Gå til hovedindholdet

Bilag 1 - Arbejde med PCB-holdige bygningsdele, materialer og affald

Bilag 1 til IN-9-3 PCB i bygninger

Dette bilag kan du bruge i din dialog med virksomhederne og som grundlag for vejledning om de overordnede problemstillinger ved arbejde, der indebærer bearbejdning eller nedrivning af bygningsdele og materialer, der indeholder PCB.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at se, om bygningsdele, -materialer og -affald indeholder PCB. Det kan kun konstateres ved en undersøgelse. Dog er fuger, der indeholder PCB gummiagtige og findes i flere farvevarianter. De mest udbredte farvevarianter er grå og sort.

Arbejdsgiverens og andre aktørers pligter

Arbejdsgiverens pligter

Ved arbejde med renovering, udskiftning, nedrivning o.l. af bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, er der risiko for forekomst af PCB i bygningsmaterialerne. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Det vil derfor i mange tilfælde være nødvendigt, at arbejdsgiveren lader foretage undersøgelser af en række bygningsdele for indhold af PCB, inden arbejdet igangsættes.

Hvis de bygningsdele og materialer, der skal gøres indgreb i, indeholder PCB, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering (arbejdsplan) for arbejdets udførelse, jf. bestemmelsen om særligt farligt arbejde i § 7, stk.2, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. I forbindelse med vurderingen af arbejdets udførelse vil arbejdsgiveren normalt bl.a. skulle tage stilling til
følgende:

 • Fastlæggelse af arbejdsmetoder, som begrænser støvudvikling mest muligt.
 • Fastlæggelse af arbejdsmetoder, så det sikres, at der ikke sker en unødvendig opvarmning af de PCB-holdige bygningsdele eller materialer.
 • Hvordan der kan etableres effektivt afsug fra maskinerne, hvor det er nødvendigt at bruge maskiner som fx stiksav, bajonetsav eller maskinkniv.
 • Hvordan det sikres, at der ikke sker spredning af støv eller dampe indeholdende PCB til andre beskæftigede på arbejdsstedet eller til omgivelserne.
 • Hvordan byggeaffald indeholdende PCB transporteres og opbevares.
 • Hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes.
 • Hvilke velfærdsforhold, der skal etableres.
 • Hvilke foranstaltninger, der skal iagttages i forhold til personlig hygiejne.
 • Hvordan de ansatte oplæres og instrueres, fx om korrekte arbejdsmetoder, korrekt brug af personlige værnemidler og hygiejneforanstaltninger.

Ved vejledning af virksomheder om de konkrete foranstaltninger kan der evt. henvises til branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet Bygge & Anlæg på www.bar-ba.dk.

Bygherrens pligter

Bygherren har pligt til at medvirke til, at de udførende virksomheder har mulighed for at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. § 37, stk. 6, i arbejdsmiljøloven.

Hvis det må forventes, at der vil være mindst to virksomheder samtidigt på byggepladsen, og det samtidigt må formodes, at der i forbindelse med byggearbejdet vil kunne ske bearbejdning eller nedrivning af PCB-holdige bygningsdele eller materialer, har bygherren pligt til at tage stilling til PCB-arbejdet i planen for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har også pligt til at koordinere arbejdet under projektering og under byggearbejdet, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, bilag 1 (liste over særligt farligt arbejde) i bekendtgørelse om bygherrens pligter.
I forbindelse med koordineringen og udarbejdelsen af PSS skal bygherren sikre, at eventuelle risici for påvirkninger fra PCB under byggeprocessen identificeres, kontrolleres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes, jf. § 6, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Projekterendes og rådgiveres pligter

Den, der projekterer, skal med sine angivelser i projektmaterialet bl.a. sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter. Den projekterende skal desuden, jf. § 10, angive i projektmaterialet, om gennemførelse af projektet forudsætter, at der udføres særligt farligt arbejde, herunder om der er risiko for udsættelse for PCB under arbejdet.

Ved renoverings- og nedrivningsprojekter mv. skal den, der rådgiver bygherren, oplyse denne om, hvilke forundersøgelser der bør foretages, og bygherren skal sikre, at sådanne undersøgelser iværksættes. Det gælder fx, hvis der skal skiftes vinduer i en boligblok bygget i perioden fra 1950 til 1977, hvor fugerne rundt om vinduerne er gummiagtige, og der derfor kan være risiko for, at de indeholder PCB.

Vejledning om imødegåelse af støvudvikling o.l. og brug af personlige værnemidler mv.

Foranstaltninger til imødegåelse af støv, dampe, røg o. lign. vil normalt være følgende:

Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening, skal dette så vidt muligt fjernes eller imødegås på udviklingsstedet, jf. § 31, stk. 3, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges og udføres uden brug af elektrisk og hurtiggående værktøj, så støvudvikling og opvarmning i videst muligt omfang undgås. Kan dette ikke lade sig gøre, vil nedenstående punkter i mange tilfælde være nødvendige:

 • Etablering af procesventilation - fx ved afsugning fra maskiner og mekanisk rumventilation.
 • Afsug, ventilation og rengøring kan ske med egnede støvsugere med HEPA filter el.lign. og miljøbokse. Afkast bør føres til det fri.
 • Det kan være nødvendigt med afskærmning og inddækning, fx med plastik, samt evt. undertryk.

Personlige værnemidler

Hvis arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres således, at der ikke er risiko for udsættelse for PCB, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der anvendes personlige værnemidler, jf. § 3 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Det er arbejdsgiverens pligt at stille de nødvendige egnede personlige værnemidler til rådighed samt sørge for, at de benyttes straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning, jf. § 4 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Arbejdsgiveren skal desuden sikre, at kun ansatte der har fået passende instruktion, har adgang til områder, hvor der er særlig fare, jf. § 11, stk. 2 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Niveauet for egnede personlige værnemidler vil i nedenstående situationer normalt være følgende:

Ved udtagning af prøver

 • PCB – bestandige plasthandsker, fx butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL).
 • Ved risiko for støvudvikling eller opvarmning anvendes filtermaske A2P3.

Ved sanering af PCB-holdige fuger og fjernelse af kontamineret (forurenet) beton

 • Handsker som ved udtagning af prøver.
 • Heldækkende overtræksdragt klasse 4/5.

Ved støvudvikling eller opvarmning anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller turbofiltermaske med A2P3 filter. Ved kortvarigt arbejde af under 3 timers varighed anvendes mindst filtermaske med A2P3 filter.

Ved udskiftning af vinduer og døre o. lign. fuget med PCB – holdig fugemasse

 • Handsker som ved udtagning af prøver.
 • Støvafvisende engangsdragt eller lignende.
 • Ved brug af elektrisk værktøj anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller turbofiltermaske med A2P3 filter. Ved arbejde af under 3 timers varighed anvendes mindst filtermaske med A2P3 filter.
 • Anvendes der ikke elektrisk værktøj eller andre former for mekanisk bearbejdning, men kan der alligevel være risiko for støv, anvendes som minimum filtermaske med P3 filter. Ved sådant arbejde udover 3 timer pr. dag anvendes mindst turbofiltermaske med P3 filter.

Udtagning af termoruder, bortskæring af fuger o. lign. uden brug af mekanisk værkstøj

 • Handsker som ved udtagning af prøver.
 • Engangsdragt eller lignende.
 • Ved støvende arbejde anvendes mindst filtermaske med P3 filter.

Advarselsskiltning

 • Ved arbejdsområder på byggepladser, hvor der udføres arbejde med risiko for påvirkning fra PCB, skal der i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder til oplysning om særlige risici af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. § 9 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.
 • Afhængigt af den aktuelle arbejdssituation skal skiltningen angive, hvilke personlige værnemidler der skal bruges i arbejdsområdet, jf. § 9 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Personlig hygiejne

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har de nødvendige velfærdsforanstaltninger til rådighed, herunder de velfærdsforhold, der stilles krav om i forbindelse med arbejde, der indebærer risiko for udsættelse for PCB. Arbejdsgiveren skal instruere de ansatte i at
  anvende faciliteterne og føre nødvendigt tilsyn med, at de faktisk bliver anvendt.
 • Der skal holdes en høj hygiejnestandard. Det betyder fx, at der normalt ikke må ryges, drikkes eller spises i arbejdsområdet. Inden der ryges, drikkes eller spises, skal de personlige værnemidler aftages, herunder eventuel overtræksdragt, og der skal foretages vask af hænder og ansigt. Ved arbejdstids ophør skal skiftes tøj og bades, jf. § 60, stk. 4, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.
  Foranstaltninger ved fjernelse af tilstødende PCB-fri beton, murværk mv.
 • Foranstaltningerne vil i mange tilfælde ikke afvige væsentligt fra de ovenfor nævnte, da der kan ske udvikling af respirabelt kvarts, som anses for kræftfremkaldende. Anvendes der vådskærer, kan foranstaltningerne dog i mange tilfælde minimeres.
 • Vådskærer bør dog normalt ikke anvendes i PCB – holdige materialer, da PCB – forurenet vand i givet fald kan være svært at opsamle.

Sidst revideret: 13. august 2019

Henter PDF