Gå til hovedindholdet

Gartnerier

Brancheundervisningsnotat om gartnerier

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Dette er et kort resumé af BUN om Gartnerier
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Arbejdsmængde og tidspres – OBS på sæsonudsving
 • Mobning og seksuel chikane – omgangstone

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft – krukker, gødningssække
 • Arbejdsstillinger – ved plantning, stikling. OBS på rækkeafstande
 • EGA ved stikling- og priklearbejde
 • Træk og skub – paller med spagnum

Ulykkesrisici:

 • Ulykkesricisi med teknisk hjælpemiddel – kørsel med containere
 • Brug af motorsav – værnemidler
 • Fald til lavere niveau – læsseramper
 • Intern færdsel – sammenblanding af kørende/gående trafik
 • Ulykkesrisiko ifm. traktorkørsel – kraftoverføringsaksler
 • Klemningsfare maskindele – robotter, pottemaskiner, tranportbånd, kombinationsmaskiner
 • Træfældning – brug af forhug, bagtå, fældejern, spil
 • Brændekløver – reaktionsniveau efter krav i standard

Støj:

 • Støj fra maskiner indenfor planteavl og skovdrift.

Kemi:

 • ”Re-entry” – mærkning og procedurer ved adgang til sprøjtede områder
 • Korrekt instruktion
 • Brug af værnemidler

Indeklima:

 • Trækgener i pakhaller og reparationsværksteder

Andre AMP:

 • Oplæring, instruktion og tilsyn – fokus på unge og nyansatte
 • Velfærdsforanstaltninger – omklædning, toilet, håndvask

Gartnerier – brancheundervisningsnotat

Indledning
Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.


Introduktion til branchen Gartnerier
I branchen befinder der sig 3 store hovedgrupper: gartnerier, friland og planteskoler. Overordnet er det vigtigt at vide, at der på virksomheder med levende organismer (i dette tilfælde planter) kan være karantæneregler. Inden adgang til produktionsområder bør der derfor laves en indledende forespørgsel, for at høre om der er restriktioner ift. den aktuelle produktion. Karantæneregler kan bl.a. være relevant ved jordbær, tomater og GMO. Virksomhedens anvisninger følges og der medbringes emballeret engangsdragt og overtrækssko i bilen.

Gartneri og friland:
Arbejdet i både drivhuse og på friland sker på nogenlunde samme måde: Planter dyrkes enten på
mobilborde eller på jorden, passes og flyttes i takt med at de vokser, for til sidst at blive pakket og sendt med lastbil til distributører eller kunder.

Andre branchetyper under friland:
I branchen friland findes der udover frilandsgartnerier også skovdrift og planteavl (landmænd), hvis arbejde adskiller sig meget fra den resterende del af branchen. Der vil typisk foregå arbejde i traktorer og med maskiner, men også manuelt arbejde, blandt andet i juletræsdrift. For disse områder henvises der desuden til BUN Landbrug.

Planteskoler
Planteskolearbejde består af dyrkning og pasning af udendørs og indendørs planter samt salg og
kontakt med kunder. I dette kan der typisk være tale om at være behjælpelige overfor kunderne i forhold til eksempelvis opgravning og håndtering af eksempelvis planter og krukker.

Når man har med levende plantemateriale at gøre, bør man være opmærksom på evt. karantæneforhold. Det anbefales at man ved indledningen til tilsynet forespørger om der gælder særlige regler vedr. karantæne det pågældende sted. Karantæneforhold kan gøre sig gældende ved bl.a. tomater, jordbær og GMO.

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres:
Der kan være store sæsonudsving – travle perioder i
branchen alt efter, hvilke planter der dyrkes.

Langvarige belastninger, tegn på arbejdsmæssige konsekvenser fx tidsfrister som ikke kan overholdes, overarbejde, arbejde uden for normal arbejdstid, rapportering om stresssymptomer.

Mobning og chikane:
Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på
nyansatte, minoriteter fx lærlinge, udenlandsk arbejdskraft kan især være udsatte. Vær opmærksom på
at der kan være en hård omgangstone – som kan skabe grobund for (seksuel) chikane og mobning.

Påbud med frist – Altid en konkret vurdering af belastninger.

 

Kontakt evt. fagkoordinator
Påbud med frist + rådgiver.
Der skal være oplysning om, at der konkret foregår chikane/mobning og/eller, at det fremgår af APV
Altid en konkret vurdering.
Evt. § 21 + rådgiver, hvis uenighed/ mistanke

Ergonomi/MSB

(For alle områder: Brug dataindsamlingsskemaer)
Løft: Løft af eksempelvis krukker, tunge planter, gødningssække/dunke

Efter en konkret vurdering gives:
Strakspåbud eller påbud med frist efter evt. mulighed for rådgivningspåbud. Vurderes efter At-vejledning D.3.1.

 

Arbejdsstillinger: Borde i gartnerier forekommer primært som 160 cm og 180 cm brede. Der rækkes ind
fra begge sider og rækkeafstande kan derved blive op til 90 cm. Det vil typisk være relevant at vurdere på
arbejdsstillinger ved gartneriarbejde i drivhus og på friland; ved stikkearbejde, prikling samt arbejde i gulvniveau/på jorden. Særligt hvis arbejdet er statisk
(eksempelvis stikling og prikling) kan arbejdet være problematisk. Dårlige arbejdsstillinger kan også
forekomme under pakkearbejde, hvor der ved blomstercontainere pakkes i højder fra ca. 15 cm og op til over 200 cm.
I forbindelse med juletræer kan der opstå
problematiske arbejdsstillinger ved plantning, vedligeholdelse og klipning af ex. pyntegrønt. Tillige kan der opstå dårlige arbejdsstillinger og/eller tunge
løft ved udbæring af pyntegrønt og skovede juletræer, samt netning af træer.

Påbud med frist ud fra en konkret vurdering.
Vurderes efter AT-medd. 4.05.3


Obs! på vejledning vedr. arbejde
i champignongartnerier (BAR Jord til Bord
2002). Heri angives beddybder på 120 cm (rækkeafstand på 60 cm), hvorfor dette er acceptniveau i champignongartnerier.

 

EBA: Mange arbejdsfunktioner i gartnerier kan være EBA. Det være sig stikke og priklearbejde som ovenfor
beskrevet, etikettearbejde (påsætning af labels), klip af stiklinger eller andre former for arbejde med planterne.
Der kan ses høj grad af repetivitet evt. kombineret m. kraftbetonet arbejde, præcisionskrav og brug af redskaber

Generelt skal man særligt ved både EGA og arbejdsstillinger være opmærksom på sæsonudsving.

Der gives påbud med frist (evt. efter et
undersøgelsespåbud hvis der ikke kan indsamles tilstrækkelig data). Husk påbud om brug af rådgiver ved EGA. Vurdering sker ud fra At vejledning D.3.2 om Ensidigt gentaget og ensidigt belastende
arbejde. Samt At intern instruks IN.3.3 om ensidigt gentaget arbejde og ensidigt belastende arbejde

  Træk og skub: Træk af paller med spagnum, som typisk vejer ca. 1000 kg. Kan håndteres manuelt eller med truck.

Den høje vægt vil typisk gøre manuel træk/skub problematisk (efter en konkret vurdering gives strakspåbud eller påbud med frist).

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Ulykkesrisici

Ulykkesricisi med teknisk hjælpemiddel: Kørsel med containere kan medføre ulykkesrisiko, særligt pga. underlagets beskaffenhed kombineret med små hjul, containeres højde og evt. travlhed

Bruges motorsav forsvarligt og med de rette værnemidler (skærebukser, skærefodtøj, visir, handsker samt høreværn).

 

Fald til lavere niveau: Færdsel på læsseramper kan udgøre en fare. Desuden kan der være tale om fald fra maskiner ex. ved inspektion eller ved klipning af pyntegrønt


Intern færdsel: Sammenblanding af kørende og gående færdsel, særligt omkring pakkerum/ område, hvor også eksterne chauffører færdes. Ulykkesrisiko ifm. traktorkørsel – opmærksomhed på hydrauliske redskaber (vedligehold og eftersyn), kraftoverføringsaksler (afskærmning og holdekæder) og anden klemningsfare.

Ulykkesrisiko ifm. traktorkørsel – opmærksomhed
på hydrauliske redskaber (vedligehold og eftersyn), kraftoverføringsaksler (afskærmning og holdekæder) og anden klemningsfare.

For alle områder indenfor ulykkesrisiko gælder det, at efter en konkret vurdering kan reaktions-niveau være: forbud strakspåbud, påbud med frist evt. kombineret med strakspåbud om midlertidige foranstaltninger.
Obs! på evt. indberetning til Markedsovervågning (MO).

 

 

 

 

 

 

 

Opmærksomhed på leverandørens anvisninger når et teknisk hjælpemiddel vurderes.

 

Fare for kontakt med bevægelige maskindele:

Der kan være tale om klemningsfare for mindre dele af kroppen og alvorlig klemningsfare for hele kroppen.
Klemningsfaren kan bl.a. ses ved jordcontainer, robotter, pottemaskine, transportbånd (påløb), skovningsmaskiner. Der skal her være opmærksomhed på adgang til automatiske anlæg og klemningsfare ved bl.a. transportbånd og roterende maskindele. Der kan være en særlig risiko ifm. reparation af maskiner ex. i marken.
Ved palletering af træer bør der være opmærksomhed på kombinationsmaskiner, som spidser, putter net på og palleterer. Opmærksomheden henledes på
klemningsfare samt nedstyrtningsfare. Disse maskiner fremstilles både i Danmark og i udlandet.

Strakspåbud/ forbud efter en konkret vurdering. Obs! på evt. indberetning til Markedsovervågning (MO)

 

Træfældning: Risikoen opstår ofte da der er tale om
levende og ikke forudsigeligt materiale. Der kan ex. være risiko ved træer der ”slår tilbage”. Ved fældnings og skovningsarbejde kan følgende
minimere risikoen: Brug af forhug, bagtå ved større træer i blæsevejr, fældejern eller spil til rådighed til imødegåelse/ afhjælpning af hængere. Ifm. alenearbejde ved træfældning: Er der aftale om kontakt med andre?

Skovning af juletræer: Risiko hvis arbejdsmetoden består af bortskubning af grene med ryg og efterfølgende savning mellem ben. Der findes maskinbetjente klippere, hvor der skal være opmærksomhed på respektafstand og støjproblematik.


Brændekløver: Reaktionsniveauet for disse lægger sig
op af kravene i standarden.

Strakspåbud eller påbud med frist efter en konkret vurdering

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Støj
Høreskadende stø
Støj er primært aktuelt ift. betjening af maskiner indenfor planteavl og skovdrift. Det kan dog også være aktuelt ved eksempelvis pottemaskiner. Påbud med frist efter en konkret vurdering
Kemi
Håndtering af kemi,
Opbevaring af kemi,
luftvejsbelastninger,
substitution osv.
Der skal være velkendte procedurer ift. Re-entry (mærkning af sprøjtede områder og adgang)
Bruges kemien under korrekte forhold, korrekt instruktion og med de rette værnemidler. Der er særlige forhold der gør sig gældende for gravide og ammende og der skal tages hensyn til disse
Påbud/
strakspåbud efter
en konkret
Indeklima Træk: Trækgener kan bl.a. ses i pakhaller eller reparationsværksteder og er problematisk, hvis der her
er indrettet faste arbejdspladser.
Påbud efter en konkret vurdering

Andre AMP

 

 

 

 

Velfærdsforanstaltninger

Oplæring, instruktion og tilsyn:
Arbejdsgiverens vejledning og instruktion i sikker adfærd. Arbejdes der forsvarligt? Fokus på nyansatte og unge.
Der afgives reaktion, hvis oplæring, instruktion og tilsyn er af afgørende betydning for, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Mulighed for omklædning og adgang til toilet og håndvask ved arbejde udendørs (skov- eller markarbejde)

Efter en konkret
vurdering afgives
påbud med frist
(afgives normalt
samtidig med en
materiel reaktion)
jf. At-intern instruks 6/2012

 

Påbud med frist
efter en konkret
vurdering

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Gartneri  
Pottemaskine En maskine som fylder spagnum i potter
At sætte på afstand Når planter er vokset, flyttes de på det enkelte bord og sættes med større
afstand i mellem.
Prikle En plante i en lille potte flyttes til en større potte inkl. jorden. Dette kan
udføres af en robot (priklerobot) eller manuelt
At stikke (planter) Et lille stykke plante stikkes i en potte og nye planter dannes
(stiklingeformering). Kan udføres manuel eller af en robot (sidstnævnte er
sjældent)
En bakke eller kasse En plastholder hvori der kan stå typisk 12-15 planter i potter
Re-entry Hvordan man forholder sig, når man arbejder i et område med pesticidbehandlede planter
Container Vogn som planter transporteres på inde i gartneriet og ud af gartneriet
(vognmand)
(Mobil)Bord Borde med planter på. Kan skubbes sideværts og dermed skabe arbejdsplads
på hver side af bordet
Skovbrug  
Netning
Et juletræ føres gennem en maskine, hvorved der påføres et net, som har til
formål at holde grenene inde, så den videre håndtering er nemmest mulig.
Stabbet juletræ De nederste grene er fjernet så man nemmere kan komme til at save
Stødet Træstubben
Hængere Et træ der under fældning hænger på et andet træ/hus
Bagtå Det træ der er tilbage længst væk fra faldretningen, når vedet mellem
fældekam og det bageste af træet er bortsavet
Fældekam Den del af træet der fungerer som hængsel, når træet vælter
Sankning At sanke træ betyder at samle træ, hente træ eller fælde træ