansatte skal færdes og/eller arbejde samtidigt i det pågældende område på byggepladsen. Problemerne kan bestå i, fx støv eller støj eller at der ikke er etableret forsvarlige adgangsveje i byggepladsens fællesområder.

Bekræfter koordinatoren, at flere arbejdsgivere skal arbejde eller færdes i området samtidigt, er det relevant, at du spørger koordinatoren om, hvad der er angivet i PSS for fællesområdet. Det er også relevant, at du får fremvist de konkrete afsnit om fællesområdet i PSS. Fastlæggelsen og beskrivelsen af fælles færdsels- og arbejdsområder kan typisk fremgå delvist af byggepladstegningen, tekstafsnit i PSS samt af tidsplanen.

Er der ikke angivet noget om det fælles færdsels- og arbejdsområde i PSS, skal du afgive strakspåbud om at udbedre manglerne i PSS, således at planen opfylder kravene i bekendtgørelse om bygherrens pligter, herunder bekendtgørelsens bilag 3 om PSS.

Se bilag 2 om at afgive påbud og kompetencepåbud

1.2.c Angivelser i PSS om fællesforanstaltninger – herunder omfang, placering mv.
Hvis de konstaterede arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen vedrører fællesområder eller fællesforanstaltninger, vil det være relevant at afdække, om angivelserne i PSS vedrørende fællesforanstaltninger er mangelfulde. Det kan bl.a. dreje sig om manglende beskrivelse af fællesforanstaltningerne og herunder manglende beskrivelse af omfanget og deres placering mv. Konstaterer du, at angivelserne i PSS om fællesforanstaltninger er mangelfulde, skal du afgive strakspåbud om, at bygherren skal udbedre manglerne i PSS.

Eksempler på områder, der kan være relevante at angive i PSS, er rækværker, fælles stillads, orden og ryddelighed, snerydning, grusning og saltning mv. Det skal fx fremgå, hvor og hvornår der skal være monteret rækværk, og i vinterperioden skal det fremgå, hvor der skal være ryddet sne, gruset og saltet og på hvilket tidspunkt, så alle, der arbejder på byggepladsen, kan færdes forsvarligt. Foranstaltningerne kan være beskrevet flere steder i PSS, og en del af foranstaltningerne vil bl.a. skulle fremgå af byggepladstegningen.

Se bilag 2 om at afgive påbud og kompetencepåbud

1.2.d Tidsplan og særligt farligt arbejde
De konstaterede problemer på byggepladsen kan vedrøre forhold, der skal tages højde for i den gældende tidsplan. Det kan fx være angivelse af, hvornår der skal udføres særligt farligt arbejde, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Du skal efter relevans undersøge, om tidsplanen lever op til de gældende regler i forhold til,

 • hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser,
 • i hvilke perioder der skal foregå arbejde, som er omfattet af bilag 1 om særligt farligt arbejde i bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Konstaterer du, at angivelserne i tidsplanen er mangelfulde, skal du afgive strakspåbud om, at bygherren skal udbedre manglerne i PSS vedrørende tidsplanen. 

Det kan fx være relevant, hvor to eller flere arbejdsgivere arbejder samtidig det samme sted på byggepladsen, og hvor dette bevirker, at en eller flere arbejdsgivere ikke kan eller har meget svært ved at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det kan være tilfældet, hvis et stilladsfirma stiller et stillads op et sted, hvor kloakmesteren eller jordentreprenøren samtidig har gravet op, så
stilladsfirmaets ansatte bærer og monterer tunge stilladsdele på et underlag, der hindrer dem i at bruge egnede tekniske hjælpemidler og medfører fare for at falde.

Det kan også være relevant i forhold til særligt farligt arbejde i en situation, hvor en arbejdsgiver fjerner bygningsdele, der indeholder asbest, og arbejdet støver samtidig med, at andre arbejdsgiveres ansatte arbejder i det samme område. På den måde risikerer de andre arbejdsgiveres ansatte at blive udsat for unødig påvirkning af asbeststøv.

Se bilag 2 om at afgive påbud og kompetencepåbud

Arbejdsgiveres manglende overholdelse af bygherrens tidsplan
Er der arbejdsmiljøproblemer, fordi en eller flere entreprenører arbejder i et fællesområde i strid med tidsplanen, skal du afgive strakspåbud eller nedlægge forbud efter de almindelige retningslinjer til de arbejdsgivere, der konkret er berørt af arbejdsmiljøproblemerne. Du skal herefter kontakte koordinatoren, der sammen med eller på vegne af bygherren må træffe beslutning om, hvem der skal arbejde hvor og hvornår.

1.2.e Angivelse i PSS af arbejdsgivernes ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger
Hvis det viser sig, at de konstaterede problemer på byggepladsen kan hænge sammen med mangler i PSS vedrørende de enkelte arbejdsgiveres ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger, skal du gennem spørgsmål til de enkelte arbejdsgivere og til koordinatoren afklare følgende:

 • Om der foreligger en aftale mellem bygherren og arbejdsgiverne eller mellem arbejdsgiverne indbyrdes, om ansvaret for de fælles arbejdsmiljøforanstaltninger i det pågældende fællesområde.
 • Om ansvarsfordelingen fremgår af PSS.

Viser det sig, at bygherren ikke har truffet aftaler med arbejdsgiverne om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger – se instruksens pkt. 2.1.

Viser det sig, at der er indgået aftaler om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger, men ansvarsfordelingen ikke fremgår af PSS eller er mangelfuldt beskrevet, skal du afgive strakspåbud om at udbedre manglerne i PSS. Det gælder også, hvis angivelserne i PSS ikke svarer til det oplyste vedrørende ansvarsfordelingen mellem bygherren og arbejdsgiverne eller mellem arbejdsgiverne indbyrdes.

Det skal således på ethvert tidspunkt i byggeprocessen fremgå af PSS, hvem der aktuelt har ansvaret for at tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte foranstaltninger i fællesområder.

Det gælder også i forhold til ansvaret for orden og ryddelighed, fjernelse af affald, samt snerydning og grusning i fællesområder.

Se bilag 2 om at afgive påbud og kompetencepåbud

1.3 Når PSS er udarbejdet men ikke tilgængelig på byggepladsen

Er der udarbejdet en PSS for byggepladsen, men den ikke er tilgængelig for arbejdsgiverne og de ansatte, skal du afgive strakspåbud til bygherren om, at planen skal være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen i hele byggeperioden.

En sådan situation kan fx opstå, hvis koordinatoren har byggepladsens PSS liggende på sin computer, og der ikke er fri adgang til denne i hele arbejdstiden og for alle på byggepladsen, eller fx hvis PSS er låst inde i byggelederskuret uden adgang i dele af arbejdstiden.

Se bilag 2 om at afgive påbud. Det udløser ikke kompetencepåbud

2. Dit tilsyn vedrørende bygherrens koordinering

Overtrædelserne, der er beskrevet i de enkelte punkter fra 2.1 til 2.5, udløser ikke kompetencepåbud.

2.1 Når bygherren ikke har truffet aftale med arbejdsgiverne om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger

Hvis du konstaterer arbejdsmiljøproblemer i fællesområder, der kan medføre risiko for de beskæftigede, skal du give strakspåbud til bygherren, hvis det viser sig, at bygherren ikke har truffet aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det kan særligt være et problem ved fagentrepriser. Strakspåbuddet skal pålægge bygherren at træffe sådanne aftaler, medmindre bygherren selv har påtaget sig ansvaret for de relevante fællesforanstaltninger. Ved hoved- og totalentrepriser vil ansvaret for foranstaltninger i fællesområderne normalt indgå i den samlede kontrakt mellem hoved- eller totalentreprenøren og bygherren og skal fremgå af PSS. Se instruksens pkt. 1.2.d.

Se bilag 2 om at afgive påbud

2.2. Når der ikke er udpeget en koordinator

Tyder det på, at bygherren ikke har udpeget en koordinator for sikkerhed og sundhed i byggeperioden, skal du kontakte bygherren for at få afklaret dette forhold. Bekræfter bygherren, at der ikke er udpeget en koordinator, skal du afgive strakspåbud til bygherren om, at der skal udpeges en koordinator for byggeperioden.

Viser det sig, at der projekteres eller detailprojekteres i byggeperioden, og bygherren ikke har udpeget en koordinator for koordinering af projekteringen, skal du afgive strakspåbud til bygherren om, at der skal udpeges en koordinator for projekteringen, og at projekteringen skal koordineres for sikkerhed og sundhed.

Viser det sig, at bygherren ikke havde udpeget en koordinator for projekteringen før byggestart, skal du overveje din tilsynsreaktion, herunder om der skal afgives en AUH eller sendes en vejledning til bygherren.

Se bilag 2 om at afgive påbud

2.3. Når der ikke bliver afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder

Konstaterer du arbejdsmiljøproblemer, der vedrører fællesområder eller fællesforanstaltninger, og tyder det på, at bygherren på byggepladsen ikke sørger for, at koordinatoren indkalder til sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag (§ 16) eller opstartsmøder (§ 15) – skal du undersøge dette bl.a. ved at spørge koordinatoren. For sikkerhedsmøder kan referater fra møderne være dokumentation for, at de afholdes.

Afholdes der ikke opstartsmøder eller sikkerhedsmøder efter de gældende regler, skal du afgive strakspåbud til bygherren.

Se bilag 2 om at afgive påbud

2.4. Manglende invitation/deltagelse af enkelte arbejdsgivere på bygherrens sikkerhedsmøder eller på opstartsmøder

Konstaterer du arbejdsmiljøproblemer, der vedrører fællesområder eller fællesforanstaltninger, er det relevant, selvom der afholdes opstartsmøder og sikkerhedsmøder, at du bl.a. undersøger følgende:

 • Er der arbejdsgivere (og deres AMO), der ikke har deltaget i opstartsmøde, eller som ikke deltager i bygherrens sikkerhedsmøder, som samtidig er involveret i eller endda er årsag til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer?
 • Hvor længe disse arbejdsgivere har arbejdet på byggepladsen, hvor mange ansatte de beskæftiger, hvad deres arbejdsopgaver er og opgavernes tidsmæssige udstrækning.
 • På hvilken måde arbejdsgiverne er involveret i de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Herunder om de alene er udsat for andre arbejdsgiveres støj, støv mv., eller om arbejdsgiverens arbejde giver andre arbejdsgivere problemer med at overholde arbejdsmiljølovgivningen.
 • Om koordinatoren har indkaldt arbejdsgiverne og deres AMO til opstartsmøde og løbende indkalder dem til sikkerhedsmøder.

Du skal afgive strakspåbud til bygherren, hvis de arbejdsgivere, der er involveret i de konstaterede problemer, ikke har været indkaldt til opstartsmøde eller ikke løbende indkaldes til bygherrens sikkerhedsmøder.

Arbejdsgivernes udeblivelse fra opstartsmøder eller bygherrens sikkerhedsmøder
Viser det sig, at de arbejdsgivere, der er involveret i de konstaterede problemer, ikke har deltaget i opstartsmøde eller ikke deltager løbende i bygherrens sikkerhedsmøder, selvom de er indkaldt, skal du håndtere dette i forhold til arbejdsgiverne efter § 32, stk. 3, i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Se At-vejledning F.3.4 om samarbejde på skiftende arbejdssteder - bygge og anlæg.

Se bilag 2 om at afgive påbud

2.5. Bygherrens kontrolforpligtigelse (§ 19)

Hvis PSS er i overensstemmelse med de gældende regler, og der er en klar ansvarsfordeling mellem virksomhederne på byggepladsen, men hvor du alligevel konstaterer væsentlige materielle arbejdsmiljøproblemer i fællesområder eller ved fællesforanstaltninger, kan det være relevant, at du undersøger, om bygherren opfylder sin kontrolforpligtigelse på byggepladsen, herunder om der gennemføres sikkerhedsrunderinger.

Gennemføres der ikke sikkerhedsrunderinger på byggepladsen mindst én gang hver 14. dag efter § 19, stk. 2, skal du afgive strakspåbud til bygherren.

Du skal også overveje at afgive strakspåbud til bygherren, hvis det viser sig, at koordinatoren ud fra en samlet vurdering, bl.a. under hensyn til de sikkerhedsrunderinger der gennemføres efter § 19, stk. 2, ikke overholder § 19, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Den handler om, at koordinatoren ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen skal gennemføre en passende kontrol af, at det der er aftalt om fællesområderne med arbejdsgiverne, og det, der er besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt.

Se bilag 2 om at afgive påbud

3. Dit tilsyn med arbejdsgiveres ansvar for fællesområder og fællesforanstaltninger

Konstaterer du problemer i fællesområder og med fællesforanstaltninger, der medfører eller kan medføre en risiko for de beskæftigede på byggepladsen, skal du være opmærksom på, at arbejdsgiverne i denne forbindelse kan have to roller og ansvar:

 1. Et almindeligt arbejdsgiveransvar for arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse
  og
 2. Et ansvar for en eller flere fællesforanstaltninger på byggepladsen, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Konstaterer du, at arbejdsgiveres ansatte er udsat for en arbejdsmiljørisiko, skal du efter gældende retningslinjer og procedurer afgive relevante tilsynsreaktioner til arbejdsgiverne i forhold til deres almindelige arbejdsgiveransvar. Du skal afgive påbud til arbejdsgiverne på baggrund af dine konstateringer herunder oplysninger om, hvor de ansatte konkret færdes og arbejder. Sådanne reaktioner vil du i mange tilfælde skulle afgive som strakspåbud, jf. arbejdsmiljølovens § 77, stk. 1, eller som forbud, jf. arbejdsmiljølovens § 77, stk. 2, pkt. 1, 2 eller 3. Se kvalitetsprocedure G207 - Anvendelse af forbud og strakspåbud og Kvalitetsprocedure G-202 om afgørelser

Hvis du konstaterer problemer med de fællesforanstaltninger, som arbejdsgivere har påtaget sig at etablere, vedligeholde og/eller fjerne, så er det relevant at undersøge, om arbejdsgiverne overholder de krav, der gælder efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Det kan fx være at føre et effektivt tilsyn med, at fællesforanstaltningerne er forsvarligt vedligeholdt.

Det kan også være problemer med indretningen eller vedligeholdelsen af adgangs- og transportveje eller tekniske hjælpemidler såsom platforme, kraner og stilladser, materialepladser og affaldscontainere.

Når du konstaterer sikkerheds- eller sundhedsmæssige problemer med fællesområder og fællesforanstaltninger, skal du bl.a. gøre følgende:

 • Noter og tag eventuelt fotos, der kan dokumentere de konstaterede forhold.
 • Kontakt de personer, som er udsat for de konstaterede problemer for at få en afklaring af, hvem der er deres arbejdsgiver.
 • Undersøg, hvor mange virksomheder der arbejder samtidig på bygge- eller anlægspladsen, antallet af ansatte hos hver arbejdsgiver, samt hvor mange personer der samlet er beskæftiget på stedet herunder enkeltmandsvirksomheder.
 • Hvis det er et fællesområde, så spørg, hvem der har ansvaret for de manglende fællesforanstaltninger, der kunne have forebygget de væsentlige problemer. Det gælder fx, hvis rækværker er afmonterede.
 • Spørg koordinatoren om omfanget af de enkelte arbejdsgiveres ansvar i forhold til de konstaterede mangler ved fællesforanstaltningerne, jf. PSS. Husk også i samarbejde med koordinatoren at drøfte dette med den arbejdsgiver, der har ansvaret for den enkelte fællesforanstaltning. Vil arbejdsgiveren ikke anerkende, at han har ansvaret for fællesforanstaltningen, skal du afklare det, før du giver påbud til arbejdsgiveren. Det kan i stedet være nødvendigt at afgive påbud til bygherren om (ny) afgrænsning af ansvaret, jf. § 13, stk.1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Se instruksens afsnit 2.1.

Se bilag 2 om at afgive påbud

Små og mellemstore byggepladser

4. Dit tilsyn med PSS og fællesforanstaltninger

4.1 PSS ved særligt farligt arbejde

Bygherren har ikke pligt til at udarbejde PSS ved små og mellemstore byggepladser, medmindre der udføres særligt farligt arbejde på byggepladsen.

Du skal udelukkende håndhæve krav i forhold til PSS, der relaterer direkte til planlægningen og koordineringen af det særligt farlige arbejde.

Se bilag 2 om at afgive påbud

4.2 Arbejdsgiveres ansvar for fællesområder og fællesforanstaltninger

På små og mellemstore byggepladser, hvor du konstaterer overtrædelser, der kan vedrøre fællesområder og fællesforanstaltninger, vil det i de fleste tilfælde ikke være relevant, at du undersøger yderligere omkring ansvarsfordelingen. Det vil derfor normalt heller ikke være relevant med påbud til arbejdsgivere efter § 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Her afgiver du efter relevans påbud til hver enkel arbejdsgiver efter almindeligt arbejdsgiveransvar eventuelt kombineret med samarbejdspåbud til arbejdsgiverne, jf. § 5 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger er klart defineret ved aftaler mellem de enkelte arbejdsgivere, og hvor det kan være relevant også at afgive påbud efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Det kan fx være på en hovedentreprise, hvor et farligt stillads på samme tid bruges af to forskellige arbejdsgivere, og hvor hovedentreprenøren bekræfter at være overordnet ansvarlig for stilladset.

Når du konstaterer væsentlige materielle problemer, som vedrører fællesområder og fællesforanstaltninger på små og mellemstore byggepladser med flergangsbygherrer og professionelle bygherrer, kan det også være relevant, at du kontakter koordinatoren eller bygherren for at få afklaret ansvarsfordelingen. Bliver det bekræftet hos koordinatoren/bygherren og den relevante arbejdsgiver, at arbejdsgiveren ved aftale med bygherren eller andre arbejdsgivere har påtaget sig det overordnede ansvar for den givne fællesforanstaltning, så kan du afgive påbud til arbejdsgiveren efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Det kunne fx gælde vedligeholdelsen af fælles adgangs- og transportveje samt snerydningen i fællesområder.

Se bilag 3 om at afgive påbud

Ikrafttræden

Straks

Henter PDF