Brandvæsen og redningskorps

Brancheundervisningsnotat om brandvæsen og redningskorps

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om brandvæsen og redningskorps. Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats

 • Instruktion i forhold til at arbejdsmiljølovgivningen altid skal overholdes under øvelser.
 • Risikovurdering: ulykker og uønskede hændelser under udrykning, nærved-ulykker, systematisk forebyggelse af sygdomme og skader inden for kemi, MSB og belastninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Vold, trusler og traumatiske hændelser: socialt belastede kvarterer fx stenkast. Truende adfærd fra pårørende, vold fra påvirkede patienter under behandling.
 • Høje følelsesmæssige krav: håndtering af mennesker i krise samt pårørende og vidner.
 • Mobning.

Ergonomi

 • Tunge løft: Brand; tungt grej som skal af/på køretøjerne. Bjærgning/autohjælp; donkrafte og dunke til opsamling af spild. Redning/patienttransport; håndtering af personer, der er faldet, håndtering af døde (mors).
 • Bæring: forflytning af personer mellem lejer. Brand-bjærgning/autohjælp; sakse til at klippe i biler, donkrafte, kompressorer, slangekufferter, dunke, trykflasker. Redning/patienttransport; transport/bæring af personer på trapper. Transport/bæring af overvægtige patienter.
 • Arbejdsstillinger: planlagt patientoverflytning i ambulance, der indebærer behandling undervejs.
 • Instruktion i forhold til MSB.

Ulykkesrisici

 • Ved tidspres: klare arbejdsrutiner.
 • Fald til lavere niveau: gennemstyrtning fx igennem tagkonstruktion.
 • Fald og snublen i samme niveau ved udrykning.
 • Ramt af genstande ved eksplosion.
 • Skære- og stikskader, kanyler.
 • Varmepåvirkning/forbrænding ved indsatser og øvelser inden for brand.
 • Trafik, procedurer for sikring af ulykkessteder.

Kemi/biologi

 • Udsættelse for aerosoler, rengøring af materiel: faste procedurer for rengøring af køretøjer mv. Brug af personlige værnemidler ved vask af køretøjer.
 • Udsættelse for røg i forbindelse med brandslukning: anvendelse af egnet åndedrætsværn hele vejen igennem en brandslukning også i efterslukningsarbejdet. Åndedrætsværn vedligeholdes. Hurtig fjernelse af sodpartikler fra huden samt undgåelse af spredning. Procedurer ift. forurenet/tilsmudset indsatspåklædning.
 • Udsættelse for udstødningsgasser i garage/hal/værksted.

 

Brandvæsen og redningskorps – brancheundervisningsnotat

Dato og
versionsnummer
Udarbejdet af Godkendt af TGchef,
dato
Ændring
Januar 2014 (1) Dorethe Gamborg og Jens Klug Albertsen, TC Nord Thomas N. Christensen, TC Nord, TG3 d. 30/12-2013  
August 2015 (1) Mette Bomholt, TC Nord Thomas N.
Christensen, TC
Nord
Generel revidering
6. februar 2018 (version 3) Rasmus Møller, TC Øst Karsten Refsgård, TC Øst Fjernelse af påbudshenvisninger under ”Andre materialer” efter anmodning fra FAF Ergonomi.

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen brandvæsen og redningskorps (hører under branchegruppe 21)

Brandvæsen og redningskorps er delbrancher inden for Branche 21 Politi, beredskab og fængsler. P-enhederne er hovedsageligt kommunalt brandvæsen, Falck-stationer (Falck Danmark A/S) og andre private aktører.
I forbindelse med tilsyn med p-enheder inden for brandvæsen og redningskorps skelnes mellem akutte opgaver og øvrige arbejdsopgaver. Arbejdstilsynets tilsynsførende observerer som udgangspunkt ikke de akutte opgavers udførelse, men kan ud fra en konkret vurdering prioritere at observere udførelsen af arbejdsopgaverne under slukning og efterslukning af en brand. Formålet er da at føre tilsyn med, hvorvidt anvendelse af de personlige værnemidler sker i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Ved ambulancekørsel kan den tilsynsførende fx prioritere at observere opgaver ved planlagt sygetransport (aftales med den lokale ledelse/arbejdsmiljøgruppen).

Under tilsynsbesøg observeres arbejdsforholdene i det omfang det er muligt og relevant, hvor der blandt andet spørges ind til arbejdets tilrettelæggelse, procedurer og arbejdsgange. Endvidere ser den tilsynsførende instruktionsmaterialer og spørger medarbejdere og ledelse om overholdelsen heraf. Eventuelt får den tilsynsførende demonstreret ind- og udladning af båre samt håndtering af det tunge udstyr, der kan være på udrykningskøretøjerne. Endvidere stilles spørgsmål vedr. velfærdsforanstaltninger ved de skiftende arbejdsopgaver, fx om der er mulighed for at rengøre hænder og ansigt ved længere brandslukning samt sikre sikker håndtering af tilsodede dragter, samt om der er procedurer for tilstrækkelig rengøring af dragter efter leverandørens anvisninger.

Den tilsynsførende kan efter vurdering prioritere at tage ud for at se på, hvordan arbejdsmiljølovgivningen overholdes under øvelser, hvor der trænes i korrekt adfærd i akutsituationer.

Nogle af p-enhederne er udelukkende med frivillig eller deltidsbemanding. Her kan den tilsynsførende møde uanmeldt op på stationen og evt. gennemføre del af risikobaseret tilsyn, hvor den tilsynsførende anmelder et efterfølgende besøg (jf. kvalitetsproceduren for risikobaseret tilsyn). Er der tale om et detailtilsyn kan der tages telefonisk kontakt til fx vagtcentral for at få tilsynsbesøget planlagt. Bemærk, at en stationsledelse kan dækker flere stationer.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Risikovurdering
Obs på undervejs i tilsynet at få spurgt ind til risikovurderinger.
Har man en systematisk vurdering af risiko for ulykker og uønskede hændelser under udrykning, system for at lære af uønskede hændelser og nærved-ulykker, systematisk forebyggelse af sygdomme og skader som følge af belastende forhold inden for kemi, MSB og belastninger i det psykiske arbejdsmiljø?

Påbud om konkrete materielle overtrædelser
af arbejdsmiljøloven
Efter konkret vurdering

OBS: Kemisk risikovurdering (kemisk
APV) håndhæves ikke fra 1/7 2019 men først
når eksempler på dokumentation er meldt
ud på vejledningsniveau. Det er ikke muligt p.t. at oplyse, hvornår der er afklaring, desværre.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Fysisk og/eller psykisk vold eller traumatiske hændelser Vurderes der at være en risiko for at blive udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller traumatiske hændelser, og hvor det samtidig vurderes, at virksomhedens forebyggelse er utilstrækkelig. Påbud eller strakspåbud om at forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med arbejdet.
Efter konkret vurdering
  Fysisk og psykisk vold eller traumatiske hændelser kan fx forekomme i forbindelser med indsatser i socialt belastede boligkvarterer, hvor der eksempelvis er stenkast mod brand- og redningsfolk. Det kan også forekomme i forbindelse medtruende adfærd fra pårørende eller vold fra påvirkede patienter under behandling. Påbud eller strakspåbud om etablering af psykisk førstehjælp. Efter konkret vurdering
Høje følelsesmæssige krav Håndtering af mennesker i krise, herunder også pårørende og vidner. Opmærksomhed på forebyggelse af risiko for at ”bægeret flyder over” (støtte fra leder og kolleger, sparringsmuligheder mv.). Er der reel mulighed for den enkelte for at få forebyggende støtte fx ved supervision, møder, uformelle samtaler el.lign. Også fokus på indsatslederne. Påbud om sundhedsskadelige belastninger ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Efter konkret vurdering
Mobning Mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Er der udarbejdet en mobbepolitik og virker den? Påbud og rådgivningspåbud. Ved mistanke: Påbud efter §21. Efter konkret vurdering

Ergonomi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Brand
Tungt grej som skal af/på køretøjerne. Indretning af vognen, placering af grej, håndtering af grej og hvor ofte. Egnede tekniske hjælpemidler til rådighed og anvendes de efter hensigten.
Påbud
Eter konkret vurdering
  Bjærgning/autohjælp
Samme som brand samt opmærksomhed på tunge donkrafte og dunke til opsamling af spild.
Påbud
Efter konkret vurdering
  Redning/patienttransport
Håndtering af personer, der er faldet fx i eget hjem eller på plejehjem . Nogle steder kan også brandfolk have den type opgave Håndtering af mors.
Nem adgang til tekniske hjælpemidler, fx mobile løftekraner, luftpuder, glidestykker og om de anvendes.
Påbud
Efter konkret vurdering
  Bjærgning/autohjælp
Manuelt skub af biler.

Påbud
Efter konkret vurdering

Træk/skub Redning/patienttransport
Båreindladning. Skub af båre med tunge patienter (over 100 kg) ind i ambulance/sygetransportbil, hvor skubbet udføres skråt opad. Særlig opmærksomhed ved sygetransport i ombyggede WAS sprinter ambulance/ambulance model 315 CDI.
Påbud
Efter konkret vurdering
  Vær også opmærksom på ny type båre, hvor understellet er udformet, så hjulene ”bliver på jorden”, hvilket kan betyde, at ansatte løfter båren højt, når den skal ind i bil. Påbud
Eter konkret vurdering
  Forflytning af personer mellem lejer. Påbud
Eter konkret vurdering
Bæring Brand og bjærgning/autohjælp
Bæring af fx sakse til at klippe i biler, donkrafte, kompressorer, ”slangekufferter”, dunke, trykflasker (opmærksomhed på hvilket materiale de er lavet af og herved vægt. Er det stål eller komposit).
Påbud
Eter konkret vurdering
  Redning/patienttransport
Transport/bæring af personer på trapper. Der findes hjælpemidler til at håndtere liggende patienter/mors på trapper, som kun kan køre ned ad trappen og derfor ikke kan anvendes til at få patienter op fra fx kældre.

Påbud

Eter konkret vurdering

  Bariatriske patienter (XL-udstyr).
Transport/bæring af overvægtige patienter
 
Arbejdsstillinger Redning/patienttransport
Opmærksomhed på arbejdsstillinger, hvis der føres tilsyn ved planlagt patientoverflytning i ambulance, der indebærer behandling undervejs.
Påbud
Efter konkret vurdering

Ulykkesrisici ved

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Tidspres Niveau for orden ved tidspres ved redningsarbejde. Undersøg om information, hjælpemidler og sikkerhedsudstyr er tilgængelig, opretholdes et højt niveau for vedligeholdelse af bygninger, inventar og hjælpemidler, er der klare arbejdsrutiner, er arbejdsgangene enkle, kan de om nødvendigt udføres uden unødige afbrydelser (fx andre personer, telefoner). Reduktion af støj og uro, er der taget højde for at minimere risici for omgivelser ved fx skærende værktøjer. Påbud eller strakspåbud
Eter konkret vurdering
Tung manuel håndtering/akut overbelastning ved dårlige arbejdsstillinger Procedurer for håndtering af det tungt grej, procedurer ved personforflytning mellem to lejer, vurdering af ”hvad der skal til”. Opmærksomhed på anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler.

Påbud
Efter konkret vurdering

Fald til lavere niveau. Gennemstyrtning fx igennem tagkonstruktion Opmærksomhed på risikovurdering og sikkerhedsprocedurer, herunder vurdering af hvilket materiel, der er egnet til at bruge hvornår: Stiger, lift, faldsikring mv. Vurdering af, hvornår der må arbejdes fra tage mv. Påbud
Efter konkret vurdering
Fald og snublen ved samme niveau Tidspres/skynder sig, når man bliver kaldt ud. Opmærksomhed på om stationen er indrettet hensigtsmæssigt ift. at opholdsrum er placeret i nærhed af udrykningskøretøjer og gerne i samme plan, så løb på trapper undgås. Evt. opmærksomhed på udstigning af køretøjer med besværlige trin, som kan være lettere at komme ind i end ud af. Evt. vaner med at hoppe ud/ned. Påbud
Efter konkret vurdering
Ramt af genstande Risiko for at blive ramt af genstande, der fx bliver udslynget ved eksplosion eller slår tilbage. Påbud
Efter konkret vurdering
Skæreskader og stikskader Personlige værnemidler og forebyggelse ift. kanylestik. Påbud
Efter konkret vurdering
Varmepåvirkning/forbrænding Indsatser og øvelser inden for brand. Påbud
Efter konkret vurdering
Trafik Procedurer for sikring af ulykkessteder (afskærmning for trafikken og egnede advarselsklæder) og for kørsel i tæt trafik/midtby.

Påbud

Efter konkret vurdering

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion, oplæring og tilsyn

Er medarbejderne instrueret i arbejdet og sørger ledelsen for at der bliver ført tilsyn med dette? Opmærksomhed på undervejs i tilsynet at få spurgt ind til gennemførelsen af øvelser, både i forhold til om medarbejderne får den nødvendige instruktion og oplæring og med henblik på at sætte fokus på, at arbejdsmiljølovgivningen også altid skal overholdes under øvelser. Husk materielt påbud.

Fra 1. juli 2019 skal oplæring og instruktion af ansatte, der i forbindelse med arbejdet kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, ske i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelsen
om arbejdets udførelse eller § 16 i kræftbekendtgørelsen (ved kræftfremkaldende stoffer).

Påbud eller strakspåbud om instruktion eller tilsyn såfremt der er en materiel overtrædelse. Efter konkret vurdering

Kemi/biologi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Udsættelse for aerosoler i forbindelse med rengøring af materiel Manglende faste procedurer for hvordan rengøring af køretøjer mv. foregår. Påbud
Efter konkret vurdering
  Manglende brug af personlige værnemidler. Udsættelse for sundhedsskadelige aerosoler fx ved vask af køretøjer. I de tilfælde stilles krav om brug af åndedrætsværn med minimum P2-filter. Strakspåbud
Eter konkret vurdering
Udsættelse for udstødningsgasser i garage/hal/værksted Ansattes udsættelse for dieseludstødningsgasser skal begrænses til et minimum herunder udsættelse for dieseludstødning fra tomgangskørsel. Det kan ske ved procesudsugning, fx at der er monteret studs på køretøjernes udstødningsrør eller ved udsugning
tæt ved udstødningen. Hvis dette ikke er tilfældet, eller ikke er teknisk muligt, bør der ikke være ansatte i garagen, når køretøjernes startes op. Først efter tilstrækkelig udluftning af
garagen, bør de ansatte genoptage deres aktiviteter i garagen. Hvis det ikke er muligt at organisere sig ud af udsættelsen for dieseludstødningsgasser, skal der afgives påbud om processug på køretøjernes udstødning efter konkret vurdering. Der er krav om kontrolanordning med alarm på procesventilation. Bagatelgrænser ift. afgivelse af påbud om processug vil være en konkret
vurdering, hvor faktorer som fx antal udrykninger om dagen, garagens indretning/størrelse, muligheden for naturlig ventilation (gennemtræk) og eventuelle andre arbejdsaktiviteter i garagen / længden af ophold for de ansatte i garagen, skal vurderes.
Påbud
Eter konkret vurdering
Udsættelse for røg i forbindelse med brandslukning Røgens indhold er en kompleks blanding af partikler, gas og damp, og indhold afhænger af brandens karakter og omfang.
Nogle af de stoffer, som kan være i røgen, er sod, benzen, butadien og formaldehyd. Erhvervsmæssig udsættelse som brandmand er kategoriseret som ”muligt kræftfremkaldende hos mennesker” (International Agency for Research on Cancer). Under tilsyn med brandstationer spørges ind til, hvilke foranstaltninger der er truffet mod risiko for udsættelse for røg (i forhold til både at undgå indånding og påvirkning af eller optagelse gennem huden).
Påbud om unødig påvirkning.
Efter konkret vurdering
  Anvendelse af egnet åndedrætsværn hele vejen igennem en brandslukning – også i efterslukningsarbejdet, hvor brand- og redningsfolk kan udsættes for røg, gasser og mindre partikler, der kan være skadelige for helbredet. Strakspåbud efter konkret vurdering
  Det skal sikres, at det egnede åndedrætsværn vedligeholdes, kontrolleres og rengøres efter leverandørens anvisninger (At-vejl. D.5.4 og D.5.1 samt BAR-vejledning ”Personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand- og redningsindsats”). Strakspåbud efter konkret vurdering
 

Er der hygiejneprocedurer i forbindelse med brandindsats, der sikrer hurtig fjernelse af sodpartikler fra huden samt spredning.
Er der procedurer ift. forurenet/tilsmudset indsatspåklædning, der skal håndteres særligt agtpågivende.
Påbud
Efter konkret vurdering
 

Forurenet indsatspåklædning kan efter endt indsats fx enten pakkes i aflukkede poser, eller der kan bruges overtræksdragter for at undgå udsættelse for partikulær forurening inde i
køretøjerne. Vær opmærksom på, at brandmandsdragter og handsker er personlige værnemidler. Unødig påvirkning fra gasser, der bl.a. kan afdunste fra sodpartikler, skal undgås.

Påbud
Efter konkret vurdering
  Indsatspåklædning skal rengøres effektivt og efter leverandørens anvisning. Er der egnede faciliteter til rengøring af indsatspåklædningen Påbud
Efter konkret vurdering
 

Handsker kan betragtes som en del af påklædningen, men for en del handsker gælder, at de ifølge leverandør ikke kan vaskes.

Påbud
Efter konkret vurdering
 

 Forurenede branddragter håndteres og opbevares uforsvarligt, fx:

 • at forurenede branddragter opbevares i opholdsrum eller soverum eller medtages i spiselokaler
 • at ansatte på depoter, hvor forurenede branddragter opbevares og håndteres, ikke benytter filtrerende ansigtsmaske
 • at forurenede branddragter kommer i kontakt med rene branddragter og der derved sker en unødig spredning af partikler
 

Andre materialer

Navn Beskrivelse Link/placering
Interne instrukser Nr. 24/2007 om tilsyn i branchen; Brandvæsen og redningskorps
Nr. 2/2012 Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet
at.dk
Vejvisere 21 Politi, beredskab og fængsler at.dk
BAR materialer
 • Forflytningsteknik i ambulance og sygetransport
 • Personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsatser
 • Om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste
 • Personligt beskyttelsesudstyr for brand- og redningsmandskab. Til brug ved uheld med farlige stoffer
 • Branchevejledning om sikring af skade- og ulykkessteder
 • Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk
 • Vejledning om personsikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter
bautransport.dk (under Redning)

Bilag

1 - Påbud om at forebygge ulykker ved vurdering af rekvirering af ST-XL-biler
2 - Påbud om at sikre at løft af donkrafte udføres forsvarligt + rådgivningspåbud
3 - Påbud om at undgå unødig påvirkning fra partikulær forurening inde i brandkøretøjerne
4 - Påbud om at sikre at ansatte ikke udsættes for unødig sundhedsskadelig forurening fra udstødning
5 - Strakspåbud om at forflytning af borger foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt og uden risiko for pludselig belastning