Engros 

Brancheundervisningsnotat om engros 26. august 2016

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om engros. Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:
- Lovpligtige eftersyn af fx kraner, trucks og palleløftere.
- Certifikater til kraner, trucks og palleløftere.

Psykisk arbejdsmiljø:

 •  Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser såsom alvorlige arbejdsulykker – også som vidne til traumatiske hændelser.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Mobning og seksuel chikane.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft: Opfyldning af varer eller pakning af ordrer, det såkaldte ”plukkearbejde”, indebærer jævnligt problemer med løft. Der forekommer løft i både det ”røde” og det ”gule” område.
 • Bæring.
 • Samlet daglig løftemængde.
 • Skub og træk: Skub og træk kan især være en udfordring, hvis det er meget tunge byrder, der transporteres, hvis det tekniske hjælpemiddel er i en meget dårlig stand eller er uhensigtsmæssigt til brugen, eller hvis der køres på et ujævnt og hullet underlag.
 • Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser: Fx fastlåste arbejdsstillinger og plukning af varer under knæhøjde og/eller over skulderhøjde.

Ulykkesrisici:

 • Tekniske hjælpemidler: Fx risiko for ulykker hvis reolsikkerheden ikke er i orden, herunder manglende fastgørelse af reoler og hylder, sikring mod påkørsel, markering af maksimal belastning af reolerne eller manglende pallestop.
 • Intern transport, herunder adgangsveje og trafikregler.
 • Arbejde på glat eller ujævnt underlag.
 • Arbejde i højder, arbejde på stiger: Fx om stigen er et egnet teknisk hjælpemiddel i den konkrete situation.
 • Stabling af varer.

Støj og akustik:

 • Hvor høj er støjen, hvor længe er medarbejderne er udsat for den, er der kort, kraftig støj (impulsstøj)?
 • Støj fra ventilatorer og blæsere er udbredt i større køle- og frostrum.
 • I større virksomheder hvor der er mange trucks i gang samtidig med at læsse lastbiler, kan støjen fra trucks, gaffelstablere og bakkelyde være belastende og tilmed lede til forhøjet risiko for påkørsler, idet et højt støjniveau forstyrrer opmærksomheden.

Kemi:

 • Foderstoffer: Man skal være særlig opmærksom på håndtering af foderstofråvarer, som fx bomuld, kokos, palme og majs, der kan indeholde
  aflatoxin , og hvor der er risiko for støveksponering i forbindelse med
  råvarehåndteringen.
 • Støv.
 • Kemiske stoffer i containere fra fjerne lande.

Indeklima:

 • Varme, kulde og træk.

Andre AMP’er:

 • Flere engrosvirksomheder har udviklet sig til andre virksomheder og har
  andre former for arbejde. F.eks. rent kontorvirksomheder eller
  virksomheder med egentlig produktion.

Engros – brancheundervisningsnotat 

Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen engros
Engros virksomheder i dette notat omfatter ikke transport til og fra virksomheden, men udelukkende arbejdet som foregår på virksomheden. Engrosvirksomheder distribuerer varer til f.eks. detailhandlen, håndværker og andre virksomheder. Branchen er kendetegnet ved såvel store landsdækkende som små og mellemstore virksomheder. Endvidere er der i branchen en stor bredde i de varer de distribuerer, lige fra meget store maskiner til papirclips. De varer som distribueres, opbevares derudover ofte under specielle forhold, f.eks. højlager, miniloads, lagerautomater, transportanlæg, automatiske styrede lagre, og både udendørs for f.eks. trælast- og betonvarer, og i køle- og frostlagre når det angår levnedsmidler. Der er 56 underbrancher til branchen engros.

Arbejdsmiljøproblem (AMP)

Fokus

Reaktionsniveau

Formelle krav

Lovpligtige eftersyn




Certifikater


Eksplosionsfare





Fx stiger, kraner, trucks, el-hunde, lifte, porte, pallereoler, stropper, kæder m.m.





Til kran, truck og stabler m.m



Vær opmærksom på om der evt. foregår arbejde i eksplosiv atmosfære. Særlige blandinger af støv (fra fx foderstoffer) og luft, kan der være risiko for eksplosiv atmosfære og dermed eksplosionsfare, og der kan således være krav om at kortlægge og træffe tekniske foranstaltninger og udarbejdelse af f.eks. en særlig ATEX-APV.

Strakspåbud eller påbud med frist efter en konkret vurdering






Strakspåbud


Der kan afgives
undersøgelsespåbud (§
21) ved konkret mistanke. Endvidere kan der gives påbud om at kortlægge, træffe tekniske foranstaltninger og udarbejdelse af særlig APV. Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Psykisk førstehjælp

Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. ( Jf. Situation A i AT intern instruks IN-4-4 om psykisk førstehjælp).


Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, eller ansatte
er på besøgstidspunktet stærkt påvirkede af en traumatisk hændelse i arbejdet. Her behøver tilsynet ikke at finde sted
inden for et døgn efter hændelsen. Virksomheden har ikke iværksat nødvendigt psykisk førstehjælp. Jf. situation B i AT intern instruks IN-4-4 om psykisk førstehjælp.

Der kan afgives påbud med frist, hvis virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger
vedrørende psykisk førstehjælp,

 

Strakspåbud ved ulykker inden for 24 timer og hvor der ikke er truffet nødvendige
foranstaltninger

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
Vær opmærksom på om de ansatte har indflydelse på eget arbejde, om de kan påvirke arbejdsmængde, arbejdstempo, pauser, arbejdstider og arbejdsmetoder.

Vær opmærksom på om virksomheden har problemer med stor arbejdsmængde, fx ved, at der er meget overarbejde over en længere periode, og at det er svært at få tid til at
holde pauser, samt arbejder i højt tempo og under tidspres. Det kan yderligere øge belastningen, hvis arbejdet kræver konstant opmærksomhed eller præcision fx ved
sorteringsarbejde. I skal endvidere være opmærksomme på, om der er enkelte medarbejdere der er mere belastede end
andre.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane
Vær opmærksom på, om der er konflikter, som har udviklet
sig til personlige angreb, og om der er medarbejdere, som
regelmæssigt og over længere tid udsættes for krænkende
handlinger, de ikke kan forsvare sig mod. Vær også
opmærksom på, om der forekommer uønskede, krænkende
handlinger af seksuel karakter. Vær opmærksom på om
ledelsen giver medarbejderne information om vigtige
beslutninger, ændringer og fremtidsplaner fx kan svingende
ordrer, omstrukturering eller rationalisering give
jobusikkerhed.
Påbud med frist samt rådgivningspåbud efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med
rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed
Ergonomi/MSB
 • Tunge løft

 

 

 

Opfyldning af varer eller pakning af ordrer, det såkaldte
”plukkearbejde” indebærer jævnligt problemer med løft. Der forekommer løft i både det ”røde” og det ”gule” område. Vær opmærksom på om rotation mellem forskellige arbejdsfunktioner bliver praktiseret, om varerne er placeret hensigtsmæssigt så man undgår løft under knæhøjde og over skulder højde, om man kan stå oprejst inde under pallereolen eller om man skal bøje sig ind under den for at nå varerne, om pallerne bliver vendt, så varerne altid ligger yderst på pallen, samt om der anvendes hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler, fx vakuumløftere eller lignende løftegrej.
Forbud, strakspåbud/påbud med frist efter en konkret vurdering af vægt, rækkeafstand og
forværrende faktorer. Ved gule løft tages
desuden højde for frekvens og varighed af løftene.
 • Bæring
Der kan forekomme bæringssituationer, som kan være et
problem. Vær især opmærksom på dette, hvis der ikke anvendes rulleborde, transportvogne, truck eller lignende til transport af varerne.
Strakspåbud/ påbud med frist efter en
konkret vurdering af vægt, rækkeafstand,
forværrende faktorer og distancen der
bæres.
 • Samlet daglig løftemængde
Den samlede daglige løftemængde kan overstiges hvis fx
medarbejderne udelukkende foretager plukkearbejde.
Strakspåbud/ påbud med frist efter en
konkret vurdering af vægt, rækkeafstand,
forværrende faktorer og den samlede daglige løftemængde.
 • Skub og træk
Skub og træk kan især være en udfordring, hvis det er meget
tunge byrder, der transporteres, hvis det tekniske hjælpemiddel er i en meget dårlig stand eller er uhensigtsmæssigt til brugen, eller hvis der køres på et ujævnt og hullet underlag.
Strakspåbud/påbud efter en konkret
vurdering af kraftkrav, hjælpemiddel, arbejdsstillinger, underlag m.m.
OBS! Aldrig påbud alene på vægten.
 • Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
Vær opmærksom på arbejdsstillinger fx fastlåste
arbejdsstillinger i forbindelse med længerevarende
truckkørsel eller uhensigtsmæssig indretning af
arbejdspladser. Ved f.eks. plukkearbejde, hvor der skal
plukkes varer under knæhøjde eller over skulderhøjde. Vær særligt opmærksom på mange gentagelser ved plukning af varer. Høje og lave pluk på hylder og paller.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisico

Tekniske hjælpemidler


 


Intern transport, herunder adgangsveje og trafikregler

Vær opmærksom på om der er risiko for ulykker med
tekniske hjælpemidler fx hvis reolsikkerheden ikke er i
orden, herunder manglende fastgørelse af reoler og hylder,
sikring mod påkørsel, markering af maksimal belastning af
reolerne eller manglende pallestop.

Vær især opmærksom på om der er risiko for ulykker ved intern transport, hvis der køres gaffelstablere eller trucks, hvor andre ansatte færdes til fods – og om der er dårligt overblik. Risikoen øges, hvis der ikke er afmærkning og skiltning med adskillelse af gående og kørende trafik. Der er også risiko for ulykker, hvis gods håndteres i mere end to meters højde på steder, hvor der samtidigt kan færdes gående. Vær opmærksom på om der er truffet særlige foranstaltninger såsom bl.a. afmærkning af området hvor der sker godshåndtering eller ved transport mellem rampe og bagsmæklift.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.




Strakspåbud eller påbud med frist efter
en konkret vurdering

Arbejde på glat eller ujævnt underlag Vær opmærksom på om adgangsvejene er glatte, hullede
eller ujævne og om de er ryddelige og ordentligt vedligeholdt fx om der ligger emballage, løst plastic og lignende på adgangsvejene, som der er risiko for at man kan snuble eller falde over
Strakspåbud eller påbud med frist om at adgangsveje skal være jævne, ryddelige og
ordentligt vedligeholdt
Arbejde i højder, arbejde på stiger

Vær opmærksom på om der arbejdes på transportabel stige. Transportable stiger kan være enkelte eller dobbelte
(wienerstiger), trappestiger, rulle- og skydestiger,
sammensatte stiger eller kombistiger.


Når man bruger en transportabel stige, skal man bl.a. tage
hensyn til

 • om det er forsvarligt at udføre arbejdet fra en stige
  fx om stigen er et egnet teknisk hjælpemiddel i den
  konkrete situation
 • om stigens længde og hældning er korrekt og
  arbejdet sker efter leverandørens anvisninger.
 • om underlaget er bæredygtigt og skridsikkert
 • om stigen kan gøres fast eller om der eventuelt skal
  bruges en fodmand
 • om der fx er krav om håndtering af to-håndsbetjente
  værktøjer, uhensigtsmæssig manuel håndtering af
  byrder el.lign
 • om der eventuelt bruges egnede trappeplatforme.


  Transportable stiger skal holdes i god stand og må kun
  bruges til arbejde af kortere varighed. Eftersyn skal ske efter
  leverandørens anvisninger. Stigen skal gennemgå et særligt
  eftersyn, hver gang det har været udsat for specielle forhold,
  som kan have medført at anvendelse af stigen ikke er
  sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt fx ved
  uheld med den.
Er faren betydelig, kan der reageres med
strakspåbud om midlertidige
foranstaltninger og påbud med frist på en samlet løsning efter en konkret vurdering,
hvis arbejdet ikke kan udføres forsvarlig fra stige.
Stabling af varer

Det skal sikres at varer er forsvarligt stablet, så der ikke er
fare for at de vælter ned over evt. forbipasserende.

Strakspåbud eller påbud efter en konkret vurdering.

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Støj

Vær opmærksom på om virksomheden har støjproblemer,
særlig opmærksomhed på hvor høj støjen er, hvor længe
medarbejderne er udsat for den, og om der er kort, kraftig
støj (impulsstøj).

Støj fra ventilatorer og blæsere er udbredt i større køle- og frostrum.


I større virksomheder hvor der er mange trucks i gang
samtidig med at læsse lastbiler, kan støjen fra trucks og
gaffelstablere, roterende lys og bakkelyde være belastende og tilmed lede til forhøjet risiko for påkørsler, idet et højt støjniveau forstyrrer opmærksomheden

Påbud med frist, hvis de gældende støjgrænser
overskrides, eller hvis støjen er unødigt, det vil sige hvis der ikke er truffet foranstaltninger, der kan dæmpe støjen.
Efter en konkret vurdering.

Kemi

Foderstoffer

Man skal være særlig opmærksom på håndtering af
foderstofråvarer, som fx bomuld, kokos, palme og majs , der
kan indeholde aflatoxin1, og hvor der er risiko for
støveksponering i forbindelse med råvarehåndteringen.
Efter en konkret vurdering afgives strakspåbud, hvis ansatte udsættes for aflatoxin.
Ved mistanke om eksponering afgives eventuelt § 21-påbud.
Støv

 

Vær opmærksom på om de ansatte udsættes for
støveksponering, og om der er truffet effektive
foranstaltninger fx i form af udsugning eller anden lige så
sikker foranstaltning og om nødvendigt bruger
åndedrætsværn.

Grænseværdien for organisk støv er 3 mg/m3.

Påbud med frist hvis der ikke er truffet effektive foranstaltninger til fjernelse af støv fx i
form af ventilation eller anden lige så sikker
foranstaltning og eventuelt strakspåbud om brug af åndedrætsværn.
Kemiske stoffer i containere fra fjerne lande.

Nogen containere fyldes med gas når de lukkes i
oprindelseslandet, for at forhindre spredning af insekter mv.
Gassen kan være sundhedsskadelig og så skal der tages
passende forholdsregler.

Der afgives påbud med frist, hvis det kan konstateres at der er sundhedsskadelige påvirkninger. Eventuelt kan afgives § 21 påbud

 

1Aflatoxin er et giftigt stofskifteprodukt fra svampen af Aspergillus flavus, der findes overalt i verden, men kun udvikler
aflatoxin under ganske særlige forhold. For at svampen kan udvikle aflatoxin, skal denne findes i foderstofråvaren, og
samtidig skal råvaren have været udsat for en temperatur på ca. 25oC eller højere sammen med en meget høj luftfugtighed.
Især foderstofråvarer, der stammer fra tropiske eller subtropiske områder, kan indeholde aflatoxin. Erfaringen viser, at
følgende foderstoffer kan være inficerede f.eks. bomuld, kokos, palme og majs. Aflatoxin bindes på støvet i rummet, og det
aflatoxinholdige støv indåndes og optages via lungerne eller via fordøjelsessystemet. Personudsættelse for aflatoxin kan ske,
hvis der håndteres støvende foderstof, hvor aflatoxin indhold forekommer.

Arbejdsmiljøproblem (AMP)

 

Fokus

Reaktionsniveau

Indeklima

 • Varme, kulde og træk

Vær opmærksom på om arbejdet forgår i passende
temperaturer. Varme, kulde og træk kan være ubehageligt, men udgør under normale forhold ikke en sundhedsfare for medarbejderne.


Tommelfingerreglen er, at komfortområdet ligger mellem 18 og 25 °C ved stillesiddende arbejde. Komfortområdets
grænser afhænger dog af den fysiske aktivitet. Der kan ved arbejde med høj fysisk aktivitet accepteres en nedre grænse på 10 °C (1).


Træk skyldes luftstrømme, ofte med for lav temperatur og
kroppen reagerer på træk ved at spænde musklerne.


Opbevaring af levnedsmidler kan temperaturen ofte være lav (typisk omkring under 5 oC) , og mod arbejde i køle- og frysehuse (ofte under – 20 o C) Der skal træffes almindelige foranstaltninger mod kulde og træk ved arbejde, hvor der ikke er produktionstekniske årsager til, at temperaturen ligger uden for komfortområdet. Det kan ske ved opvarmning mv.


Vær opmærksom på om der er truffet foranstaltninger i form af særligt arbejdstøj og eventuelt begrænset arbejdstid i kolde rum, hvis det af produktionstekniske årsager ikke er muligt at have temperaturer i komfortområdet.


Mængden og graden af foranstaltninger afhænger af
temperaturen i arbejdsrummene. Jo lavere temperatur, desto større foranstaltninger.


Ved temperaturer under ca. -15 °C bør man normalt ikke
arbejde mere end tre-fire timer om dagen og højst to timer ad gangen. Pauser eller andet arbejde i
komforttemperaturområdet bør mindst vare 30 min

Der kan afgives påbud
med frist, hvis der ikke er truffet mulige
foranstaltninger mod varme, kulde og træk.
Dette kan eventuelt ske ved lokal opvarmning
eller køling, eller i form af personlige værnemidler
Efter en konkret vurdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Der kan afgives påbud med frist om brug af særlige
arbejdstøj mod eksterm varme og kulde.

Andre AMP’er

 

Vær opmærksom på, at flere Engrosvirksomheder har
udviklet sig til andre virksomheder og har andre former for
arbejde. F.eks. rent kontorvirksomheder eller virksomheder med egentlig produktion.

 

 

Ord/fagterm Det betyder:
Plukke Typisk at hente varer / produkter fra reolerne og pakke disse i
bure, containere eller på paller, der transporteres v.hj.a. gaffelstabler eller trucks eller lignende
Lagerautomater Computerstyrede lagersystemer fx med automatiserede plukkeog forsendelsesmuligheder.
Miniloads Lagringssystem med automatisk lagring og hentning af varer