Bilag 1 - Afgørelse om at forebygge røveri- og voldsrisiko

Bilag til BUN notat om frisører

Virksomhed xxxxxx
Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden
Virksomheden er en frisørsalon.
Afdelingen/gruppen af medarbejdere
Frisøren er beliggende i xxxxx på gadeniveau. Der er ca. 4 ansatte i
virksomheden.
Grundlag for afgørelsen
Besøg på virksomheden

 • Del af risikobaseret tilsyn den xxxxx hvor ejer xxxxx deltog.
 • Ved besøget blev bl.a. retningslinjer for pengehåndtering samt røveririsiko drøftet.

Forekomst af risiko for vold og røveri
Røveririsiko ved penge håndtering i virksomheden.
Ledelsen oplyste følgende:

 • At optællingen primært foretages af ejeren selv.
 • At optælling af omsætningen i virksomheden kan forekomme i
  åbningstiden.
 • At optællingen normalt forgår i baglokalet eller at omsætningen bliver taget med hjem igen det bliver talt op.
 • At der ugentlig ca. er 6 – 10.000 kr. i kontanter, der bliver talt op. Dvs. dagligt er der tale om 1200 – 2000 kr.
 • At i konfirmationsperioden, kan beløbet være større.
 • At der ikke er retningslinjer for hvordan optællingen skal foregå.
 • At der ikke er retningslinjer/aftaler for hvordan man skal forholde sig under og efter et eventuelt af røveri

Arbejdstilsynet konstaterede følgende:

 • At der var frit udsyn til det sted, hvor optællingen kan finde sted.
 • At det er muligt se optællingen fra gaden, igennem virksomhedens store vinduespartier.

Virksomhedens forebyggelse
Ledelsen oplyste følgende:

 • At de ville gå i gang med, at udarbejde retningslinjer for røveririsiko.
 • At omsætningen vil blive talt op efter at butikken er lukket og døren er låst.
 • At kassen vil blive taget i baglokalet, hvor man ikke kan se
  optællingen fra gaden.
Begrundelse for afgørelse

Begrundelsen for afgørelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, om og
hvordan risikoen for vold og røveri er til stede i arbejdet, og hvordan
virksomheden har søgt at forebygge problemerne.

Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet i virksomheden ikke er planlagt,
tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt. Der er risiko for, at de konstaterede problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold og røveri i arbejdet kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske eller psykiske sundhed både på kort eller langt sigt.

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for vold og røveri ikke er
forebygget tilstrækkeligt. Det bygger vi på følgende:

 • At pengeoptælling i virksomheden forekommer så det er synligt for kunder og eventuelle forbipasserende borgere.
 • At pengeoptællingen forekommer i åbningstiden.
 • At virksomheden ikke har retningslinjer/aftaler for håndtering af
  kontanter og risikoen for røveri i forbindelse hermed

Derfor vurderer Arbejdstilsynet, at risikoen for vold og røveri ikke er
forebygget tilstrækkeligt.

Virksomhedens forebyggelse i form af reduktion/fjernelse af risikoen for vold og røveri er utilstrækkelig, fordi:

 • Pengeoptællingen kan ses af kunder og forbipasserende borgere på gaden.
 • At der ikke er taget stilling til røveririsiko.

Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at håndtering af penge i xxxx udsætter medarbejderne for en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af risiko for vold og røveri forøger medarbejdernes risiko for at blive udsat for vold og røveri. Udsættelse for vold og røveri kan forøge medarbejdernes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Afgørelse Virksomheden skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Virksomheden skal derfor forebygge risikoen for vold og røveri i forbindelse med håndtering af penge i xxxx.
Hjemmel for afgørelse
 • § 38 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
 • § 4 og § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer.
Vejledning

Arbejdstilsynet kan rådgive generelt om metoder til at forebygge problemer med vold og røveri. Områder, som kan være centrale med henblik på varige løsninger, er nævnt nedenfor. Det kan være hensigtsmæssigt, at I selv foretager en afdækning af konkrete og specifikke løsninger til at forebygge risikoen for vold og røveri, herunder at I inddrager medarbejderne i en sådan afdækning.

For at forebygge risikoen for vold og trusler om vold/røverier kan I fx: Angiv mulige metoder til at forebygge problemerne i arbejdet.

 • Udarbejde retningslinjer/aftaler for håndtering af penge/kontanter og sikker adfærd ved håndtering, optælling, opbevaring og aflevering af kontanter i bank
 • Udarbejde aftaler for, hvordan man skal forholde under og efter et eventuelt røveri - eks. hvem skal man ringe til, skal butikken lukkes, hvor kan man få krisehjælp?
 • Sørge for at optælling af kontanter foregår et sted, som ikke er synligt og tilgængeligt for kunder og forbipasserende

I kan læse mere om at forebygge risikoen for vold og røveri i At-vejledningen om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Se
www.at.dk/vejledninger/D-4-3. Se også At-publikationen om arbejdsbetinget stress på adressen www.at.dk/arbejdsbetinget-stress og håndbog om psykisk arbejdsmiljø på adressen www.at.dk/handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo.

I kan læse mere om, hvordan I kan arbejde med at skabe et godt psykisk
arbejdsmiljø i virksomheden i pjecen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - hver
dag". Se www.at.dk/psykisk-hver-dag.

Der kan også henvises til Vejledningen: ”Røveri i butikker” som er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. Direkte link: http://www.barhandel.dk/Default.aspx?ID=7047

Til Arbejdstilsynets brug xxxxx