Elektronik

Brancheundervisningsnotat om elektronik

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om Elektronik.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • § 26 uddannelse, ved svejsearbejde og slibning i metal

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Psykisk førstehjælp
 • Mobning og seksuel chikane
 • Natarbejde

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft ex. af metalkabinetter, måleudstyr, store kabler og kasser med komponenter.
 • Arbejdsstillinger v. arbejdsstationer
 • Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) / Ensidigt, belastende arbejde (EBA)

Ulykkesrisici:

 • Instruktion/tilsyn
 • Fald og snublen v. manglende ryddelighed – ex. ledninger og restkomponenter på gulv
 • Afskærmning af maskiner

Støj

 • Høreskadende støj ved maskinanlæg.

Kemi:

 • Udsug ved svejsning og lodning.
 • Kontrolanordning/trykvagt på udsug.
 • Substitution, ex af blyholdigt loddetin.
 • Personlige værnemidler.

Indeklima:

 • Varmeudvikling i arbejdslokaler pga. mange varmekilder.

Elektronik – Brancheundervisningsnotat

Januar 2015

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Elektronik

Branchen består af 22 underbrancher, hvoraf de fleste er tilknyttet produktion i form af ”fremstilling af….”.
Der er en del variation i branchen, dels findes der rene administrative virksomheder, hvor man koncentrerer sig om salg og produktudvikling, der er virksomheder der har meget loddearbejde og anden produktion, og så er der underleverandørvirksomheder med høj automatiseringsgrad.
Under branchekoden ”325000 - Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil” kan man støde på eksempelvis dentale laboratorier og bandagister og under branchekoden ”275200 – Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater” findes rene metalvarevirksomheder.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Arbejdspladsbrugsanvisning Ved arbejde med farlige stoffer og materialer. Påbud med frist efter en konkret vurdering.
”§ 26 uddannelse” Medarbejdere der foretager svejsning, termisk skæring eller slibning i metal i tilknytning hertil, skal have gennemgået uddannelse i emnet og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Spørg ind til forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres i forhold til arbejdet, samt den sundhedsmæssige risiko og den tidsmæssig udstrækning af dette. Også i udviklingsafdelinger, hos logostikmedarbejdere og stabsfunktioner generelt.
Data om arbejdsmæssige konsekvenser er nødvendige for en reaktion på området.
Påbud med frist efter konkret vurdering.
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor alvorlige ulykker på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk arbejdsmiljø.

2) Ved konkret ulykke med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.

Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på uklarhed om ansvar og kompetence, obs. på minoriteter. Obs. evt. omfattet af partsaftale. Hvis ikke, da påbud med frist/ rådgivningspåbud/ §21 efter en konkret vurdering.
Natarbejde Vær opmærksom på om virksomheden har ansatte der udfører natarbejde. Er der medarbejdere, der arbejder i skiftende vagter med ”mod-urs-turnus”, det vil sige aftenvagter efter nattevagter og dagvagter efter aftenvagter? Er der lange eller uregelmæssige vagter, kort varsling, ingen pauser kombineret med farligt arbejde, højt tempo, koncentrationskrævende arbejde samt krav til at kunne handle hurtigt i akutte situationer? Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Vær opmærksom på, at der kan forekomme tunge løft i forbindelse håndtering af metalkabinetter til el-tavler og færdigmonterede enheder som fx måleudstyr. Herudover kan håndtering af store kabler og mindre komponenter pakket i kasser give anledning til tunge løft.
Prøv også at se, hvordan affaldshåndteringen ser ud? Ofte samles elektronik affaldet i store poser til senere afhentning, og disse kan blive ret tunge.
Fra loddemaskiner opsamles al overskudstinnet i en spand, som tømmes efter behov. Oftest er denne spand meget længe om at blive fyldt, men når den er fuld er den meget tung.

Elektronikbranchen kan også omfatte montage udenfor virksomheden f.eks. ved opsætning af lysskilte. Produkterne kan være meget tunge og i de tilfælde er det relevant at spørge ind til hvordan bilerne læsset med materialer, og hvordan det håndteres hos kunden.
Påbud med frist evt. rådgivnings påbud/ strakspåbud om sundhedsmæssigt forsvarlige løft, efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger/arbejdsstationer I Elektronikbranchen vil der forekomme arbejde med mindre komponenter. Der vil ofte være tale om præcisionsarbejde med krav til opmærksomhed og koncentration (herunder anvendelse af luplamper og mikroskoper). Det er derfor vigtigt at sikre at arbejdspladserne er indrettet, så arbejdet kan udføres i forsvarlige arbejdsstillinger.
Det meste arbejde foregår siddende, og det er derfor vigtigt at kigge på medarbejderens arbejdsstilling og arbejdsstation.
Vær opmærksom på om arbejdsstationen indrettet til medarbejderen, om armene bliver støttet af bordet, og om der mulighed for ordentlig støtte til fødderne. Brug af fodskamler kan fastlåse medarbejderen og medføre vrid i ryggen.
Hvis arbejdsstationen bliver brugt af flere medarbejdere, er det vigtigt at sikre sig at alle kan arbejde i ordentlige arbejdsstillinger.
Ved montage af store eltavler kan forekomme lange rækkeafstande, som kan afhjælpes ved skråtstilling af arbejdsbordet.
Påbud med frist om sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsstillinger, efter en konkret vurdering.
Ensidigt, gentaget arbejde (EGA)/Ensidigt, belastende arbejde (EBA) Observer om medarbejderne udfører det samme slags arbejde hele dagen, hvor de samme bevægelser gentages med høj repetivitet. Ex. ved lodning og montage af komponenter.
Ved besøget skal det vurderes om der i virksomheden udføres højrepetitivet EGA (fastsættelse af cyklustid eller observation i 5-10min.) eller EBA. Det kan være vanskeligt at få præcise oplysninger om arbejdets omfang for den enkelte medarbejder, hvorved krav om undersøgelse kan være nødvendigt.
Rådgivnings påbud med frist, efter en konkret vurdering, ellers §21 undersøgelses påbud.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion/tilsyn Er medarbejderne blevet instrueret i, hvordan deres arbejde skal foregå når de er ude at installere og montere? Bliver der ført effektivt tilsyn med at medarbejderne overholder disse instrukser? Påbud med frist, efter en konkret vurdering.
Fald og snublen Hvordan ser virksomheden ud? Er der kasser med komponenter rundt om på gulvene, er der ledninger der er til at falde i, er gulve gjort rent så der ikke er restkomponenter over det hele?
Når dette vurderes skal der være en direkte ulykkesrisiko, fx risiko for at snuble og falde, før man reagerer.
Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Afskærmning af maskiner På nogle virksomheder findes maskinanlæg, der bearbejder printplader. Er disse anlæg afskærmede så man ikke kan komme til skade når de kører?
Oftest er der en afbryder på skærmene, der stopper maskinen, når de åbnes. Er disse afbrydere omgået, så man kan åbne skærme selvom anlægget kører.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Høreskadende støj Der er risiko for høreskader, hvis støjen på arbejdspladsen overstiger 80 dB(A).
Kortvarigt meget høje støjniveauer bidrager uventet meget til gennemsnittet: 100 dB(A) i 15 minutter svarer således til 85 dB(A) i 8 timer.
Den højst tilladte gennemsnitlige støjudsættelse over en arbejdsdag er 85 dB(A), men støjen skal under alle omstændigheder holdes så lav som muligt.
§21 undersøgelses påbud.
Ellers påbud med frist, efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Udsug ved svejsning og lodning Vær opmærksom på svejsning/lodning – kan det konstateres at der svejses/loddes uden udsugning?
Anvendes eksisterende procesventilation og er anlægget funktionsdygtigt, men ikke tilstrækkelig effektivt til fjernelse af svejse-/lodderøgen?
Strakspåbud evt. med besked om grov overtrædelse. Efter en konkret vurdering.
Kontrolanordning/trykvagt på udsug Er udsuget udstyret med en kontrolanordning/trykvagt der indikerer om der suges tilstrækkeligt? Påbud med frist efter en konkret vurdering.
Substitution Der benyttes en lang række farlige stoffer og materialer. Her kan blandt andet nævnes: organiske opløsningsmidler (ex. sprit, metanol osv.), klorerede forbindelser, epoxyprodukter, flus, syrer, alkaliske affedtningsmidler og tungmetaller (listen er ikke udtømmende). Farlige stoffer og materialer samt arbejdsprocesser skal fjernes eller erstattes af ufarlige eller mindre farlige (substitution), hvis der findes alternativer der er teknisk egnede.
Eksempel på substitution: blyholdigt loddetin substitueres med blyfrit loddetin. Hvis der anvendes blyholdigt loddetin, skal det være på baggrund af dokumenterede kundekrav.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.
Personlige værnemidler Er der egnede personlige værnemidler til rådighed? Bruges disse korrekt og ved medarbejderne hvilke værnemidler, der skal bruges hvor og hvornår?
Fx skal der anvendes værnemidler for at undgå udsættelse for spredning af bly (handsker, evt. åndedrætsværn og engangsdragt) ved rengøring/vedligehold af lukkede automatiske anlæg.
Strakspåbud/ påbud/ med frist efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Varme, kulde og træk Vær opmærksom på temperaturen i virksomhedens lokaler, er der mange varmekilder (som der kan være i denne branche)? Loddemaskiner, loddekolber, pc'er, belysning og solindfald igennem vinduer er blandt de mest typiske bidragsydere til opvarmningen.

Er indeklima nævnt i virksomhedens APV, fortæller medarbejdere om tør luft, træthed, hovedpine mm.?
Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Andre materialer

Navn Beskrivelse/link
At-vejledning At-vejledning D.3.1 – Løft, skub og træk
At-meddelelse nr. 4.05.3 – Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
At-vejledning D.3.2 – Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde
At-vejledning D.3.4 – Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
At-vejledning D.4.2 – Mobning og seksuel chikane
At-meddelelse 2.01.2 – Gaffeltruckførercertifikat
At-meddelelse C.0.8 – Metallisk bly og blyforbindelse
At-vejledning D.2.16-2 – Svejsning, skæring mv. i metal
Vejviser Arbejdsmiljøvejviser nr. 6 2009
BAR materialer Vejledning om elektronikindustri