Byggemarkeder

Brancheundervisningsnotat om byggemarkeder

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om Byggemarkeder.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • AMO: AMR kan dække flere butikker
 • Certifikat: ex. truckførercertifikat
 • Eftersyn: af ex. løfte-, hejseudstyr, samt anhugningsgrej/rundsling.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Vold og trusler om vold i forbindelse med røveri: værdihåndtering, beliggenhed, adgangsforhold, skiltning, tidligere røveriforsøg osv.
 • Psykisk førstehjælp: særlig risiko ex. v. nyligt røveri eller egne chaufførers oplevelser i trafikken.
 • Mobning og seksuel chikane: v. ex. uklarhed om roller/ansvar osv.
 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med kundekontakt: ved utilfredse kunder eks. ifm. reklamationer, ventetid osv.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres: hyppige kødannelser ved kasserne, meget overarbejde og øvrige spidsbelastninger.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft: v. manuel håndtering af byggematerialer ex bordplader, gipsplader, sandsække og havevarer.

Ulykkesrisici:

 • Intern færdsel: manglende adskillelse af kørende/gående trafik
 • Faldrisiko: huller/ujævnheder i underlag, rod og uorden og v. indskudte dæk.
 • Nedfald af genstande: v. lodretstående emner, stabling i pallereoler og maskinel løft af gods.
 • Sikring af palle- og lagerreoler: ex. reolsplitter, vægtangivelse, rygnet og påkørselsværn.

Støj:

 • Høreskadende støj: v. arbejde med pladesav, rundsav el.lign.

Indeklima:

 • Ventilation: luftforurening i drive-in haller v. ex synlig røg eller kraftig lugt af dieselos, procesventilation ved bearbejdning af løvtræ og udvikling af træstøv.
 • Recirkulation: ex v. anvendelse af filterposer el.lign. ved træbearbejdning.

Byggemarkeder – brancheundervisningsnotat

April 2015

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til Byggemarkeder:

Byggemarkeder tilhører branchegruppe 04 Butikker med undergruppen Byggemarkeder og værktøjsmagasiner og hører hermed under TG2. Vær opmærksom på at nogle byggemarkeder er registreret under Engroshandel med træ og hører hermed under TG1.

Virksomheder i denne branche omfatter f.eks. byggemarkeder, tømmerhandler, trælaster, havecentre, værktøjsmagasiner og udlejning af maskiner samt internet handel med byggematerialer. Virksomhederne sælger alle slags produkter til byggeri, hus og have både til professionelle samt private.

Det typiske byggemarked består af en butik samt et lager/udendørsareal til større byggeprodukter. Mange byggemarkeder er indrettet med en drive-in hal hvor kunder selv kan køre bilen ind i lagerhallen og hente varer. Der kan i nogle byggemarkeder være indrettet værkstedslignende afdelinger med f.eks. pladesav eller lign. Nogle byggemarkeder har egne chauffører og lastbiler med kran.

I praksis betyder dette, at det kan være relevant at bruge både arbejdsmiljøvejviser nr. 4 ”Butikker”, samt nr. 5 ”Engros”.

Virksomheder i branchen omfatter bl.a. Silvan, XL-Byg, Stark, Optimera, Jem og Fix, Bauhaus, Bygma, Harald Nyborg o.a.

Der er en del landsdækkende virksomheder i branchen, men også mindre selvstændige tømmerhandler.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Formelle krav
AMO
I flere byggemarkedskæder dækker AMR flere butikker.
Det kan være relevant for byggemarkeder at benytte APV tjeklister til både Butikker og Engros for at lave en fyldestgørende kortlægning af AMP.
Der reageres med påbud med frist på formelle krav efter en konkret vurdering.
Certifikat Obs på truckførercertifikat, brug af spærring ved 1 meters løft. Mekanisk eller elektrisk.  
Eftersyn Eftersyn af løfte-, hejseudstyr, pallegafler, samt anhugningsgrej/rundsling.  
Psykisk arbejdsmiljø    
Vold og trusler om vold i forbindelse med røveri.

Når du skal afdække forholdene i butikken, skal
du være opmærksom på følgende:

 • Hvilke værdier er der i butikken?
 • Hvordan håndteres og opbevares værdierne i butikken? Afdækning af pengehåndtering.
 • Hvordan er butikkens beliggenhed (nærhed til andre butikker/øde beliggenhed, hvis der er særlig risiko)
 • Hvordan er adgangsforholdene – en røvers mulighed for at komme ubemærket til og fra butikken (herunder ind- og udgange, aflåsning, bagdøre og belysning)?
 • Hvordan er mulighederne for at se ind i butikken og hvad kan ses udefra?
 • Er butikken åben uden for normale åbningstider?
 • Forekommer der alenearbejde – herunder omkring lukketid?
 • Er der stor personaleomsætning?
 • Er der tidligere røverier i samme butik/butikker i nærheden?
 • Er medarbejderne tilstrækkeligt oplært og instrueret i forebyggelse og håndtering af røverier?
 • Hvilke muligheder har medarbejderne for at tilkalde hjælp (alarmering)?
 • Er der skilte om sikkerhedsniveauet?
 • Hvad har medarbejderne af erfaring med at forebygge og håndtere røveririsiko?
Retningslinjer for vurdering af røveririsiko:

1, Du skal kunne begrunde, at der er en konkret risiko i netop
denne butik.

2, Du skal kunne begrunde, at forebyggelsen i forhold til pengehåndtering, sikker adfærd, skiltning af sikkerhedsniveau
samt oplæring og instruktion er utilstrækkelig.

Vær opmærksom på at alle forhold skal vurderes samlet efter en
konkret vurdering, og ikke kan stå alene i en afgørelse!

Påbud med frist eller strakspåbud efter konkret vurdering
Psykisk førstehjælp Ved alvorlige ulykker hvor der ikke er iværksat psykisk førstehjælp. Der reageres ud fra retningslinierne i At-intern instruks nr. 2/2012 om psykisk førstehjælp efter en konkret vurdering
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på uklarhed om ansvar og kompetence, obs. på minoriteter. Obs. evt. omfattet af partsaftale!
Hvis ikke; påbud med frist/rådgivningspåbud/§21 efter konkret vurdering.
Høje følelsesmæssige
krav i forbindelse med
kundekontakt
Vær opmærksom på om der er mange utilfredse kunder eks. ifm. reklamationer, ventetid el. andet. Hvordan er mulighederne for at få hjælp og støtte af ledelse/kollegaer? Er der klare retningslinjer for håndtering af utilfredse kunder, klager over
serviceniveau?
Påbud med frist efter konkret vurdering
Stor arbejdsmængde
og tidspres
Der kan f.eks. spørges ind til hyppige kødannelser ved kasserne og øvrige spidsbelastninger. Er det muligt at tilkalde ekstra bemanding på travle tidspunkter? Er det muligt at holde pauser, er der meget overarbejde, sker der mange fejl eller er der mange klager? Påbud med frist efter konkret vurdering
Ergonomi/MSB    
Tunge løft Manuel håndtering af byggematerialer som f.eks. bordplader, gipsplader, sandsække og havevarer f.eks. granitmøbler. Der kan spørges ind til hvordan processen fra levering til salg af varer foregår, ofte tager kunderne selv varerne fra hylden.

Håndtering af tømmer til/fra lodretstående galgereoler. Der håndteres forskellige typer tunge trævarer f.eks. spærtræ, stolper og brædder og lægter i bundter. Hvis træet opbevares lodretstående i galgereoler kan der forekomme opfyldning/udtagning af træet manuelt. Hele pakker med træ lægges ofte på en løftevogn, der kan løfte træet til lodret position, hvorefter det bæres/løftes på plads i lodret position. Når enkelte emner skal pakkes eller udleveres til kunde skal disse fra lodret position til vandret position. Spærtræ kan have en længde på 6 meter. Der kan også være en ikke uvæsentlig ulykkesrisiko ved håndteringen.

Opmærksomhed henledes på om der løftes eller om emnet vippes eller håndteres på anden vis.
Påbud med frist evt. rådgivningspåbud eller strakspåbud om sundhedsmæssige forsvarlige løft efter en konkret vurdering.
Ulykkesrisici    
Intern færdsel Manglende adskillelse af kørende/gående trafik + kunder eller faste arbejdspladser. Der reageres med påbud, strakspåbud eller forbud efter en konkret vurdering ved ulykkesrisici.
Faldrisiko i samme niveau Huller/ujævnheder på pladsen eller i haller.

Rod og uorden på gangarealer i lagerområder eller i ekspeditionslokale f.eks. Pga. returvarer der ikke er sat på plads.
 
Nedfald af genstande Nedfald af genstande f.eks. lodret stående træ i reoler eller dårligt stablede paller i pallereoler.

Sikring af indskudte dæk. Vær opmærksom på arbejdsmetode/lastzone sluser.

Maskinelle løft af gods over 2 meter til pallereoler
 
Sikring af palle- og lagerreoler Vægtangivelse på reoler.

Risiko for afhægtning af vanger (sikres med splitter).

Pallestop mellem reoler, hvis gods rører hinanden. Tjek brugsanvisning om reolen er dimensioneret til brug af pallestop.

Rygnet eller lignende, hvis der er persontrafik på
bagside af reoler.

Påkørselsværn ved endestiger. Defekte vanger og endestiger.
 
Støj    
Høreskadende støj Støj ved arbejde med pladesav, rundsav el.lign. Der afgives strakspåbud, såfremt der ikke anvendes høreværn, hvor støjen er over 85 dB(A) efter en konkret vurdering.
Indeklima    
Ventilation Udstødningsgasser i drive-in hal. Hvis der ved tilsyn i drive-in haller konstateres tydelige tegn på luftforurening f.eks. synlig røg eller kraftig lugt af dieselos. Påbud efter en konkret, samlet vurderingen af, om der finder en
unødig påvirkning fra udstødningsgasser sted i virksomheden,
som ikke er nedbragt rimeligt.
Udvikling af træstøv Ved udvikling af træstøv stilles krav om procesventilation. Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv er desuden omfattet af kræftbekendtgørelsen. Der reageres med påbud med frist / rådgivningspåbud om ventilation efter sædvanlig praksis samt efter konkret vurdering.
Recirkulation ved træbearbejdning Hvis det konstateres, at der f.eks. kun anvendes filterposer el.lign. ved træbearbejdning med f.eks. pladesav.  

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Galgereol Reol til lodret opbevaring af f.eks. lægter, brædder og
spærtræ.

Andre materialer

Navn Beskrivelse/link/placering
Tjekliste Tjekliste for luftforurening som følge af udstødning s-gasser fra
køretøjer i Drive-in haller i byggemarkeder og trælasthandler:

Findes i TG 2 projektrum under Arbejdsmiljøfagligt materiale – Byggemarkeder 04 - Tjeklister
Atvejledninger D.3.1 Løft, træk og skub
D.4.3 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse
A.1.2 Indeklima
A.1.1 Ventilation på faste arbejdssteder
F.0.7 Forebyggel se af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder
Interne instrukser At-intern instruks nr. 3/2010: Vurdering af tunge løft
At-intern instruks nr. 2/2012: Psykisk førstehjælp
Vejviser Arbejdsmiljøvejviser nr. 4: Butikker
Arbejdsmiljøvejviser nr. 5: Engros
BAR materialer Branchevejledning om røveririsiko (PDF)

BAR Transport og Engros