Autoreparationer og dækcentre 

Brancheundervisningsnotat om autoreparationer og dækcentre

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Autoreparation og dækcentre - Brancheundervisningsnotat
Bilag 2:
Resumé af BUN om autoreparation og dækcentre under Transportmidler
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP´er.


Krav til egenindsats:

 • Håndtering af hjul under service, reparation og opbevaring af sommer/vinterhjul
 • Arbejdsstillinger under instrumentborde, i motorrum, arbejde under lifte
 • Knæliggende arbejde
 • Vibrationer ved brug af luftnøgler

Kemi:

 • Brug af spraydåser o.l.
 • Limning af autoruder (OBS isocyanater)
 • Svejsning og brug af ilt/gas til opvarmning og skæring
 • Spartel indeholdende epoxy/styren fx ved småreparationer
 • Arbejde med freon ved eftersyn af aircondition fx i ikke lukkede anlæg
 • Støv fra reparation af bremser
 • Faremærkede produkter, fx med isocyanater eller epoxy

Ulykkesrisici:

 • Brug af el/luftdrevet værktøj, fx vinkelslibere og luftnøgler
 • Nedstyrtningsfare ved revisionsgrave
 • Oprydning
 • Sikring af 1-søjlede lifte mod tæring

Støj:

 • Brug af luftværktøjer
 • Støj fra pladearbejde (opretning)
 • Akustiske forhold på værksteder

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet, fx hvor der arbejdes ved stærkt trafikerede veje med risiko for indblanding i eller overværelse af ulykker
 • Vold og trusler fx konflikter med kunder
 • Mobning og seksuel chikane mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere
 • Stor arbejdsmængde og tidspres fx ved forsikringsskader

Brancheundervisningsnotat

1. marts 2014

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus
på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste
inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Autoreparation og dækcentre.
Autoreparation og dækcentre er kendetegnende ved at virksomhederne i disse brancher typisk består af mindre værksteder med få ansatte (2 – 10 stk.) Disse værksteder udfører arbejdsopgaver, der spænder fra service og reparation og hen over dækskifte, hjulopbevaring (dækhotel) o.l.

Arbejdsmiljøproblemer

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Ergonomi

 

 

 

 

Arbejdsstillinger

 • Håndtering af hjul i forbindelse med service og reparation af køretøjer, samt håndteringer under opbevaring af sommer/vinterhjul


 • Arbejde under instrumentborde, i
  motorrum, samt arbejde under lifte.
 • Arbejdsstillinger ved kontorarbejde.
 • Knæliggende arbejde.
 • Vibrationer ved brug af luftnøgler.

 

 

 

 

 

Almindelig tilsynspraksis ved evt.
reaktioner (Påbud med frist /
strakspåbud). Efter konkret
vurdering. Skema for løft samt
frekvens/varighed anvendes.

 

Der kan bruges vibrationsdæmpende
handsker til minimering ved hyppig
brug af luftnøgler (dækcentre).
Samtidig kan de sidste nye modeller
af luftnøgler anvendes.
Reaktionsniveau vurderes ud fra
leverandørbrugsanvisning
sammenholdt med At-Vejledning D
6.2 Hånd- og armvibrationer.
(Påbud med frist / strakspåbud).
Efter konkret vurdering.

 

 

 

 

Kemi
 • Sundhedsskadelig påvirkning fra
 • kemiske produkter, typisk spraydåser o.l.
 • Limning af autoruder, produkter indeholder ofte isocyanater.
 • Svejsning og brug af ilt/gas til opvarmning og skæring.
 • Spartel indeholdende epoxy/styren bruges ofte ved småreparationer.
 • Ved eftersyn af aircondition, arbejdes med freon. Obs, hvis arbejdet ikke finder sted i lukkede anlæg.
 • Støv fra reparation af bremser.
 • Anvendes faremærkede produkter i branchen, som bl.a. kan indeholde isocyanater, epoxy ol.

Der tages udgangspunkt i
arbejdspladsbrugsanvisning, som fx
anviser brug af åndedrætsværn samt
procesudsugning, kombineret med
brug af øvrige personlige
værnemidler ex handsker, forklæder.

 

Reaktioner:
Vedr. brug af personlige
værnemidler: Strakspåbud. Efter
konkret vurdering.
Procesudsug: Påbud med frist. Efter
konkret vurdering.

Ved arbejde med bremser, kan
anvendes en bremsevasker der med
varmt vand fjerner støvet inden
arbejdet påbegyndes.

Påbud med frist. Efter konkret vurdering. Påbud om substitution i forbindelse med faremærkede produkter. Efter konkret vurdering.

 

 

 

Ulykker
 • Brug af el/luft-drevet værktøj herunder vinkelslibere luftnøgler ol.
 • Er der risiko for nedstyrtning ved revisionsgrave?
 • Oprydning
 • 1-søjlede lifte sikres imod tæring.

Strakspåbud ved manglende
beskyttelsesskærme ved hurtigt
roterende værktøj. Efter konkret
vurdering.


Påbud med frist om afmærkning ved
revisionsgrave. Efter konkret
vurdering.


Strakspåbud om oprydning ved
færdselsveje og arbejdsområder.
Efter konkret vurdering.


Påbud med frist om at efterse 1-
søjlet lift for tæring. Efter konkret
vurdering.

Støj
 • Brug af luftværktøjer.
 • Støj fra pladearbejde (opretning)
 • Akustiske forhold på værksteder.

Strakspåbud om brug af høreværn.
Efter konkret vurdering.


Påbud om adskillelse af støjende og
ikke støjende arbejde. Efter konkret
vurdering.


Påbud med frist.
Undersøgelsespåbud efter
Arbejdsmiljølovens § 21 i
tvivlstilfælde. Efter konkret
vurdering.

Psykisk
arbejdsmiljø

Der arbejdes bl.a. ved stærkt trafikerede veje med risiko for indblanding i eller overværelse af ulykker.

 

Psykisk
førstehjælp ifbm.
traumatiske
hændelser i arbejdet

Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.

Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.

Påbud med frist om
foranstaltninger vedrørende
psykisk førstehjælp. Efter en
konkret vurdering


Strakspåbud om iværksættelse af
psykisk førstehjælp. Efter en
konkret vurdering


Det kan være aktuelt både at
afgive påbud med frist og
strakspåbud.

Vold og trusler.

Der kan opstå konflikter med kunder.

Påbud med frist eller strakspåbud
om voldsforebyggelse efter en
konkret vurdering.

Mobning og
seksuel chikane.

Forekommer der mobning mellem
medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Obs på særligt udsatte (fx lærlinge).

Påbud med rådgiver. Evt. § 21 med
rådgiver ved mistanke/uenighed
efter en konkret vurdering.

Stor arbejdsmængde og
tidspres.

Der kan opstå tidspres (fx ved
forsikringsskader).

Påbud med frist eller strakspåbud
om sundhedsskadelige belastninger
ved stor arbejdsmængde og tidspres
efter en konkret vurdering

Ordliste
Der findes i branchen en del fagudtryk/benævnelser for især tekniske hjælpemidler.

Ord/fagterm Det betyder:
Hjul Dæk med fælge.
Dæk Uden fælge.
Revisionsgrav Smøregrav
Gearkasseløfter Hydraulisk løfter til af/påmontering af
gearkasser.
Bremsevasker Vasker samt opsamler til bremsestøv
Fjederbrudssikring Sikkerhedsforanstaltning på porte.
Pumpebur Aggregat til forsvarlig oppumpning af større
dæk

Andre materialer

AT-vejledninger

Ventilation

Løft, træk og skub

Vurdering af arbejdsstillinger

At-vejledning D.4.3 Juni 2011, om voldsrisiko I forbindelse med arbejdets udførelse

At-vejledning om mobning og seksuel chikane

 

 

At-Vejviser til Transportmiddelbranchen