Begravelsesvæsen

Brancheundervisningsnotat om begravelsesvæsen 1. oktober 2015

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Bilag 2:
Dette er et kort resumé af BUN om Begravelsesvæsen.

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

Psykisk arbejdsmiljø:
• Høje følelsesmæssige krav

Muskel- og skeletbesvær (MSB):
• Tunge løft herunder blandt andet løft af kister.
• Bæring herunder blandt andet ved afhentning af afdøde.
• Træk og skub herunder blandt andet brug af vogne, katafalk mv.

Ulykkesrisici:

Støj og vibrationer:

Kemi:
• Balsamering af lig.
• Håndtering af lig af ældre dato.

Brancheundervisningsnotat

Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er
Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen - begravelsesvæsen
Der er en del små og lokale bedemandsforretninger i branchen samt en
landsdækkende virksomhed, hvor såvel størstedelen af de små virksomheder samt den større landsdækkende virksomhed er medlem af brancheforeningen – Danske Bedemænd. Bedemænd, har en stor del af arbejdstiden, opgaver andre steder end på virksomhedsadressen så som kapeller, kirker, samt ved afhentning og håndtering af personer i private hjem, plejehjem og sygehuse. Typisk er det muligt at komme i telefonisk kontakt med virksomheden ved RT og andre uanmeldte besøg. Flere og flere kapeller nedlægges, hvilket kan medføre udfordringer med tilkørsel
til kirker kort tid inden begravelsesceremonien. Der er eksempler, på at bedemænd opretter egne kapeller med køle og frysefaciliteter for at klare opgaven logistisk set.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk arbejdsmiljø
Høje følelsesmæssige krav

Kontakten til pårørende efter afdøde stiller høje følelsesmæssige krav, herunder krav om at skjule egne følelser. Det er vigtigt at kunne udvise empati overfor de efterladte, som ofte vil være præget af sorg og krise samtidig med, at opgaverne skal klares professionelt af bedemænd.

Grundvilkår er ofte:

- Det forventes at bedemænd i arbejdet kan tackle andre personers sorg og krise i forbindelse med kontakten til de efterladte (”den svære samtale”).

- Det forventes at man som bedemand – også ved særlige tragiske dødsfald (ex. dødsfald af børn, selvmord) er i stand til – indfølende – at rumme de pårørendes sorg og krise i sådanne situationer.

- Det er et vilkår, at en væsentlig del af bedemandens arbejdsopgaver er tilrettelagt
således, at de løses som alenearbejde uden nødvendigvis daglig ledelsesmæssig kontakt.

- Selve omgangen med afdøde opleves af de ansatte oftest i sig selv ikke at være psykisk belastende.

 • Forebyggelse kan være:
  Uddannelse i fx håndtering af egne og andres
  følelser ifm. særlige vanskelige situationer som
  sorg og krise, samtaleteknik og konflikthåndtering.
 • Der lægges vægt på om forebyggelsen står mål med belastningen.
 • At forebyggelsen er dækkende for alle berørte
  medarbejdere.
 • Bearbejdning, som oftest foretages af virksomheden selv, hvor samtale, aktiv lytning
  (”et sted hvor man læsser af”) med leder og kolleger. Handlinger der viser, at den ansatte ikke
  er overladt til sig selv.
 • Etablering af faglige netværk. Psykisk førstehjælp vil ikke være aktuelt i branchen,
  da medarbejderne ikke er vidne til en traumatisk hændelse, men i stedet indgår i en belastende relation og følelsesmæssig relation til pårørende.

 

Hvor forebyggelse ikke opvejer grundvilkår og forekomst af belastninger og evt. medfører arbejdsmæssige konsekvenser kan der efter konkret vurdering afgives påbud med frist. 

Ergonomi/MSB
Overordnet afklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæring
Foldevogn

Det MSB faglige reaktionsniveau skal følge de almindelige retningslinjer for løft, bæring og evt. andre ergonomiske arbejdsmiljøproblemer.  (retningslinjer gælder for såvel ansatte som ejer.)


Dog tages et konduitehensyn i forbindelse med tilsyn i branchen. I respekt for pårørende og den særligt følelsesmæssigt belastende situation, de pårørende befinder sig i, indhenter AT i forbindelse med kirkelige ceremonier ikke dokumentation om manuel håndtering på tidspunkter, hvor der samtidig er pårørende til stede.
Jf. Arbejdstilsynets interne instruks IN-18-8 kan Arbejdstilsynet godt reagere selvom arbejdet ikke ses udført. Vurderingen baseres i disse tilfælde på objektive konstaterbare forhold som fx adgangsforhold og byrdens beskaffenhed, suppleret med virksomhedens oplysninger og beskrivelse af eller forevisning af hvorledes arbejdet udføres. 

 

Bæring ved afhentning af afdøde i private hjem. Pladsforholdene giver tit udfordringer. De fleste bedemænd har mulighed for kollegial assistance ved afhentning i hjemmet, og andre benytter Falck til afhentning af tungere afdøde. Der kan anvendes kørende båre ved adgangsforhold, hvor det er muligt. Bæring af båre forekommer fra lejlighedskomplekser og i villaer hvor kørende båre ikke kan komme ind i boligen. Bæring udføres oftest på båre, hvor afdøde spændes fast og derved manuelt bæres af flere personer ad diverse adgangsforhold – inkl. trapper. Ofte anvendes der ikke trappekravler. Eksempel kan være afhentning af afdød på ca 80 kg via båre, bæres ad trapper fra 2. sal. (påbudseks. nedenfor)


Ilægning (i form af træk og skub) i kisten forekommer
enten i hjemmet hvor kørende foldevogn kan
anvendes eller typisk på nederste repos ved trapper. 

Ikke kirkelige ceremonier:
Der stilles krav efter angivet reaktionsniveau.


Kirkelige ceremonier med
pårørende til stede under kortlægning:
AT kortlægger ikke og stiller ikke krav
- uagtet om de pårørende deltager i bæring mv. eller ej.

 

 

 

 

 

Afgivelse af
strakspåbud /påbud
m. frist sker efter
en konkret
vurdering.

 

Obs: reducerede
vægtgrænser ved
bæring mere end 2
meter ud fra de
konkrete
rækkeafstande.

 

Tunge løft
Båre

 

Båre

 

 

 

 

 

Eks. på katafalk til håndtering af kister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træk og skub

 

 

 

 

 

 

 

Løft af afdøde i private hjem
Inden afdøde person transporteres ud af hjemmet løftes vedkommende og spændes fast på båre eller lægges direkte i kiste. Der kan være tale om løft fra lave højder, flerpersoners løft, med høj vægt og lange rækkeafstande.
Et issue kan være evt. pårørende der er til stede eller i enkelte situationer pårørende der vil hjælpe med, hvor håndteringen kan vanskeliggøres heraf. Der reageres uanset ud fra angivet reaktionsniveau.

 

 

Løft af kister med afdøde udføres eksempelvis ved aflevering af kister til kirkelige handlinger, idet terrænet foran kirkerne samt adgangsforholdene ind i kirkerne/kapeller ofte ikke er hensigtsmæssige og brug af katafalk derved ikke er mulig. Typisk vægt 35-40 kg (kistevægt) samt kropsvægt af afdøde eks på samlet vægt på 85-120 kg. Udføres som flerpersoners løft og evt. med bæring som forværrende faktor
(påbudseks. nedenfor).

 

Samarbejdspåbud kan være relevante, hvor eks.
bedemand og graver sammen forestår arbejdsopgaven
ved håndtering af kister ved kirker, og ingen af parterne har de fornødne tekniske hjælpemidler eks. i
form af katafalk. Eller der ved kirken /kapellet
/plejehjemmet m.m er adgangsforhold der umuliggør
brug af tekniske hjælpemidler, hvor bedemand eller
kirkens ansatte sammen skal udføre manuel
håndtering, der i sig selv medfører afgivelse af
materielt påbud.

Løft af kister på lager hvor vægt på kister typisk er
fra 35-40 kg og opefter. Udføres oftest som
flerpersoners løft og evt. med bæring som
forværrende faktor (påbudseks. nedenfor)

Træk og skub af vogne, katafalk etc.

På uhensigtsmæssig underlag med høj vægt, hvor
kraftanvendelse er markant. Kan være samlet vægt
med vogne, kiste og afdød på eks. 400-500 kg
(påbudseks. nedenfor).
Foldevogn til brug ved kørsel til rustvogn ses typisk
ikke som noget problem. Træk og skub af kister ud og
ind ad rustvogn foregår også uden betydelige
belastninger.

 

 

 

 


Træk og skub af afdøde i forbindelse med ilægning i
kiste sker normalt ved brug af loftlift og derved uden
MSB belastninger. Træk og skub eller løft af
kropsdele ved påklædning af afdøde undgås normalt
ved at klippe tøjet op på bagsiden.

Afgivelse af strakspåbud /påbud m. frist ud fra vurdering efter D.3.1. og At-intern instruks IN-18-10, om anvendelse af strakspåbud, samt efter en konkret vurdering Obs: reducerede vægtgrænser ved flerpersoners løft ud fra de konkrete rækkeafstande.

 

 

 

 

Afgivelse af strakspåbud /påbud m. frist ud fra vurdering efter D.3.1. og At-intern instruks IN-18-10, om anvendelse af strakspåbud, samt efter en konkret vurdering. Obs: reducerede vægtgrænser ved flerpersoners løft ud fra de konkrete rækkeafstande.

 

 

 

Der afgives reaktioner til begge parter/ virksomheder, der
udfører arbejdet. 

 

 

 

 

Afgivelse af strakspåbud /påbud
m. frist ud fra vurdering efter D.3.1. og At-intern
instruks IN-18-10, om anvendelse af strakspåbbud,
samt efter en konkret vurdering. Obs: reducerede
vægtgrænser ved flerpersoners løft ud fra de konkrete
rækkeafstande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgivelse af strakspåbud /påbud m. frist ud fra vurdering efter D.3.1. samt efter en konkret vurdering.

 

Kemi I bedemandens sædvanlige arbejde er der ikke meget
kemi og der bruges sjældent faremærkede kemikalier.
Området er beskrevet i branchevejledning.
På kapeller skal de balsamerede lig håndteres under
særlige vilkår med brug af personlige hjælpemidler og
håndteringen skal ske under procesventilation.
Biologiske udfordringer forekommer ved håndtering
af lig af lidt ældre dato, hvor de ansatte skal være
instruerede i brug af overtræksdragter, handsker og
viden om særlig personlig hygiejne.
Der er krav ved håndtering af balsamerede lig, hvor
håndteringen skal ske under procesventilation, og de ansatte skal anvende P3 filtermaske med
formaldehydfilter som åndedrætsværn samt handsker.
Strakspåbud/ Påbud med frist afgives ud fra en
konkret vurdering.

 

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Katafalk Transportvogn til kister