Betonindustri

Brancheundervisningsnotat om betonindustri

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om betonindustrien.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.


Krav til egenindsats:

 • APB på formolie/slipmiddel
 • Eftersyn af tekniske hjælpemidler og løftestropper

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp, ved særlig risiko for traumatiske hændelser eller konkret ulykke
  indenfor 24 timer
 • Mobning og seksuel chikane, mellem medarbejdere / medarbejdere og ledere

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Arbejdsstillinger, ex ved jernbinding, montering og knæliggende arbejde
 • Løft, træk og skub ved håndtering af mindre betonvarer, fx belægningssten, paller og
  cylindre.
 • Vibrationer; helkropsvibrationer v. kørsel med truck og hånd-/armvibrationer v. vibrering af
  betonen, glitning, slående eller roterende håndværktøjer og højtryksrensning.

Ulykkesrisici:

 • Fald til lavere niveau, ex v. gangbroer pga. utilstrækkeligt eller manglende gelænder,
  adgangsveje til/fra forme /borde, manglende orden og ryddelighed fra betonrester mv.
 • Maskinsikkerhed, fx ved arbejde med kraner og sikring af bevægelige dele
 • Løftestropper, er der slidmærker eller brud?

Støj:

 • Høreskadende støj ex. fra formborde med vibratorer eller betonblandere
 • Unødig støj under 85 DB, ved ringe akustisk regulering i haller med hårde overflader

Kemi:

 • Formolie, substitution fra mineralsk til vegetabilsk hvis muligt.

Indeklima:

 • Støvudvikling fra cement-/betonprocesser, udsugning i produktionen og procedurer for
  rengøring.

Betonindustrien – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus
på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste
inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel,
men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet
finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold
end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til betonindustrien

Branchen hører under branchegruppe nummer 11: Plast, glas og beton.

Beton er et konstrueret byggemateriale som består af cement, sand, sten og vand.

I branchen ses et bredt sortiment af produkter. Produkterne kan være elementer, fliser,
belægningssten, parasolfødder, rør til afløbssystemer, sålbænke til vinduer, tagsten,
trappetrinselementer o.l.

Overordnet kan branchen således inddeles i:

 • blanding af færdigbeton,
 • elementproduktion,
 • fliseproduktion og
 • specialprodukter.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem
(AMP)
Fokus Reaktionsniveau
Formelle krav    
APB Arbejdspladsbrugsanvisning på formolie/slipmiddel. Påbud
Efter konkret vurdering
Eftersyn af tekniske hjælpemidler og løftestropper Procedurer for at sikre eftersyn Påbud
Efter konkret vurdering
Psykisk arbejdsmiljø    
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor alvorlige ulykker på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. 1) Påbud med frist om psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering.
  2) Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. 2) Strakspåbud om psykisk førstehjælp. 
Efter konkret vurdering.
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Vær særlig opmærksom på minoriteter.

Påbud med frist samt rådgivningspåbud.

Efter konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Ergonomi/MSB    
Arbejdsstillinger

Relevant at undersøge, hvis der foregår arbejde med jernbinding:

Hvordan foregår jernbinding ved sammenbinding af armeringsstænger? Foregår den manuelt?
Anvendes/findes tekniske hjælpemidler til opgaven.
Er der arbejdsrotation med henblik på at nedsætte den tid, hver enkelt medarbejder binder?
Foregår arbejdet knæliggende? Anvendes der
knæpuder? Er arbejdet organiseret så tiden med knæliggende arbejde nedsættes?

Påbud
Efter konkret vurdering
  Støtteringe til rør. Hvordan foregår monteringen? Påbud
Efter konkret vurdering
Løft, træk og skub Håndtering af mindre betonvarer, fx belægningssten.
Ses bl.a. ved transportbånd, hvor der er manuel frasortering af fejlproducerede betonvarer.
Opmærksomhed på samlet daglig løftemængde,
afhængig af organiseringen af arbejdet. Evt. ensidigt
gentaget arbejde.
Påbud
Efter konkret vurdering
  Manuel håndtering af paller, herunder håndtering af tomme paller, fx i forbindelse med placering i palleautomater. Hvis pallen er våd, kan den veje op til det dobbelte. Påbud, evt. rådgivningspåbud
Efter konkret vurdering.
  Prøvetagning af beton ved fremstilling. Løft af ”cylindre”. Kan veje op til 25 kg. Påbud
Efter konkret vurdering
Vibrationer

Helkropsvibrationer
Kørsel med truck: Opmærksomhed i forhold til vej/gulvbelægningen, herunder om denne er tilstrækkelig vedligeholdt. Også obs i forhold til kørselshastighed, trucksædets stand og vedligeholdelse.


Hånd-/armvibrationer
Fx vibrering af betonen, glitning, slående eller roterende håndværktøjer og højtryksrensning.
Dårligt vedligeholdt -> øget vibration.

Påbud efter konkret vurdering af den daglige
vibrationsbelastning og mulighederne for at reducere
eksponeringen
Øvrigt ergonomiske
arbejdsmiljø
Kulturen i forhold til de ergonomiske belastninger. Det kan være en god ide at drøfte dette. Bruger man de tekniske hjælpemidler der er til rådighed? Påbud
Efter konkret vurdering

Ulykkesrisici

 

 

Adgangsveje til/fra forme / borde

Er der en egnet adgangsvej? Forekommer der spring fra forme / borde til gulv, hvor der er risiko for tilskadekomst.? Evt. manglende orden og ryddelighed kan øge risikoen for tilskadekomst.

Strakspåbud
Efter konkret vurdering

Fald til lavere niveau

Risiko for fald til lavere niveau. Kan fx konstateres ved gangbroer p.g.a. utilstrækkeligt eller manglende gelænder.

Strakspåbud
Efter konkret vurdering 

Orden og ryddelighed

Opmærksomhed ved fx forme og gangarealer, hvor der kan være risiko for fald og snublen på grund af betonrester mv.
Har virksomheden procedurer for oprydning?

Strakspåbud
Efter konkret vurdering

Maskinsikkerhed

Kraner er et meget anvendt hjælpemiddel i betonindustrien. Der er krav om mindst en årlig kontrol (eftersyn) af hejse - og løftemaskiner. Løftetilbehør (eks. stropper) skal kontrolleres jf. fabrikantens anvisninger.


Beton slider meget på maskinanlæg. Det er derfor vigtigt at disse løbende vedligeholdes. En procedure for dette kan være en hjælp, men er ikke et krav.

Strakspåbud om anvendelse af maskiner

Efter konkret vurdering

 

Konstateres væsentlige konstruktionsmangler ved CE-mærkningspligtige maskiner:

Indberetning til MO efter konkret vurdering.

Løftestropper

Er løftestropper intakte eller er de beskadiget (slidmærker eller brud)

Strakspåbud efter konkret vurdering

Støj og akustik    
Høreskadende støj

Opmærksomheden henledes på evt. høreskadende støj fra formborde med vibratorer, der anvendes for at få betonen til at ”sætte sig” og undgå hulrum under støbningen. Derudover evt. støj fra betonblandere.
Hvordan er støjreguleringen ved maskinerne? Er der anslag af jern mod jern? Stillingtagen til evt. eksisterende foranstaltninger til reduktion af støjen? Er der fx lavet ”buldrehus” til indkapsling af meget støjende maskiner (fx ved fremstilling af belægningssten)?

Påbud efter konkret vurdering
  Er maskinerne vedligeholdt?
Er der høreværn til rådighed – og bruges de?
Strakspåbud om brug af høreværn efter konkret vurdering.
Unødvendig støj Samme som ovenstående, bare ved støjbelastning under 85 dB(A). Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Påbud efter konkret vurdering.
Akustik Kan forekomme i haller med hårde overflader.
Stillingtagen til eksisterende akustisk regulering

Påbud. Efter konkret vurdering.

Undersøgelsespåbud efter § 21 kan evt. overvejes i forhold til såvel akustik som støj.

Kemi Formolie  
  Undersøg om formolien er mineralsk eller vegetabilsk baseret. Der er krav om substitution fra mineralsk til vegetabilsk hvis det er muligt. Mener virksomheden ikke at dette kan lade sig gøre, skal dette begrundes (substitutionspåbud). Der findes situationer hvor dette på grund af de tekniske egenskaber ikke er muligt. Krav til dokumentation herom kan findes i At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. Påbud.
Efter konkret vurdering.
Hjemlen er §§ 11, 12 og 13 i bkg. om arbejde med stoffer og materialer.
  Oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet for stoffet. Hvis der undtagelsesvist ikke kan substitueres, undersøges om der evt. kan anvendes andre dysser eller foretages justering af dysser -, så aerosoldannelse mindskes mest muligt ved sprøjtepåføring. Påbud. Efter konkret vurdering.
  Vær opmærksom på måden hvorpå det påføres – fx kost, pensel, rulle eller sprøjte - og de krævede personlige værnemidler (se leverandørbrugsanvisning/APB). Strakspåbud.
Efter konkret vurdering
Indeklima    
Støvudvikling Obs støv (cement-/betonstøv). Vær opmærksom på både udsugning i produktionen og procedurer for rengøring. Påbud efter konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Afformning Fjernelse af formen efter at betonen er hærdet.
AMP Arbejdsmiljøproblem
APB Arbejdspladsbrugsanvisning
Armeret beton Beton med indstøbt armeringsjern/stænger, som øger emnets trækstyrke.
Formolie Bruges som slipmiddel til overfladebehandling af støbeforme m.v. Formolie er således olie, der påsmøres formene, så emnet kan afformes også uden at beskadige dette.
Glitning Udjævning af overfladen ved hjælp af glitter/glittemaskine.
Jernbeton Samme som armeret beton – se denne
Jernbinding Jernbinding er en sammenbinding af armeringsstænger, så armeringsstængerne fastholdes i position under støbning af beton.
MO Afdeling for Arbejdstilsynets Markedsovervågning
Vibrering Betonen skal vibreres med henblik på at sikre, at al indkapslet luft fjernes. Gælder ikke ved flydebeton.

 

Andre materialer

Navn Beskrivelse Link/placering
At-vejledning

Om formolier


Mobning og seksuel chikane D 4.2

 
Interne instrukser Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet, nr 2/2012  
Spørgeguide Spørgeguide til industriproduktion  
Vejviser Plast, glas og beton  
BAR materialer Vejledning fra betonelementindustrien om støj og vibrationer  
Hjemmeside Eksempler på substitution, herunder af formolie