Arbejdstilsynets kontrol med autorisationen

Arbejdstilsynet giver autorisationer for fire år ad gangen, og foretager i den periode mindst en kontrol af, hvordan I udfører jeres autoriserede rådgivningsopgaver. Resultatet af kontrollen offentliggøres på hjemmesiden.

Sådan foregår kontrollen

Kontrollen tager udgangspunkt i rådgiverens skriftlige materiale til arbejdsgiveren. Vi beder jer derfor om at udfylde et skema med rådgivningsopgaver, der er påbegyndt og afsluttet i den kontrolperiode, der fremgår af vores brev. På baggrund af det udfyldte skema udtager vi mindst 5 opgaver til kontrol.

Til den enkelte opgave skal I vedlægge:

 1. Kontrolskema – se link nedenfor
 2. Den skriftlige rådgivningsaftale/kontrakt med virksomheden
 3. Den afsluttende redegørelse til virksomheden
 4. CV for den medarbejder, der har været ansvarlig for opgaveløsningen samt for øvrige medarbejdere, der har bidraget til løsningen af den pågældende opgave. I skal ikke indsende CV’er for medarbejdere, som fik godkendt deres kompetencer af Arbejdstilsynet ved den seneste ansøgning om autorisation, medmindre rådgivningsopgaven er på et andet område.
 5. Supplerende bemærkninger om rådgivningsforløbet som I finder relevante, fx om samarbejdet med virksomhedens ledelse og arbejdsmiljøorganisation eller problemer eller forsinkelser i forløbet i forhold til det aftalte.
 6. Hvis opgaven er helt eller delvist løst ved hjælp af en samarbejdspartner, som ikke selv er autoriseret, skal I vedlægge CV for samarbejdspartneren.


Dokumentationen for den enkelte rådgivningsopgave sendes sammen med kontrolskemaet for hver kontrolsag.

Krav til aftaler, redegørelser og undersøgelser

Aftaler, redegørelser og undersøgelser skal leve op til de krav, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 59 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder.
Aftalen skal leve op til de krav der er fastlagt i § 29, og rådgivningsvirksomheden skal kunne dokumentere, at rådgivningsaftalen er accepteret af virksomheden. Det kan være enten ved en underskrift på aftalen eller ved at virksomheden i mail accepterer aftalen.
Redegørelsen og undersøgelserne skal leve op til forskellige krav, afhængig af rådgivningspåbudstypen:

 • Hvis rådgivningen vedrører et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem eller mange påbud, skal redegørelsen leve op til kravene i § 37, stk. 1. Bemærk, at hvis rådgivningen omhandler mange påbud, så skal § 37, stk. 2 også indgå i redegørelsen.
 • Hvis rådgivningen vedrører en plan for sikkerhed og sundhed, skal den leve op til kravene i § 40.
 • Hvis rådgivningen vedrører en undersøgelse på det psykosociale område, skal den leve op til kravene i § 35 og § 38.
 • Hvis rådgivningen vedrører en undersøgelse på det kemiske område, skal den leve op til kravene i § 36.

Arbejdstilsynet anbefaler, at bekendtgørelsens overskrifter anvendes i redegørelserne og undersøgelserne, så det er tydeligt for både virksomheden og Arbejdstilsynet, at bekendtgørelsens krav er overholdt.

Krav til CV

De vedlagte opdaterede CV’er skal indeholde oplysninger om:

 • Navn og ansættelsessted
 • Relevant erhvervserfaring/kompetence (ansættelsesforhold samt oplysning om funktion og varighed angivet fra dato til dato)
 • Liste med eksempler på relevante rådgivningsopgaver, som er udført inden for de seneste fem år.

I forhold til opgavelisten skal I for hvert eksempel:

 • oplyse navn på den virksomhed, som opgaven er gennemført hos,
 • lave en kort beskrivelse af hvordan det/de konkrete arbejdsmiljøproblem(er) blev løst,
 • angive, hvornår opgaven er gennemført (måned/år)
 • oplyse opgavens omfang, det vil sige tidsforbrug i fx antal dage, uger eller måneder for den pågældende medarbejder

Formålet med listen er at dokumentere, at rådgiveren har den fornødne rådgivningserfaring til at løse rådgivningspåbud. Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at rådgiveren med den fornødne erfaring blot kvalitetssikrer redegørelsen - vedkommende skal deltage i selve rådgivningen.
I skal ikke indsende CV’er for rådgivere, som fik godkendt deres kompetencer af Arbejdstilsynet ved seneste ansøgning om autorisation, da Arbejdstilsynet allerede har vurderet, at de har den fornødne rådgivningserfaring. Undtagelsen til dette er, hvis de har udført rådgivningsopgaver på et andet område end det, som Arbejdstilsynet godkendte dem til ved seneste ansøgning.
Hvis Arbejdstilsynet anmoder om det, skal I - ud over ovennævnte dokumentation for de enkelte opgaver - indsende dokumentation for, at I har afholdt den årlige evaluering (audit), som beskrevet i jeres kvalitetssikringssystemet. Det kan fx være et referat.

Rådgivningsopgaver udført af samarbejdspartnere

Det skal være tydeligt for Arbejdstilsynet, hvilken virksomhed der har gennemført rådgivningsopgaven.

Hvis rådgivningen er udført af en samarbejdspartner, som ikke selv er autoriseret, skal I også indsende dokumentation på disse rådgivningsopgaver.
Hvis rådgivningen er udført af en samarbejdspartner, som selv er autoriseret, så skal I ikke indsende dokumentation på disse rådgivningsopgaver, da de vil høre under samarbejdspartneres kontrol. Det samme gælder hvis I har opnået autorisation på et område via en samarbejdsaftale med en anden autoriseret virksomhed.

Sagsbehandlingstid og gebyr

Arbejdstilsynet har en sagsbehandlingstid i forbindelse med kontrolsager på ca. to til fire måneder afhængig af, om I har sendt al den fornødne dokumentation til os, og hvor mange opgaver der er udtaget til kontrol.