Daginstitutioner

Brancheundervisningsnotat om daginstitutioner

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om daginstitutioner. Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats

 • AMO i henhold til organiseringen.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Stor arbejdsmængde: spidsbelastninger, sygefravær og/eller uforudsete opgaver.
 • Høje følelsesmæssige krav: arbejde med børn med særlige behov, klager fra forældre.
 • Vold, trusler og traumatiske hændelser: børn med særlige vanskeligheder. Truende forældre. Alvorlig sygdom/død. Psykisk førstehjælp.

Muskel- og skeletbesvær

 • Arbejdsstillinger: borde, puslebord, badeværelsesindretning, gulv og inventar i køkkenet.
 • Tunge løft: Handikappede børn, puslebord, stole med bøjle, ved modtagelse og når børn trøstes. Trip-Trap stole og krybber, mooncars, store gryder, levering af varer.
 • Bæring: trapper, puslebord, krybber.

Ulykkesrisici

 • Fald og snublen: træder over låge, ved glatføre, huller i belægningen, legetøj på gulv.
 • Børn der i kådhed springer op bagfra.
 • Bæring af børn på trapper.

Indeklima

 • Varme, kulde, træk, belysning, luftkvalitet mv.

Akustik/støj

 • Indretning samt pædagogiske tiltag til dæmpning af støj.

Daginstitutioner – brancheundervisningsnotat

28. november 2017

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen – daginstitutioner (branchegruppe 31)
Branchegruppen dækker blandt andet over vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, SFO’er og fritids- og ungdomsklubber, som både kan være offentligt og privat ejede. De fleste private institutioner har driftsaftale med kommunerne.

Som oftest er det muligt at gennemføre besøget og tale med relevante personer. Såfremt der er flere p-enheder tilknyttet samme områdeledelse, kan det være hensigtsmæssigt at undersøge, om der kan gennemføres risikobaseret tilsyn på dem alle samtidig. I så fald følges proceduren for det risikobaserede tilsyn. Det kan være en god ide at besøge især vuggestuer og aldersintegrerede institutioner sidst på formiddagen, hvor det er muligt at observere arbejdssituationer omkring spisning, bleskift og børn, der lægges til at sove. Disse observationer kan sige noget om både psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.

Udover pædagogiske medarbejdere beskæftiger branchen også køkkenpersonale, teknisk og administrativt personale og/eller rengøringspersonale. Medarbejderne kan både være ansat på stedet, ligesom de kan være eksternt ansat.

Fokusområder fra den koordinerede indsats mellem BFA Velfærd og Offentlig administration og Arbejdstilsynet 2018

Aldersintegrerede institutioner og børnehaver

Støj:

 • Dårlig akustisk regulering og manglende adskillelse af støjende og ikke støjende aktiviteter (se fx www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen/stoej-i-dagtilbud-og-sfo).

Ulykker:

 • Fald, gliden og snublen.

Kemi:

 • Valg af handsker uden latex under vådt arbejde som fx bleskift og afspritning.
 • Fugt og skimmel.
 • Ventilation og luftkvalitet.

Ergonomi:

 • Løft og bæring af børn til og fra krybbe/soverum og ved bleskift.
 • Akavede og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – f.eks. ved arbejde i garderober.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Høje følelsesmæssige krav.
 • Vold og trusler.

Skolefritidsordninger og fritidshjem

Støj:

 • Dårlig akustisk regulering og manglende adskillelse af støjende og ikke støjende aktiviteter.

Ulykker:

 • Fald, gliden og snublen.

Kemi:

 • Fugt og skimmel
 • Ventilation og luftkvalitet.

Ergonomi:

 • Løft og bæring af inventar og legeredskaber.
 • Akavede og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – f.eks. ved arbejde i garderober.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Høje følelsesmæssige krav.
 • Vold og trusler.

 

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Formelle krav

Arbejdsmiljøorganisation

 • I klyngeinstitutioner med områdeleder, er der ikke nødvendigvis en arbejdsmiljørepræsentant i hver institution, men en, der dækker hele klyngen.
 • I selvejende institutioner med eget CVR nummer i en fælles område arbejdsmiljøorganisation, aftalt i driftsoverenskomst, skal der i AMO deltage en arbejdsmiljørepræsentant fra hver selvejende institution, hvor der er pligt til at etablere AMO.
Påbud om arbejdsmiljøorganisation
Efter konkret vurdering
Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Hvordan håndteres spidsbelastninger og sygefravær? Er der tydeligt, hvilke opgaver man evt. skal fravælge ved sygefravær eller hvis uforudsete opgaver opstår?
 • Har man klare prioriteringer og/eller retningslinjer for hvilke opgaver, der skal udføres og i hvilken kvalitet? Hvornår er fx skriftlige opgaver udført godt nok?
 • Er der overarbejde som ikke kan afvikles? Opgaver der fortløbende udskydes, fx skriftlige opgaver?
 • Hvordan er organiseringen af det pædagogiske arbejde med børnene?
 • Hvordan er organiseringen af det skriftlige arbejde? Er der fastlagt tid til dette?
 • Arbejdes der i højt tempo?
 • Er der alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og har det stået på over en længere periode?
 • Vær opmærksom på, at tidspres også kan give højt arbejdstempo og dermed risiko for ulykker.
Påbud om at forebygge
sundhedsskadelige
belastninger ved stor arbejdsmængde
Efter konkret vurdering
Høje følelsesmæssige krav
 • Ansvar for at børn ikke kommer til skade og ikke gør skade på andre.
 • Skal være på forkant med situationen og have overblik.
 • Skal kunne håndtere egne og andres følelser.
 • Er der børn med særlige behov, fysiske eller socialt?
 • Er der samtidige arbejdsopgaver fx at trøste et barn samtidig med opmærksomhed på andre børn. Eller kontakt med forældre i forbindelse med aflevering/hentning af børn samtidig med opmærksomhed på andre børn?
 • Hvordan håndteres overlevering af svære budskaber til forældre?
 • Er der mulighed for ledelsesmæssig eller kollegial sparring, supervision eller støtte i forbindelse med følelsesmæssigt belastende episoder?
 • Er der en fælles tilgang til opgaverne?
 • Sker der en faglig opkvalificering med hensyn til arbejde med børn med særlige behov?
 • Hvis der er behov for faglig hjælp og støtte til børn med særlige behov, ved man så hvor man skal henvende sig for at få hjælp?
 • Er der tidspres som forværrer de følelsesmæssige krav?
Påbud om at forebygge sundhedsskadelige belastninger ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
Efter konkret vurdering
Fysisk og/eller psykisk vold eller traumatiske hændelser

Er der en risiko for at blive udsat for fysisk og/eller psykisk vold og traumatiske hændelser, og hvor det samtidig vurderes, at virksomhedens forebyggelse er utilstrækkelig.

 • Fysisk og psykisk vold kan opstå hvis der er børn med særlige vanskeligheder og som reagerer udadrettet.
 • Traumatiske hændelser kan opstå ved børn/forældres alvorlige sygdom eller død.
Påbud eller strakspåbud om at forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med arbejdet.
Efter konkret vurdering.

Påbud eller strakspåbud om etablering af psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering.
Mobning Forekommer der mobning mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og ledere? Er der udarbejdet en mobbepolitik og virker den? Påbud inkl. rådgivningspåbud.
Ved mistanke: Påbud efter §21.
Efter konkret vurdering.
Muskel- og skeletbesvær (MSB) Generelt:
 • Arbejdes der ved lavt inventar som lave borde og stole, bænke i garderober og på badeværelser?
 • Kan medarbejderne indtage hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved de forskellige arbejdsfunktioner: Ved borde, ved puslebord, når børnene hjælpes på gulv, ved leg på gulv og i garderoben?
 • Hvordan er pladsforholdene, fx på badeværelset?
 • Hvad er tidsudstrækningen af arbejde i sammenlignelige arbejdsstillinger?
 • Er der fokus på ergonomien og på indarbejdelse og vedligeholdelse af gode vaner?
 • Forekommer der uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved tilberedning af mad i køkkenet?
Påbud efter konkret vurdering.
Løft af børn
 • Forekommer der løft i det daglige arbejde? Kan fx ske fra og til puslebord, ved modtagelse af børn fra forældre, når børn trøstes og løftes op.
 • Er der hæve/sænke puslebord, er der stiger ved krybberne? Benyttes de?
 • Løftes der børn, der selv kan gå, fx op og ned fra stole med bøjle, eller kravler børnene selv op og ned?
 • Forekommer det, at der er motorisk sent udviklede børn eller særligt tunge børn, så der kræves noget særligt i forhold til håndteringen af dem?
Påbud efter konkret vurdering.

Strakspåbud ved fx risiko for akut overbelastning.
Efter konkret vurdering.
Bæring af børn
 • Forekommer der bæring af børn, fx på trapper, til og fra puslebord, krybber m.m.?
Påbud efter konkret vurdering.
Løft af inventar og legetøj
 • Fx Trip-Trap stole og krybber. Er der tænkt over, hvordan inventar håndteres? Skal krybber køres ud dagligt? Hvordan er hjul og underlag, er det nødvendigt at løfte krybberne over trin eller lignende? Trip-Trap stole kan påmonteres hjul. Der findes nye lettere udgaver af stolene.
 • Mooncars, cykler m.m. Hvem håndterer disse, fx når de skal ind i skuret om eftermiddagen?
 • Er oprydningen organiseret, så det ikke er den samme medarbejder der skubber/trækker tunge legeredskaber på plads? Eller kører børnene selv Mooncars og cykler på plads?
 • Forekommer der tunge løft af store gryder eller lignende, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved borde og ved opvaskemaskine? Er der levering af tunge varer, sække med mel o.lign, eller håndtering af tunge mad- og/eller transportkasser?
 
Tekniske hjælpemidler
 • Særlig opmærksomhed på institutioner hvor der er handikappede børn. Se efter hjælpemidler, instruktion og oplæring i brug af hjælpemidler og arbejdsrutiner. Se efter om der er foretaget eftersyn af hjælpemidlerne, hvis der er krav om det.
Påbud efter konkret vurdering.
Ulykkesrisici

Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ulykker på stedet. Gennemgås eventuelle ulykker med henblik på læring og fremtidig forebyggelse.

Fokus på følgende risikoområder:

 • Fald og snublen som udgør mellem 28% og 55% af ulykkerne i branchen (flest i børnehaver). Ulykker sker eksempelvis når:
  • Man træder over halvlåge til og fra stue i stedet for at åbne den.
  • Ved glatføre samt hvis der er huller i belægningen hvor man færdes både inden- og udendørs.
  • Man snubler over rod og uorden på legepladsen eller ved indendørs arealer og trapper.
  • Der ikke er fokus på sikker gang (telefonsamtaler, travlhed mv.).
 • Børn der i kådhed springer op bagfra på medarbejderens ryg under påklædningssituationer.
 • Bæring af børn/mad og lignende på trapper. Evt. med samtidig bæring af emner og måske manglende udsyn.
 • Manglende oprydning på trapper og legetøj der ligger rundt omkring såvel inde som ude.
 • Ulykker i forbindelse med manuel håndtering.
 • Ulykker i køkkener.
 • Ulykker udenfor virksomheden udgør 27% af det samlede antal ulykker.
 • Inddrag efter behov tidspres som øger risikoen for ulykker.
Påbud eller strakspåbud efter konkret vurdering.
Instruktion, oplæring og tilsyn Er medarbejderne instrueret i arbejdet og sørger ledelsen for at der bliver ført tilsyn med dette? Husk materielt påbud. Påbud eller strakspåbud om instruktion eller tilsyn såfremt der er en materiel overtrædelse.
Efter konkret vurdering
Indeklima
 • Hvordan er luftkvalitet, er der træk, kulde/varme og blænding fra vinduer?
 • Er der dårligt fungerende ventilationsanlæg og evt. træk fra dette?
 • Er der vinduespartier der giver problemer med varme og/eller kulde? Fx blænding og overophedning pga. manglende solafskærmning fx ved sydvendte vinduespartier?
 • Er der kunstig belysning, som ikke er tilpasset det konkrete arbejde?
Påbud og eventuelt rådgivningspåbud. Ved mistanke: Påbud efter §21.
Efter konkret vurdering
Akustik/støj
 • Er der akustikregulerende foranstaltninger, og er disse tilstrækkelige?
 • Er der pædagogiske tiltag til dæmpning af støj? Er der tænkt over indretning?
 • Har støjen indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø?
Påbud (evt. med rådgiver). Ved mistanke: påbud efter §21
Efter konkret vurdering

 

Andre materialer

Navn Beskrivelse Link/placering
At-vejledning
 • At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub
 • At-vejledning D.3.3 om forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer
 • At-vejledning D.3.4 om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
 • AT-vejledningerne om Støj (D.6.1)
 • Akustik i arbejdsrum (A.1.16)
 • At-vejledning D.4.3 om voldsrisiko I forbindelse med arbejdets udførelse
 • At-vejledning D.4.2 om mobning og seksuel chikane
 • At-vejledning F.0.4 om forebyggelse af arbejdsulykker ulykker I små virksomheder
 • At-vejledning F.0.5 om forebyggelse af ulykker I mellemstore og små virksomheder
at.dk
Interne instrukser
 • At intern instruks nr. 12/2008 Høreskadende støj, unødig støj og akustik.
 • At intern instruks 2/2010, særlig indsats på børne- og unge institutioner.
 • At intern instruks 21/2007, tilsyn i branchen døgninstitutioner og hjemmepleje.
at.dk
Vejviser
 • Nr. 31 Daginstitutioner.
at.dk
Eksterne materialer
 • Guide til gode ergonomiske arbejdsvaner
 • BAR-vejledning om støj
 • BAR- SOSU
 • Forflytninger
 • Støj

Lad dog barnet
www.arbejdsmiljoweb.dk
Om natten er der stille, men om dagen
www.arbejdsmiljøweb.dk
Undgå ulykker
www.arbejdsmiljøweb.dk
www.forflyt.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen/stoej-i-dagtilbud-og-sfo

Bilag

1 - Påbud om at sikre, at de ansatte i børnehaven kan udføre arbejdet i fællesrummet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
2 - Påbud om at sikre, at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt
3 - Påbud om at sikre, at arbejde ved køkkenborde kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
4 - Påbud om at sikre, at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt + rådgivningspåbud
5 - Påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sundhed