Belægning og vejarbejde 

Brancheundervisningsnotat om belægning og vejarbejde

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om Belægning og vejarbejde. Bemærk: Et BUN beskriver kun
særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV – særligt farligt arbejde
 • Lovpligtige eftersyn
 • Uddannelse

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Psykisk førstehjælp
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Mobning og chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Træk og skub
 • Samlet daglig løftemængde
 • Hånd-/armvibrationer
 • Helkropsvibrationer

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Tunge løft
 • Bæring
 • Arbejdsstillinger

Ulykkesrisici:

 • Forbrænding ved varmt asfalt.
 • Eksplosionsfare

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Udførelse af arbejde v.h.a. stiger i udgravning
 • Påkørsel i/af trafikken
 • Udgravninger
 • Snublen og fald i samme niveau
 • Tekniske hjælpemidler
 • Sikkerhed ved maskiner/ramt af maskiner
 • Tab af dele ved aflæsning m.m.

Støj:

 • Støj ved værktøj

Kemi:

 • Udsættelse for farlige stoffer via hudkontakt eller indånding
 • Støv

Belægning og vejarbejde – brancheundervisningsnotat 1. juni 2016

Indledning
Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen belægning og vejarbejde
Branchen belægning og vejarbejde hører under branchegruppen 1 Anlægsarbejde.
Virksomhederne vil oftest kunne findes under følgende branchekoder:

42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner
Branchen omfatter anlæg af veje, jernbaner, broer og tunneller samt landingsbaner, herunder belægningsarbejde, afmærkning samt opsætning af autoværn og skilte osv. Dele af arbejdet kan være udliciteret.

42.20.00 Anlæg af ledningsnet
Branchen omfatter anlæg af forsyningsledninger (fx rørledninger for olie og vand samt kloaker) og eventuelle tilhørende bygninger og konstruktioner, som er en del af forsyningssystemerne (fx rensningsanlæg). Branchen omfatter også brøndboring. Dele af arbejdet kan være udliciteret.

Anlæg af forsyningsledninger og tilhørende bygninger og konstruktioner, der er integreret i disse systemer.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau

Krav til egenindsats

APV – særligt farligt
arbejde.

 


Lovpligtige eftersyn

 


Uddannelse

Ved særligt farligt arbejde i hht. bilag 1 i byggepladsbek. skal der udarbejdes en særlig APV for arbejdet før dette påbegyndes.


Lovpligtige eftersyn af maskiner, kraner, stiger, stilladser og løfteredskaber herunder kæder, stropper eller kasser til byggeaffald beregnet til løft med kran (et såkaldt ”badekar”).


OBS særlig uddannelse eller særlig instruktion ved arbejde med asfalt.

Strakspåbud om APV
Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud

 


ved synlige fejl, ellers påbud med frist.
Efter en konkret vurdering.
Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 


Psykisk førstehjælp

 

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. OBS på fx arbejde i trafik, påkørsel af maskiner, udgravninger, arbejde på jernbaner/sporarbejde og arbejde med eller i nærheden af stærkstrøm samt arbejde i højden.


Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.

Påbud med frist, hvis der ikke er truffet foranstaltninger vedr. psykisk førstehjælp.
Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud, hvis ikke virksomheden har iværksat/tilbudt psykisk førstehjælp ved ulykke.
Efter en konkret vurdering.

 

Stor arbejdsmængde og tidspres.

 

Stram ikke realiserbar tidsplan.
Manglende instruktion/ tilsyn, der forårsager øget tidspres OBS på fx formænd og byggeledere.
Strakspåbud, påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Mobning og Chikane

Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem
medarbejdere og ledere? Lærlinge, nyansatte og kvinder kan
være særligt udsatte. Kan forekomme internt i
virksomheden, men også på byggepladsen fra andre
håndværkere.


Chikane mellem medarbejdere fra forskellige virksomheder
behandles som psykisk vold.

Påbud med frist samt rådgivnings-påbud.
Efter en konkretvurdering. Evt. § 21
påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller
uenighed.


Påbud med frist. Efter
en konkret vurdering

Muskel – og skeletbesvær

 


Træk og skub.


Samlet daglig løftemængde.

Transport af materialer med trillebør, ved niveauforskelle, blødt eller ujævnt terræn.
Afretning af sand/asfalt/beton m.m.
Udlægning af fiberdug.


Opskovling af sand/asfalt/beton m.m.

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.


Påbud m. frist suppl. med strakspåbud om midlertidig foranstaltning. Efter en konkret vurdering.

Tunge løft.

 

 

 

 

 


Bæring.

 

 

 


Arbejdsstillinger.

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:


Tunge løft ved manuel håndtering af fliser, kantsten, brønddæksler, kegler/topringe til brønde, cement m.m.


Tunge løft ved manuel håndtering af materialer på hjemmevirksomheden, samt ved aflæsning på arbejdspladsen.


Vejafmærkningsdele.
Bæring af belægningssten, kantafgrænsningssten, små fliser, betontrappetrin, fugesand, cement m.m.


Med foroverbøjet ryg, ved fx belægningssten, fliser.
Med vrid i kroppen, ved fx kantsten, brønddele.
Knæliggende arbejde, fx belægningssten.
Arbejde under knæhøjde, ved fx sætning af blokke.

Forbud/Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.


 

 

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 

 

 


Strakspåbud eller påbud m. frist suppl. med strakspåbud om midlertidig foranstaltning. Efter en konkret vurdering

Ulykkesrisici

Forbrænding ved varmt asfalt.

 


Eksplosionsfare

 

Risiko ved flytning af kørerplader, kloakdele, fliser/kantsten m.m. aflæsset på paller.

 


Ved gravning i nærheden af gasførende ledninger

 

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud eller forbud efter en konkret vurdering

Udførelse af arbejde v.h.a stiger i udgravninger.


Påkørsel i/af trafikken
Udgravninger

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med
BAR:
Anvendelse af stiger i udgravning,
• hvor de kun når lige op til underkanten af
udgravningen fx fordi stigerne er for korte
• stigerne er ikke fastgjorte
• stigerne står på ujævnt grundlag
• trin på stigerne er deforme

Risiko for påkørsel ved arbejde med opsætning af
afmærkning ved vejarbejde. Fare for påkørsel ved
asfaltudlægning (små og store opgaver).


Ved bevægelige arbejdspladser på og ved vejen (udførelse
og vedligeholdelse af længdeafmærkning på kørebanen,
lappearbejde, græsslåning af rabatter, vedligehold af
kantpæle, tavler m.m.)


Risiko for sammenskridning ved arbejde i udgravningStrakspåbud. Efter en konkret vurdering.


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 

Forbud/Strakspåbud. Efter en konkret vurdering

 

 

Forbud/Strakspåbud. Efter en konkret vurdering

 

 

Snublen og fald i samme niveau.

 

Tekniske hjælpemidler.

 

 

 

Sikkerhed ved maskiner/ramt af maskiner.

 

 

 

Tab af dele ved aflæsning m.m.

 

Ujævnt terræn, vådt og glat på adgangsveje m.m.

 


Vibratorer, jordstampere, tromler, små og store
gravemaskiner m.m. kan vælte/skride. Der anvendes maskiner uden sikring af føreren, hvis maskinen stejler eller vælter.

 


Risiko for påkørsel af maskiner/lastbiler/dumper m.m. i
områder hvor der ikke er indrettet særlige køreveje.

 


Risiko for forbrænding, asfalt kan være 200 grader varmt.

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 

 


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering

Støj og vibrationer


Støj ved værktøj.

 

 

 

Brug af slagværktøj ved nedbrydning/boring i asfalt, beton
m.m. uden brug af høreværn eller hvis støjende og ikkestøjende arbejde ikke er adskilt.


Brug af skæreværktøj ved skæring i asfalt, beton m.m. uden brug af høreværn eller hvis støjende og ikke-støjende arbejde ikke er adskilt.

Brug af store og små maskiner, gravemaskiner, tromler,
vibratorer, jordstampere m.m. uden brug af høreværn eller
hvis støjende og ikke-støjende arbejde ikke er adskilt.

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

 


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.


Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

Hånd-/arm vibrationer.

 

 

 

Helkropsvibrationer

Vibrationer fra bl.a.
Vinkelsliber/mejselhamre/asfaltskære/pladevibrator.

 

 

Vibrationer fra forskellige maskintyper, bl.a.
jord/asfalttromler, gravemaskiner, jordstampere,
jordvibratorer samt maskiner med gående fører.

Påbud m. frist suppl. med strakspåbud om midlertidig
foranstaltning.
Efter en konkret vurdering.

 

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Påbud m. frist suppl. med strakspåbud om midlertidig
foranstaltning.
Efter en konkret vurdering.

 

Kemi.
Udsættelse for farlige stoffer via hudkontakt eller indånding

 

 

 

 


Støv

Asfalt bitumen, primer, olie til rengøring og arbejde i
forurenet jord m.m., idet der er sundhedsrisiko ved berøring og indånding af evt. dampe.
Olier, benzin m.m. til brug og vedligehold af maskiner, idet
der er sundhedsrisiko ved berøring og indånding af evt.
dampe.

 

 

Håndtering af sække med cement, idet der ved indånding er en sundhedsskadelig risiko. Kvarts ved bearbejdningsprocesser i beton, samt ved oprydning, idet der ved indånding, er en sundhedsskadelig risiko.

 

Påbud m. frist evt. suppl. med strakspåbud om midllertidig
foranstaltning. Efter en konkret vurdering

 

 

Påbud m. frist suppl. med strakspåbud om
midlertidig foranstaltning. Efter en konkret vurdering.