Bagerier

Brancheundervisningsnotat om bagerier December 2014

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om Bagerier.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.
Krav til egenindsats:
- ATEX-APV, v. anvendelse af melsilo.

Psykisk arbejdsmiljø:
- Stor arbejdsmængde og tidspres i bageriet.
- Røveririsiko i butikken, ex. v. alenearbejde, kasseoptælling osv.
- Traumatiske hændelser i forbindelse med ulykker eller røveri.
- Mobning og seksuel chikane.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):
- Tunge løft og bæring af fx melsække, afsætterstativer og røreskåle.
- Arbejdsstillinger ved æltning eller anden forarbejdning ved arbejdsborde.

Ulykkesrisici:
- Maskinsikkerhed, afskærmning af maskiner med bevægelige dele ex røremaskiner.

Støj:
- Høreskadende støj ex. ved pladerenser.
- Unødig støj ved ringe akustisk regulering af hårde overflader i bageri.

Kemi:
- Højtrykspuling ved rengøring og udsættelse af aerosoludvikling.
- Anvendelse af værnemidler ved kontakt med lokalirriterende eller ætsende produkter.

Indeklima:
- Udsættelse for melstøv kan give melallergi

Brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Bagerier

Der findes typisk 3 former for bagerier, den typiske håndværksbager, bagerafdelingen i supermarkedet og kage/brød-fabrikkerne. En stor del af håndværksbagerne er medlem af BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark), som er Bagernes Brancheorganisation.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem(AMP) Fokus Reaktionsniveau

ATEX-APV
Hvis der er melsilo, skal der foreligge en ATEX-APV, som revideres hvert 3. år.
Udover ATEX-APV’en sikres anlægget mod statisk elektricitet, og der skal opsættes gule EX-klistermærker på vægt og på melsilo.
Påbud efter en konkret vurdering

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem(AMP) Fokus Reaktionsniveau

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

Røveririsiko i butikken

Stor arbejdsmængde og tidspres kan forekomme, således at medarbejderne ofte arbejder i et højt tempo eller har meget overarbejde på grund af kravene i arbejdet. Data om arbejdsmæssige konsekvenser er nødvendige for reaktion på området.

Udsalget har åbent fra tidlig morgen (ofte kl. 6). Spørg fx ind til alenearbejde, unges arbejdstid, pengetransport af omsætning fra butik til bank, håndtering af penge/kontanter i butikken, optælling af omsætning i forhold til risiko for røveri.

Påbud med frist/strakspåbud om sundhedsskadelige belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres efter en konkret vurdering. Påbud med frist/strakspåbud om røveririsiko efter en konkret vurdering.

 

Traumatiske hændelser

 

 

 

Mobning og seksuel chikane

Det skal vurderes, om der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i form af røveri og virksomheden ikke har truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.

Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere?

Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp efter en konkret vurdering.

 

Påbud med frist samt rådgivningspåbud. Efter konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller
uenighed.

 

Ergonomi/MSB
Tunge løft og bæring

 

 

 

 

 

 

Fra juni 2013 er det muligt at få de fleste
melblandinger i 12,5 kg’s pakninger. Salt, sukker, frøblandinger og produkter fra udenlandske leverandører er indtil videre fortsat 25 kg’s sække.

For både indehaver og ansatte gælder at løft af melsække i ¾-arms afstand fra 20 kg og op kan medføre påbud efter en konkret vurdering. Løft af melsække i ¾-arms afstand på 15-20 kg kan også medføre påbud efter en konkret vurdering ud fra løfteskemaet jf AT-vejledning D.3.1.


Manuel håndtering/løft af røreskål. Håndteres evt. fra røremaskine til arbejdsbord, som er unødig håndtering,
da der findes egnede tekniske hjælpemidler.

 

En del bagere har mellager i kælderen og der kan her spørges ind til transport af mel- og sukkersække op og ned ad trapper. Der findes trappekravlere (sækkevogne der kan gå på trapper), trappelifte eller elevatorer, der kan løse problemet. Trappekravlerne findes både i en mekanisk og manuel udgave. Den manuelle trappekravler, kan i nogle tilfælde give nogle give nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger på trappen.

Vær opmærksom på i hvilken rækkeafstand løftet udføres – rækkeafstand ved løft er oftest længere end rækkeafstand ved bæring.

Afsætterstativ til stenovn
Hver hylde bæres over til stenovnen og tømmes. Der kan være 18 rugbrød på hver plade som skal holdes vandret for at brødene ikke falder af. Hvert rugbrød vejer omkring 1,5 kg.

Evt. påbud om tunge løft vurderes efter
løfteskemaet jf At-vejledning D.3.1

 

 

 

 

 

 

Ved bæring i underarmsafstand går vægtgrænsen ca. ved 12. kg og ved bæring tæt på krop går grænsen ca. ved 20 kg. jf.

 

At-vejledning
D.3.1. Påbud gives efter en konkret
vurdering.

 

 

 


Løft ved stenovn vurderes efter
løfteskemaet jf. At.vejledning
D.3.1.

Arbejdsstillinger

Arbejdsstillinger ved arbejdsborde er særligt et fokus
hos konditorer. Der kan eksempelvis være foroverbøjet ryg eller hævede skuldre i kombination med præcisions- eller kraftbetonet arbejde.


Vær opmærksom på dårlige arbejdsstillinger (ofte kraftig foroverbøjet ryg) ved manuel optagning/løft af dej fra æltekar. Hvad er instruktionen?

Efter en konkret
vurdering kan der
afgives påbud om
at forebygge uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger.

Ulykkesrisici

Dejælter

 

 

Langvirker

 

 

 

 

Rullebord

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Røremaskine

I bageribranchen er der en lang række maskiner der er
omfattet af C-standarder, der gør at Arbejdstilsynet ikke kan stille krav efter de normale regler.


Ikke udtømmende liste over maskiner i bageribranchen hvorpå der findes en C-standard:

Dejælter - DS/EN 453 – I tabel 1 på side 12 og 13
fremgår det hvor stor hullet i låget må være.

LangvirkerDS/EN 12041 – På side 17 i standarden er det foreskrevet at det er i orden, at der kun er 15 cm ned til valsesammenløbet, der hvor man lægger dej i maskinen, forudsat at der er en sikkerhedsbøjle, som stopper valserne hvis den påvirkes. Sikkerheden kan også være integreret i tragten, så valserne stopper, når denne påvirkes.

Rulleborde - DS/EN 1674 – På side 16 og 17 i strandarden er vist hvorledes afskærmningen kan være udført.


Det ses tit at afskærmningen på deres Bjørn Variemixer
bliver fjernet eller går itu, og ikke bliver erstattet.

Strakspåbud hvis
afskærmingen på røremaksinen mangler efter en konkret vurdering.

Støj
Høreskadende støj

 

 


Unødig støj

Ved brug af pladerenser.

 

Der kan være mange hårde overflader i bageriet og efterklangstiden bør derfor iagttages. Det er muligt at få rensevenlig akustikdæmpning.

Strakspåbud efter en konkret vurdering, hvis der ikke anvendes høreværn, såfremt støjbelastningen er over 85 dB(A) dagligt. 

Kemi
Højtryksspuling

 

 


Hudkontakt

Ofte rengøres bageriet vha. skumudlægning og
efterfølgende spuling. Dannes der aerosoler,
eksempelvis hvis der anvendes højtryksspuling, skal der anvendes åndedrætsværn.

Der skal som regel også anvendes værnemidler til sikring mod hudkontakt, da de fleste skumpræparater er lokalirriterende eller ætsende.

Påbud/ strakspåbud efter konkret vurdering.

 

 

Påbud/ strakspåbud efterkonkret vurdering

Indeklima
Melstøv
Udsættelse for melstøv kan give melallergi. Der er flere støvende processer: Omhældning til æltekar eller beholdere, påfyldning fra afvejertrakt til æltekar, udkastning af mel på arbejdsbord mv. Der findes støvfrit mel, men mange bagere synes ikke det giver et godt brød. Desuden kan anvendes eksempelvis
doseringsbeholder på rulleborde, stof tragt ved
afvejning, procesudsugning ved støvende processer mv..
Konstateres melstøv i åndedrætszoner
afgives påbud efter konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:

Raste

 

Stikvogn

Sætte brød til hævning

 

Vognen som køres ind i ovnen, og som
rundstykker og rugbrød køres ind i butikken på.

Bilag

1 - Påbud om at indrette bageriet hensigtsmæssigt således, at arbejdet kan udføres i forsvarlige arbejdsstillinger
2 - Påbud om at sikre, at løft af melsække udføres sundhedsmæssigt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet